Tổng hợp 5 đề thi học kì 2 Tiếng Anh 2 ilearn smart world có đáp án

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề 1
Đề 2
Đề 3
Đề 4
Đề 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề 1
Đề 2
Đề 3
Đề 4
Đề 5

Đề 1

I. Odd one out.

1.  

A. shorts

B. dress

C. clothes

D. pants

2. D

A. eraser

B. ruler

C. pencil case

D. spell

3.

A. town

B. zoo

C. park

D. playground

4.

A. bus

B. socks

C. plane

D. boat

II. Match.

III. Look, read and write T (True) or F (False).

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. your/ Is/ T-shirt/ this

______________________________________?

2. eraser/ Pick/ your/ up

______________________________________.

3. on/ I/ songs/ Monday/ sing

______________________________________.

-------------------THE END-------------------

Đề 2

I. Look, read and tick the correct pictures. 

II. Match. 

III. Choose the correct answer.

1. Is this your dress? – No, it _______.

A. is

B. isn’t

C. are

2. I _______ to go to the zoo.

A. go

B. can

C. want

3. _______ day is it today?

A. What

B. Who

C. How

4. _______ you see the plane?

A. When

B. Are

C. Can

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. books/ I/ read

______________________________________.

2. can/ count/ I/ numbers  

______________________________________.

3. socks/ These/ my/ are

______________________________________.

-------------------THE END-------------------

Đề 3

I. Look and choose the correct words to complete the sentences. 

II. Look and choose the correct words. 

III. Read and complete the sentences. Use the available words.  

up             is               on              spell               go

1. This _______ my book.

2. Pick _______ your crayon.

3. I want to _______ to the park.

4. I can ________ words.

5. I ride my bike ________ Sunday.

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. eraser/ this/ your/ Is  

______________________________________?

2. snack/ Let’s/ eat

______________________________________.

3. my/ is/ T-shirt/ This

______________________________________.

-------------------THE END-------------------

 

Đề 4

I. Look and complete the words.  

II. Read and complete the sentences. Use the available words.

ruler         can           play          draw         day

1. Let’s ________ soccer. 

2. What _______ is it today?

3. I _______ count numbers.

4I _______ pictures on Wednesday.

5. Pick up your _______.

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. my/ ride/ I/ bike   

______________________________________.

2. is/ This/ yo-yo/ my

______________________________________.

3. see/ Can/ boat/ you/ the

______________________________________?

4. case/ Pick/ your/ up/ pencil

______________________________________.

-------------------THE END-------------------

Đề 5

I. Match. 

II. Read and choose the correct sentences.

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. is/ day/ today/ What/ it

______________________________________?

2. songs/ can/ I/ sing

______________________________________.

3. pants/ These/ my/ are

______________________________________.

4. hat/ your/ this/ Is

______________________________________?

-------------------THE END-------------------

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi