6. CLIL – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

Reading

1. Read the title and the headings in the text. What is the text about? Listen and read the text to find out.

(Đọc tên bài và các đề mục trong văn bản. Văn bản viết về điều gì? Nghe và đọc văn bản để tìm hiểu.)


TRAVEL with Care

Travelling the world is fun, but we need to take care when we visit new places. Here's how!

Care for the planet

• It's nice to get souvenirs during your travels, but be careful what you buy.Some are ivory from elephant tusks, or wood from rainforest trees.

• Never drop litter on beaches and mountains, or in forests and oceans.

Spend your money wisely

• Spend your money in local shops and markets. Then, your money goes back to that place and the people that live there.

Show respect

• People all over the world have got different customs, so always respect local traditions.

• In some places, people wear special clothes or cover their hair. When you visit them, dress in the same way.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

DU LỊCH với sự quan tâm

Đi du lịch thế giới là niềm vui, nhưng chúng ta cần lưu ý khi đến những địa điểm mới. Đây là cách làm!

Chăm sóc cho hành tinh

• Thật tuyệt khi bạn mua quà lưu niệm trong chuyến du lịch, nhưng hãy cẩn thận với những gì bạn mua. Một số là ngà voi từ ngà voi, hoặc gỗ từ cây rừng nhiệt đới.

• Không bao giờ thả rác trên bãi biển và núi, hoặc trong rừng và đại dương.

Tiêu tiền của bạn một cách khôn ngoan

• Tiêu tiền của bạn tại các cửa hàng và chợ địa phương. Sau đó, tiền của bạn sẽ quay trở lại nơi đó và những người sống ở đó.

Thể hiện sự tôn trọng

• Mọi người trên khắp thế giới có những phong tục khác nhau, vì vậy hãy luôn tôn trọng truyền thống địa phương.

• Ở một số nơi, mọi người mặc quần áo đặc biệt hoặc che tóc. Khi bạn đến thăm họ, hãy ăn mặc giống như vậy.

Lời giải chi tiết:

The text is about how to travel carefully.

(Văn bản nói về cách đi lại cẩn thận.)

Bài 2

2. Read the text again and complete the sentences.

(Đọc lại bài và hoàn thành các câu.)

1. Be careful when you buy ________________.

2. Don't drop____________________________.

3. Spend money in _______________________.

4. Always respect________________________.

5. Dress in_____________________________.

Lời giải chi tiết:

1. Be careful when you buy souvenirs.

(Hãy cẩn thận khi bạn mua quà lưu niệm.)

2. Don't drop litter.

(Không thả rác bừa bãi.)

3. Spend money in local shops and markets.

(Tiêu tiền vào các cửa hàng và chợ địa phương.)

4. Always respect the local traditions.

(Luôn tôn trọng truyền thống địa phương.)

5. Dress in the same way.

(Ăn mặc giống nhau.)

Bài 3

Speaking

3. Use should or shouldn't. Use your answers from Exercise 2 to tell your partner about what travelling with care means.

(Sử dụng nên hoặc không nên. Sử dụng câu trả lời của bạn từ Bài tập 2 để nói với bạn của em về việc du lịch thận trọng có nghĩa là gì.)

 Travelling with care means that you should(n't)....

Lời giải chi tiết:

Travelling with care means that you shouldn't buy souvenirs from elephant tusks, or wood from rainforest trees and you shouldn't drop litter. You should stay in small local hotels and spend your money in local shops and markets. You should also respect the local traditions and sometimes dress in the same way as the local people to show respect.

Tạm dịch:

Đi du lịch cẩn thận có nghĩa là bạn không nên mua quà lưu niệm từ ngà voi, hoặc gỗ cây rừng nhiệt đới và bạn không nên vứt rác bừa bãi. Bạn nên ở trong các khách sạn địa phương nhỏ và tiêu tiền của bạn trong các cửa hàng và chợ địa phương. Bạn cũng nên tôn trọng truyền thống địa phương và đôi khi ăn mặc giống người dân địa phương để thể hiện sự tôn trọng.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi