Tiếng Anh 10 Unit 8 8F. Reading

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8

Bài 1

Bài 1

1. Work in pairs. Look at the pictures. What do you think these inventions were for?

(Nói. Làm việc theo cặp. Nhìn vào những bức tranh. Bạn nghĩ những phát minh này để làm gì?)

Lời giải chi tiết:

Photo A: This was an electronic musical instrument.

(Ảnh A: Đây là một nhạc cụ điện tử.)

Photo B: This was a machine for typing onto paper.

(Ảnh B: Đây là một chiếc máy để đánh máy trên giấy.)

Photo C: This was an ancient computer to predict the movements of the sun, the moon and the planets.

(Ảnh C: (Đây là một máy tính cổ đại để dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh.)

Bài 2

Bài 2

2. Read the texts. Check your answers in exercise 1. Were any of your guesses correct?

(Đọc đoạn văn. Kiểm tra câu trả lời của bạn ở bài tập 1. Có dự đoán nào của bạn đúng không?)

Inventions the world forgot

1. Telhartnonium

The Telharmonium was the world's first electronic musical instrument. It was designed by Thaddeus Cahill in 1897. Music from the instrument was broadcast to people’s homes using a telephone. Before the invention of the radio, people loved these first home concerts. After Cahill's death in 1934, his brother kept one of the three models, but in 1962 it was destroyed. No recordings of the music were kept, so the Telharmonium and its unique sound have disappeared forever.

2. The Writing Ball

Invented in 1865 by Rasmus Malling- Hansen from Denmark, the Writing Ball was a machine for typing onto paper. Its use of electricity made the movement faster. However, you could not see the paper as you were typing. Nevertheless, the Writing Ball was very successful. Since each model was made by hand, it was soon replaced by other cheaper machines produced in factories. A new keyboard with a different key arrangement appeared. The once-popular Writing Ball was forgotten.

3. The Antikythera Mechanism

In 1901, parts of an ancient machine were discovered on a ship near the Greek island of Antikythera. It had been made about 1,900 years earlier, in 2 BCE. For many years after its discovery, nobody understood exactly what the machine was for. In the 1970s, scientists found that this ancient computer had been designed to predict the movements of the sun, the moon and the planets. It did this using more than thirty hand-made metal wheels of different sizes. The remains of the Antikythera mechanism are now kept at the National Archaeological Museum in Athens, together with a number of reconstructions to demonstrate how it may have worked.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Phát minh bị thế giới bỏ quên

1. Telharmonium

Telharmonium là nhạc cụ điện tử đầu tiên trên thế giới. Nó được thiết kế bởi Thaddeus Cahill vào năm 1897. Âm nhạc từ nhạc cụ này được phát đến nhà của mọi người bằng điện thoại. Trước khi có sự phát minh của đài radio, mọi người yêu thích những buổi hòa nhạc tại nhà đầu tiên này. Sau cái chết của Cahill vào năm 1934, anh trai của ông vẫn giữ một trong ba mô hình, nhưng vào năm 1962, nó đã bị phá hủy. Không có bản ghi âm nhạc nào được lưu trữ, vì vậy Telharmonium và âm thanh độc đáo của nó đã biến mất vĩnh viễn.

2. Writing Ball

Được phát minh vào năm 1865 bởi Rasmus Malling-Hansen đến từ Đan Mạch, Bóng Bóng Viết là một cỗ máy dùng để đánh máy lên giấy. Việc sử dụng điện làm cho nó chuyển động nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn không thể nhìn thấy giấy khi bạn đang đánh máy. Tuy nhiên, Bóng Viết đã rất thành công. Vì mỗi mô hình đều được làm bằng tay nên nó đã sớm bị thay thế bởi các loại máy khác rẻ hơn được sản xuất trong các nhà máy. Một bàn phím mới với cách sắp xếp phím khác đã xuất hiện. Bóng Viết đình đám một thời đã bị lãng quên.

3. Cơ chế Antikythera

Vào năm 1901, các bộ phận của một cỗ máy cổ đại được phát hiện trên một con tàu gần đảo Antikythera của Hy Lạp. Nó đã được tạo ra khoảng 1.900 năm trước đó, vào năm 2 TCN. Trong nhiều năm sau khi được phát hiện, không ai hiểu chính xác chiếc máy này dùng để làm gì. Vào những năm 1970, các nhà khoa học phát hiện ra rằng chiếc máy tính cổ đại này được thiết kế để dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh. Nó đã làm được điều này bằng cách sử dụng hơn ba mươi bánh xe kim loại làm bằng tay với các kích cỡ khác nhau. Phần còn lại của cơ chế Antikythera hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia ở Athens, cùng với một số bản tái tạo để chứng minh nó có thể đã hoạt động như thế nào.

Bài 3

Bài 3

3. In pairs, decide which of the inventions is the most impressive and/or interesting, in your opinion. Give reasons.

(Theo cặp, hãy quyết định phát minh nào là ấn tượng và / hoặc thú vị nhất, theo ý kiến của bạn. Đưa ra lý do)

Lời giải chi tiết:

In my opinion, The Antikythera Mechanism is the most impressive. Because it was very interesting that people could use it to predict the movements of the sun, moon and the planets a long time ago when the technology was not advanced.

(Theo tôi, Cơ chế Antikythera là ấn tượng nhất. Bởi vì thật là thú vị khi người ta có thể sử dụng nó để dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh cách đây rất lâu khi công nghệ chưa tiên tiến.)

Bài 4

Bài 4

4. Number the pictures (A-C) in the order in which they were invented.

(Đánh số các bức tranh A-C theo thứ tự được phát minh.)

Lời giải chi tiết:

 A. 3

 B. 2

 C. 1

Bài 5

Bài 5

5. Match the texts (1-3) with questions A-E below. Some questions match with more than one text.

(Nối các đoạn văn (1-3) với các câu hỏi A-E bên dưới. Một số câu hỏi phù hợp với nhiều hơn một văn bản.)

Which invention(s) (Phát minh nào)

A. was / were lost and then found again?

(đã bị mất và sau đó được tìm thấy lại?)

B. was / were popular for a time but then disappeared?

(phổ biến trong một thời gian nhưng sau đó biến mất?)

C. used electricity? (đã sử dụng điện?)

D. was / were designed by an unknown inventor?

(được thiết kế bởi một nhà phát minh vô danh?)

E. was / were first designed in the 19th century?

(được thiết kế lần đầu tiên vào thế kỷ 19?)

Lời giải chi tiết:

 A. 3

 B. 1, 2

 C. 1, 2

 D. 3

 E. 1, 2

A. 3

Thông tin: It had been made about 1,900 years earlier, in 2 BCE. For many years after its discovery, nobody understood exactly what the machine was for.

(Nó đã được tạo ra khoảng 1.900 năm trước đó, vào năm 2 TCN. Trong nhiều năm sau khi được phát hiện, không ai hiểu chính xác chiếc máy này dùng để làm gì.)

B. 1, 2

Thông tin: Before the invention of the radio, people loved these first home concerts.

(. Trước khi có sự phát minh của đài radio, mọi người yêu thích những buổi hòa nhạc tại nhà đầu tiên này.)

Nevertheless, the Writing Ball was very successful. Since each model was made by hand, it was soon replaced by other cheaper machines produced in factories.

(Tuy nhiên, Bóng Viết đã rất thành công. Vì mỗi mô hình đều được làm bằng tay nên nó đã sớm bị thay thế bởi các loại máy khác rẻ hơn được sản xuất trong các nhà máy.)

C. 1, 2

Thông tin: The Telharmonium was the world's first electronic musical instrument.

(Telharmonium là nhạc cụ điện tử đầu tiên trên thế giới.)

Invented in 1865 by Rasmus Malling- Hansen from Denmark, the Writing Ball was a machine for typing onto paper. Its use of electricity made the movement faster.

(Được phát minh vào năm 1865 bởi Rasmus Malling-Hansen đến từ Đan Mạch, Bóng Bóng Viết là một cỗ máy dùng để đánh máy lên giấy. Việc sử dụng điện làm cho nó chuyển động nhanh hơn.)

D. 3

E. 1,2

Thông tin: The Telharmonium was the world's first electronic musical instrument. It was designed by Thaddeus Cahill in 1897.

(Telharmonium là nhạc cụ điện tử đầu tiên trên thế giới. Nó được thiết kế bởi Thaddeus Cahill vào năm 1897.)

Invented in 1865 by Rasmus Malling- Hansen from Denmark, the Writing Ball was a machine for typing onto paper.

(Được phát minh vào năm 1865 bởi Rasmus Malling-Hansen đến từ Đan Mạch, Bóng Bóng Viết là một cỗ máy dùng để đánh máy lên giấy.)

Bài 6

Bài 6

6. Decide if the sentences below are true (T), false (F) or ‘does not say' (DNS).

(Quyết định xem các câu dưới đây là đúng (T), sai (F) hay không được nói đến (DNS).)

1. The Telharmonium was invented before the radio.

2. Thaddeus Cahill destroyed the final model of his invention before he died.

3. The Writing Ball was the first machine that used electricity for typing.

4. Other typing machines were cheaper to make because they were not made by hand.

5. The Antikythera Mechanism was at the bottom of the sea for nearly 2,000 years.

6. For about 70 years after it was found, the purpose of the mechanism was not known.

Lời giải chi tiết:

 1. T

2. F 

3. DNS 

4. T 

 5. DNS

6. F 

1. T

The Telharmonium was invented before the radio.

(Telharmonium được phát minh trước khi có radio.)

Thông tin: Before the invention of the radio, people loved these first home concerts.

(. Trước khi có sự phát minh của đài radio, mọi người yêu thích những buổi hòa nhạc tại nhà đầu tiên này.)

2. F

Thaddeus Cahill destroyed the final model of his invention before he died.

(Thaddeus Cahill đã phá hủy mô hình sáng chế cuối cùng của mình trước khi chết.)

Thông tin: After Cahill's death in 1934, his brother kept one of the three models, but in 1962 it was destroyed.

(Sau cái chết của Cahill vào năm 1934, anh trai của ông vẫn giữ một trong ba mô hình, nhưng vào năm 1962, nó đã bị phá hủy.)

3. DNS

The Writing Ball was the first machine that used electricity for typing.

(Quả bóng Viết là chiếc máy đầu tiên sử dụng điện để đánh máy.)

4. T

Other typing machines were cheaper to make because they were not made by hand.

(Các máy đánh máy khác rẻ hơn để sản xuất vì chúng không được làm bằng tay.)

Thông tin: Since each model was made by hand, it was soon replaced by other cheaper machines produced in factories.

(Vì mỗi mô hình đều được làm bằng tay nên nó đã sớm bị thay thế bởi các loại máy khác rẻ hơn được sản xuất trong các nhà máy.)

5. DNS

The Antikythera Mechanism was at the bottom of the sea for nearly 2,000 years.

(Cơ chế Antikythera đã ở dưới đáy biển gần 2.000 năm.)

6. T

For about 70 years after it was found, the purpose of the mechanism was not known.

(Trong khoảng 70 năm sau khi nó được tìm thấy, mục đích của cơ chế này vẫn chưa được biết đến.)

Thông tin: In the 1970s, scientists found that this ancient computer had been designed to predict the movements of the sun, the moon and the planets.

(Vào những năm 1970, các nhà khoa học phát hiện ra rằng chiếc máy tính cổ đại này được thiết kế để dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh.)

Bài 7

Bài 7

7. Find nouns in the text related to these verbs.

(Tìm các danh từ trong văn bản có liên quan đến các động từ này.)

Noun endings

Text 1                                  Text 2                                   Text 3

a. invent _____            c. move _____                  e. discover _____

b. record _____           d. arrange _____                f. reconstruct _____

Lời giải chi tiết:

 a. invention

(sự phát minh)

 b. recordings

(bản ghi)

 c. movement

(sự chuyển động)

 d. arrangement

(sự sắp xếp)

 e. discovery

(sự khám phá)

 f. reconstruction

(sự xây dựng lại)

Bài 8

Bài 8

8. Work in groups. Decide which three inventions and discoveries from history are the most important. Use the ideas below or think of your own. Give reasons.

(Làm việc nhóm. Quyết định xem ba phát minh và khám phá từ lịch sử nào là quan trọng nhất. Sử dụng những ý dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn. Đưa ra lý do.)

aeroplanes (máy bay); antibiotics (kháng sinh); books (sách); cars (ô tô); computers (máy tính); electricity (điện); fire (lửa); printing (bức tranh); television (TV); wheels (bánh xe)

Lời giải chi tiết:

If the wheel didn't exist, we couldn't travel by car or bus.

(Nếu không có bánh xe, chúng ta không thể đi ô tô hay xe buýt.)

If we didn't have aeroplanes, journeys would take much longer.

(Nếu chúng ta không có máy bay, những cuộc hành trình sẽ dài hơn rất nhiều.)

If there were no books, the world would become a much poorer place.

(Nếu không có sách, thế giới sẽ trở thành một nơi nghèo nàn hơn rất nhiều.)

Without new antibiotics, common infections and minor injuries could become life-threatening.

(Nếu không có thuốc kháng sinh mới, các bệnh nhiễm trùng thông thường và vết thương nhỏ cũng có thể trở nên nguy hiểm đến tính mạng.)

If there were no electricity, there would be no power to use your fridge or freezer, telephone lines would be down and phone signal lost.

(Nếu không có điện, sẽ không có điện để sử dụng tủ lạnh hoặc tủ đông của bạn, đường dây điện thoại sẽ bị ngắt và tín hiệu điện thoại sẽ mất.) 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi