Tiếng Anh 10 Unit 6 6H. Writing

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

Bài 1

1. Read the task. In pairs, think of three possible things you could spend the money on.

(Đọc đề bài. Theo cặp, hãy nghĩ về ba điều khả thi mà bạn có thể chi tiền.)

If you had €1 million to spend but couldn't spend any of it on yourself, what would you do with it? Write an essay and include three ideas. Give reasons for your choices and say what effect the money would have. 

(Nếu bạn có 1 triệu ơ-rô để chi nhưng bạn không được chi cho bản thân mình, bạn sẽ làm gì với số tiền đó? Viết một bài luận bao gồm 3 ý. Đưa ra lí do cho lựa chọn của bạn và nói về ảnh hưởng mà tiền có thể có.)

I'd give money to a charity which helps ...

(Mình sẽ đưa tiền cho tổ chức từ thiện sẽ giúp…)

I'd buy ... for ... (Mình sẽ mua… cho…)

I'd give money to ... so they could ...

(Mình sẽ cho tiền … để họ có thể …)

Lời giải chi tiết:

Three possible things you could spend the money on:

(Ba thứ khả thi bạn có thể chi tiền:)

1. I'd give money to a charity which helps orphans and children with disabilities.

(Tôi sẽ đưa tiền cho từ thiện để giúp các trẻ em mồ côi và trẻ em khuyết tật.)

2. I'd buy a car for my mom and dad.

(Mình sẽ mua một chiếc xe hơi cho bố và mẹ)

3. I'd give money to animal rescue station so they could save more poor animals.

(Mình sẽ cho tiền cho những trạm giải cứu động vật để họ có thể cứu những con vật tội nghiệp.)

Bài 2

Bài 2

2. Read the essay. Does it mention any of your ideas from exercise 1? Which of the ideas in the essay do you think is best? Why?

(Đọc bài khóa. Nó có đề cập đến ý tưởng nào của bạn từ bài tập 1 không? Bạn nghĩ ý kiến nào trong bài văn là hay nhất? Vì sao?)

If I had €1 million, it would be easy to find three good ways to use the money and help people who deserve it.

First of all, I would donate half of the money to the children's hospital in my town. They’re raising money to build bedrooms for visiting families.

Secondly, I would make a donation to my local primary school to buy sports equipment. As I see it, more sport at school would mean healthier children. Furthermore, the teachers would find it far easier to teach sports and PE if they had new equipment.

Finally, I would buy a new bike for my brother. He borrows mine all the time, even though he’s got one, because mine is better. If he had a new bike, he wouldn’t do that!

To sum up, I would use the money to make life better for the families of children in hospital, to improve facilities at my school and to buy a gift for my brother.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nếu tôi có 1 triệu ơ-rô, sẽ dễ dàng để tìm ra 3 cách tốt để sử dụng số tiền và giúp đỡ những người xứng đáng với nó.

Trước hết, tôi sẽ ủng hộ phân nửa số tiền cho bệnh viện nhi đồng ở thị trấn của tôi. Họ đang khuyên góp tiền để xây giường cho những gia đình đến thăm khám.

Thứ hai, Tôi sẽ ủng hộ tiền cho một trường tiểu học ở địa phương tôi để mua dụng cụ thể thao. Như tôi thấy thì, nhiều môn thể thao hơn nghĩa là trẻ em sẽ khỏe mạnh hơn, Hơn nữa, giáo viên sẽ cảm thấy dễ hơn nhiều để dạy thể dục và thể thao nếu họ có dụng cụ mới.

Cuối cùng, tôi sẽ mua một chiếc xe đạp mới cho em trai tôi. Nó mượn tôi suốt, dù nó đã có một cái, vì của tôi tốt hơn. Nếu nó có một cái xe đạp mới, nó sẽ không làm vậy nữa!

Để tổng kết, tôi sẽ dùng tiền để làm cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình của những đứa trẻ trong bệnh viện, cải thiện cơ sở vật chất cho trường mình và mua quà cho em trai.

Lời giải chi tiết:

I think the best idea in the assay is donating the money to the children's hospital because it can save more lives and give poor children a chance to live.

(Tôi nghĩ ý tưởng hay nhất trong bài luận là ủng hộ tiền cho bệnh viện nhi đồng vì chuyện đó cứu được nhiều mạng sống và cho trẻ em nghèo cơ hội được sống.)

Bài 3

Bài 3

3. Answer the questions about the essay.

(Trả lời các câu hỏi về bài luận.)

1. How many paragraphs are there?

(Có bao nhiêu đoạn văn?)

2. In which paragraph does the writer mention all three ways of spending the money?

(Đoạn văn nào mà tác giả nhắc đến cả ba cách chi tiền?)

3. In which paragraph does the writer explain who would get half the money?

(Đoạn văn nào mà tác giả giải thích ai sẽ nhận được phân nửa số tiền?)

4. In which two paragraphs does the writer explain who would get the rest of the money, and why?

(Ở hai đoan văn nào mà tác giả giải thích ai sẽ nhận được số tiền còn lại và tại sao?)

5. In which paragraph does the writer paraphrase the main point of the essay?

(Ở đoạn văn nào mà tác giả diễn đạt ý chính của bài luận theo một cách khác?)

Lời giải chi tiết:

 1. five

 2. 5

 3. 2

 3. 3 & 4

 5. 1

Bài 4

Bài 4

4. Read the Writing Strategy. How well does the writer in exercise 2 follow this advice? Can you find ...

(Đọc Chiến lược Viết. Người viết trong bài tập 2 thực hiện lời khuyên này tốt như thế nào? Bạn có thể tìm thấy...)

Writing Strategy 

In your writing, avoid starting too many sentences which repeat the same words. Remember that you can:

(Trong bài viết, tránh bắt đầu quá nhiều câu lặp lại những từ như nhau. Nhớ rằng bạn có thể:

• use a variety of expressions for introducing opinions (It seems to me... , In my opinion ... , etc.) and for making additional points (Moreover... , Furthermore... ,etc.).

(Sử dụng nhiều các diễn đạt để giới thiệu luận điểm (Dường như với tôi, … Theo quan điểm của tôi …, v.v) và để thêm các ý khác (Hơn nữa …, Xa hơn nữa … v.v)

• start conditional sentences with the if clause or the main clause.

(bắt đầu câu điều kiện với mệnh đề if hoặc mệnh đề chính.)

• use concession clauses (although / even though ...) at the beginning or end of a sentence.

(sử dụng mệnh đề nhượng bộ (dù/ mặc dù…) ở đầu câu hoặc cuối câu)

1. an expression for introducing an opinion?

(một cách diễn đạt để giới thiệu quan điểm?)

2. an expression for making an additional point?

(một cách để thêm ý?)

3. a conditional sentence beginning with the if clause?

(một câu điều kiện bắt đầu với mệnh đề if?)

4. a conditional sentence beginning with the main clause?

(một câu điều kiện bắt đầu bằng mệnh đề chính?)

5. a concession clause? (một mệnh đề nhượng bộ)

Lời giải chi tiết:

(Possible answers)

1. As I see it

2. Furthermore

3. If I had €1 million, it would be easy to find three good ways to use the money and help people who deserve it.

(Nếu tôi có 1 triệu ơ-rô, sẽ dễ dàng để tìm ra 3 cách tốt để sử dụng số tiền và giúp đỡ những người xứng đáng với nó.)

If he had a new bike, he wouldn’t do that.

(Nếu nó có một cái xe đạp mới, nó sẽ không làm vậy nữa!)

4. The teachers would find it far easier to teach sports and PE if they had some equipment.

(, Hơn nữa, giáo viên sẽ cảm thấy dễ hơn nhiều để dạy thể dục và thể thao nếu họ có dụng cụ mới.)

5. He borrows mine all the time, even though he’s got one, because mine is better.

(Nó mượn tôi suốt, dù nó đã có một cái, vì của tôi tốt hơn.)

Bài 5

Bài 5

5. Imagine you had €1 million to spend but could not spend any of it on yourself. Think of three ways to spend it. Make notes in the table below. Then compare ideas in pairs.

(Hãy tưởng tượng bạn có 1 triệu euro để chi tiêu nhưng không thể chi tiêu cho bản thân. Hãy nghĩ ra ba cách để chi tiêu. Ghi chú vào bảng bên dưới. Sau đó so sánh các ý tưởng theo từng cặp.)

 

 Choices (1-3)

 Effect the money would have

 Reason(s) for choice

 1. (50%)

 

 

 2. (25%)

 

 

 3. (25%)

 

 


Lời giải chi tiết:

 Choices (1-3)

(Lựa chọn)

 Effect the money would have

(Ảnh hưởng của số tiền)

 Reason(s) for choice

(Lí do lựa chọn)

 1. (50%) donate to a special school

(ủng hộ cho một trường học đặc biệt)

 improve life of disabled children there

(cải thiện đời sống của những trẻ em khuyết tật ở đó)

 lack of facility there

(ở đó thiếu thốn cơ sở vật chất)

 2. (25%) my sister (em gái)

 buy her a computer

(mua máy tính)

 feel annoyed because she always borrow while busy

(rất bực vì cứ mượn lúc đang bận)

 3. (25%) donate to local music center

(ủng hộ cho trung tâm âm nhạc ở địa phương)

 more musical instrument for free of use

(nhiều nhạc cụ hơn và được dùng miễn phí)

 lack of instrument

(thiếu nhạc cụ)

 

Bài 6

Bài 6

6. Write an essay (120-150 words) using your plan from exercise 5. Include an introduction and a conclusion like the model in exercise 2.

(Viết một bài luận (120 – 150 từ) sử dụng dàn ý từ bài 5. Bao gồm 1 phần giới thiệu và kết luận như mẫu của bài 2.)

• Say what you would spend half the money on.

(Bạn sẽ dùng phân nửa số tiền nào điều gì.)

• Choose two more ways to spend the rest.

(Chọn thêm hai cách để chi số tiền còn lại.)

• Explain what effect the money would have.

(Giải thích số tiền đó sẽ ảnh hưởng thế nào.)

• Give reasons for your choices.

(Đưa ra lí do cho lựa chọn của bạn.)

CHECK YOUR WORK(Kiểm tra bài làm)

Have you ... (Bạn đã)

• checked the spelling and grammar?

(theo dàn ý một cách kỹ lưỡng chưa?)

• followed your plan carefully?

(theo dàn ý một cách kỹ lưỡng chưa?)

• used a variety of different ways to begin sentences?

(dùng nhiều cách để bắt đầu câu.)

Lời giải chi tiết:

If I had €1 million, it would be easy to find three good ways to use the money and help people who deserve it.

First of all, I would donate half of the money to a special school in my town. As the school established not so long ago, they are still lack of facility and the life of the children there is not good enough. The money would improve the facility and living condition there.

Second, I would buy a new computer for my sister. She borrows mine all the time, especially when I’m busy, so I feel really annoyed about that. If she had one, she wouldn’t do that!

Finally, I would make a donation to my local music center to buy musical instrument. As I see it, the center are lack of instrument and anyone who want to use it have to charge a fee. If there are more musical instrument, people can use it for free!

To sum up, I would use the money to make life better for the children in a special school, buy a gift for my sister and to improve facilities at my local music center.

Tạm dịch:

Nếu tôi có 1 triệu ơ-rô, sẽ dễ dàng để tìm ra 3 cách tốt để sử dụng số tiền và giúp đỡ những người xứng đáng với nó.

Trước hết, tôi sẽ ủng hộ phân nửa số tiền cho một ngôi trường đặc biệt ở thị trấn của tôi. Vì trường mới thành lập không lâu, nên ở đây vẫn thiếu cơ sở vật chất và đời sống của trẻ em ở đây không tốt lắm. Số tiền này sẽ cải thiện cơ sở vật chất và điều kiện sống ở đây.

Thứ hai, tôi sẽ mua một chiếc máy tính xách tay mới cho em gái tôi. Nó mượn tôi suốt, đặc biệt là lúc tôi bận, khiến tôi rất bực. Nếu nó có một cái máy tính, nó sẽ không làm vậy nữa!

Cuối cùng, tôi sẽ ủng hộ tiền cho một trung tâm âm nhạc ở địa phương tôi để mua nhạc cụ. Như tôi thấy thì, trung tâm này bị thiếu dụng cụ và ai muốn xài thì phải trả phí. Nếu mà có nhiều nhạc cụ hơn thì mọi người sẽ được dùng miễn phí.

Cuối cùng, tôi sẽ mua một chiếc xe đạp mới cho em trai tôi. Nó mượn tôi suốt, dù nó đã có một cái, vì của tôi tốt hơn. Nếu nó có một cái xe đạp mới, nó sẽ không làm vậy nữa!

Để tổng kết, tôi sẽ dùng tiền để làm cuộc sống tốt đẹp hơn cho những đứa trẻ trong trường học đặc biệt, mua quà cho em gái và cải thiện cơ sở vật chất cho trung tâm âm nhạc ở địa phương.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi