4. Bài 26. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1 1.1
Câu 1 1.2
1.3
Câu 1 1.4
Câu 1 1.5
Câu 1 1.6
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1 1.1
Câu 1 1.2
1.3
Câu 1 1.4
Câu 1 1.5
Câu 1 1.6
Câu 2
Câu 3
Câu 4

Câu 1 1.1

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp không có vai trò nào dưới đây?

A. Phát huy sức mạnh toàn dân để phát triển nông nghiệp.

B. Góp phần sử dụng hợp lí, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn nhân lực khác trên lãnh thổ.

C. Thúc đẩy chuyên môn hóa trong sản xuất nông nghiệp.

D. Hạn chế tác động của tự nhiên và góp phần bảo vệ môi trường.

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp = > chọn đáp án không chính xác.

Lời giải chi tiết:

- Vai trò:

+ Thúc đẩy chuyên môn hóa trong sản xuất nông nghiệp.

+ Góp phần sử dụng hợp lí, hiệu quả  tài nguyên thiên nhiên cũng như các nguồn lực  khác trên lãnh thổ, nhằm hạn chế tác động tự nhiên  đến nông nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường.

=> Chọn đáp án A

Câu 1 1.2

Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp có vai trò thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản là

A. trang trại

B. hợp tác xã nông nghiệp

C. thể tổng hợp nông nghiệp

D. vùng nông nghiệp

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về vai trò của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Lời giải chi tiết:

❖    Trang trại

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp quan trọng của các nước đang phát triển trong quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp.

- Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển kinh tế nông thôn và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

- Khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và góp phần bảo vệ môi trường.

❖    Thể tổng hợp nông nghiệp

- Sử dụng có hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lí và điều kiện kinh tế - xã hội.

- Tạo ra khối lượng nông sản lớn, có chất lượng cao cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu.

- Thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

❖    Vùng nông nghiệp

- Sử dụng có hiệu quả nhất các điều kiện sản xuất của vùng.

- Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ, chuyên môn hóa và hợp tác hóa sản xuất giữa các vùng.

=> Chọn đáp án C

1.3

Hình thức cao nhất trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là

A. trang trại.

B. vùng nông nghiệp

C. thể tổng hợp nông nghiệp

D. hợp tác xã nông nghiệp

Phương pháp giải:

Đọc thông tin bảng 26 trang 76,76 SGK để xác định hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất.

Lời giải chi tiết:

Vùng nông nghiệp là  hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất.

=> Chọn đáp án B

Câu 1 1.4

“Lãnh thổ có sự tương đồng về điều kiện sinh thái nông nghiệp, kinh tế - xã hội, trình độ thâm canh, cơ sở vật chất – kĩ thuật giữa các địa phương” là đặc điểm của

A. hợp tác xã nông nghiệp.

B. trang trại.

C. vùng nông nghiệp.

D. thể tổng hợp nông nghiệp

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Lời giải chi tiết:

❖    Trang trại

- Mục đích chủ yếu là sản xuất nông sản hàng hóa.

- Quy mô sản xuất tương đối lớn.

- Tổ chức và quản lí sản xuất dựa trên chuyên môn hóa và thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ.

- Có sử dụng lao động làm thuê

❖    Thể tổng hợp nông nghiệp

- Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã,… với các xí nghiệp công nghiệp trên một lãnh thổ, tập trung sản xuất một  hay một nhóm sản phẩm.

- Có mối liên kết chặt chẽ giữa vùng sản xuất nguyên liệu với cơ sở chế biến.

- Sản xuất mang tính chất tập trung, áp dụng cơ giới hóa, có trình độ chuyên môn hóa cao.

❖    Vùng nông nghiệp

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp cao nhất.

- Lãnh thổ có điểm tương đồng về điều kiện sinh thái nông nghiệp, kinh tế - xã hội, trình độ thâm canh, cơ sở vật chất – kĩ thuật giữa các địa phương trong vùng.

- Có những sản phẩm chuyên môn hóa theo hướng phát triển thế mạnh của vùng.

=> Chọn đáp án C

Câu 1 1.5

Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào sử dụng hiệu quả nhất các điều kiện tự nhiên, vị trí địa lí và điều kiện kinh tế xã hội

A. trang trại

B. hợp tác xã nông nghiệp

C. thể tổng hợp nông nghiệp

D. vùng nông nghiệp

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về vai trò của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Lời giải chi tiết:

❖    Trang trại

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp quan trọng của các nước đang phát triển trong quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp.

- Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển kinh tế nông thôn và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

- Khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và góp phần bảo vệ môi trường.

❖    Thể tổng hợp nông nghiệp

- Sử dụng có hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lí và điều kiện kinh tế - xã hội.

- Tạo ra khối lượng nông sản lớn, có chất lượng cao cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu.

- Thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

❖    Vùng nông nghiệp

- Sử dụng có hiệu quả nhất các điều kiện sản xuất của vùng.

- Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ, chuyên môn hóa và hợp tác hóa sản xuất giữa các vùng.

=> Chọn đáp án C

Câu 1 1.6

Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp quan trọng của các nước đang phát triển trong quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp là

A. trang trại

B. hợp tác xã nông nghiệp

C. thể tổng hợp nông nghiệp

D. vùng nông nghiệp

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về vai trò của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Lời giải chi tiết:

❖    Trang trại

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp quan trọng của các nước đang phát triển trong quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp.

- Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển kinh tế nông thôn và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

- Khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và góp phần bảo vệ môi trường.

❖    Thể tổng hợp nông nghiệp

- Sử dụng có hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lí và điều kiện kinh tế - xã hội.

- Tạo ra khối lượng nông sản lớn, có chất lượng cao cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu.

- Thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

❖    Vùng nông nghiệp

- Sử dụng có hiệu quả nhất các điều kiện sản xuất của vùng.

- Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ, chuyên môn hóa và hợp tác hóa sản xuất giữa các vùng.

=> Chọn đáp án A

Câu 2

Ghép ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

 

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai.

Lời giải chi tiết:

1 – b,d,g; 2 – a; 3 – c,g

Câu 3

Ghép ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

 

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại

Lời giải chi tiết:

1 – a ; 2 – b,d; 3 – c

Câu 4

Hãy sử dụng các cụm từ sau để hoàn thành đoạn văn dưới đây:

 

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn, đọc lại kiến thức về khái niệm tổ chức lãnh thổ nông nghiệp để điền các cụm thích hợp cho trước từ vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

(1) sắp xếp và phối hợp

(2) mối liên hệ liên ngành, liên vùng

(3) sử dụng hợp lí nhất

(4) đem lại hiệu quả cao

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi