Unit 9: Travel and Tourism

Lesson 1 - Unit 9. Travel and Tourism - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
New Words a
New Words b
Reading a
Reading b
Grammar a
Grammar b
Writing
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
New Words a
New Words b
Reading a
Reading b
Grammar a
Grammar b
Writing

New Words a

a. Complete the words with the vowels (a,e,i,o,u).

(Hoàn thành các từ với các nguyên âm (a, e, i, o, u).)

Lời giải chi tiết:

1. view: cảnh quan

2. tower: tòa tháp

3. sightseeing: ngắm cảnh

4. castle: lâu đài, thành

5. national park: vườn quốc gia, công viên quốc gia

6. World Heritage Site: Di sản thế giới

New Words b

b. Fill in the blanks using the words in Task a.

(Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng các từ trong Task a.)

1. Many people enjoy going ___________ when they go on vacation.

2. UNESCO says which place can be a ____________. The Palace of Versailles and the Eiffel Tower are famous examples of them in France.

3. Nelson Lakes ____________ is a popular place to visit in New Zealand. You can go hiking and camping there.

4. If you go to the top of the Tokyo Sky Tree, you can enjoy a great ___________ of the city.

5. The Sears ____________ in Chicago used to be the highest building in the world.

6. Framlingham ________ was built in the 12th century and has high walls and 13 towers.

Lời giải chi tiết:

1. sightseeing

2. World Heritage Site

3. National Park

4. view

5. Tower

6. Castle

1. Many people enjoy going sightseeing when they go on vacation.

(Nhiều người thích đi ngắm cảnh khi họ đi nghỉ.)

2. UNESCO says which place can be a World Heritage Site. The Palace of Versailles and the Eiffel Tower are famous examples of them in France.

(UNESCO cho biết nơi nào có thể là Di sản Thế giới. Cung điện Versailles và tháp Eiffel là những ví dụ nổi tiếng về chúng ở Pháp.)

3. Nelson Lakes National Park is a popular place to visit in New Zealand. You can go hiking and camping there.

(Vườn quốc gia Nelson Lakes là một địa điểm tham quan nổi tiếng ở New Zealand. Bạn có thể đi bộ đường dài và cắm trại ở đó.)

4. If you go to the top of the Tokyo Sky Tree, you can enjoy a great view of the city.

(Nếu bạn đi lên đỉnh của Tokyo Sky Tree, bạn có thể thưởng thức một khung cảnh tuyệt vời của thành phố.)

5. The Sears Tower in Chicago used to be the highest building in the world.

(Tháp Sears ở Chicago từng là tòa nhà cao nhất thế giới.)

6. Framlingham Castle was built in the 12th century and has high walls and 13 towers.

(Lâu đài Framlingham được xây dựng vào thế kỷ 12, có tường cao và 13 ngọn tháp.)

Reading a

a. Read the blog post quickly. Order the picture.

(Đọc bài đăng trên blog một cách nhanh chóng. Đặt vào bức tranh.)

                                                 Let’s Visit: Portugal

Portugal is one of Europe’s favorite vacation spots. We are going to look at some of its best sightseeing spots to see why tourists love it so much.

1. The kings and queens of Portugal once lived in the University of Coimbra, and it’s beautiful! It’s one of the oldest universities in Europe and is a World Heritage Site. Tickets are 10 euros or 20 euros if you want a tour guide. After looking around the rest of the university, visitors can climb the clock tower and enjoy a fantastic view over the city of Coimbra.

2. The Gerês mountain range is in the Penada-Gerês National Park. It is famous for its high mountains, beautiful lakes, and wildlife. Visitors can see different animals, including wolves and eagles. The park is very popular for hiking.

3. The Lisbon Oceanarium is a very large aquarium. There are four areas which have fish form the Atlantic, Pacific, Indian, and Antarctic oceans. Outside the aquarium, visitors can see many sea birds and mammals.

4. The old town center in Guimarãme is a World Heritage Site. Guimarãmes was the first capital of Portugal, and the first king of Portugal was born here, too. It was many historical buildings and museums, and you will find yourself travel back in time while walking around this beautiful town. We love visiting Portugal and hope you will love it, too!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

                                                  Hãy đến thăm: Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha là một trong những điểm nghỉ mát yêu thích của châu Âu. Chúng ta sẽ xem xét một số điểm tham quan tốt nhất của nó để xem tại sao khách du lịch lại yêu thích nó đến vậy.

1. Các vị vua và hoàng hậu của Bồ Đào Nha đã từng sống ở Đại học Coimbra, và thật đẹp! Đây là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Châu Âu và là Di sản Thế giới. Vé là 10 euro hoặc 20 euro nếu bạn muốn có hướng dẫn viên. Sau khi quan sát xung quanh phần còn lại của trường đại học, du khách có thể leo lên tháp đồng hồ và tận hưởng tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố Coimbra.

2. Dãy núi Gerês thuộc Vườn quốc gia Penada-Gerês. Nó nổi tiếng với những ngọn núi cao, những hồ nước đẹp và động vật hoang dã. Du khách có thể nhìn thấy các loài động vật khác nhau, bao gồm cả chó sói và đại bàng. Công viên rất phổ biến để đi bộ đường dài.

3. Lisbon Oceanarium là một thủy cung rất lớn. Có 4 khu vực có cá là Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Nam Cực. Bên ngoài thủy cung, du khách có thể nhìn thấy nhiều loài chim biển và động vật có vú.

4. Trung tâm phố cổ ở Guimarãme là Di sản Thế giới. Guimarãmes là thủ đô đầu tiên của Bồ Đào Nha, và vị vua đầu tiên của Bồ Đào Nha cũng được sinh ra ở đây. Đó là nhiều tòa nhà và bảo tàng lịch sử, và bạn sẽ thấy mình được du hành ngược thời gian khi dạo quanh thị trấn xinh đẹp này. Chúng tôi thích đến thăm Bồ Đào Nha và hy vọng bạn cũng sẽ thích nó!

Lời giải chi tiết:

Picture A: (Hình A) - 1. The Gerês mountain range (Dãy núi Gerês)

Picture B: (Hình B) - 2. The University of Coimbra (Đại học Coimbra)

Picture C: (Hình C) - 4. The old town center in Guimarãme (Trung tâm phố cổ ở Guimarãme)

Picture D: (Hình D) - 3. The Lisbon Oceanarium (Lisbon Oceanarium)

Tạm dịch:

Hãy đến thăm: Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha là một trong những điểm nghỉ mát yêu thích của châu Âu. Chúng ta sẽ xem xét một số điểm tham quan tốt nhất của nó để xem tại sao khách du lịch lại yêu thích nó đến vậy.

1. Các vị vua và hoàng hậu của Bồ Đào Nha đã từng sống ở Đại học Coimbra, và thật đẹp! Đây là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Châu Âu và là Di sản Thế giới. Vé là 10 euro hoặc 20 euro nếu bạn muốn có hướng dẫn viên. Sau khi quan sát xung quanh phần còn lại của trường đại học, du khách có thể leo lên tháp đồng hồ và tận hưởng tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố Coimbra.

2. Dãy núi Gerês thuộc Vườn quốc gia Penada-Gerês. Nó nổi tiếng với những ngọn núi cao, những hồ nước đẹp và động vật hoang dã. Du khách có thể nhìn thấy các loài động vật khác nhau, bao gồm cả chó sói và đại bàng. Công viên rất phổ biến để đi bộ đường dài.

3. Lisbon Oceanarium là một thủy cung rất lớn. Có 4 khu vực có cá là Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Nam Cực. Bên ngoài thủy cung, du khách có thể nhìn thấy nhiều loài chim biển và động vật có vú.

4. Trung tâm phố cổ ở Guimarãme là Di sản Thế giới. Guimarãmes là thủ đô đầu tiên của Bồ Đào Nha, và vị vua đầu tiên của Bồ Đào Nha cũng được sinh ra ở đây. Đó là nhiều tòa nhà và bảo tàng lịch sử, và bạn sẽ thấy mình được du hành ngược thời gian khi dạo quanh thị trấn xinh đẹp này. Chúng tôi thích đến thăm Bồ Đào Nha và hy vọng bạn cũng sẽ thích nó!


Reading b

b. Now, read the blog post again and write True or False.

(Bây giờ, hãy đọc lại bài đăng trên blog và viết Đúng hay Sai.)

1. You should visit the clock tower to view the Gerês mountain range.__________

2. You can see some wild animals at the Penada-Gerês National Park.__________

3. All of the animals at the Lisbon Oceanarium are from Portugal.__________

4. The town where the first king of Portugal was born is now a World Heritage Site.__________

Lời giải chi tiết:

1. False

2. True

3. False

4. True

1. You should visit the clock tower to view the Gerês mountain range. => False

(Bạn nên ghé thăm tháp đồng hồ để ngắm nhìn dãy núi Gerês. => Sai)

Thông tin:After looking around the rest of the university, visitors can climb the clock tower and enjoy a fantastic view over the city of Coimbra.

(Sau khi quan sát xung quanh phần còn lại của trường đại học, du khách có thể leo lên tháp đồng hồ và tận hưởng tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố Coimbra.)

2. You can see some wild animals at the Penada-Gerês National Park. => True

(Bạn có thể nhìn thấy một số loài động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Penada-Gerês. => Đúng)

Thông tin:The Gerês mountain range is in the Penada-Gerês National Park. It is famous for its high mountains, beautiful lakes, and wildlife.

(Dãy núi Gerês thuộc Vườn quốc gia Penada-Gerês. Nó nổi tiếng với những ngọn núi cao, những hồ nước đẹp và động vật hoang dã.)

3. All of the animals at the Lisbon Oceanarium are from Portugal. => False

(Tất cả các loài động vật tại Lisbon Oceanarium đều đến từ Bồ Đào Nha. => Sai)

Thông tin:The Lisbon Oceanarium is a very large aquarium. There are four areas which have fish form the Atlantic, Pacific, Indian, and Antarctic oceans.

(Lisbon Oceanarium là một thủy cung rất lớn. Có 4 khu vực có cá là Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Nam Cực.)

4. The town where the first king of Portugal was born is now a World Heritage Site. => True

(Thị trấn nơi vị vua đầu tiên của Bồ Đào Nha sinh ra hiện là Di sản Thế giới. => Đúng)

Thông tin:The old town center in Guimarãme is a World Heritage Site. Guimarãmes was the first capital of Portugal, and the first king of Portugal was born here, too.

(Trung tâm phố cổ ở Guimarãme là Di sản Thế giới. Guimarãmes là thủ đô đầu tiên của Bồ Đào Nha, và vị vua đầu tiên của Bồ Đào Nha cũng được sinh ra ở đây. )

Grammar a

a. Circle the correct article (a/an/the/zero articleφ)

(Khoanh tròn vào bài viết đúng (a/an/the/zero φ)

1. A/The Taj Mahal in India is a World Heritage Site.

2. The/φAustralia is famous for its wildlife.

3. The/A castle, which was completed in 1886, is the most photographed place in Germany.

4. φ/A Mountains in the UK are not very high.

5. I went to a museum and an art gallery in Moscow. The/φ museum was very interesting.

6. Watching φ/the soccer is very popular in Spain.

7. I went to a museum and φ/an art gallery in Berlin. The art gallery was great.

8. I like the/φ sightseeing.

Lời giải chi tiết:

1. The Taj Mahal in India is a World Heritage Site.

(Đền Taj Mahal ở Ấn Độ là Di sản Thế giới.)

2. Australia is famous for its wildlife.

(Úc nổi tiếng với các loài động vật hoang dã.)

3. The castle, which was completed in 1886, is the most photographed place in Germany.

(Lâu đài được hoàn thành vào năm 1886, là nơi được chụp ảnh nhiều nhất ở Đức.)

4. Mountains in the UK are not very high.

(Núi ở Anh không cao lắm.)

5. I went to a museum and an art gallery in Moscow. The museum was very interesting.

(Tôi đã đến một viện bảo tàng và một phòng trưng bày nghệ thuật ở Moscow. Bảo tàng rất thú vị.)

6. Watching soccer is very popular in Spain.

(Xem đá bóng rất phổ biến ở Tây Ban Nha.)

7. I went to a museum and an art gallery in Berlin. The art gallery was great.

(Tôi đã đến một viện bảo tàng và một phòng trưng bày nghệ thuật ở Berlin. Phòng trưng bày nghệ thuật thật tuyệt.)

8. I like sightseeing.

(Tôi thích tham quan.)

Grammar b

b. Write the correct article (a,an,the,φ) in each sentence.

(Viết thành bài đúng (a, an, the,φ) trong mỗi câu.)

1. _____ presents for my family, which I bought in Spain, were really nice.

2. I visited _____ Great Wall when I went to China.

3. Going to see _____ play in New York can be really fun.

4. I want to go to ____ New Zealand because it’s so beautiful.

5. ____ flying is the quickest way to travel internationally.

6. Having _____ dinner at the top of the Eiffel Tower would be so romantic.

7. _____ museum, which is in Great Russel Street, is the most popular in the UK.

8. I went to a museum in Japan and was surprised because ______ museum was so interesting.

Lời giải chi tiết:

1. The

2. the

3. a

4. φ

5. φ

6. φ

7. The 

8. the

1. The presents for my family, which I bought in Spain, were really nice.

(Những món quà cho gia đình tôi, mà tôi đã mua ở Tây Ban Nha, thực sự rất đẹp.)

2. I visited the Great Wall when I went to China.

(Tôi đã đến thăm Vạn Lý Trường Thành khi tôi đến Trung Quốc.)

3. Going to see a play in New York can be really fun.

(Đi xem một vở kịch ở New York có thể thực sự rất vui.)

4. I want to go to New Zealand because it’s so beautiful.

(Tôi muốn đến New Zealand vì nó rất đẹp.)

5. Flying is the quickest way to travel internationally.

(Đi máy bay là cách nhanh nhất để đi du lịch quốc tế.)

6. Having dinner at the top of the Eiffel Tower would be so romantic.

(Ăn tối trên đỉnh tháp Eiffel sẽ thật lãng mạn.)

7. The museum, which is in Great Russel Street, is the most popular in the UK.

(Bảo tàng ở Phố Great Russel, nổi tiếng nhất ở Vương quốc Anh.)

8. I went to a museum in Japan and was surprised because the museum was so interesting.

(Tôi đã đến một viện bảo tàng ở Nhật Bản và rất ngạc nhiên vì bảo tàng quá thú vị.)

Writing

Look at the pictures of Singapore and the information in the table. Write a paragraph about sightseeing in Singapore or another place you know. Write 100 to 120 words.

(Nhìn vào hình ảnh của Singapore và thông tin trong bảng. Viết đoạn văn kể về chuyến tham quan ở Singapore hoặc một nơi khác mà em biết. Viết 100 đến 120 từ.)

The National museum

+ Singapore’s oldest museum

+ show Singapore’s history and culture

Chinatown

+ cheap and fun shopping

+ traditional Singaporean food

Singapore Flyer

+ 165 meters high

+ restaurants and stores

Singapore Botanic Gardens

+ World Heritage Site

+ 314 species of plants, including rare plants

Singapore is one of Asia’s favorite vacation spots. There are some of its best sightseeing spots which attract many tourists. The National Museum of Singapore is the country’s oldest museum. It shows Singapore’s history and culture. If you love the nature, you should go to the Singapore Botanic Gardens. It is a UNESCO World Heritage Site. It has 314 species of plants, including rare plants. Then, you should go to Chinatown. The markets and food stands here sell a lot of traditional Singaporean food. Shopping in Chinatown is also cheap and fun! To people who love the city’s skyline, Singapore Flyer is a place they cannot miss. This giant wheel is 165 meters high. There are many restaurants and stores under it, so you don’t have to worry about where to have dinner after enjoying your time after enjoying your time on the wheel. We loved visiting Singapore, and we hope you will love it, too!

Tạm dịch:

The National museum (Bảo tàng quốc gia)

+ Singapore’s oldest museum (Bảo tàng lâu đời nhất của Singapore)

+ show Singapore’s history and culture (+ giới thiệu lịch sử và văn hóa của Singapore)

Chinatown(Khu phố Tàu)

+ cheap and fun shopping (mua sắm giá rẻ và vui vẻ)

+ traditional Singaporean food (đồ ăn truyền thống của Singapore)

Singapore Flyer (Vòng quay Singapore Flyer)

+ 165 meters high (Cao 165 mét)

+ restaurants and stores (nhà hàng và cửa hàng)

Singapore Botanic Gardens (Vườn bách thảo Singapore)

+ World Heritage Site (Di sản Thế giới)

+ 314 species of plants, including rare plants (314 loài thực vật, bao gồm cả thực vật quý hiếm)

Singapore là một trong những điểm nghỉ mát yêu thích của châu Á. Có một số điểm tham quan tốt nhất của nó thu hút nhiều khách du lịch. Bảo tàng Quốc gia Singapore là bảo tàng lâu đời nhất của đất nước. Nó cho thấy lịch sử và văn hóa của Singapore. Nếu yêu thích thiên nhiên, bạn nên đến Vườn bách thảo Singapore. Nó là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nó có 314 loài thực vật, bao gồm cả những loài thực vật quý hiếm. Sau đó, bạn nên đến Chinatown. Các khu chợ và quầy ăn uống ở đây bán rất nhiều món ăn truyền thống của Singapore. Mua sắm ở Chinatown cũng rẻ và vui vẻ! Đối với những người yêu thích đường chân trời của thành phố, Vòng quay Singapore Flyer là nơi họ không thể bỏ qua. Vòng quay khổng lồ này cao 165 mét. Có rất nhiều nhà hàng và cửa hàng nằm dưới đó, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc ăn tối ở đâu sau khi tận hưởng thời gian của mình sau khi tận hưởng thời gian trên tay lái. Chúng tôi rất thích đến thăm Singapore, và chúng tôi hy vọng bạn cũng sẽ thích nó!

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi