Tiếng Anh 10 Bright B Culture Corner

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

 

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

Bài 1

1. Read the title and the first sentence of the text. What do you think it is about? Listen and read to find out.

(Đọc tiêu đề và câu đầu tiên của văn bản. Bạn nghĩ văn bản nói về cái gì? Nghe và đọc để nhận ra.)

WORKING HARD TO HELP

The Association in Support of Vietnamese Handicapped and Orphans (ASVHO) is anorganisation that works to make the lives of orphans (children without parents) and disabled people in Vietnam better. Started in 1992, ASVHO helps these people with medical treatments, transport and places to live. Over the years, ASVHO has raised money and provided support to these people. This support includes providing important surgery and buying wheelchairs for disabled people. The organisation also donates bicycles to orphans and gives financial support for their education. One of ASVHO’s goals is to help these people live as independently as possible. It achieves this by creating housing communities and offering training that can lead to job opportunities.

ASVHO works with the Vietnamese government to protect the rights of the disabled and orphans as well as create policies that help improve their quality of life. Every year, it organises events for them to show their talents and develop their skills. These events encourage disabled people and orphans to be part of the community. One popular event is a singing competition where disabled people from all over Vietnam compete, and the best performers receive medals. Another successful event is the Vietnam Disabled People’s Day which improves understanding across the country of the problems disabled people face. The work of ASVHO is an important support to the disabled and orphan community. For more information, visit asvho.vn.

 

Phương pháp giải:

Từ vựng

- disabled: tàn tật

- financial: tài chính

- policy: chính sách

- surgery: phẫu thuật

- offer: cung cấp

- talent: tài năng

Tạm dịch bài đọc:

LÀM VIỆC CHĂM CHỈ ĐỂ GIÚP ĐỠ

Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVHO) là một tổ chức hoạt động nhằm làm cho cuộc sống của trẻ mồ côi (trẻ em không có cha mẹ) và người khuyết tật ở Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn. Bắt đầu vào năm 1992, ASVHO giúp những người đó chữa bệnh, phương tiện đi lại và nơi ở. Trong những năm qua, ASVHO đã quyên góp tiền và cung cấp sự hỗ trợ cho những người này. Hỗ trợ này bao gồm cung cấp các cuộc phẫu thuật quan trọng và mua xe lăn cho người khuyết tật. Tổ chức cũng tặng xe đạp cho trẻ mồ côi và hỗ trợ tài chính cho việc học của các em. Một trong những mục tiêu của ASVHO là giúp những người này sống độc lập nhất có thể. Tổ chức đạt được điều này bằng cách tạo ra các cộng đồng nhà ở và cung cấp các khóa đào tạo có thể dẫn đến các cơ hội việc làm.

ASVHO hợp tác với chính phủ Việt Nam để bảo vệ quyền của người khuyết tật và trẻ mồ côi cũng như tạo ra các chính sách giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Hàng năm, nơi đây tổ chức các sự kiện để họ thể hiện tài năng và phát triển kỹ năng. Những sự kiện này khuyến khích người khuyết tật và trẻ mồ côi trở thành một phần của cộng đồng. Một sự kiện phổ biến là cuộc thi ca hát, nơi những người khuyết tật trên khắp Việt Nam tranh tài, và những người biểu diễn xuất sắc nhất sẽ nhận được huy chương. Một sự kiện thành công khác là Ngày người khuyết tật Việt Nam, nơi nâng cao hiểu biết trên toàn quốc về những vấn đề mà người khuyết tật phải đối mặt. Công việc của ASVHO là một sự hỗ trợ quan trọng cho cộng đồng người khuyết tật và trẻ mồ côi. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập asvho.vn.

 

Lời giải chi tiết:

The text is about an organisation that helps make lives of disabled people and orphans in Vietnam better.

(Văn bản nói về một tổ chức giúp cuộc sống người khuyết tật và trẻ mồ côi ở Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn.)

 

Bài 2

Bài 2

2. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. Who does ASVHO help?

2. What types of support does ASHVO provide?

3. How does ASVHO help disabled people live more independently?

4. What events does ASVHO organise?

 

Lời giải chi tiết:

1. Who does ASVHO help?

(ASVHO giúp đỡ những ai?)

- ASVHO helps disabled people and orphans in Vietnam.

(ASVHO giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi tại Việt Nam.)

Thông tin: “The Association in Support of Vietnamese Handicapped and Orphans (ASVHO) is anorganisation that works to make the lives of orphans (children without parents) and disabled people in Vietnam better.”

(Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVHO) là một tổ chức hoạt động nhằm làm cho cuộc sống của trẻ mồ côi (trẻ em không có cha mẹ) và người khuyết tật ở Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn.)

2. What types of support does ASHVO provide?

(ASHVO cung cấp những loại hỗ trợ nào?)

- ASVHO provides important surgery and buys wheelchairs for disabled people. It also donates bicycles to orphans and gives financial support for their education.

(ASVHO cung cấp cuộc phẫu thuật quan trọng và mua xe lăn cho người khuyết tật. Tổ chức cũng tặng xe đạp cho trẻ mồ côi và cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc học của các em.)

Thông tin: “This support includes providing important surgery and buying wheelchairs for disabled people. The organisation also donates bicycles to orphans and gives financial support for their education.”

(Hỗ trợ này bao gồm cung cấp các cuộc phẫu thuật quan trọng và mua xe lăn cho người khuyết tật. Tổ chức cũng tặng xe đạp cho trẻ mồ côi và hỗ trợ tài chính cho việc học của các em.)

3. How does ASVHO help disabled people live more independently?

(ASVHO giúp người khuyết tật sống độc lập hơn như thế nào?)

- It creates housing communities and offers training that can lead to job opportunities.

(Tổ chức tạo ra các cộng đồng nhà ở và cung cấp khóa đào tạo có thể dẫn đến các cơ hội việc làm.)

Thông tin: “It achieves this by creating housing communities and offering training that can lead to job opportunities.”

(Tổ chức đạt được điều này bằng cách tạo ra các cộng đồng nhà ở và cung cấp các khóa đào tạo có thể dẫn đến các cơ hội việc làm.)

4. What events does ASVHO organise?

(ASVHO tổ chức những sự kiện gì?)

- ASVHO organises a singing competition and the Vietnam Disabled People’s Day.

(ASVHO tổ chức cuộc thi ca hát và Ngày người khuyết tật Việt Nam.)

Thông tin: “One popular event is a singing competition where disabled people from all over Vietnam compete, and the best performers receive medals. Another successful event is the Vietnam Disabled People’s Day which improves understanding across the country of the problems disabled people face.”

(Một sự kiện phổ biến là cuộc thi ca hát, nơi những người khuyết tật trên khắp Việt Nam tranh tài, và những người biểu diễn xuất sắc nhất sẽ nhận được huy chương. Một sự kiện thành công khác là Ngày người khuyết tật Việt Nam, nơi nâng cao hiểu biết trên toàn quốc về những vấn đề mà người khuyết tật phải đối mặt.)

 

Bài 3

Bài 3

3. What other organisations that help people in Vietnam do you know? Do some research online. Choose one organisation and prepare a presentation. Talk about:

(Bạn biết những tổ chức nào khác giúp đỡ mọi người ở Việt Nam? Thực hiện một số nghiên cứu trực tuyến. Chọn một tổ chức và chuẩn bị một bài thuyết trình. Nói về: )

- when it started

- who started it

- who it helps

- what it does

Lời giải chi tiết:

Christina Noble Children’s Foundation (Hội Bảo trợ trẻ em Christina Noble)

• when it started (bắt đầu vào khi nào): 1989

• who started it (ai thành lập tổ chức): Christina Noble

• who it helps (tổ chức giúp đỡ ai): mostly children and adults that are in need (chủ yếu là trẻ em và người lớn gặp khó khăn)

• what it does (tổ chức làm những gì): provides education, healthcare and community development humanitarian services to vulnerable and destitute children and their families and poor rural communities.

(cung cấp giáo dục, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ nhân đạo phát triển cộng đồng cho trẻ em dễ bị tổn thương và trẻ em nghèo cùng gia đình của chúng và các cộng đồng nông thôn nghèo.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi