5. Listening- Unit 9 trang 100 Tiếng Anh 12

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
After
Before
Task 1
Task 2
Task 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
After
Before
Task 1
Task 2
Task 3

After

III. AFTER YOU LISTEN (Sau khi nghe)

Work in groups. Summarize the main ideas of the expert's talk. Use the following suggestions.

(Làm việc từng nhóm. Tóm tắt những ý chính của bài nói chuyện của chuyên viên. Dùng những ý đề-nghị sau.)

• What is a desert? (Sa mạc là gì?)

• What causes the growth of a desert? (Điều gì gây ra sự bành trướng của sa mạc?)

• What should humans do to prevent the growth of deserts? (Con người nên làm gì để ngăn chặn sự bành trướng của sa mạc?)

Lời giải chi tiết:

A: We all know a desert is a hot, dry and sandy place as well as a beautiful land of silence and space full of sunshine and wind.

B: The size and location of a desert is always changing.

C: Deserts in the world are countries growing due to humans’ destruction to his living environment: cutting down trees and destroying forests.

D: Facing this event, peoples on the earth are trying to prevent it. They plant green walls of trees across the edges of deserts.

A: Some governments have banned burning forests for farmland or cutting trees for firewood.

B: In other parts, people use other techniques such as pouring a covering of oil on sand areas, or building long canals or water-pipes to desert areas.

Tạm dịch:

A: Chúng ta đều biết một sa mạc là một nơi nóng, khô và nhiều cát cũng như một vùng đất tuyệt đẹp của sự im lặng và không gian đầy nắng và gió.

B: Kích cỡ và vị trí của sa mạc luôn thay đổi.

C: Những sa mạc trên thế giới là những nước đang phát triển do sự hủy hoại của con người đối với môi trường sống của mình: chặt phá cây cối và phá hủy rừng.

D: Đối mặt với sự kiện này, các dân tộc trên trái đất đang cố gắng ngăn chặn nó. Họ trồng những bức tường xanh của cây cối ngang các sa mạc.

A: Một số chính phủ đã cấm đốt rừng làm đất hoặc chặt cây lấy củi.

B: Ở những nơi khác, người ta sử dụng các kỹ thuật khác như đổ một lớp dầu trên cát, hoặc xây dựng các kênh dài hoặc đường ống nước cho các khu vực sa mạc. 

Before

I. BEFORE YOU LISTEN (Trước khi nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời những câu sau.)

1. What is a desert?

2. How is a desert formed?

3. Can human beings make a desert? Why/Why not?

 

Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

frightening speed  /ˈfraɪtnɪŋ spiːd/        

Australia                         

Sahara 

Firewood /ˈfaɪəwʊd/

Petroleum  /pəˈtrəʊliəm/

Mauritania /ˌmɒrɪˈteɪniə/

Lời giải chi tiết:

1. A desert is a large area of land where it is always very hot and dry and there is a lot of sand.

Tạm dịch: Sa mạc là gì? 

=>Sa mạc là một vùng đất rộng lớn nơi luôn luôn nóng và khô và có rất nhiều cát.

2. A desert can be formed by various causes, the major of which is global climatic change. The second cause is the misulilisation of land by humans such as poor land management and poor water management, and at present the deforestation.

Tạm dịch: Sa mạc được hình thành như thế nào?

=> Một sa mạc có thể được hình thành bởi nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Nguyên nhân thứ hai là sự nhầm lẫn của đất đai đối với con người như quản lý đất nghèo và quản lý nước kém, và hiện nay nạn phá rừng.

3. Yes. They can make a desert by the misutilization of land, and by the deforestation or overcultivation and incorrect irrigation methods.

Tạm dịch: Con người có thể tạo ra sa mạc không? Tại sao/Tại sao không?

=> Có. Con người có thể gây ra sa mạc bằng cách sử dụng đất không đúng mục đích, và do nạn phá rừng hoặc trồng trọt quá mức và các phương pháp tưới không hợp lý. 

Task 1

II. WHILE YOU LISTEN (Trong khi nghe)

Task 1: You will hear an expert talking about deserts, what they are and how they are formed. Listen to his talk and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Em sẽ nghe một chuyên viên nói về sa mạc, chúng là gì và được tạo thành như thế nào. Nghe bài nói chuyện của ông và quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F).)

1. In a desert, everything is hard.

2. Only trees with hard needles can grow in deserts.

3. Space seems to have no limit in the desert.

4. Nature causes the change ¡n the size and location of the world’s deserts.

5. Rabbits are one of the agents that help make deserts in Australia.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hello, everybody. In today’s talk, I’m going to tell you something about deserts, what they are and how they are formed.

Desert is a hot, dry, sandy place. A desert is also a beautiful land of silence and space. The sun shines, the wind blows, and time and space seem endless. Nothing is soft. The sand and the rocks are hard, and many of the plants, such as the cactus, have hard needles instead of leaves.

The size and location of the world’s deserts are always changing. Over millions of years, as climates change and mountains rise, new dry and wet areas develop. But within the last 100 years, deserts have been growing at a frightening speed. This is partly because of the natural changes, but the greatest desert makers are humans.

In the 19th century some people living in English colonies in Australia got rabbits from England. Today there are millions of rabbits in Australia, and they eat every plant they can find. The great desert that covers the centre of Australia is growing.

Farming first began in the Tigris-Euphrates, but today the land there is a desert. In dry areas, people can plant crops on dry and poor land. When there are one or two very dry years, the plants die, and the land becomes desert

In developing countries, 90 percent of the people use wood for cooking and heat. They cut down trees for firewood. But trees are important. They cool the land under them and keep the sun off smaller plants. When leaves fall from a tree, they make the land richer. When the trees are gone, the smaller plants die, and the land becomes desert.

Humans can make deserts, but humans can also prevent their growth. Algeria planted a green wall of trees across the edge of the Sahara to stop the desert sand from spreading. Mauritania planted a similar wall around its capital. Iran puts a thin covering of petroleum on sandy areas and plant trees. Other countries build long canals to bring water to the desert areas.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Trong buổi trò chuyện hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn một vài điều về sa mạc, chúng là gì và chúng được hình thành như thế nào.    

Sa mạc là một nơi nóng, khô và nhiều cát. Sa mạc cũng là một vùng đất tuyệt đẹp của sự im lặng và mênh mông. Mặt trời chiếu sáng, gió thổi, thời gian và không gian dường như vô tận. Không có gì mềm. Cát và đá cứng, và nhiều cây cối, chẳng hạn như cây xương rồng, có kim cứng thay vì lá.  

Kích cỡ và vị trí của các sa mạc trên thế giới luôn thay đổi. Hơn hàng triệu năm, khi khí hậu thay đổi và dãy núi cao, các vùng khô và ướt mới phát triển. Nhưng trong vòng 100 năm qua, các sa mạc đã phát triển với tốc độ đáng sợ. Điều này một phần do những thay đổi tự nhiên, nhưng các nhà sản xuất sa mạc lớn nhất là con người.

Trong thế kỷ 19 một số người sống ở các thuộc địa Anh ở Úc đã thỏ từ Anh. Ngày nay có hàng triệu con thỏ ở Úc, và chúng ăn hàng cây chúng tìm thấy. Sa mạc lớn cái mà bao phủ trung tâm của Úc đang phát triển.   

Việc canh  tác đầu tiên bắt đầu ở Tigris-Euphrates, nhưng ngày nay vùng đất có một sa mạc. Ở những vùng khô hạn, người dân có thể trồng cây trên đất khô và đất nghèo. Khi có một hoặc hai năm khô hạn, cây cối chết, và đất đai biến thành sa mạc

Ở các nước đang phát triển, 90% người dân sử dụng gỗ để nấu ăn và sưởi ấm. Họ chặt cây lấy gỗ. Nhưng cây là quan trọng. Chúng làm mát đất bên dưới và giữ cho mặt trời không chiếu rọi vào cây con. Khi lá rơi từ cây, chúng làm cho đất đai trở nên giàu có hơn. Khi cây đã mất, những cây nhỏ hơn chết, và đất trở thành sa mạc.    

Con người có thể gây ra sa mạc, nhưng con người cũng có thể ngăn chặn sự phát triển của chúng. Algeria trồng một bức tường cây xanh bằng cây cối ngang bờ sa mạc Sahara để ngăn cát sa mạc lan rộng. Mauritania đã trồng một bức tường tương tự xung quanh thủ đô của nó. Iran đặt một lớp dầu mỡ mỏng vào các khu vực cát và cây trồng. Các quốc gia khác xây dựng kênh rạch dài để đưa nước vào các khu vực sa mạc.

Lời giải chi tiết:

1. In a desert, everything is hard.

Tạm dịch: Trong sa mạc, mọi thứ đều cứng.   

Trả lời: True

Audio: Nothing is soft.” (chẳng có thứ gì mềm và nhẹ cả)

2. Only trees with hard needles can grow in deserts.

Tạm dịch: Chỉ những cây có kim cứng mới có thể phát triển trong sa mạc.   

Trả lời: True

Audio: The sand and the rocks are hard, and many of the plants, such as the cactus, have hard needles instead of leaves.”

3. Space seems to have no limit in the desert.

Tạm dịch: Không gian dường như không có giới hạn trong sa mạc. 

Trả lời: True

Audio: The sun shines, the wind blows, and time and space seem endless.

4. Nature causes the change ¡n the size and location of the world’s deserts.

Tạm dịch: Thiên nhiên gây ra sự thay đổi về quy mô và vị trí của các sa mạc trên thế giới.   

Trả lời: False (human)

Audio: The size and location of the world’s deserts are always changing... This is partly because of the natural changes, but the greatest desert makers are humans.

5. Rabbits are one of the agents that help make deserts in Australia.

Tạm dịch: Thỏ là một trong những tác nhân tạo nên sa mạc ở Úc.

Trả lời: True

Audio: “In the 19th century some people living in English colonies in Australia got rabbits from England. Today there are millions of rabbits in Australia, and they eat every plant they can find. The great desert that covers the centre of Australia is growing.

Task 2

Task 2: Listen again and answer the following questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Questions

1. What central theme does the talk examine?

2. What is a desert?

3. What causes the growing of the world's deserts?

4. In what way do rabbits contribute to the growing of deserts in Australia?

Lời giải chi tiết:

1. It examines deserts, what they are and how they are formed.

Audio: In today’s talk, I’m going to tell you something about deserts, what they are and how they are formed.

Tạm dịch: Nội dung chính của cuộc thảo luận là gì?

=> Giải thích về  sa mạc, chúng là gì và chúng hình thành như thế nào.

2.  It is a hot, dry and sandy place. It is also a beautiful land of silence and space. The sun shines, the wind blows and time and space seem endless.

Audio: Desert is a hot, dry, sandy place. A desert is also a beautiful land of silence and space. The sun shines, the wind blows, and time and space seem endless.

Tạm dịch: Sa mạc là gì?

=> Đó là một nơi nóng, khô và cát. Đây cũng là một vùng đất tuyệt đẹp của sự im lặng và không gian. Mặt trời chiếu sáng, gió thổi, thời gian và không gian dường như vô tận.

3. They are nature and humans.

Audio: But within the last 100 years, deserts have been growing at a frightening speed. This is partly because of the natural changes, but the greatest desert makers are humans.

Tạm dịch: Nguyên nhân của sự gia tăng sa mạc trên thế giới?

=> Đó là thiên nhiên và con người.

4.  They do it by eating every plant they find. This makes the land become desert.

Audio: Today there are millions of rabbits in Australia, and they eat every plant they can find.

Tạm dịch: Con thỏ đóng góp gì cho sự phát triển của các sa mạc ở Úc?

=> Chúng làm việc đó bằng cách ăn hàng cây chúng tìm thấy. Điều này làm cho đất trở thành sa mạc.

Task 3

Task 3: Listen to part of the expert’s talk again and fill in the missing word(s).

(Nghe một phần của bài nói chuyện của chuyên viên một lần nữa và điền (những) từ thiếu.)

In developing countries, (1)……………of the people use wood for cooking and heat. They cut down trees for firewood. But trees are important. They cool the land under them and keep the sun off (2)……………... When leaves fall from a tree, they make the land richer. When the trees are gone, the smaller plants die and the land becomes desert.

Humans can make deserts, but humans can also (3)…………..their growth. Algeria planted a green wall of trees across the edge of the Sahara to stop the desert sand from (4) …………... Mauritania planted a similar wall around its (5) ……….. Iran puts a thin covering of petroleum on sandy areas and plant trees. Other countries build long (6)…………to bring water to the desert areas.

Lời giải chi tiết:

(1) cần điền 1 danh từ/số từ

(2) cần điền 1 danh từ

(3) chỗ trống cần điền 1 động từ nguyên thể (sau can)

(4) cần điền 1 danh từ hoặc 1 V-ing

(5) cần điền 1 danh từ

(6) cần điền 1 danh từ

Đáp án:

In developing countries, (1) 90% of the people use wood for cooking and heat. They cut down trees for firewood. But trees are important. They cool the land under them and keep the sun off (2)smaller plants . When leaves fall from a tree, they make the land richer. When the trees are gone, the smaller plants die and the land becomes desert.

Humans can make deserts, but humans can also (3) prevent their growth. Algeria planted a green wall of trees across the edge of the Sahara to stop the desert sand from (4) spreading. Mauritania planted a similar wall around its (5) capital .Iran puts a thin covering of petroleum on sandy areas and plant trees. Other countries build long (6) canals to bring water to the desert areas.

Tạm dịch:

Ở các nước đang phát triển, 90% người dân sử dụng gỗ để nấu ăn và sưởi ấm. Họ chặt cây để lấy củi đốt. Nhưng cây là quan trọng. Chúng làm mát đất dưới chân họ và giữ cho mặt trời khỏi những cây nhỏ hơn. Khi lá rơi từ cây, chúng làm cho đất đai trở nên phong phú hơn. Khi cây đã mất, những cây nhỏ hơn chết và đất trở thành sa mạc. 

Con người có thể làm sa mạc, nhưng con người có thể ngăn chặn sự tăng trưởng của chúng. Algeria trồng một bức tường cây xanh của cây cối ngang bờ sa mạc để ngăn cát sa mạc lan rộng ở Mauritania, đặt một bức tường tương tự xung quanh thủ đô của mình, Iran đặt một lớp vỏ mỏng dầu mỏ lên các khu vực cát và cây cối. Các quốc gia khác xây dựng kênh rạch dài để đưa nước vào các khu vực sa mạc.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi