7.1 Vocabulary - Unit 7. Cultural diversity - SBT Tiếng Anh 10 English Discovery

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Match the Vietnamese festivals to the descriptions.

(Hãy ghép các lễ hội Việt Nam với các bài văn miêu tả.)

Cold Food Festival               Mid-Autumn Festival 

Lunar New Year                  Lim Festival 

Đền Hùng Festival              Hương Pagoda Festival

1. During this festival, Vietnamese people often make bánh trôi and bánh chay.

2. This festival takes place from the 8th to 11th day of the third lunar month to honor Hùng Kings.

3. This festival is often celebrated with lion dances, lanterns, masks and mooncakes.

4. Vietnamese people usually have a long holiday to celebrate this festival.

5. This festival takes place in Hà Nội. Many pilgrims visit Hương Tích Cave in this festival.

6. This festival is famous for Quan Họ singing.

Lời giải chi tiết:

1. Cold Food Festival

(Lễ hội Hàn Thực)

2. Đền Hùng Festival

(Lễ hội đền Hùng)

3. Mid-Autumn Festival

(Lễ hội trung thu) 

4. Lunar New Year

(Tết Nguyên Đán)

5. Hương Pagoda Festival (Lễ Hội chùa Hương)6. Lim Festival (Hội Lim)

 

1. During this festival, Vietnamese people often make bánh trôi and bánh chay. - Cold Food Festival

(Trong lễ hội này, người Việt Nam thường làm bánh trôi và bánh chay. - Lễ hội Hàn Thực)

2. This festival takes place from the 8th to 11th day of the third lunar month to honor Hùng Kings. - Đền Hùng Festival

(Lễ hội này diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ các Vua Hùng. - Lễ hội Đền Hùng)

3. This festival is often celebrated with lion dances, lanterns, masks and mooncakes. - Mid-Autumn Festival  

(Lễ hội này thường được tổ chức với các điệu múa lân, đèn lồng, mặt nạ và bánh trung thu. - Lễ hội trung thu)

4. Vietnamese people usually have a long holiday to celebrate this festival. - Lunar New Year

(Người Việt Nam thường có một kỳ nghỉ lễ dài để tổ chức lễ hội này. - Tết Nguyên Đán)

5. This festival takes place in Hà Nội. Many pilgrims visit Hương Tích Cave in this festival. -Hương Pagoda Festival

(Lễ hội này diễn ra tại Hà Nội. Nhiều khách hành hương đến thăm Động Hương Tích trong lễ hội này. - Lễ hội chùa Hương)

6. This festival is famous for Quan Họ singing. -Lim Festival 

(Lễ hội này nổi tiếng với hát Quan họ. -Lim Festival)

Bài 2

2. Match the pictures to the festivals in Exercise 1.

(Nối các hình ảnh với các lễ hội trong Bài tập 1.)

Lời giải chi tiết:

1. Cold Food Festival

(Lễ hội Hàn Thực)

2. Lunar New Year

(Tết Nguyên Đán)

3. Lim Festival (Hội Lim)
4. Hương Pagoda Festival (Lễ Hội chùa Hương)5. Hương Pagoda Festival (Lễ Hội chùa Hương)

6.  Đền Hùng Festival

(Lễ hội đền Hùng)

Bài 3

 3. Fill in the blanks with the words below. 

(Điền vào chỗ trống với các từ dưới đây.)

traditional             famous      cooking               decorated            offer           place                   pray                    dance          pay

 

1. During Tết holiday, houses are often ________ with peach flowers in the north and apricot blossoms in the south of Việt Nam. 

2, The Mid-Autumn Festival takes __________ on the 15th of the eighth lunar month. 

3. During the Lim Festival, people ________ incense and flowers at the pagoda. 

4. Cải Lương is a type of __________singing in Việt Nam. 

5. Bắc Ninh is ___________ for Quan Họ singing. 

6. On the first days of the new year, Vietnamese people often go to the pagoda to ________ for health, happiness and business. 

7. Lion _________ is often performed in various festivals in Việt Nam. 

8. Rice ___________ competitions are usually held by villages in northern and central Việt Nam during their festivals. 

9. The Đền Hùng festival is for Vietnamese people to __________ respect to their ancestors.

Phương pháp giải:

traditional  (adj): truyền thống

famous (adj): nổi tiếng

cooking (n): cách nấu ăn

decorated (v): trang trí

offer (n):  cúng, hiến

(take) place: diễn ra

pray (v): cầu nguyện

dance (v): múa

pay (v): bày tỏ

Lời giải chi tiết:

1. decorated2. place3. dance4. traditional5. famous
6. pray7. offer8. cooking9. pay 

 

1. During Tết holiday, houses are often decorated with peach flowers in the north and apricot blossoms in the south of Việt Nam. 

(During Tết holiday, houses are often decorated with peach flowers in the north and apricot blossoms in the south of Việt Nam. )

2, The Mid-Autumn Festival takes place on the 15th of the eighth lunar month. 

(Tết Trung thu diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch.)

3. During the Lim Festival, people offer incense and flowers at the pagoda. 

(Trong lễ hội Lim, người dân dâng hương hoa ở chùa.)

4. Cải Lương is a type of traditional singing in Việt Nam. 

(Cải lương là một loại hình hát truyền thống của Việt Nam.)

5. Bắc Ninh is famous for Quan Họ singing. 

(Bắc Ninh nổi tiếng với hát Quan họ.)

6. On the first days of the new year, Vietnamese people often go to the pagoda to pray for health, happiness and business. 

(Vào những ngày đầu năm mới, người Việt Nam thường đi lễ chùa để cầu sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn thuận lợi.)

7. Lion dance is often performed in various festivals in Việt Nam. 

(Lễ cúng sư tử thường được biểu diễn trong các lễ hội ở Việt Nam.)

8. Rice cooking competitions are usually held by villages in northern and central Việt Nam during their festivals. 

(Các cuộc thi nấu cơm thường được các làng ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam tổ chức trong các dịp lễ hội của họ.)

9. The Đền Hùng festival is for Vietnamese people to pay respect to their ancestors.

(Lễ hội Đền Hùng là để người Việt Nam bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên.)

 

Bài 4

4. Complete the word puzzle. 

(Hoàn thành câu đố từ.)

Down 

1. Members in your family that lived a long time ago. 

2. Vietnamese women often receive these things on March 8th. 

3. An occasion when lots of people gather to celebrate a special event. 

6. Human chess, cat and mouse game, and hide and seek are examples of _______ ______.

Across 

4. Vietnamese people often burn this item on the 1st and 15th of every lunar month. 

5. These items are colorful and often lit up in Mid-Autumn Festival. 

7. People compete in this event to find out the winner. 

8. The items Vietnamese people offer to their ancestors on the altar. 

9. This food is often eaten during the Mid Autumn Festival.

Tạm dịch:

Xuống dưới

1. Các thành viên trong gia đình bạn đã sống cách đây rất lâu.

2. Phụ nữ Việt Nam thường nhận được những điều này vào ngày 8/3.

3. Một dịp khi rất nhiều người tụ tập để ăn mừng một sự kiện đặc biệt.

6. Cờ người, trò chơi mèo vờn chuột và trốn tìm là những ví dụ về _______ ______.

Ngang qua

4. Người Việt thường đốt đồ này vào ngày 1 và 15 âm lịch hàng tháng.

5. Những món đồ này có nhiều màu sắc và thường được thắp sáng trong dịp Tết Trung thu.

7. Mọi người cạnh tranh trong sự kiện này để tìm ra người chiến thắng.

8. Những vật phẩm người Việt dâng lên ông bà tổ tiên trên bàn thờ.

9. Thực phẩm này thường được ăn trong Tết Trung thu.

Lời giải chi tiết:

1. ancestors (tổ tiên)2. flowers (hoa)

3. festival

(lễ hội)

4. candles

(nến)

5. lanterns (đèn lồng)
6. folk games (trò chơi dân gian)

7. competition

(cuộc thi)

8. 

9. mooncake

(bánh trung thu)

 

 

Bài 5

 5. Fill in the blanks with ONE suitable word. The first letters have been given for you.

(Điền vào chỗ trống với MỘT từ thích hợp. Những lá thư đầu tiên đã được trao cho bạn.)

The Đền Hùng Festival  (1) t________ place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Việt Nam. It is (2) h______ in Hùng King Temple, Nghia Linh mountain, Phú Thọ province. This is the time for the whole country to (3) w______ Hùng Vương, the ancient Vietnamese kings of the Hồng Bàng period. During this festival, people pay (4) r_____ to Vietnamese ancestors, (5) p_____ at the temple, join folk games, take part in rice cooking competitions and perform lion dances.

From the 6th to the 8th of the first (6) l______month, Đền Gióng festival is (7) c_____ in Sóc Temple, Vệ Linh mountain, Phù Linh commune, Sóc Sơn district, Hà Nội. This festival is to commemorate Saint Gióng, one of the four immortals of Việt Nam. During this occasion, people hold ceremonies, participate in (8) f______ games and perform traditional singing.

Vietnamese people (9) c_____ the Mid-Autumn Festival in the middle of the 8th lunar month. Children really love this festival because they can play with colorful lanterns and masks. A lot of streets in big cities like Hà Nội and Hội An are (10) d______ with beautiful lanterns, which attract a large number of visitors to take photos with. During this occasion, people (11) o______ incense and mooncakes to the ancestors.

Lời giải chi tiết:

1. takes (diễn ra)2. held (tổ chức)

3.worship 

(sự thờ phụng)

4. respects

(kính trọng)

5. pray (cầu nguyện)6. lunar (âm lịch)
7. celebrated (tổ chức)8. folk (dân gian)9. celebrated (tổ chức)10. decorated (trang trí) 11. offer (dâng) 

 

The Đền Hùng Festival  (1) takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Việt Nam. It is (2) held in Hùng King Temple, Nghia Linh mountain, Phú Thọ province. This is the time for the whole country to (3) worship Hùng Vương, the ancient Vietnamese kings of the Hồng Bàng period. During this festival, people pay (4) respects to Vietnamese ancestors, (5) pray at the temple, join folk games, take part in rice cooking competitions and perform lion dances.

From the 6th to the 8th of the first (6) lunar month, Đền Gióng festival is (7) celebrated in Sóc Temple, Vệ Linh mountain, Phù Linh commune, Sóc Sơn district, Hà Nội. This festival is to commemorate Saint Gióng, one of the four immortals of Việt Nam. During this occasion, people hold ceremonies, participate in (8) folk games and perform traditional singing.

Vietnamese people (9)celebrated the Mid-Autumn Festival in the middle of the 8th lunar month. Children really love this festival because they can play with colorful lanterns and masks. A lot of streets in big cities like Hà Nội and Hội An are (10) decorated with beautiful lanterns, which attract a large number of visitors to take photos with. During this occasion, people (11) offer incense and mooncakes to the ancestors.

Tạm dịch:

Lễ hội Đền Hùng (1) diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch ở Việt Nam. Đó là (2) được tổ chức tại Đền Hùng Vương, núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ. Đây là thời điểm cả nước (3) thờ Hùng Vương, các vị vua Việt cổ thời Hồng Bàng. Trong lễ hội này, mọi người bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên người Việt, (5) cầu nguyện tại chùa, tham gia các trò chơi dân gian, thi nấu cơm và múa lân.

Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng Giêng (6) âm lịch, lễ hội Đền Gióng được tổ chức tại Đền Sóc, núi Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lễ hội này nhằm tưởng nhớ Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của Việt Nam. Trong dịp này, mọi người tổ chức các nghi lễ, tham gia (8) trò chơi dân gian và biểu diễn ca hát truyền thống.

Người Việt Nam (9) đón Tết Trung thu vào giữa tháng 8 âm lịch. Trẻ em thực sự yêu thích lễ hội này vì chúng có thể chơi với những chiếc đèn lồng và mặt nạ đầy màu sắc. Nhiều tuyến phố ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hội An (10) được trang trí bằng đèn lồng đẹp mắt, thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh. Trong dịp này, mọi người (11) dâng hương và bánh trung thu cho tổ tiên.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi