9.1 Vocabulary - Unit 9 - SHS English Discovery 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Look at the picture. What do you know about life on other planet in our solar system.

 

2. Phương pháp giải

Nhìn vào bức tranh. Bạn biết gì về sự sống trên hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta.

3. Lời giải chi tiết

Among the stunning variety of worlds in our solar system, only Earth is known to host life.

(Trong số vô số thế giới tuyệt đẹp trong hệ mặt trời của chúng ta, chỉ có Trái đất được biết là có sự sống.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Write the names of the planets under each picture on page 91.

 

2. Phương pháp giải

Viết tên của các hành tinh dưới mỗi bức tranh ở trang 91.

3. Lời giải chi tiết

The names of the planets are in the following order: Mercury -> Venus -> Earth -> Mars -> Jupiter -> Saturn -> Uranus -> Neptune. (Tên của các hành tinh theo thứ tự sau: Sao Thủy -> Sao Kim -> Trái đất -> Sao Hỏa -> Sao Mộc -> Sao Thổ -> Sao Thiên Vương -> Sao Hải Vương.)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Fill in the blanks with the names of the planets. Not all of them will be used.

We live on (1) _______, but this is just one planet in our solar system. The planets can be put into two groups. The four planets which are closest to the Sun are called the inner planets. These include (2) _______, Venus, Earth, and (3) _______. These planets are made of rock and are smaller than the other planets. The other planets are farther from the Sun so we call them the outer planets. The biggest outer planet is (4) _______, (5) _______ is also an outer planet which is known for its rings. Two other outer planets are (6) _______ and Uranus. Outer planets are made of gas. 

2. Phương pháp giải

Điền vào chỗ trống tên các hành tinh. Không phải tất cả chúng sẽ được sử dụng.

3. Lời giải chi tiết

We live on Earth, but this is just one planet in our solar system. The planets can be put into two groups. The four planets which are closest to the Sun are called the inner planets. These include Mercury, Venus, Earth, and Mars. These planets are made of rock and are smaller than the other planets. The other planets are farther from the Sun so we call them the outer planets. The biggest outer planet is Jupiter, Saturn is also an outer planet which is known for its rings. Two other outer planets are Neptune and Uranus. Outer planets are made of gas. (Chúng ta sống trên Trái đất, nhưng đây chỉ là một hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Các hành tinh có thể được đưa vào hai nhóm. Bốn hành tinh gần Mặt trời nhất được gọi là các hành tinh bên trong. Chúng bao gồm Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa. Những hành tinh này được làm bằng đá và nhỏ hơn các hành tinh khác. Các hành tinh khác ở xa Mặt trời hơn nên chúng ta gọi chúng là các hành tinh vòng ngoài. Hành tinh bên ngoài lớn nhất là Sao Mộc, Sao Thổ cũng là một hành tinh bên ngoài được biết đến với các vành đai của nó. Hai hành tinh vòng ngoài khác là Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương. Các hành tinh bên ngoài được làm bằng khí.)

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Answer the questions about our solar system.

1. What is the coldest planet in our solar system? (Đâu là hành tinh lạnh nhất trong hệ mặt trời của chúng ta?)

2. What is the biggest planet in our solar system? (Hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta là gì?)

3. Which planet is out solar system is further from the Sun? (Hành tinh nào ngoài hệ mặt trời nằm xa Mặt trời hơn?)

4. Which four planets in our solar system are the outer planets? (Bốn hành tinh nào trong hệ mặt trời của chúng ta là những hành tinh vòng ngoài?)

5. Which planet has rings of ice and dust? (Hành tinh nào có các vành đai băng và bụi?)

6. Which is the hottest planet in our solar system? (Hành tinh nào nóng nhất trong hệ mặt trời của chúng ta?)

7. Which two planets neighbor Earth? (Hai hành tinh nào láng giềng với Trái đất?)

8. Which planet is our solar system has life? (Hành tinh nào trong hệ mặt trời của chúng ta có sự sống?)

2. Phương pháp giải

Trả lời các câu hỏi về hệ mặt trời của chúng ta.

3. Lời giải chi tiết

1. Uranus (Sao Thiên Vương)

2. Jupiter (Sao Mộc)

3. Neptune (Sao Hải Vương)

4. The outer planets are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. (Các hành tinh bên ngoài là Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương.)

5. Saturn (Sao Thổ)

6. Venus (Sao Kim)

7. Mercury, Venus (Sao Thủy, Sao Kim)

8. Earth (Trái Đất)

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Complete the fact file about the solar system with the words given.

Our (1) _______ has a Sun, eight planets, and many moons. Our solar system is part of our (2) _______, called the (3) _______ Galaxy. There are billions of galaxies in the (4) _______. Astronauts travel to space in spacecraft. These spacecraft (5) _______ the Earth or other planets. For thousands of years, man has wondered about life on other planets. We haven’t found any yet, but we call creatures from other planets (6) _______. 

2. Phương pháp giải

Hoàn thành hồ sơ thực tế về hệ mặt trời với những từ cho sẵn.

3. Lời giải chi tiết

Our solar system has a Sun, eight planets, and many moons. Our solar system is part of our galaxy, called the Milky Way Galaxy. There are billions of galaxies in the universe. Astronauts travel to space in spacecraft. These spacecraft orbit the Earth or other planets. For thousands of years, man has wondered about life on other planets. We haven’t found any yet, but we call creatures from other planets aliens.

Tạm dịch:

Hệ mặt trời của chúng ta có một Mặt trời, tám hành tinh và nhiều mặt trăng. Hệ mặt trời của chúng ta là một phần của thiên hà của chúng ta, được gọi là Dải Ngân hà. Có hàng tỷ thiên hà trong vũ trụ. Các phi hành gia du hành vào không gian trong tàu vũ trụ. Những tàu vũ trụ này quay quanh Trái đất hoặc các hành tinh khác. Trong hàng ngàn năm, con người đã thắc mắc về sự sống trên các hành tinh khác. Chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ thứ gì, nhưng chúng tôi gọi những sinh vật từ hành tinh khác là người ngoài hành tinh.

Bài 6

1. Nội dung câu hỏi

Work in groups. Make a poster of our solar system and tell the class what you know about it.

2. Phương pháp giải

Làm việc nhóm. Làm một tấm áp phích về hệ mặt trời của chúng ta và nói cho cả lớp biết những gì bạn biết về nó.

3. Lời giải chi tiết

We live on Earth, although it is only one of the planets in our solar system. The planets are divided into two categories. The four planets nearest to the Sun are known as the inner planets. Mercury, Venus, Earth, and Mars are among them. These planets are constructed of rock and are smaller in size than the others. Because the other planets are further away from the Sun, we refer to them as the outer planets. Jupiter is the largest of the outer planets, while Saturn, which is noted for its rings, is also an outer planet. Neptune and Uranus are two additional outer planets. The outer planets are composed of gas. (Chúng ta sống trên Trái đất, mặc dù nó chỉ là một trong những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Các hành tinh được chia thành hai loại. Bốn hành tinh gần Mặt trời nhất được gọi là các hành tinh bên trong. Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa nằm trong số đó. Những hành tinh này được cấu tạo từ đá và có kích thước nhỏ hơn những hành tinh khác. Vì các hành tinh khác ở xa Mặt trời hơn nên chúng ta gọi chúng là các hành tinh vòng ngoài. Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong số các hành tinh vòng ngoài, trong khi Sao Thổ, được chú ý bởi các vành đai của nó, cũng là một hành tinh vòng ngoài. Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương là hai hành tinh bên ngoài bổ sung. Các hành tinh bên ngoài bao gồm khí.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi