Reading - Unit 2 - SBT Global Success 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Read the text and choose the best answers.

 

What causes the generation gap?

‘Generation gap’ is a popular term used to describe the differences between generations. The young and the old do not (1) __________ each other well because of their (2) __________ experiences, opinions, habits, and behaviour. That is why parents often try to (3) __________ their children from doing things that they believe would harm them.

On the other hand, children do their best to (4) __________ that they are responsible and can take (5) __________ of their own lives. Neither parents nor children are wrong. They are both right in their own (6) __________. Parents, blinded by their love for their children, would rather have their own experiences (7) __________ the experiences of their kids.

In contrast, their children are completely (8) __________ that their decisions are right and are based on current situations that their parents may not be aware of.

1.

A. accept

B. understand

C. experience

D. respect 

2.

A. different

B. difficult

C. similar

D. unexpected 

3.

A. present

B. prevent

C. encourage

D. increase

4.

A. send

B. encourage

C. improve

D. prove 

5.

A. control

B. focus

C. conflict

D. action

6.

A. road

B. way

C. street

D. place

7.

A. change

B. stop

C. replace

D. develop

8.

A. decided

B. safe

C. unsure

D. sure

 

2. Phương pháp giải

Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng nhất.

 

3. Lời giải chi tiết

Giải thích:

1. B. understand

- understand each other: thấu hiểu nhau

2. A. different

- different experiences, opinions, habits, and behaviour: sự khác nhau về kinh nghiệm, ý kiến, thói quen và hành vi.

3. B. prevent

- prevent sb from doing sth: ngăn chặn ai đó làm gì

4. D. prove

- prove: chứng minh

Các từ còn lại mang ý nghĩa không phù hợp:

- send: gửi;

- encourage: khuyến khích;

- improve: cải thiện.

5. A. control

 - take control of: kiểm soát, làm chủ

6. B. way

- in one’s own way: theo cách của riêng mình

7. C. replace

- replace: thay thế

Các từ còn lại mang nghĩa không phù hợp:

- change: thay đổi;

- stop: dừng lại;

- develop: phát triển.

8. D. sure

-  be completely sure that: hoàn toàn chắc chắn rằng

Bài văn hoàn chỉnh:

“Generation gap” is a popular term used to describe the differences between generations. The young and the old do not (1) understand each other well because of their (2) different experiences, opinions, habits, and behaviour. That is why parents often try to (3) prevent their children from doing things that they believe would harm them.

On the other hand, children do their best to (4) prove that they are responsible and can take (5) control of their own lives. Neither parents nor children are wrong. They are both right in their own (6) way. Parents, blinded by their love for their children, would rather have their own experiences (7) replace the experiences of their kids.

In contrast, their children are completely (8) sure that their decisions are right and are based on current situations that their parents may not be aware of.

Tạm dịch:

‘Khoảng cách thế hệ’ là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả sự khác biệt giữa các thế hệ. Người trẻ và người già không hiểu rõ về nhau vì kinh nghiệm, quan điểm, thói quen và hành vi khác nhau của họ. Đó là lý do tại sao cha mẹ thường cố gắng ngăn cản con cái họ làm những việc mà họ tin rằng sẽ gây hại cho chúng.

Mặt khác, trẻ cố gắng hết sức để chứng minh rằng chúng có trách nhiệm và có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình. Cha mẹ và con cái đều không sai. Cả hai đều đúng theo cách riêng của họ. Các bậc cha mẹ, mù quáng vì tình yêu dành cho con cái, thà để những trải nghiệm của chính họ thay thế những trải nghiệm của con cái họ.

Ngược lại, con cái của họ hoàn toàn chắc chắn rằng các quyết định của chúng là đúng và dựa trên các tình huống hiện tại mà cha mẹ chúng có thể không nhận thức được.

Quảng cáo

decumar

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Read the text and complete these sentences with no more than TWO words from the text.

 

Bridging the generation gap

As time goes by, customs and traditions, which help shape the identity of an individual, change. That is why people belonging to different generations don’t usually share the same values and beliefs. The difference in politics, culture, and other areas of life is what separates the generations and is often described as a generation gap. This can lead to frequent disagreements or even conflicts between the generations in a family. Therefore, bridging the generation gap is important. Below are some tips on how different generations in a family can connect.

First, all generations should be open to new ideas. Having more life experiences, parents often think that they know what is best for their children. However, the world is changing all the time. So, parents should keep an open mind about new ideas or things that probably didn’t even exist when they were growing up. For their part, children should also be willing to listen to their parents and try to learn important life lessons from them.

Second, it is important for parents and children to make time for each other every day. Poor communication or lack of it can harm the relationship between family members. They should make an effort to listen to each other. For example, start by asking your parents about how they spend their day at work. Finding some enjoyable activities that you can all do together is the best way to strengthen family bonds.

In conclusion, healthy family love can help bridge the generation gap. Parents and children love each other for who they are, no matter what they say, think, or do. Even if people might not approve of what other family members do or say, they are still family and always will be.

1. Bridging the generation gap is important to avoid __________ and conflicts between the generations in a family.

2. Because they have more __________, parents believe they know what their children need.

3. Children should also learn important __________ from their parents.

4. The relationship between family members can suffer because of __________ or lack of it.

5. Healthy __________ means love, care, loyalty, and respect for family members, no matter what they say, think, or do.

 

2. Phương pháp giải

Đọc văn bản và hoàn thành những câu này với không quá HAI từ trong văn bản.

 

3. Lời giải chi tiết

 

1. Bridging the generation gap is important to avoid disagreements and conflicts between the generations in a family.

(Thu hẹp khoảng cách thế hệ là điều quan trọng để tránh những bất đồng và mâu thuẫn giữa các thế hệ trong một gia đình.)

Thông tin:

“This can lead to frequent disagreements or even conflicts between the generations in a family. Therefore, bridging the generation gap is important.” (Điều này có thể dẫn đến những bất đồng thường xuyên hoặc thậm chí xung đột giữa các thế hệ trong một gia đình. Do đó, thu hẹp khoảng cách thế hệ là rất quan trọng.)

2. Because they have more life experiences, parents believe they know what their children need.

(Vì có nhiều kinh nghiệm sống hơn nên cha mẹ tin rằng họ biết con mình cần gì.)

Thông tin:

“Having more life experiences, parents often think that they know what is best for their children.” (Có nhiều kinh nghiệm sống hơn, cha mẹ thường cho rằng mình biết điều gì là tốt nhất cho con cái.)

3. Children should also learn important life lessons from their parents.

(Trẻ em cũng nên học những bài học quan trọng trong cuộc sống từ cha mẹ.)

Thông tin:

“For their part, children should also be willing to listen to their parents and try to learn important life lessons from them.” (Về phần mình, con cái cũng nên sẵn sàng lắng nghe cha mẹ và cố gắng học những bài học quan trọng trong cuộc sống từ họ.)

4. The relationship between family members can suffer because of poor communication or lack of it.

(Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có thể bị ảnh hưởng vì giao tiếp kém hoặc thiếu giao tiếp.)

Thông tin:

Poor communication or lack of it can harm the relationship between family members.” (Giao tiếp kém hoặc thiếu giao tiếp có thể gây hại cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.)

5. Healthy family love means love, care, loyalty, and respect for family members, no matter what they say, think, or do.

(Tình yêu gia đình lành mạnh có nghĩa là yêu thương, quan tâm, trung thành và tôn trọng các thành viên trong gia đình, bất kể họ nói gì, nghĩ gì hay làm gì.)

Thông tin:

“In conclusion, healthy family love can help bridge the generation gap. Parents and children love each other for who they are, no matter what they say, think, or do.” (Tóm lại, tình yêu thương lành mạnh trong gia đình có thể giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ. Cha mẹ và con cái yêu thương nhau vì chính con người họ, bất kể họ nói gì, nghĩ gì hay làm gì.)

Tạm dịch:

Rút ngắn khoảng cách thế hệ

Khi thời gian trôi qua, các phong tục và truyền thống, giúp định hình bản sắc của một cá nhân, sẽ thay đổi. Đó là lý do tại sao những người thuộc các thế hệ khác nhau thường không chia sẻ những giá trị và niềm tin giống nhau. Sự khác biệt về chính trị, văn hóa và các lĩnh vực khác của cuộc sống là điều ngăn cách các thế hệ và thường được mô tả là khoảng cách thế hệ. Điều này có thể dẫn đến những bất đồng thường xuyên hoặc thậm chí xung đột giữa các thế hệ trong một gia đình. Do đó, thu hẹp khoảng cách thế hệ là rất quan trọng. Dưới đây là một số lời khuyên về cách các thế hệ khác nhau trong một gia đình có thể kết nối với nhau.

Đầu tiên, tất cả các thế hệ nên cởi mở với những ý tưởng mới. Có nhiều kinh nghiệm sống hơn, cha mẹ thường cho rằng mình biết điều gì là tốt nhất cho con cái. Tuy nhiên, thế giới luôn thay đổi. Vì vậy, cha mẹ nên giữ một tâm trí cởi mở về những ý tưởng mới hoặc những điều có lẽ thậm chí không tồn tại khi họ lớn lên. Về phần mình, con cái cũng nên sẵn sàng lắng nghe cha mẹ và cố gắng học những bài học quan trọng trong cuộc sống từ họ.

Thứ hai, điều quan trọng là cha mẹ và con cái phải dành thời gian cho nhau mỗi ngày. Giao tiếp kém hoặc thiếu giao tiếp có thể gây hại cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Họ nên cố gắng lắng nghe nhau. Ví dụ, bắt đầu bằng cách hỏi cha mẹ của bạn xem họ dành cả ngày ở nơi làm việc như thế nào. Tìm một số hoạt động thú vị mà tất cả các bạn có thể làm cùng nhau là cách tốt nhất để củng cố mối quan hệ gia đình.

Tóm lại, tình yêu thương lành mạnh trong gia đình có thể giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ. Cha mẹ và con cái yêu thương nhau vì chính con người họ, bất kể họ nói gì, nghĩ gì hay làm gì. Ngay cả khi mọi người có thể không tán thành những gì các thành viên khác trong gia đình làm hoặc nói, thì họ vẫn là một gia đình và sẽ luôn như vậy.

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi