7H. Writing - Unit 7 - SBT Friends Global 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Preparation
Bài 1
Writing Strategy 2
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
CHECK YOUR WORK
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Preparation
Bài 1
Writing Strategy 2
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
CHECK YOUR WORK

Preparation

Preparation

Your teacher has asked you to write about a film you love for the school magazine. Write your entry describing the film and say what you liked and didn't like about it.

(Giáo viên yêu cầu bạn viết về bộ phim bạn yêu thích cho tạp chí của trường. Viết mục mô tả bộ phim của bạn và nói những gì bạn thích và không thích về nó.)

 

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Read the task above. Then read Writing Strategy 1 and the review below. Answer the questions.

 

a Where does each paragraph end?

Paragraph 1: A ☐ or B ☐

Paragraph 2: C ☐ or D ☐

Paragraph 3: E ☐ or F ☐

b Has the writer followed the second piece of advice in the Strategy? Yes ☐ No ☐

 

Writing Strategy 1

1 Give your entry a logical structure. Divide it into paragraphs, each with its own topic or focus.

2 The conclusion should restate the main idea given in the introduction, but using different words. It should also include the writer's opinion and, if appropriate, a recommendation.

(Chiến lược viết 1

1 Cung cấp cho mục mô tả của bạn một cấu trúc hợp lý. Chia nó thành các đoạn văn, mỗi đoạn có chủ đề hoặc trọng tâm riêng.

2 Phần kết luận nên trình bày lại ý chính được đưa ra trong phần giới thiệu nhưng sử dụng từ ngữ khác. Nó cũng nên bao gồm ý kiến của người viết và nếu thích hợp, một khuyến nghị.)

 

2. Phương pháp giải

Đọc nhiệm vụ trên. Sau đó đọc Chiến lược viết 1 và phần đánh giá bên dưới. Trả lời các câu hỏi.

 

 

An extraordinary film about an extraordinary man!

If you're looking for a film that has romance and drama, this is the one for you! I loved The Theory of Everything, from start to finish. [A] And I have no doubt that it'll remain one of my favourite films for many years to come! I'd definitely recommend It. [B] it is set in Cambridge, England, and it tells the story of Stephen Hawking, a physicist at Cambridge University, who was diagnosed with motor neurone disease while still in his early twenties. We see how, with the help of Jane - his girlfriend and then wife - he overcame great physical disabilities to become probably the world's most famous scientist. [C] What I really loved about the film is the incredibly moving story. [D] I thought the acting was first-class, with superb performances from Eddie Redmayne and Felicity Jones. The film was also beautifully filmed, with lots of atmospheric shots of Cambridge. [E] have only one small criticism. We learn a lot about Jane and Stephen's relationship, but we learn nothing about Stephen Hawking the sdentist. [F] Overall, however, this is a fantastic film. Watch it. You won't be disappointed! I guarantee it.

 

3. Lời giải chi tiết

a Where does each paragraph end?

(Mỗi đoạn văn kết thúc ở đâu?)

Paragraph 1: A ☐ or B ☑

(Đoạn 1)

Paragraph 2: C ☑ or D ☐

(Đoạn 2)

Paragraph 3: E ☐ or F ☑

(Đoạn 3)

b Has the writer followed the second piece of advice in the Strategy? Yes ☑ No ☐

(Người viết có làm theo lời khuyên thứ hai trong Chiến lược không?)

 

Tạm dịch

Một bộ phim phi thường về một con người phi thường!

Nếu bạn đang tìm một bộ phim lãng mạn và kịch tính thì đây chính là bộ phim dành cho bạn! Tôi yêu thích The Theory of Everything, từ đầu đến cuối. [A] Và tôi tin chắc rằng nó sẽ vẫn là một trong những bộ phim yêu thích của tôi trong nhiều năm tới! Tôi chắc chắn muốn giới thiệu nó. [B] Phim lấy bối cảnh ở Cambridge, Anh, và kể câu chuyện về Stephen Hawking, một nhà vật lý tại Đại học Cambridge, người được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh vận động khi vẫn còn ở tuổi đôi mươi. Chúng ta thấy, với sự giúp đỡ của Jane - bạn gái và sau đó là vợ của anh ấy - anh ấy đã vượt qua những khuyết tật lớn về thể chất để trở thành nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới. [C] Điều tôi thực sự yêu thích ở bộ phim là câu chuyện vô cùng cảm động. [D] Tôi nghĩ diễn xuất ở hạng nhất, với màn trình diễn tuyệt vời của Eddie Redmayne và Felicity Jones. Phim cũng được quay rất đẹp, với nhiều cảnh quay đầy không khí của Cambridge. [E] Chỉ có một lời chỉ trích nhỏ. Chúng ta biết được nhiều điều về mối quan hệ của Jane và Stephen, nhưng chúng ta không biết gì về bác sĩ nha khoa Stephen Hawking. [F] Tuy nhiên, nhìn chung đây là một bộ phim tuyệt vời. Hãy coi chừng. Bạn sẽ không thất vọng! Tôi đảm bảo điều đó.

Writing Strategy 2

Writing Strategy 2

1 Choose a good title for your article.

2 In the first paragraph, attract the reader's attention. You can do this by addressing him / her directly, especially with questions.

3 Use an appropriate style and register for the target audience.

(Chiến lược viết 2

1 Chọn một tiêu đề hay cho bài viết của bạn.

2 Trong đoạn đầu tiên, hãy thu hút sự chú ý của người đọc. Bạn có thể làm điều này bằng cách nói chuyện trực tiếp với anh ấy / cô ấy, đặc biệt là khi đặt câu hỏi.

3 Sử dụng phong cách phù hợp và thu hút đối tượng mục tiêu.)

 

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi 

Read Writing Strategy 2 and answer questions 1-3 below.

1 Underline the sentence that attracts the reader's attention in the first paragraph.

2 Is the overall style formal ☐ or informal ☐?

3 Has the writer addressed both elements of the task? Yes ☐ No ☐

 

2. Phương pháp giải

Đọc Chiến lược viết 2 và trả lời các câu hỏi 1-3 bên dưới.

 

3, Lời giải chi tiết

1 Underline the sentence that attracts the reader's attention in the first paragraph.

(Gạch dưới câu thu hút sự chú ý của người đọc trong đoạn đầu tiên.)

Trả lời: “If you’re looking for a film that has romance and drama, this one is for you!”

(Nếu bạn đang tìm một bộ phim vừa lãng mạn vừa kịch tính thì bộ phim này là dành cho bạn!)

2 Is the overall style formal or informal?

(Phong cách tổng thể là trang trọng hay không trang trọng?)

Trả lời: informal

(không trang trọng)

3 Has the writer addressed both elements of the task?

(Người viết đã đề cập đến cả hai yếu tố của nhiệm vụ chưa?)

Trả lời: Yes

(Rồi)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Tick the phrases for describing stories that the writer uses in the article. Which phrase cannot be used to describe a film?

 

1 It's set in (place and/or time). ☐

2 There are lots of twists and turns. ☐

3 It tells the story of (character). ☐

4 I would definitely recommend it. ☐

5 It's a real page-turner. ☐

Phrase ☐ can't be used for films.

 

2. Phương pháp giải

Đánh dấu vào các cụm từ miêu tả câu chuyện mà tác giả sử dụng trong bài. Cụm từ nào không thể được sử dụng để mô tả một bộ phim?

 

3. Lời giải chi tiết

Phrases for describing stories that the writer uses in the article are:

(Các cụm từ miêu tả câu chuyện mà tác giả sử dụng trong bài là:)

1 It's set in (place and / or time).

(Nó được bắt đầu ở (địa điểm và / hoặc thời gian).

3 It tells the story of (character).

(Nó kể câu chuyện về (nhân vật).)

4 I would definitely recommend it.

(Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu nó.)

Phrase 5 can't be used for films. “It's a real page-turner.”

(Cụm từ 5 không thể được sử dụng cho phim. “Đó là một cuốn sách thật sự lôi cuốn.)

 

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

You are going to do the task in exercise 1. Make notes about a film of your choice.

 

Your teacher has asked you to write about a film you love for the school magazine. Write your entry describing the film and say what you liked and didn't like about it.

(Giáo viên yêu cầu bạn viết về bộ phim bạn yêu thích cho tạp chí của trường. Viết mục mô tả bộ phim của bạn và nói những gì bạn thích và không thích về nó.)

What I liked: _____________________________________________

What I didn't like: _____________________________________________

Overall opinion: _____________________________________________

 

2. Phương pháp giải

Bạn sẽ làm bài tập 1. Hãy ghi chú về một bộ phim mà bạn đã chọn.

 

3. Lời giải chi tiết

Film: "Eternal Echoes"

(Phim: " Eternal Echoes ")

What I liked:

(Những gì tôi thích:)

- Breathtaking visuals enhancing storytelling

- Immersive soundtrack by renowned artist

- Plot with unexpected twists

- Stellar performances by lead actors

(- Hình ảnh hấp dẫn tăng cường kể chuyện

- Nhạc nền sống động của nghệ sĩ nổi tiếng

- Cốt truyện có những khúc mắc bất ngờ

- Diễn xuất xuất sắc của các diễn viên chính)

What I didn't like:

(Điều tôi không thích:)

- Some moments of slow pacing

- Certain scenes felt drawn out

- Underdeveloped subplot involving secondary characters

(- Một số khoảnh khắc nhịp độ chậm

- Một số cảnh có cảm giác bị kéo dài

- Cốt truyện phụ chưa được phát triển liên quan đến các nhân vật phụ)

Overall opinion:

(Quan điểm tổng thể:)

- Must-watch for film enthusiasts

- Stunning visuals, captivating storyline, and outstanding performances

(- Phải xem dành cho những người đam mê phim

- Hình ảnh ấn tượng, cốt truyện hấp dẫn và màn trình diễn xuất sắc)

 

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Write your review. Follow the structure of the model review in exercise 1, and use your notes from exercise 4. Use some phrases from exercise 3.

 

2. Phương pháp giải

Viết đánh giá của bạn. Hãy làm theo cấu trúc của phần ôn tập mẫu ở bài tập 1 và sử dụng ghi chú của bạn ở bài tập 4. Sử dụng một số cụm từ ở bài tập 3.

 

3. Lời giải chi tiết

Bài tham khảo

A Cinematic Symphony of Visual Splendor!

An enchanting cinematic experience awaits in "Eternal Echoes"! If you're a film enthusiast seeking a captivating journey filled with stunning visuals, a captivating storyline, and outstanding performances, this is a must-watch.

The film unfolds with breathtaking visuals that seamlessly enhance its storytelling. The immersive soundtrack, curated by a renowned artist, adds a layer of emotion and depth to the narrative. The plot, woven with unexpected twists, keeps the audience engaged, complemented by stellar performances from the lead actors.

While "Eternal Echoes" is a visual and auditory feast, there are moments of slow pacing that might test the patience of some viewers. Additionally, certain scenes, though visually stunning, felt a bit drawn out. An underdeveloped subplot involving secondary characters left me wanting more depth and complexity.

However, these minor criticisms pale in comparison to the film's overall brilliance. "Eternal Echoes" is a must-watch for its stunning visuals, captivating storyline, and outstanding performances that create an unforgettable cinematic experience.

Tạm dịch

Một bản giao hưởng điện ảnh của sự lộng lẫy về mặt hình ảnh!

Một trải nghiệm điện ảnh đầy mê hoặc đang chờ đợi trong "Eternal Echoes"! Nếu bạn là người đam mê điện ảnh đang tìm kiếm một cuộc hành trình hấp dẫn với hình ảnh tuyệt đẹp, cốt truyện hấp dẫn và màn trình diễn xuất sắc thì đây là bộ phim không thể bỏ qua.

Bộ phim mở ra với những hình ảnh ngoạn mục giúp nâng cao khả năng kể chuyện một cách liền mạch. Nhạc nền sống động, do nghệ sĩ nổi tiếng tuyển chọn, tạo thêm một lớp cảm xúc và chiều sâu cho câu chuyện. Cốt truyện, được đan xen với những tình tiết bất ngờ, thu hút khán giả, được bổ sung bởi màn trình diễn xuất sắc của các diễn viên chính.

Mặc dù "Eternal Echoes" là một bữa tiệc thị giác và thính giác nhưng có những khoảnh khắc nhịp độ chậm có thể thử thách sự kiên nhẫn của một số người xem. Ngoài ra, một số cảnh nhất định, mặc dù có hình ảnh ấn tượng nhưng lại có cảm giác hơi dài dòng. Một tình tiết phụ kém phát triển liên quan đến các nhân vật phụ khiến tôi muốn có chiều sâu và phức tạp hơn.

Tuy nhiên, những lời chỉ trích nhỏ này chẳng là gì so với độ xuất sắc chung của bộ phim. "Eternal Echoes" là bộ phim không thể bỏ qua nhờ hình ảnh tuyệt đẹp, cốt truyện hấp dẫn và màn trình diễn xuất sắc tạo nên trải nghiệm điện ảnh khó quên.

CHECK YOUR WORK

CHECK YOUR WORK

Have you ...

☐ given your article an interesting title and introduction?

☐ attracted the reader's attention in the first paragraph?

☐ divided your review into paragraphs?

☐ included your opinion and a recommendation?

☐ checked your spelling and grammar?

(KIỂM TRA BÀI CỦA BẠN

Bạn có...

☐ đặt cho bài viết của bạn một tiêu đề và phần giới thiệu thú vị?

☐ thu hút sự chú ý của người đọc trong đoạn đầu tiên?

☐ chia bài đánh giá của bạn thành các đoạn văn?

☐ bao gồm ý kiến của bạn và đề xuất?

☐ kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn?)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi