Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh - Cần Thơ năm 2023 - 2024 (Chính thức)

 • Tiếng Anh

 • Lớp 9

 • 2023

 • Cần Thơ

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Trích dẫn Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh - Cần Thơ năm 2023 - 2024 (Chính thức)

  * GHÁ, 255 và đảo tạo   THÀnh nh ÀÀÀ Để chính thức   Kỳ thi tuyến sinh vào lớp 10 thức Năm học 2023-2024 Khóa ngày 05 tháng 6 năm 2023 (Đề thì có 4 trang) Thời gian làm bài: 30 phút, không ểể thời gian phtt ã   Môn: tiếng Anh Đồ thi gồm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận   Mã đề 811 Mombsete ettt ieeeaassss   Mark the TeRAC NGHiem 27, đihh rrắ nghiim và TT ddn Crestion 1: Ting is aailligiing eeaaongss wwyo   Onettstes each of the rolow,Dg e.eearr.a   ωf - Mag: ""You have just got yoMaddeoou ee eweeabaattoon - Mai: <___ A: No problem! We're friends. C. Yes, I'd love to.   B. Ofcourse, here you are. Question 2: Thuan and Phong are discussing the reasons people should live in the countryside.   D) Thankyou! - Thuan: "I think that people should live intheir village and work in farming. - Phong: "__________ Rice and vegetables are important o our lives. A. It's not true   R. I'm so sorry C. I don't agree with you   D. ' agree with you Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 3: To avoid ______ traffic accidents, vverybody shoulddrive carefully. A. had   B. to have   C. have   D. having Question 4: They ______ camping with their old friends two days ago. A. go   B. are going   C. went   D. will go Question 5: Old people in the town prefer jogging _________ the mornng to stay healthy. A. in   B. with   C. on   D. at Question 6: It is very good ______ exercise regularly because it helps us enjoy good health. A. to do   B. do   C. dịd   D. doing Question 7: The lady always ______ street children and gives a lot of money to help them. A. thinks about   B. turns on   C. goes away   D. gets back Question 8: He feels very ______ to pass the coming exam easily because he has studied hard for a long time. A. confident   B. bored   C. disappointed   D. nervous Question 9: It has rained a lot this week, _____ the weather becomes cooler today. A. however   B. so   C. because   D. but Question 10: We ______ aach other snnc 22220 A. know   B. have known   C. knew   D. will know Question 11: English learners should be patient because it _____ much time to learn a language. A. checks   B. costs   C. takes   D. spends Trang 1/4 - Mã đề 81

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey
  Đặt câu hỏi