4.7. Writing - Unit 4 - SBT English Discovery 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Read the essay below about animal testing. Label each paragraph.

 

1 __________

Animal testing is a controversial issue. Many people argue that we should conduct medical experiments on animals before applying to humans while the others think that it is unnecessary and unethical to use animals as the objects for testing.

2 __________

On the one hand, there are several arguments for animal testing. First of all, when scientists test medical products such as vaccines on animals that have similar genetic features to humans, they can immediately see the results. For instance, vaccine against dengue virus was tested on mice first before being applied to humans. Moreover, testing medicine on animals is much easier than on humans. In fact, finding volunteers is hard and more expensive than choosing animals model for medical tests.

3 __________

On the other hand, there are still arguments against animal testing. Firstly, risking life of animals is considered an unethical action. Animals are believed by many people to have emotions and feelings like humans. Besides, animal testing is not always accurate and fast. There are more modern ways of testing medicine such as organ-on-chips or computer modelling.

4 __________

In conclusion, animal testing has its own advantages and disadvantages. In my opinion, it depends on the type of medical problem that we choose to carry out tests on animals or not.

 

2. Phương pháp giải

Đọc bài luận dưới đây về thử nghiệm trên động vật. Đánh dấu cho mỗi đoạn văn.

 

3. Lời giải chi tiết

 

1 Introduction

Animal testing is a controversial issue. Many people argue that we should conduct medical experiments on animals before applying to humans while the others think that it is unnecessary and unethical to use animals as the objects for testing.

(1. Giới thiệu

Thử nghiệm trên động vật là một vấn đề gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng nên tiến hành thí nghiệm y học trên động vật trước khi áp dụng cho con người trong khi số khác lại cho rằng việc sử dụng động vật làm đối tượng thử nghiệm là không cần thiết và phi đạo đức.)

2 Arguments for

On the one hand, there are several arguments for animal testing. First of all, when scientists test medical products such as vaccines on animals that have similar genetic features to humans, they can immediately see the results. For instance, vaccine against dengue virus was tested on mice first before being applied to humans. Moreover, testing medicine on animals is much easier than on humans. In fact, finding volunteers is hard and more expensive than choosing animals model for medical tests.

(2 Lập luận ủng hộ

Một mặt, có một số lập luận ủng hộ việc thử nghiệm trên động vật. Trước hết, khi các nhà khoa học thử nghiệm các sản phẩm y tế như vắc-xin trên động vật có đặc điểm di truyền tương tự con người, họ có thể thấy ngay kết quả. Ví dụ, vắc-xin chống vi-rút sốt xuất huyết đã được thử nghiệm trên chuột trước khi áp dụng cho người. Hơn nữa, việc thử nghiệm thuốc trên động vật dễ dàng hơn nhiều so với trên người. Trên thực tế, việc tìm kiếm tình nguyện viên khó khăn và tốn kém hơn so với việc chọn mô hình động vật để thử nghiệm y tế.)

3 Arguments against

On the other hand, there are still arguments against animal testing. Firstly, risking life of animals is considered an unethical action. Animals are believed by many people to have emotions and feelings like humans. Besides, animal testing is not always accurate and fast. There are more modern ways of testing medicine such as organ-on-chips or computer modelling.

(3 Lập luận phản bác

Mặt khác, vẫn có những lập luận phản đối việc thử nghiệm trên động vật. Thứ nhất, mạo hiểm mạng sống của động vật được coi là một hành động phi đạo đức. Động vật được nhiều người tin rằng cũng có cảm xúc và tình cảm giống con người. Bên cạnh đó, việc thử nghiệm trên động vật không phải lúc nào cũng chính xác và nhanh chóng. Có nhiều cách hiện đại hơn để thử nghiệm thuốc như cơ quan trên chip hoặc mô hình máy tính.)

4 Conclusion

In conclusion, animal testing has its own advantages and disadvantages. In my opinion, it depends on the type of medical problem that we choose to carry out tests on animals or not.

(4. Kết luận

Tóm lại, thử nghiệm trên động vật có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Theo tôi, tùy thuộc vào loại vấn đề y tế mà chúng ta lựa chọn tiến hành xét nghiệm trên động vật hay không.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi 

Underlining linkers in the essay in Exercise 1 and complete the table.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Gạch chân các từ liên kết trong bài viết ở bài tập 1 và hoàn thành bảng.

 

3. Lời giải chi tiết

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi 

Match some of the sentences in Exercise 1 with their correct functions.

1 For instance, vaccine against dengue virus was tested on mice first before being applied to humans. ________

2 Many people argue that we should conduct medical experiments on animals before being applied to humans while the others think that it is unnecessary and unethical to use animals as the objects for testing. ________

3 In my opinion, it depends on the type of medical problem that we choose to carry out tests on animals or not. ________

4 Firstly, risking life of animals is considered an unethical action. ________

5 Moreover, testing medicine on animals is much easier than on humans. ________

a supporting the argument with an example

b presenting an argument against the topic

c introducing both sides of the issue

d presenting an argument for the topic e giving personal opinions.

 

2. Phương pháp giải

Nối một số câu trong Bài tập 1 với chức năng đúng của chúng.

 

3. Lời giải chi tiết

 

1 – a:

For instance, vaccine against dengue virus was tested on mice first before being applied to humans. =>  supporting the argument with an example

(Ví dụ, vắc-xin chống vi-rút sốt xuất huyết đã được thử nghiệm trên chuột trước khi áp dụng cho người. => hỗ trợ lập luận bằng một ví dụ)

2 – c:

Many people argue that we should conduct medical experiments on animals before being applied to humans while the others think that it is unnecessary and unethical to use animals as the objects for testing. => introducing both sides of the issue

(Nhiều người cho rằng nên tiến hành thí nghiệm y học trên động vật trước khi áp dụng cho con người trong khi số khác lại cho rằng việc sử dụng động vật làm đối tượng thử nghiệm là không cần thiết và phi đạo đức. => giới thiệu cả hai mặt của vấn đề)

3 – e:

In my opinion, it depends on the type of medical problem that we choose to carry out tests on animals or not. => giving personal opinions

(Theo tôi, tùy thuộc vào loại vấn đề y tế mà chúng ta lựa chọn tiến hành xét nghiệm trên động vật hay không. => đưa ra ý kiến cá nhân)

4 – b:

Firstly, risking life of animals is considered an unethical action. => presenting an argument against the topic

(Thứ nhất, mạo hiểm mạng sống của động vật được coi là một hành động phi đạo đức. => trình bày một lập luận chống lại chủ đề)

5 – d:

Moreover, testing medicine on animals is much easier than on humans. => presenting an argument for the topic

(Hơn nữa, việc thử nghiệm thuốc trên động vật dễ dàng hơn nhiều so với trên người. => trình bày lập luận cho chủ đề)

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Here is the summarized structure of a typical for and against essay. Complete the note below using the words in the box.

 


 

Introduction

• Begin with general or factual 1 ________ about the topic

• End with a statement that mention 2 ________ of the issues

Body

Argument for:

• Present two or three 3 ________ for the topic

• Include 4 ________ to support the arguments

Argument against:

• Write a 5 ________ paragraph presenting and supporting arguments against the topic

Conclusion

• Make a 6 ________ statement

• Add your 7 ________

Note

• Remember to use the 8 ________ to make your essay easier to follow

 

2. Phương pháp giải

*Nghĩa của từ vựng

examples (n): ví dụ

similar (adj): tương tự

comments (n): bình luận

both sides (n): cả hai mặt

linkers (n): liên từ nối

summarising (n): tóm tắt

personal opinion (n): ý kiến cá nhân

arguments (n): tranh luận

 

3. Lời giải chi tiết

 

Bài hoàn chỉnh

Introduction

• Begin with general or factual 1 comments about the topic

• End with a statement that mention 2 both sides of the issues

Body

Argument for:

• Present two or three 3 arguments for the topic

• Include 4 examples to support the arguments

Argument against:

• Write a 5 similar paragraph presenting and supporting arguments against the topic

Conclusion

• Make a 6 summarizing statement

• Add your 7 personal opinion

Note

• Remember to use the 8 linkers to make your essay easier to follow

Tạm dịch

Giới thiệu

• Bắt đầu bằng những nhận xét chung chung hoặc thực tế về chủ đề

• Kết thúc bằng phát biểu đề cập đến cả hai mặt của vấn đề

Thân bài

Lập luận ủng hộ:

• Trình bày hai hoặc ba lập luận cho chủ đề

• Bao gồm các ví dụ để hỗ trợ các lập luận

Lập luận phải đối:

• Viết một đoạn văn tương tự trình bày và hỗ trợ các lập luận chống lại chủ đề

Phần kết luận

• Đưa ra tuyên bố tóm tắt

• Thêm ý kiến cá nhân của bạn

Ghi chú

• Hãy nhớ sử dụng các từ liên kết để bài luận của bạn dễ theo dõi hơn

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi