9.3 Reading and Vocabulary - Unit 9 - SHS English Discovery 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

In pairs, look at the photos. What do you know about the Moon and the first person on the Moon?

2. Phương pháp giải

Theo cặp, nhìn vào các bức ảnh. Bạn biết gì về Mặt Trăng và người đầu tiên lên Mặt Trăng?

3. Lời giải chi tiết

On July 20, 1969, Neil Armstrong became the first human to step on the moon. He and Aldrin walked around for three hours. They did experiments. They picked up bits of moon dirt and rocks.

(Ngày 20 tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Anh ấy và Aldrin đã đi loanh quanh trong ba giờ đồng hồ. Họ đã làm thí nghiệm. Họ nhặt những mảnh đất và đá trên mặt trăng.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Read the text. Complete the table with ONE WORD or a NUMBER.

Date astronauts returned to Earth: (1) _______ July 1969

Names of astronauts: Neil (2) _______, Edwin Aldrin, Michael Collins

Moon’s colour: light (3) _______.

Number of days to orbit the Earth: (4) _______ days

Hours spent on the Moon: (5) _______

Flag planted on the Moon: (6) _______

2. Phương pháp giải

Đọc văn bản. Hoàn thành bảng với MỘT TỪ hoặc một SỐ.

3. Lời giải chi tiết

Date astronauts returned to Earth: 24 July 1969

Names of astronauts: Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins

Moon’s colour: light gray.

Number of days to orbit the Earth: 27 days

Hours spent on the Moon: 3

Flag planted on the Moon: US flag

Tạm dịch:

Ngày các phi hành gia trở về Trái đất: 24 tháng 7 năm 1969

Tên của các phi hành gia: Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins

Màu của mặt trăng: xám nhạt.

Số ngày quay quanh Trái đất: 27 ngày

Số giờ dành cho Mặt trăng: 3

Lá cờ cắm trên Mặt trăng: Cờ Mỹ

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Read the text again and use the context clues to find the words from the text to complete the chart below.

2. Phương pháp giải

Đọc lại văn bản và sử dụng các manh mối ngữ cảnh để tìm các từ trong văn bản để hoàn thành biểu đồ bên dưới.

3. Lời giải chi tiết

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Imagine if you were an astronaut and had a chance to go into space. What would you do first when landing on another planet?

2. Phương pháp giải

Hãy tưởng tượng nếu bạn là một phi hành gia và có cơ hội đi vào vũ trụ. Bạn sẽ làm gì đầu tiên khi hạ cánh xuống một hành tinh khác?

3. Lời giải chi tiết

If I were an astronaut and had a chance to go into space, I would wave the Vietnamese flag when I landed on another planet.

(Nếu tôi là một nhà du hành vũ trụ và có cơ hội đi vào vũ trụ, tôi sẽ vẫy lá cờ Việt Nam khi đặt chân xuống một hành tinh khác.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi