5H. Writing - Unit 5 - SBT Friends Global 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Writing Strategy
Bài 3
Writing Guide
Bài 4
Bài 5
Bài 6
CHECK YOUR WORK
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Writing Strategy
Bài 3
Writing Guide
Bài 4
Bài 5
Bài 6
CHECK YOUR WORK

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Circle the correct words to complete the concession clauses.

 

1 The image isn't very clear in spite of / even though the size of the screen.

2 Despite / Although I don't like video games, I bought the games console anyway.

3 It was quite expensive even though / despite it was in the sale

4 I don't agree, in spite of / although it's obviously not a good idea to play for more than a few hours at a time.

 

2. Phương pháp giải

Even though = though = althoug + S + V: mặc dù

Despite = In spite of + N / V-ing: mặc dù

 

3. Lời giải chi tiết

 

 

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Complete the internet forum post with three of the sentences in exercise 1.

 

I bought a new games console last weck from a website. 1_______________

It's a handheld console with a large screen and controls for your thumbs on each end. Fifty games are built into the console, and you can download more from the internet. Overall, I'm very happy with it. The games are certainly fun. I have one criticism: 2_______________.

Some people think that teenagers should spend less time playing computer games because it's bad for their health. 3_______________

 

2. Phương pháp giải

Hoàn thành bài đăng trên diễn đàn internet với ba câu trong Bài tập 1.

 

3. Lời giải chi tiết

I bought a new games console last weck from a website. 1 It was quite expensive even though it was in the sale.

It's a handheld console with a large screen and controls for your thumbs on each end. Fifty games are built into the console, and you can download more from the internet. Overall, I'm very happy with it. The games are certainly fun. I have one criticism: 2 The image isn’t very clear in spite of the size of the screen..

Some people think that teenagers should spend less time playing computer games because it's bad for their health. 3 I don’t agree, although it’s obviously not a good idea to play for more than a few hours at a time.

(Tôi đã mua một máy chơi game mới vào tuần trước từ một trang web. Nó khá đắt mặc dù nó đang được giảm giá.

Đó là bảng điều khiển cầm tay có màn hình lớn và các nút điều khiển bằng ngón tay cái của bạn ở mỗi đầu. Năm mươi trò chơi được tích hợp vào bảng điều khiển và bạn có thể tải xuống thêm từ Internet. Nhìn chung, tôi rất hài lòng với nó. Các trò chơi chắc chắn rất thú vị. Tôi có một lời chỉ trích: Hình ảnh không rõ lắm mặc dù kích thước của màn hình.

Một số người cho rằng thanh thiếu niên nên dành ít thời gian chơi game trên máy tính vì nó có hại cho sức khỏe. Tôi không đồng ý, mặc dù rõ ràng không phải là một ý tưởng hay nếu chơi quá vài giờ mỗi lần.)

Writing Strategy

Writing Strategy

Each point in the task will ask you to do a different thing, such as describe, recommend, relate, express an opinion, suggest, etc. Read the task carefully and make sure that you understand exactly what you are being asked to do.

(Chiến lược viết

Mỗi điểm trong bài sẽ yêu cầu bạn làm một việc khác nhau, chẳng hạn như mô tả, giới thiệu, liên hệ, bày tỏ quan điểm, gợi ý, v.v. Đọc kỹ nhiệm vụ và đảm bảo rằng bạn hiểu chính xác những gì bạn được yêu cầu làm.)

Bài 3

1.  Nội dung câu hỏi

Read the Writing Strategy. Then read the points a-e below. Number four points in the order they appear in the text in exercise 2. There is one extra point.

 

The writer:

a compares it with another console. ☐

b presents the opinions of people who think teenagers spend too much time playing video games. ☐

c gives her opinion of the games console. ☐

d describes some of its features. ☐

e says when and where she bought the games console. ☐

 

2. Phương pháp giải:

*Nghĩa của các câu

a compares it with another console.

(a so sánh nó với một bảng điều khiển khác.)

b presents the opinions of people who think teenagers spend too much time playing video games.

(rình bày ý kiến của những người cho rằng thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian để chơi trò chơi điện tử.)

c gives her opinion of the games console.

(đưa ra ý kiến của mình về máy chơi game.)

d describes some of its features.

(mô tả một số tính năng của nó.)

e says when and where she bought the games console.

(cho biết cô ấy đã mua máy chơi game khi nào và ở đâu.)

 

3. Lời giải chi tiết

Trật tự đúng:

says when and where she bought the games console. =>1

(cho biết cô ấy đã mua máy chơi game khi nào và ở đâu.)

d describes some of its features. => 2

(mô tả một số tính năng của nó.)

gives her opinion of the games console. => 3

(đưa ra ý kiến của mình về máy chơi game.)

b presents the opinions of people who think teenagers spend too much time playing video games. => 4

(rình bày ý kiến của những người cho rằng thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian để chơi trò chơi điện tử.)

Writing Guide

Writing Guide

You recently bought a new phone. Write a forum post in which you:

describe to other forum contributors what you use it for.

• compare it with another phone which you have used present the opinions of people who think that mobile phones should be banned in school.

• ask other forum contributors to react to your forum post.

(Hướng dẫn viết

Gần đây bạn đã mua một chiếc điện thoại mới. Viết một bài đăng trên diễn đàn trong đó bạn:

• mô tả cho những người đóng góp diễn đàn khác bạn sử dụng nó vào mục đích gì.

• so sánh nó với một chiếc điện thoại khác mà bạn đã sử dụng.

• trình bày ý kiến của những người cho rằng điện thoại di động nên bị cấm ở trường học.

• Yêu cầu những người đóng góp diễn đàn khác phản ứng với bài đăng trên diễn đàn của bạn.)

 

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Read the task above. Underline the verb in each point that describes what you should do. The first one is already underlined.

 

2. Phương pháp giải

Đọc nhiệm vụ trên. Hãy gạch dưới động từ ở mỗi điểm mô tả việc bạn nên làm. Cái đầu tiên đã được gạch chân rồi.

 

3. Lời giải chi tiết

You recently bought a new phone. Write a forum post in which you:

describe to other forum contributors what you use it for.

compare it with another phone which you have used

present the opinions of people who think that mobile phones should be banned in school.

ask other forum contributors to react to your forum post.

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Make notes for each of the four points in the task.

 

2. Phương pháp giải

Hãy ghi chú cho từng điểm trong bốn điểm của bài tập.

 

3. Lời giải chi tiết

1 describe: calls, messaging, social media, work tasks, and entertainment.

(mô tả: cuộc gọi, nhắn tin, mạng xã hội, nhiệm vụ công việc và giải trí.)

2 compare: noticeable improvements in performance and camera quality.

(so sánh: Những cải tiến đáng chú ý về hiệu suất và chất lượng camera.)

3 present opinions: potential distractions or educational utility

(ý kiến hiện tại: có thể gây phiền nhiễu hoặc có ích cho giáo dục)

4 ask contribution: feel free to share your own thoughts!

(yêu cầu đóng góp: thoải mái chia sẻ suy nghĩ của riêng bạn!)

Bài 6

1. Nội dung câu hỏi

Write your forum post using your notes.

 

2. Phương pháp giải

Viết bài đăng trên diễn đàn của bạn bằng cách sử dụng ghi chú của bạn.

 

3. Lời giải chi tiết

Hello! I have ust got my hands on the latest Iphone, and I'm loving it so far. Using it for calls, messaging, social media, work tasks, and entertainment.

It's a significant upgrade from my previous one – Iphone 10, with noticeable improvements in performance and camera quality.

I've been pondering the debate around mobile phones in schools lately. Some argue for a ban due to potential distractions, while others highlight their educational utility.

What do you think? Feel free to share your own thoughts!

(Xin chào! Tôi đã có trong tay chiếc iPhone mới nhất và cho đến nay tôi rất thích nó. Sử dụng nó cho các cuộc gọi, nhắn tin, truyền thông xã hội, công việc và giải trí.

Đây là một bản nâng cấp đáng kể so với phiên bản trước của tôi – iPhone 10, với những cải tiến rõ rệt về hiệu suất và chất lượng camera.

Gần đây tôi đang suy nghĩ về cuộc tranh luận xung quanh điện thoại di động ở trường học. Một số người tranh luận về lệnh cấm do có thể gây mất tập trung, trong khi những người khác nhấn mạnh tiện ích giáo dục của chúng.

Bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ suy nghĩ của riêng bạn nhé!)

CHECK YOUR WORK

CHECK YOUR WORK

Have you ...

¨ covered all four points?

¨ used one or two concession clauses?

¨ checked your spelling and grammar?

(KIỂM TRA BÀI CỦA BẠN

Bạn có...

¨ bao gồm tất cả bốn điểm chưa?

¨ đã sử dụng một hoặc hai điều khoản nhượng bộ chưa?

¨ kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn chưa?)

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi