7A. Vocabulary - Unit 7 - SBT Friends Global 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Complete the art forms.

 

1   b__________

2   c__________ m__________

3   d__________

4   m__________

5   p__________

6   c__________

7   d__________

8   m__________

9   n__________

10   o__________

11   p__________

12   p__________

13   p__________ m__________

14   s__________

15   s__________

 

2. Phương pháp giải

Hoàn thiện các loại hình nghệ thuật.

 

3. Lời giải chi tiết

1 ballet: múa ba lê

2 classical music: nhạc cổ điển  

3 dance: nhảy

4 mime: kịch câm

5 poem: thơ  

6 cartoon: hoạt hình  

7 drawing: vẽ  

8 musical: nhạc  

9 novel: tiểu thuyết

10 opera: hát opera 

11 painting: vẽ tranh    

12 play: kịch  

13 pop music: nhạc pop

14 sculpture: điêu khắc  

15 sitcom: phim sitcom

 

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Complete the sentences with types of artist.

 

1   A playwright writes plays.

(Một nhà viết kịch viết kịch.)

2   _________ choreographs dances.

3   _________ performs in operas.

4   _________ directs films and plays.

5   _________ sings in a band.

6   _________ conducts an orchestra.

7   _________ paints pictures.

8   _________ acts in plays and films.

9   _________ writes novels.

10   _________ carves statues and creates sculptures.

 

2. Phương pháp giải

Hoàn thành các câu với các loại nghệ sĩ.

 

3. Lời giải chi tiết

2   A choreographer choreographs dances.

(Một biên đạo múa biên đạo các điệu nhảy.)

3   An opera singer performs in operas.

(Một ca sĩ opera biểu diễn trong vở opera.)

4   A director directs films and plays.

(Đạo diễn chỉ đạo phim và kịch.)

5   A pop singer sings in a band.

(Một ca sĩ nhạc pop hát trong một ban nhạc.)

6   A conductor conducts an orchestra.

(Một nhạc trưởng chỉ huy một dàn nhạc.)

7   A painter paints pictures.

(Một họa sĩ vẽ tranh.)

8   An actor acts in plays and films.

(Diễn viên đóng kịch và đóng phim.)

9   A novelist writes novels.

(Một tiểu thuyết gia viết tiểu thuyết.)

10   A sculptor carves statues and creates sculptures.

(Một nhà điêu khắc tạc tượng và tạo ra tác phẩm điêu khắc.)

 

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Listen to three speakers talking about art forms that they study. Match speakers 1-3 with sentences A-D. There is one extra sentence.

 

Which speaker …

A   already earns some money from his / her artistic skills? ☐

B   describes an old and a new artistic skill that have a connection with each other? ☐

C   wants to experiment with different performance ideas in his / her chosen art form? ☐

D   says that his / her art form is not appreciated by many people? ☐

 

2. Phương pháp giải

Hãy nghe ba diễn giả nói về các loại hình nghệ thuật mà họ nghiên cứu. Nối người nói từ 1-3 với câu A-D. Có một câu bị thừa.

 

3. Lời giải chi tiết:

Which speaker…

(Người nói nào…)

A   already earns some money from his / her artistic skills?

(đã kiếm được tiền từ kỹ năng nghệ thuật của mình chưa?)

Thông tin: “I also sing in the evenings at a restaurant near the university, where I’m very well-paid.”

(Tôi cũng hát vào buổi tối tại một nhà hàng gần trường đại học, nơi tôi được trả lương rất cao.)

=> Speaker 3

B   describes an old and a new artistic skill that have a connection with each other?

(mô tả kỹ năng nghệ thuật cũ và mới có mối liên hệ với nhau?)

Thông tin: “but fortunately musicals are back in fashion -  I would love to appear in one of those musicals.”

(nhưng may mắn thay nhạc kịch đã trở thành mốt - Tôi rất muốn xuất hiện trong một trong những vở nhạc kịch đó.)

=> Speaker 2

C   wants to experiment with different performance ideas in his / her chosen art form?

(muốn thử nghiệm những ý tưởng biểu diễn khác nhau trong loại hình nghệ thuật mà mình đã chọn?)

Thông tin: “I would like to work in a small, modern company where new combinations of dance and music are created.”

(Tôi muốn làm việc trong một công ty nhỏ, hiện đại, nơi tạo ra sự kết hợp mới giữa khiêu vũ và âm nhạc.)

=> Speaker 1

D   says that his / her art form is not appreciated by many people?

(nói rằng loại hình nghệ thuật của anh/cô ấy không được nhiều người đánh giá cao?)

Không có thông tin người nói phù hợp

 

Bài nghe

Interviewer: You’re a dance student, aren’t you, Ella? What kind of dance do you study and why?

Ella: I’m training as a ballet dancer, but I also study music. I love the movement of dance combined with the music. When a ballet is performed, the music plays such an important role. Some of the great classical composers wrote wonderful music just for dance.

Interviewer: What kind of dance career do you hope to have in the future?

Ella: I would like to work in a small, modern company where new combinations of dance and music are created. And I would like to choreograph ballets as well as perform them.

2

Interviewer: Zak, you study at a school for the performing arts. What kind of career would you like?

Zak: Well, I can’t choose between acting and singing, but fortunately musicals are back in fashion now. And now they are being produced by big film studios. Many Hollywood stars can act and sing. Look at Meryl Streep. She’s an Oscar winning actor. But she also sings wonderfully in Mamma Mia!, a musical based on ABBA songs.

Interviewer: But what if you don’t make it big in Hollywood films?

Zak: Well, in Britain and America there is a strong theatre tradition. You have Broadway in New York and the West End in London, where musicals are performed every night of the year. I would love to appear in one of those musicals.

3

Interviewer: Mandy, you study music at university. What exactly?

Mandy: My specialised subject is singing. I study opera and operatic composers mainly, but we also look at other areas of singing – traditional folk music and tribal singing. Singing is seen as the oldest art form. And I also sing, of course!

Interviewer: What sort of singing do you do?

Mandy: I sing in two choirs – a huge church choir and a small jazz choir. And I also sing in the evenings at a restaurant near the university, where I’m very well-paid. It helps me pay my university fees, and it’s good practice for me.

Interviewer: What would you like to do in the future?

Mandy: I don’t mind, as long as it’s some form of singing. One day, I’d also like to compose my own songs.

Tạm dịch

1

Người phỏng vấn: Bạn là sinh viên khiêu vũ phải không Ella? Bạn học loại nhảy nào và tại sao?

Ella: Tôi đang tập luyện để trở thành vũ công ba lê nhưng tôi cũng học âm nhạc. Tôi yêu thích chuyển động của vũ đạo kết hợp với âm nhạc. Khi biểu diễn một vở ballet, âm nhạc đóng một vai trò quan trọng. Một số nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại đã viết những bản nhạc tuyệt vời chỉ dành cho khiêu vũ.

Người phỏng vấn: Bạn mong muốn có được sự nghiệp khiêu vũ như thế nào trong tương lai?

Ella: Tôi muốn làm việc trong một công ty nhỏ, hiện đại, nơi tạo ra sự kết hợp mới giữa khiêu vũ và âm nhạc. Và tôi muốn biên đạo múa ba-lê cũng như biểu diễn chúng.

2

Người phỏng vấn: Zak, bạn học ở trường nghệ thuật biểu diễn. Bạn muốn loại nghề nghiệp nào?

Zak: Chà, tôi không thể lựa chọn giữa diễn xuất và ca hát, nhưng may mắn thay nhạc kịch đã trở lại thời thượng. Và hiện nay chúng đang được các hãng phim lớn sản xuất. Nhiều ngôi sao Hollywood có thể diễn xuất và ca hát. Hãy nhìn Meryl Streep. Cô ấy là một diễn viên đoạt giải Oscar. Nhưng cô ấy cũng hát tuyệt vời trong Mamma Mia!, một vở nhạc kịch dựa trên các bài hát của ABBA.

Người phỏng vấn: Nhưng nếu bạn không thành công trong các bộ phim Hollywood thì sao?

Zak: Ồ, ở Anh và Mỹ có truyền thống sân khấu rất mạnh mẽ. Bạn có Broadway ở New York và West End ở London, nơi các vở nhạc kịch được biểu diễn vào mọi đêm trong năm. Tôi rất thích được xuất hiện trong một trong những vở nhạc kịch đó.

3

Người phỏng vấn: Mandy, bạn học âm nhạc ở trường đại học. Những gì chính xác?

Mandy: Môn học chuyên sâu của tôi là ca hát. Tôi chủ yếu nghiên cứu về các nhà soạn nhạc opera và opera, nhưng chúng tôi cũng xem xét các lĩnh vực ca hát khác - âm nhạc dân gian truyền thống và ca hát bộ lạc. Ca hát được coi là loại hình nghệ thuật lâu đời nhất. Và tất nhiên là tôi cũng hát!

Người phỏng vấn: Bạn hát thể loại gì?

Mandy: Tôi hát trong hai dàn hợp xướng – một dàn hợp xướng nhà thờ lớn và một dàn hợp xướng nhạc jazz nhỏ. Và tôi cũng hát vào buổi tối tại một nhà hàng gần trường đại học, nơi tôi được trả lương rất cao. Nó giúp tôi trả học phí đại học và đó là cách thực hành tốt cho tôi.

Người phỏng vấn: Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Mandy: Tôi không phiền, miễn đó là một hình thức ca hát nào đó. Một ngày nào đó, tôi cũng muốn sáng tác những bài hát của riêng mình.

 

 

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Complete the sentences with the verbs below. Then listen again and check.

 

Speaker 1

And I would like to _________ ballets as well as _________ them.

Speaker 2

a   Firstly, I love _________ sculptures out of wood.

b   I’m also fascinated by 3D modelling, where you _________ 3D models.

Speaker 3

  I _________ in two choirs.

b   One day, I’d also like to _________ my own songs.

 

2. Phương pháp giải

*Nghĩa của các động từ

carving (v): chạm khắc 

choreograph (v): biên đạo múa

compose (v): biên soạn    

create (v): tạo ra     

perform (v): trình diễn     

sing (v): hát

 

3. Lời giải chi tiết

Speaker 1

(Người nói 1)

And I would like to choreograph ballets as well as perform them.

(Và tôi muốn biên đạo múa ba-lê cũng như biểu diễn chúng.)

Speaker 2

(Người nói 2)

a   Firstly, I love carving sculptures out of wood.

(Thứ nhất, tôi thích chạm khắc các tác phẩm điêu khắc bằng gỗ.)

b   I’m also fascinated by 3D modelling, where you create 3D models.

(Tôi cũng bị mê hoặc bởi mô hình 3D, nơi bạn tạo mô hình 3D.)

Speaker 3

(Người nói 3)

  I sing in two choirs.

(Tôi hát trong hai dàn hợp xướng.)

b   One day, I’d also like to compose my own songs.

(Một ngày nào đó, tôi cũng muốn sáng tác những bài hát của riêng mình.)

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi