6.3 Listening - Unit 6. Time to learn - SBT Tiếng Anh 10 English Discovery

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Read the dialogue between Grace and Tom.Choose the correct preposition.

(Đọc đoạn đối thoại giữa Grace và Tom. Chọn giới từ đúng.)

Extract from Students' Book recording

G: Hi Tom. Are you coming out  (1) with / by / for us tonight? 

T: Oh no, I can't. I'm revising (2) to / about / for exams. I need to learn fifty French verbs (3) on / by/ with heart tonight. 

G: But the exams don't start until next month. 

T: I know, but I get really nervous (4) on / about / for exams. If I don't revise every night, I'll get stressed. 

G:I don't know why you're so worried. You always get good marks in class. 

T: I know, but that's different. In exams, I panic. And I really want to get good grades for my A levels. I want to get (5) into / with / in a good university 

G: Listen, you need to take it easy. If you continue like this, you'll get ill.

T: Well, what can I do? 

G: Okay, first you need to make a revision timetable. If you make a timetable, you'll see that you have plenty of time to do everything. 

T: Um, yeah, that's quite a good idea. 

G: And I think you spend too much time alone - sometimes it's good to study (6) about / by / with other people. 

T: Is it? I'm not so sure. They might know more than I do!

Lời giải chi tiết:

1. with2. for3. by4. about5. into6. with

G: Hi Tom. Are you coming out  (1) with  us tonight? 

T: Oh no, I can't. I'm revising (2) for exams. I need to learn fifty French verbs (3) by heart tonight. 

G: But the exams don't start until next month. 

T: I know, but I get really nervous (4) about. If I don't revise every night, I'll get stressed. 

G:I don't know why you're so worried. You always get good marks in class. 

T: I know, but that's different. In exams, I panic. And I really want to get good grades for my A levels. I want to get (5) into a good university 

G: Listen, you need to take it easy. If you continue like this, you'll get ill.

T: Well, what can I do? 

G: Okay, first you need to make a revision timetable. If you make a timetable, you'll see that you have plenty of time to do everything. 

T: Um, yeah, that's quite a good idea. 

G: And I think you spend too much time alone - sometimes it's good to study (6) with other people. 

T: Is it? I'm not so sure. They might know more than I do!

Tạm dịch:
G: Chào Tom. Bạn có đi ra ngoài (1) với chúng tôi tối nay không?

T: Ồ không, tôi không thể. Tôi đang ôn lại (2) cho các kỳ thi. Tôi cần học thuộc lòng năm mươi động từ tiếng Pháp  tối nay.

G: Nhưng kỳ thi không bắt đầu cho đến tháng sau.

T: Tôi biết, nhưng tôi thực sự lo lắng (4) về nó. Nếu tôi không ôn tập mỗi tối, tôi sẽ bị căng thẳng.

G: Tôi không biết tại sao bạn lại lo lắng như vậy. Bạn luôn đạt điểm cao trong lớp.

T: Tôi biết, nhưng điều đó khác. Trong các kỳ thi, tôi hoảng sợ. Và tôi thực sự muốn đạt điểm cao cho trình độ A của mình. Tôi muốn (5) vào một trường đại học tốt.

G: Nghe này, bạn cần từ tốn. Nếu bạn tiếp tục như vậy, bạn sẽ bị ốm.

T: Chà, tôi có thể làm gì?

G: Được rồi, trước tiên bạn cần lập một thời gian biểu ôn tập. Nếu bạn lập thời gian biểu, bạn sẽ thấy mình có nhiều thời gian để làm mọi thứ.

T: Ừm, đúng vậy, đó là một ý kiến hay.

G: Và tôi nghĩ bạn dành quá nhiều thời gian ở một mình - đôi khi việc học (6) với người khác cũng rất tốt.

T: Có phải không? Tôi không chắc lắm. Họ có thể biết nhiều hơn tôi!

Bài 2

2. Complete the sentences with a preposition in each gap. 

(Hoàn thành các câu với một giới từ trong mỗi khoảng trống.)

1. I am getting nervous (a) about tomorrow. Jake asked me to study (b) _______  him. He's so handsome. I don't think I'll learn anything! 

2. Vince stayed up too late revising and then he actually fell asleep _____ the English exam.

3. Our exams don't start until May, so we've still got three months to revise (a) _______ them. I'm going to study hard because I want to pass (b) _______  the best marks and get (c) _______ university to study medicine. 

4. We have to learn 15 words (a) _______ heart for a test tomorrow. I'll come out (b) ______ you another time.

Lời giải chi tiết:

1. 

(a) nervous

(b) with

2. in

3. 

(a) for 

(b) with

(c) into

4. 

(a) by

(b) with 

 

1. I am getting nervous (a) about tomorrow. Jake asked me to study (b) with  him. He's so handsome. I don't think I'll learn anything! 

(Tôi đang lo lắng (a) về ngày mai. Jake yêu cầu tôi học (b) với anh ấy. Anh ấy thật đẹp trai. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ học được bất cứ điều gì!)

2. Vince stayed up too late revising and then he actually fell asleep in the English exam.

(Vince đã thức quá khuya để ôn tập và sau đó anh ấy thực sự ngủ quên trong bài kiểm tra tiếng Anh.)

3. Our exams don't start until May, so we've still got three months to revise (a) for them. I'm going to study hard because I want to pass (b) with the best marks and get (c) into university to study medicine. 

(Các kỳ thi của chúng tôi không bắt đầu cho đến tháng 5, vì vậy chúng tôi vẫn còn ba tháng để ôn tập (a) cho chúng. Tôi sẽ học chăm chỉ vì tôi muốn đậu (b) với điểm cao nhất và nhận được (c) vào trường đại học để học y khoa.)

4. We have to learn 15 words (a) by heart for a test tomorrow. I'll come out (b) with you another time.

(Chúng ta phải học thuộc lòng 15 từ (a) cho bài kiểm tra ngày mai. Tôi sẽ đi chơi (b) với bạn khi khác.)

 

Bài 3

3. Match the words below to underlined words in Exercise 1 with similar meanings. 

(Nối các từ dưới đây với các từ được gạch chân ở bài tập 1 có nghĩa tương tự.)

1. sick = ill

2. more than enough = _____

3. study for exams = _____

4. begin= _____

Lời giải chi tiết:

1. ill2. plenty of3. revise4. start

 

1. sick = ill  (bị ốm)

2. more than enough = plenty of (nhiều)

3. study for exams =  revise (ôn tập cho kì thi)

4. begin= start (bắt đầu)

Bài 4

4. Complete the mini-dialogues with the phrases from the box. Change the forms of get if necessary.

(Hoàn thành các đoạn hội thoại nhỏ với các cụm từ trong hộp. Thay đổi các hình thức của get nếu cần thiết.)

get a job                  get exhausted

get good grades        get into trouble

get nervous               get rid of

1. A: Did you get rid of those horrible old slippers? 

B: Yes, I got a new pair for my birthday. Not the most exciting present, but useful. 

2. A: How is your nephew doing at school? 

B: Not very well. He often ________ with his teachers. They say he talks too much during lessons. 

3. A: Are you prepared for your presentation tomorrow? 

B: Well, yes, I am. But I already ______ thinking about talking in front of such a large group of people. 

4. A: You can't work all night. You'll ______ and won't be able to focus in school tomorrow. 

B: I know. But I have to finish this project for tomorrow morning. 

5. A: It's not fair. I always work hard, but I never _______.

B: I wouldn't worry too much about that. What's really important is that you're trying! 

6. A: Are you free at the weekend? 

B: Not during the day. Last week, I ________ in a bookshop near my house and Saturday is my first day at work.

Phương pháp giải:

get a job: nhận được một công việc

get exhausted: kiệt sức

get good grades: nhận được điểm tốt

get into trouble: gặp rắc rối

get nervous: lo lắng

get rid of: loại bỏ

Lời giải chi tiết:

1. get rid of2. gets into trouble3. get nervous
4. get exhausted5. get good grades6. get a job

 

1. A: Did you get rid of those horrible old slippers? 

B: Yes, I got a new pair for my birthday. Not the most exciting present, but useful. 

(A: Bạn đã bỏ được đôi dép cũ kinh khủng đó chưa?

B: Vâng, tôi có một đôi mới cho ngày sinh nhật của tôi. Không phải là món quà thú vị nhất, nhưng hữu ích.)

2. A: How is your nephew doing at school? 

B: Not very well. He often gets into trouble with his teachers. They say he talks too much during lessons. 

(A: Cháu trai của bạn thế nào ở trường?

B: Không tốt lắm. Anh ấy thường xuyên gặp rắc rối với giáo viên của mình. Họ nói rằng anh ấy nói quá nhiều trong giờ học.)

3. A: Are you prepared for your presentation tomorrow? 

B: Well, yes, I am. But I already get nervous thinking about talking in front of such a large group of people. 

(A: Bạn đã chuẩn bị cho buổi thuyết trình của mình vào ngày mai chưa?

B: Vâng, vâng, tôi đã chuẩn bị. Nhưng tôi đã cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc nói chuyện trước một nhóm đông người như vậy.)

4. A: You can't work all night. You'll get exhausted and won't be able to focus in school tomorrow. 

B: I know. But I have to finish this project for tomorrow morning. 

(A: Bạn không thể làm việc cả đêm. Bạn sẽ kiệt sức và không thể tập trung vào học vào ngày mai.

B: Tôi biết. Nhưng tôi phải hoàn thành dự án này cho sáng mai.)

5. A: It's not fair. I always work hard, but I never get good grades.

B: I wouldn't worry too much about that. What's really important is that you're trying! 

(A: Nó không công bằng. Tôi luôn làm việc chăm chỉ, nhưng tôi không bao giờ đạt điểm cao.

B: Tôi sẽ không lo lắng quá nhiều về điều đó. Điều thực sự quan trọng là bạn đang cố gắng!)

6. A: Are you free at the weekend? 

B: Not during the day. Last week, I get a job in a bookshop near my house and Saturday is my first day at work.

(A: Bạn có rảnh vào cuối tuần không?

B: Không phải vào ban ngày. Tuần trước, tôi nhận được một công việc trong một hiệu sách gần nhà và thứ bảy là ngày đầu tiên tôi đi làm.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi