6G. Speaking - Unit 6 - SBT Friends Global 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Speaking Strategy
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Speaking Strategy
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Listen to a teenage boy enquiring about a job. Complete the information.

 

 

 

Job: A or B? _________________________

Responsibilities:

1 _________________________

2 _________________________

Salary: _________________________

Hours: _________________________

Accommodation included? _________________________

 

2. Phương pháp giải

Hãy lắng nghe một cậu thiếu niên hỏi về công việc. Hoàn tất thông tin.

 

3. Lời giải chi tiết

Job: A or B? A – fruit picking

Responsibilities:

1 pick apples

2 put them in boxes

Salary: £8 p/h

Hours: 7 a.m.–4 p.m.

Accommodation included? NO

(Công việc: A hay B? A – hái trái cây

Trách nhiệm:

1 hái táo

2 đặt chúng vào hộp

Mức lương: 8 bảng/giờ

Giờ làm việc: 7 giờ sáng – 4 giờ chiều

Bao gồm chỗ ở? KHÔNG)

 

Bài nghe

Boy: I’m ringing to enquire about the job of fruit-picker,  which I saw advertised on your website. Could I possibly ask  you some questions about it?

Manager: Certainly. What would you like to know?

Boy: Well, first of all, may I ask what the responsibilities are?

Manager: That’s an easy question to answer. You have to pick  apples. And then you put them into boxes.

Boy: I see. Another thing I wanted to know is, how much do  you pay?

Manager: We pay quite well. It’s £8 an hour. Your total salary  depends on how many hours you work, of course.

Boy: Speaking of hours, what time would I start work? And  what time would I finish?

Manager: We start early, at seven in the morning and finish at four  in the afternoon.

Boy: Moving on to the question of accommodation, do you  provide your workers with anywhere to stay, or do we have to find our own accommodation?

Manager: No we don’t provide accommodation, I’m afraid, but there is a large hostel near the farm.

Boy: OK, thanks very much for your help. I’ll have a think about it and get back to you.

Manager: You’re welcome. Bye now.

Boy: Goodbye.

Tạm dịch

Chàng trai: Tôi gọi điện để hỏi về công việc hái trái cây mà tôi thấy được quảng cáo trên trang web       của bạn. Tôi có thể hỏi bạn một số câu hỏi về nó được không?

Người quản lý: Chắc chắn rồi. Bạn muôn biêt điều gì?

Chàng trai: À, trước hết cho tôi hỏi trách nhiệm là gì?

Người quản lý: Đó là một câu hỏi dễ trả lời. Bạn phải hái táo. Và sau đó bạn đặt chúng vào hộp.

Chàng trai: Tôi hiểu rồi. Một điều nữa tôi muốn biết là bạn trả bao nhiêu?

Người quản lý: Chúng tôi trả lương khá tốt. Đó là £ 8 một giờ. Tất nhiên, tổng lương của bạn phụ thuộc vào số giờ bạn làm việc.

Chàng trai: Nói về giờ giấc thì tôi sẽ bắt đầu làm việc lúc mấy giờ? Và tôi sẽ kết thúc lúc mấy giờ?

Người quản lý: Chúng tôi bắt đầu sớm, lúc bảy giờ sáng và kết thúc lúc bốn giờ chiều.

Chàng trai: Chuyển sang câu hỏi về chỗ ở, bạn có cung cấp chỗ ở cho công nhân của mình không, hay chúng ta phải tự tìm chỗ ở?

Người quản lý: Không, tôi e là chúng tôi không cung cấp chỗ ở, nhưng có một nhà nghỉ lớn gần trang trại.

Chàng trai: OK, cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn. Tôi sẽ suy nghĩ về nó và liên hệ lại với bạn.

Người quản lý: Không có gì. Tạm biệt.

Chàng trai: Tạm biệt.

 

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Complete the Speaking Strategy with the words below.

 

 

Speaking Strategy

Make sure that you refer to all four points in the task. You may need to move the conversation on in order to cover all four topics. Use phrases like:

Moving on to the 1_____________ of … 

Another 2_____________ I wanted to ask / know is … 

3_____________ else I’d like to talk about is … 

Could I possibly 4_____________ you about …? 

5_____________ of X (if X has been mentioned) ◻

That 6_____________ me, … (if there is a link with something you want to say or ask) ◻

 

2. Phương pháp giải

*Nghĩa của từ vựng

ask (v): hỏi

question (n): câu hỏi

reminds (v): nhắc nhở

something (n): thứ gì đó

speaking (v): nói

thing (n): điều

 

3. Lời giải chi tiết

Speaking Strategy

Speaking Strategy

Make sure that you refer to all four points in the task. You may need to move the conversation on in order to cover all four topics. Use phrases like:

Moving on to the 1 question   of … 

Another 2 thing I wanted to ask / know is … 

3 Something else I’d like to talk about is … 

Could I possibly 4 ask you about …? 

5 Speaking of X (if X has been mentioned) ◻

That 6 reminds me, … (if there is a link with something you want to say or ask) ◻

Tạm dịch

Chiến lược nói

Hãy chắc chắn rằng bạn đề cập đến tất cả bốn điểm trong nhiệm vụ. Bạn có thể cần tiếp tục cuộc trò chuyện để đề cập đến cả bốn chủ đề. Sử dụng các cụm từ như:

Chuyển sang câu hỏi đầu tiên của … ◻

Điều nữa tôi muốn hỏi/biết là … ◻

Một điều khác tôi muốn nói đến là … ◻

Tôi có thể hỏi bạn về… được không? ◻

Nói về X (nếu X đã được nhắc đến) ◻

Điều đó gợi nhắc tôi nhớ,… (nếu có liên kết với điều gì đó bạn muốn nói hoặc hỏi) ◻

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Listen again. Tick the phrases in the Speaking Strategy that the interviewee uses.

 

2. Phương pháp giải

Nghe lại. Đánh dấu vào các cụm từ trong Chiến lược nói mà người được phỏng vấn sử dụng.

 

3. Lời giải chi tiết

The phrases in the Speaking Strategy that the interviewee uses are:

(Các cụm từ trong Chiến lược Nói mà người được phỏng vấn sử dụng là:)

Moving on to the question of …, ☑

(Chuyển sang câu hỏi về …,)

Another thing I wanted to ask / know is …☑

(Một điều nữa tôi muốn hỏi/biết là …)

Could I possibly ask you about … ?, ☑

(Tôi có thể hỏi bạn về … không?)

Speaking of … ☑

(Nói đến …)

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Match 1-5 with a-e to make the start of indirect questions.

 

 

2. Phương pháp giải

Nối 1-5 với a-e để bắt đầu câu hỏi gián tiếp.

 

3. Lời giải chi tiết

1 – b

Could you tell me …

(Bạn có thể nói cho tôi biết …)

2 – c 

I'd be nterested to know …

(Tôi rất muốn biết…)

3 – e

I'd like to know …

(Tôi muốn biết…)

4 – a

May I ask …

(Tôi có thể hỏi …)

5 – d 

I was wondering …

(Tôi đã tự hỏi…)

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Listen to a teenage girl enquiring about a job. Complete the information.

 

Job: 1 _____________

Responsibilities:

2 _____________

3 _____________

4 _____________

Salary: 5 _____________

Travel expenses included? 6 _____________

 

2. Phương pháp giải

Hãy lắng nghe một cô gái tuổi teen hỏi về công việc. Hoàn tất thông tin.

 

3. Lời giải chi tiết

Job: 1 hotel receptionist

(Công việc: nhân viên lễ tân khách sạn)

Responsibilities:

2 checking guests in

3 checking guests out

4 answering the phone

(Trách nhiệm:

- đón khách vào

- đón khách ra về

- trả lời điện thoại)

Salary: 5 £250 for a 35-hour week

(Mức lương: 5 £250 cho một tuần 35 giờ)

Travel expenses included? 6 No

(Bao gồm chi phí đi lại? Không)

 

Bài nghe

Receptionist: Hello. King Edward Hotel. Can I help you?

Girl: Yes, I’m ringing about the job of hotel receptionist.

Receptionist: I’ll put you through to the manager. Hold the line, please.

Manager: Hello, can I help you?

Girl: Yes, I’m calling about the post of hotel receptionist and I was wondering if I could ask you some questions.

Manager: Sure. What would you like to know?

Girl: Well, first of all, may I ask what the job involves?

Manager: The main responsibilities are checking guests in, checking guests out, and answering the phone.

Girl: OK. I’d be interested to know what experience is required.

Manager: Yes, ideally we want someone who has experience of working in a hotel, and has dealt with guests.

Girl: Well, I worked in a hotel in my hometown for three months last summer.

Manager: That sounds ideal. And knowledge of French or Spanish would be an advantage.

Girl: I speak a bit of French.

Manager: That’s good. You also need to be polite and hard-working, and very patient when dealing with the guests.

Girl: Yes, I’m sure I can do that. Moving on to the question of pay, I’d like to know what the salary is.

Manager: The salary is £250 for a 35-hour week.

Girl: And are travel expenses included?

Manager: No, they aren’t.

Girl: I see. Thank you.

Manager: Well, we’re interviewing next week. If you are still interested, please fill in the application online, and we’ll contact you.

Tạm dịch

Nhân viên lễ tân: Xin chào. Khách sạn Vua Edward. Tôi có thể giúp bạn?

Cô gái: Vâng, Tôi đang gọi điện hỏi về công việc lễ tân khách sạn.

Nhân viên lễ tân: Tôi sẽ nối máy cho bạn với người quản lý. Xin giữ máy.

Quản lý: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Cô gái: Vâng, tôi đang gọi điện về vị trí lễ tân khách sạn và tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể hỏi bạn một số câu hỏi không.

Người quản lý: Chắc chắn rồi. Bạn muôn biêt điều gì?

Cô gái: À, trước tiên cho tôi hỏi công việc đó liên quan đến gì ạ?

Quản lý: Trách nhiệm chính là kiểm tra khách vào, kiểm tra khách và trả lời điện thoại.

Cô gái: Được rồi. Tôi muốn biết cần phải có kinh nghiệm gì.

Người quản lý: Vâng, lý tưởng nhất là chúng tôi muốn một người có kinh nghiệm làm việc trong khách sạn và đã từng tiếp khách.

Cô gái: À, mùa hè năm ngoái tôi đã làm việc ở một khách sạn ở quê tôi được ba tháng.

Người quản lý: Nghe có vẻ lý tưởng đấy. Và biết tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha sẽ là một lợi thế.

Cô gái: Tôi nói được một chút tiếng Pháp.

Người quản lý: Thế thì tốt. Bạn cũng cần phải lịch sự, chăm chỉ và thật kiên nhẫn khi tiếp xúc với khách hàng.

Cô gái: Vâng, tôi chắc chắn mình có thể làm được điều đó. Chuyển sang câu hỏi về lương, tôi muốn biết mức lương là bao nhiêu.

Người quản lý: Mức lương là £250 cho một tuần làm việc 35 giờ.

Cô gái: Và có bao gồm chi phí đi lại không?

Người quản lý: Không, chúng không có.

Cô gái: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn.

Người quản lý: Vâng, chúng tôi sẽ phỏng vấn vào tuần tới. Nếu bạn vẫn quan tâm, vui lòng điền đơn đăng ký trực tuyến và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Bài 6

1. Nội dung câu hỏi

Listen again. Complete the indirect questions with phrases from exercise 4.

 

1   _____________if I could ask you some questions.

2   _____________what the job involves?

3   _____________what experience is required.

4   _____________what the salary is.

 

2. Phương pháp giải

Nghe lại. Hoàn thành các câu hỏi gián tiếp với các cụm từ trong bài tập 4.

 

3. Lời giải chi tiết

1   I was wondering if I could ask you some questions.

(Tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể hỏi bạn một số câu hỏi được không.)

2   May I ask what the job involves?

(Cho em hỏi công việc đó là gì ạ?)

3   I’d be interested to know what experience is required.

(Tôi muốn biết cần phải có kinh nghiệm gì.)

4   I’d like to know what the salary is.

(Tôi muốn biết mức lương là bao nhiêu.)

Bài 7

1. Nội dung câu hỏi

Read the task. Prepare questions about the information below. Think of follow-up questions to find out more details.

 

You have applied for a part-time holiday job as a sales assistant in a supermarket. You are going for an interview with the store manager. Prepare questions for the interview about these four points.

• responsibilities

• personal qualities and experience required

• hours of work and salary

• travel expenses.

 

1   Responsibilities?

     ________________________________

2   Personal qualities?

     ________________________________

3   Experience required?

     ________________________________

4   Hours of work?

     ________________________________

5   Salary?

     ________________________________

6   Travel expenses?

     ________________________________

   

2. Phương pháp giải

Đọc nhiệm vụ. Chuẩn bị câu hỏi về thông tin dưới đây. Hãy nghĩ đến những câu hỏi tiếp theo để tìm hiểu thêm chi tiết.

(Bạn đã nộp đơn xin việc làm bán thời gian trong kỳ nghỉ với vị trí trợ lý bán hàng trong một siêu thị. Bạn sắp có một cuộc phỏng vấn với người quản lý cửa hàng. Chuẩn bị câu hỏi cho cuộc phỏng vấn về bốn điểm này.

• trách nhiệm

• yêu cầu về phẩm chất và kinh nghiệm cá nhân

• giờ làm việc và tiền lương

• chi phí đi lại.

 

3. Lời giải chi tiết

1   Responsibilities?

(Trách nhiệm?)

Can you provide an overview of the specific responsibilities associated with the sales assistant role?

(Bạn có thể cung cấp cái nhìn tổng quan về các trách nhiệm cụ thể liên quan đến vai trò trợ lý bán hàng không?)

2   Personal qualities?

(Phẩm chất cá nhân?)

Are there specific traits or characteristics you are particularly looking for in the candidates?

(Có những đặc điểm hoặc đặc điểm cụ thể nào mà bạn đặc biệt tìm kiếm ở các ứng viên không?)

3   Experience required?

(Yêu cầu kinh nghiệm?)

Are there any specific skills or previous roles that you consider beneficial for this position?

(Có kỹ năng cụ thể hoặc vai trò nào trước đây mà bạn cho là có lợi cho vị trí này không?)

4   Hours of work?

(giờ làm việc?)

Can you provide information about the expected weekly hours and if there are specific days or shifts that need coverage?

(Bạn có thể cung cấp thông tin về số giờ dự kiến hàng tuần và liệu có những ngày hoặc ca cụ thể nào cần được làm không?)

5   Salary?

(Tiền lương?)

Could you discuss the salary structure for the part-time position as a sales assistant?

(Bạn có thể thảo luận về cơ cấu lương cho vị trí trợ lý bán hàng bán thời gian không?)

6   Travel expenses?

(Chi phí đi lại?)

Are there any specific policies or support in place for employees who may need to travel a considerable distance to reach the supermarket?

(Có chính sách hoặc hỗ trợ cụ thể nào dành cho những nhân viên có thể phải di chuyển một khoảng cách đáng kể để đến siêu thị không?)

Bài 8

1. Nội dung câu hỏi

Now do the speaking task above. Use your notes from exercise 7.

 

2. Phương pháp giải

Bây giờ hãy thực hiện nhiệm vụ nói ở trên. Sử dụng ghi chú của bạn từ bài tập 7.

 

3. Lời giải chi tiết

Bài tham khảo

Manager: Welcome! It's great to have you here for the interview. How can I assist you today?

You: Thank you. I'm excited about the opportunity. I have a few questions to better understand the role.

Manager: Of course, feel free to ask anything.

You: Regarding the responsibilities of the sales assistant position, can you provide an overview of the specific tasks and duties expected?

Manager: Absolutely. As a sales assistant, you'll be responsible for handling customer inquiries, restocking shelves, and assisting with cashier duties during peak hours.

You: That sounds good. In terms of personal qualities, are there specific traits or characteristics you consider essential for a candidate in this role?

Manager: We value strong communication skills, a customer-focused approach, and the ability to work well in a team. Adaptability and a positive attitude are also crucial during the holiday rush.

You: Great. What about the experience required? Are there specific skills or previous roles that would make an applicant stand out?

Manager: While prior retail experience is beneficial, we also welcome candidates with a strong work ethic and a willingness to learn. Any experience in customer service is a plus.

You: In terms of hours of work, could you provide information on the typical working hours for this part-time holiday job? Are there flexible scheduling options?

Manager: We offer flexible scheduling to accommodate both our employees and the store's needs. Most shifts are during peak shopping hours, and we can discuss specific preferences during the onboarding process.

You: That's helpful. And regarding salary, could you discuss the salary structure for the part-time holiday position as a sales assistant?

Manager: Our pay is competitive, and we also have performance-based incentives. We can go into more detail during the job offer stage.

You: Lastly, about travel expenses, are there any support or reimbursement options for employees who may need to travel a considerable distance to reach the supermarket?

Manager: We don't provide direct travel expense reimbursement, but we encourage employees to explore carpooling or public transportation options. I hope that answers your questions. Do you have any more concerns or anything else you'd like to know?

You: No, that covers everything for now. Thank you for providing such detailed information.

Manager: You're welcome! We appreciate your interest in the position. We'll be in touch soon.

 

Tạm dịch

Quản lý: Xin chào! Thật tuyệt khi có bạn ở đây để phỏng vấn. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bạn: Cảm ơn bạn. Tôi rất vui mừng về cơ hội. Tôi có một số câu hỏi để hiểu rõ hơn về vai trò.

Quản lý: Tất nhiên, cứ thoải mái hỏi bất cứ điều gì.

Bạn: Về trách nhiệm của vị trí trợ lý bán hàng, bạn có thể cung cấp cái nhìn tổng quan về các công việc, nhiệm vụ cụ thể dự kiến được không?

Người quản lý: Chắc chắn rồi. Với tư cách là trợ lý bán hàng, bạn sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các yêu cầu của khách hàng, bổ sung thêm hàng lên kệ và hỗ trợ các công việc thu ngân trong giờ cao điểm.

Bạn: Nghe có vẻ hay đấy. Về phẩm chất cá nhân, có những đặc điểm hoặc đặc điểm cụ thể nào mà bạn cho là cần thiết đối với ứng viên ở vai trò này không?

Người quản lý: Chúng tôi đánh giá cao kỹ năng giao tiếp tốt, cách tiếp cận tập trung vào khách hàng và khả năng làm việc nhóm tốt. Khả năng thích ứng và thái độ tích cực cũng rất quan trọng trong kỳ nghỉ lễ cao điểm.

Bạn thật tuyệt vời. Còn kinh nghiệm cần có thì sao? Có kỹ năng cụ thể hoặc vai trò nào trước đây có thể khiến ứng viên nổi bật không?

Người quản lý: Mặc dù kinh nghiệm bán lẻ trước đây là có lợi nhưng chúng tôi cũng chào đón những ứng viên có đạo đức làm việc tốt và sẵn sàng học hỏi. Bất kỳ kinh nghiệm trong dịch vụ khách hàng là một lợi thế.

Bạn: Về thời gian làm việc, bạn có thể cung cấp thông tin về giờ làm việc điển hình cho công việc bán thời gian trong kỳ nghỉ này không? Có các lựa chọn lịch linh hoạt không?

Người quản lý: Chúng tôi cung cấp lịch trình linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của cả nhân viên và cửa hàng. Hầu hết các ca làm việc đều diễn ra trong giờ mua sắm cao điểm và chúng ta có thể thảo luận về các ưu tiên cụ thể trong quá trình giới thiệu.

Bạn: Điều đó thật hữu ích. Và về mức lương, bạn có thể thảo luận về cơ cấu lương cho vị trí trợ lý bán hàng trong kỳ nghỉ bán thời gian được không?

Người quản lý: Mức lương của chúng tôi rất cạnh tranh và chúng tôi cũng có các biện pháp khuyến khích dựa trên hiệu suất. Chúng ta có thể đi vào chi tiết hơn trong giai đoạn tuyển dụng.

Bạn: Cuối cùng, về chi phí đi lại, có phương án hỗ trợ hoặc hoàn trả nào cho những nhân viên có thể phải di chuyển một quãng đường đáng kể để đến siêu thị không?

Người quản lý: Chúng tôi không hoàn trả trực tiếp chi phí đi lại nhưng chúng tôi khuyến khích nhân viên khám phá các lựa chọn đi chung xe hoặc phương tiện giao thông công cộng. Tôi hy vọng đó là câu trả lời bạn muốn. Bạn còn mối lo ngại nào hay muốn biết điều gì nữa không?

Bạn: Không, điều đó bao gồm mọi thứ hiện tại. Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin chi tiết như vậy.

Người quản lý: Không có gì! Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với vị trí này. Chúng tôi sẽ liên lạc sớm.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi