3F. Reading - Unit 3 - SBT Friends Global 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Complete the sentences with the words below. Use the same word in each pair of sentences.

 

 

1

a Usain Bolt set a new world __________ at the Olympic Games.

b You can __________ a message for someone to listen to later.

2

a Look at __________3 on page 78

b You need to __________ to stay fit.

3

a This MP3 player doesn't __________. It’s  broken.

b Does your mum __________ at the hospital?

4

a There's a great quiz __________ on TV tonight.

b Can you __________ me the way to the library?

5

a I'm exhausted. I need a __________

b How will you spend the __________ of the day?

 

2. Phương pháp giải

Hoàn thành câu với các từ dưới đây. Sử dụng cùng một từ trong mỗi cặp câu.

 

3. Lời giải chi tiết

 

1

a Usain Bolt set a new world record at the Olympic Games.

(Usain Bolt lập kỷ lục thế giới mới tại Thế vận hội Olympic.)

b You can record a message for someone to listen to later.

(Bạn có thể ghi âm tin nhắn để ai đó nghe sau.)

2

a Look at exercise 3 on page 78

(Xem bài tập 3 trang 78)

b You need to exercise to stay fit.

(Bạn cần tập thể dục để giữ dáng.)

3

a This MP3 player doesn't work. It’s broken.

(Máy nghe nhạc MP3 này không hoạt động. Nó bị hỏng.)

b Does your mum work at the hospital?

(Mẹ bạn có làm việc ở bệnh viện không?)

4

a There's a great quiz show on TV tonight.

(Có một chương trình đố vui tuyệt vời trên TV tối nay.)

b Can you show me the way to the library?

(Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến thư viện được không?)

5

a I'm exhausted. I need a rest.

(Tôi kiệt sức rồi. Tôi cần nghỉ ngơi.)

b How will you spend the rest of the day?

(Bạn sẽ dành ra thời gian còn lại trong ngày như thế nào?)

 

Quảng cáo

decumar

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Read the text. Does the research support the theory that students perform better if school starts later?

 

What time should school start?

A

The debate in the USA about whether to start school later has been running for many years. Ask any American teenager arriving at school at 7.30 a.m. and they will tell you that it's difficult to memorise chemical formulae or lists of vocabulary so early in the morning. Is it just laziness, or is there a biological reason for this? Studies by scientists in the UK show that teenagers naturally want to go to bed about two hours later than adults and also get up later. This trend begins at about the age of thirteen and continues right through the teenage years. The scientists conclude that students inevitably feel tired in the morning and will therefore perform worse at school before lunch.

B

Schools in some US states have tested this theory, and the findings back up the science. By delaying the start of school by just one hour, academic achievement has risen, absenteeism has declined and cases of depression among teenagers have also fallen. One study that involved 9,000 students revealed that grades in maths, English and reveale science all rose when school began at 8.35 a.m. or later. Studies in other countries such as Brazil, Italy and Israel also show that later start times improve learning.

C

However, not everyone advocates changing the school timetable. They claim that it would cause a huge amount of disruption. Others are opposed to the change because students won't have time for after-school activities or part-time jobs. However, one benefit of a later start time may yet convince the doubters. A study in Wyoming showed that car crashes among 16-18-year-olds fell by 70% after the start time was changed from 7.35 a.m. to 8.55 a.m. More studies need to be carried out before a definite link can be made between the number of accidents and the school start times, but it is undeniable that it is less safe to drive when you feel sleepy.

 

2. Phương pháp giải

Đọc văn bản. Nghiên cứu này có ủng hộ lý thuyết cho rằng học sinh học tập tốt hơn nếu giờ học bắt đầu muộn hơn không?

 

3. Lời giải chi tiết

The research support the theory that students perform better if school starts later.

(Nghiên cứu này ủng hộ giả thuyết rằng học sinh sẽ học tốt hơn nếu giờ học bắt đầu muộn hơn.)

 

Tạm dịch

Trường học nên bắt đầu lúc mấy giờ?

A

Cuộc tranh luận ở Mỹ về việc có nên bắt đầu đi học muộn hơn đã diễn ra trong nhiều năm hay không. Hãy hỏi bất kỳ thiếu niên Mỹ nào đến trường lúc 7h30 sáng và họ sẽ nói với bạn rằng rất khó để ghi nhớ các công thức hóa học hoặc danh sách từ vựng vào sáng sớm. Đó chỉ là sự lười biếng hay có lý do sinh học nào cho việc này? Nghiên cứu của các nhà khoa học ở Anh cho thấy thanh thiếu niên tự nhiên muốn đi ngủ muộn hơn người lớn khoảng hai tiếng và cũng thức dậy muộn hơn. Xu hướng này bắt đầu vào khoảng mười ba tuổi và tiếp tục trong suốt những năm thiếu niên. Các nhà khoa học kết luận rằng học sinh chắc chắn cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng và do đó sẽ học tập kém hơn ở trường trước bữa trưa.

B

Các trường học ở một số bang của Hoa Kỳ đã thử nghiệm lý thuyết này và những phát hiện này đã chứng minh tính khoa học. Bằng cách trì hoãn giờ học bắt đầu chỉ một giờ, thành tích học tập đã tăng lên, tỷ lệ vắng mặt giảm và tỷ lệ trầm cảm ở thanh thiếu niên cũng giảm. Một nghiên cứu với 9.000 học sinh cho thấy điểm số các môn toán, tiếng Anh và khoa học đều tăng khi giờ học bắt đầu lúc 8h35 sáng hoặc muộn hơn. Các nghiên cứu ở các quốc gia khác như Brazil, Ý và Israel cũng cho thấy thời gian bắt đầu muộn hơn sẽ cải thiện việc học tập.

C

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ việc thay đổi thời khóa biểu của trường. Họ cho rằng nó sẽ gây ra sự gián đoạn rất lớn. Những người khác phản đối sự thay đổi vì học sinh sẽ không có thời gian cho các hoạt động sau giờ học hoặc công việc bán thời gian. Tuy nhiên, một lợi ích của thời gian bắt đầu muộn hơn có thể thuyết phục được những người nghi ngờ. Một nghiên cứu ở Wyoming cho thấy số vụ va chạm ô tô ở độ tuổi 16-18 đã giảm 70% sau khi thời gian xuất phát được thay đổi từ 7h35 sáng thành 8h55 sáng. Cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu hơn trước khi có thể tạo ra mối liên hệ rõ ràng giữa số lượng các vụ va chạm. tai nạn và thời gian bắt đầu đi học, nhưng không thể phủ nhận rằng việc lái xe khi bạn cảm thấy buồn ngủ sẽ kém an toàn hơn.

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Match paragraphs A-C with questions 1-4 below. One paragraph matches two questions.

 

In which paragraph does the author...

1 suggest that students might be safer if the school start time were changed?  ☐

2 refer to evidence that shows that adults' body clocks are different from those of teenagers? ☐

3 quote the results of a study that confirms the conclusions of British scientists? ☐

4 mention some practical problems that might result from a change in the start time? ☐

 

2. Phương pháp giải

Nối các đoạn văn A-C với các câu hỏi từ 1-4 dưới đây. Có một đoạn văn phù hợp với hai câu hỏi.

 

3. Lời giải chi tiết

In which paragraph does the author...

(Ở đoạn văn nào tác giả…)

1 suggest that students might be safer if the school start time were changed? 

(cho rằng học sinh có thể an toàn hơn nếu thay đổi giờ vào học?)

Thông tin: “A study in Wyoming showed that car crashes among 16 – 18-year-olds fell by 70% after the start time was changed from 7.35 a.m. to 8.55 a.m.”

(Một nghiên cứu ở Wyoming cho thấy số vụ va chạm ô tô ở độ tuổi 16 – 18 đã giảm 70% sau khi thời gian bắt đầu được thay đổi từ 7h35 sáng thành 8h55 sáng.)

=> Đoạn C

2 refer to evidence that shows that adults' body clocks are different from those of teenagers?

(đề cập đến bằng chứng cho thấy đồng hồ sinh học của người lớn khác với đồng hồ của thanh thiếu niên?)

Thông tin: “Studies by scientists in the UK show that teenagers naturally want to go to bed about two hours later than adults and also get up later. This trend begins at about the age of thirteen and continues right through the teenage years.”

(Nghiên cứu của các nhà khoa học ở Anh cho thấy thanh thiếu niên tự nhiên muốn đi ngủ muộn hơn người lớn khoảng hai tiếng và cũng thức dậy muộn hơn. Xu hướng này bắt đầu vào khoảng mười ba tuổi và tiếp tục trong suốt những năm thiếu niên.)

=> Đoạn A

3 quote the results of a study that confirms the conclusions of British scientists? ¨

(trích dẫn kết quả nghiên cứu khẳng định kết luận của các nhà khoa học Anh?)

Thông tin: “Schools in some US states have tested this theory, and the findings back up the science. By delaying the start of school by just one hour, academic achievement has risen, absenteeism has declined and cases of depression among teenagers have also fallen.”

(Các trường học ở một số bang của Hoa Kỳ đã thử nghiệm lý thuyết này và những phát hiện này đã chứng minh tính khoa học. Bằng cách trì hoãn giờ học bắt đầu chỉ một giờ, thành tích học tập đã tăng lên, tỷ lệ vắng mặt giảm và tỷ lệ trầm cảm ở thanh thiếu niên cũng giảm.)

=> Đoạn B

4 mention some practical problems that might result from a change in the start time?

(đề cập đến một số vấn đề thực tế có thể xảy ra do thay đổi thời gian bắt đầu?)

Thông tin: “Others are opposed to the change because students won’t have time for after-school activities or part-time jobs.”

(Những người khác phản đối sự thay đổi này vì học sinh sẽ không có thời gian cho các hoạt động sau giờ học hoặc công việc bán thời gian.)

=> Đoạn C

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi