Communication and Culture trang 39 Unit 8 Tiếng Anh 11 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Communication 1
Communication 2
Culture 1
Culture 2
Culture 3
Culture 4
Từ vựng

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Communication 1
Communication 2
Culture 1
Culture 2
Culture 3
Culture 4
Từ vựng

Communication 1

 

A field trip to a heritage site 

(Chuyến thực địa đến điểm di sản)

1. Work in groups. Your group needs to decide on a heritage site to visit on your next field trip.

(Làm việc theo nhóm. Nhóm em cần quyết định chọn một khu di sản để đi thăm trong chuyến thực địa sắp tới.)

You may choose one from the five World Heritage Sites in Viet Nam included in this unit or from the other three sites: Hoi An Ancient Town, My Son Sanctuary, or Citadel of the Ho Dynasty.

(Bạn có thể chọn một trong 5 di sản văn hoá thế giới ở Việt Nam hoặc từ ba địa điểm khác: Khu phố cổ Hội An, Khu Bảo tồn Mỹ Sơn, hoặc Thành nhà Hồ.)

Hoi An Ancient Town (Phố cổ Hội An)

• a well-preserved example of a Southeast Asian trading port dating from the 15th to the 19 century

(ví dụ điển hình về một cảng thương mại ở Đông Nam Á từ năm 15 đến thế kỷ 19)

• tourist attractions: temples, pagodas, ancient homes, relics of the Sa Huynh and Cham cultures, Hoi An River, Cua Dai Beach, and Cham Island

(các điểm tham quan du lịch: đền, chùa, nhà cổ, di tích của Sa Huỳnh và văn hoá Chàm, sông Hội An, bãi biển Cửa Đại và đảo Chàm)

My Son Sanctuary (Khu bảo tồn Mỹ Sơn)

• a large complex of religious relics comprising more than 70 architectural works such as towers, temples, and tombs

(một tập hợp các di tích tôn giáo lớn bao gồm hơn 70 công trình kiến trúc như tháp, đền thờ và ngôi mộ)

Citadel of the Ho Dynasty (Thành nhà Hồ)

• the only stone citadel in Southeast Asia

(Thành đá duy nhất ở Đông Nam Á)

• major stone sections remain intact thanks to the unique construction techniques

(các đoạn đá lớn vẫn còn nguyên vẹn nhờ các kỹ thuật xây dựng độc đáo)

• located in a landscape of great scenic beauty

(nằm trong khung cảnh phong cảnh đẹp tuyệt vời)

Example: (Ví dụ)

Student A: So where should we go on our next heritage site field trip?

(Vậy chúng ta nên đi đâu cho chuyến đi thăm di sản thế giới sắp tới?)

Student B: I’d like to suggest visiting Trang An Scenic Landscape Complex. It includes both natural and cultural sites.

(Mình muốn gợi ý thăm khu danh thắng Tràng An. Nó có cả di sản thiên nhiên và di sản văn hóa.)

Student C: I’m more interested in nature, and it’d be fun to explore the grottos and caves in Phong Nha - Ke Bang National Park. Why don’t we go there?

(Mình thích thiên nhiên hơn, và sẽ thật vui nếu được khám phá các hang và động ở công viên Phong Nha – Kẻ Bàng. Sao chúng ta không đến đó?)

Student A: Sounds like an interesting idea. But we have limited time. We can’t go there and return in one day. Trang An Scenic Landscape Complex would be a better option this time because it’s only 80 km from here. We can set off early in the morning and come back late in the afternoon.

(Có vẻ là ý tưởng hay đó. Nhưng chúng ta có thời gian bị giới hạn thôi. Chúng ta không thể đến đó và quay về trong ngày. Thắng cảnh Tràng An là lựa chọn tốt hơn vì nó cách chúng ta 80 km. Chúng ta có thể khởi hành sớm vào buổi sáng và quay lại vào buổi chiều muộn.)

Student C: Oh, I haven’t thought about that, but your suggestion sounds great to me. We may visit Phong Nha - Ke Bang National Park another time.

(Ồ, mình không nghĩ về điều đó, nhưng gợi ý của bạn cũng tuyệt đấy chứ. Chúng ta có thể thăm Phong Nha Kẻ Bàng vào khi khác.)

Communication 2

2. Present your group’s decision on the heritage site to visit to the class. Try to convince your classmates that this would be the best place to see.

(Trình bày quyết định của nhóm em về khu di sản sẽ đến thăm trước lớp. Cố gắng thuyết phục các bạn cùng lớp rằng đó là nơi tốt nhất nên đến thăm.)

 

Lời giải chi tiết:

Hi class, we suggest going to Ba Vi National Park. Going there, we can watch a wide range of flora and fauna, see the beauty of nature and have a picnic among the trees. There are some streams here and we are allowed to swim, so you have to bring extra clothing. Also, it’s about 50 km from here so we can set off early and return late in the afternoon. How do you think about this suggestion? Is it a great idea?

Tạm dịch:

Chào cả lớp, chúng mình gợi ý đi thăm vườn quốc gia Ba Vì. Đến đó, chúng ta có thể chiêm ngưỡng thảm động thực vật phong phú, trông thấy vẻ đẹp của thiên nhiên và dã ngoại giữa những cây xanh. Cũng có suối ở đó và chúng ta được phép bơi, vậy nên hãy mang thêm quần áo. Nó cũng cách chúng ta chỉ 50 km nên chúng ta có thể đi sớm vào buổi sáng và trở lại muộn vào buổi chiều. Các cậu nghĩ sao về gợi ý này? Nó là một ý tưởng hay chứ?

 

Culture 1

 

Taj Mahal, a World Heritage Site

(Taj Mahal, một di sản thế giới)

1. Look at the photo of Taj Mahal, a World Heritage Site. Answer the questions. 

(Hãy nhìn tấm ảnh về ngôi đền Taj Mahal, một di sản thế giới rồi trả lời những câu hỏi dưới đây.)

1. Where do you think it is?

(Bạn nghĩ nó ở đâu?)

2. What do you think you can see there?

(Bạn nghĩ bạn có thể xem gì ở đó?)

Lời giải chi tiết:

1. It’s in India. 

(Nó ở Ấn Độ.)

2. I think we can see the magical beauty of the temple, learn the history as well as the exotic structure of it.

(Mình nghĩ mình có thể trông thấy vẻ đẹp kì diệu của ngôi đền, học về lịch sử cũng như kiến trúc độc đáo của nó.)

Culture 2

2. Read the text. Match the highlighted words in the text with the definitions below.

(Đọc bài khóa, ghép những từ được tô đậm trong bài đọc với đúng định nghĩa bên dưới.)

Taj Mahal is a giant mausoleum of white marble in Arga, India. It was built by order of the Mughal emperor Shah Jahan in memory of his favourite wife, Mumtaz Mahal, who died when giving birth to her 14th child in 1631. Legend has it that Shah Jahan made a promise to build her the most beautiful tomb ever known. The construction started in 1632 and was completed in 1648. Other parts of this complex such as the mosque, the guest house and the main gateway were added later and completed in 1653. The most magnificent feature of Taj Mahal to notice is the central dome on top of the tomb. The dome with its top decorated with a lotus design is 35 metres tall.

As acknowledged by UNESCO, Taj Mahal represents the greatest architectural and artistic achievement of Muslim art. It is considered to be a masterpiece of architectural style in design and construction technique. The balance and harmonious blending of various elements contributes to its unique beauty. Recognised as a World Heritage Site in 1983, the Taj Mahal complex, including the tomb, mosque, guest house, and main gate had preserved the original qualities of the buildings.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Taj Mahal là một lăng mộ khổng lồ của đá cẩm thạch trắng ở Arga, Ấn Độ. Nó được xây dựng theo lệnh của hoàng đế Mughal Shah Jahan để tưởng niệm người vợ yêu thích của mình, Mumtaz Mahal, người đã chết khi sinh đứa con thứ 14 vào năm 1631. Theo truyền thuyết Shah Jahan đã hứa sẽ xây dựng ngôi mộ đẹp nhất cho bà. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1632 và đã được hoàn thành vào năm 1648. Các khu khác của phức hợp này như nhà thờ Hồi giáo, nhà khách và cổng chính đã được thêm vào sau và hoàn thành vào năm 1653. Kiến trúc tuyệt vời nổi tiếng của Taj Mahal là mái vòm trên đỉnh giữa của ngôi mộ. Phía trên kiến trúc thiết kế hoa sen cao 35 mét.

ĐƯợc công nhận bởi UNESCO, Taj Mahal tượng trưng cho thành tựu kiến trúc và nghệ thuật vĩ đại nhất của nghệ thuật Hồi giáo. Nó được coi là một kiệt tác của phong cách kiến trúc trong kỹ thuật thiết kế và xây dựng. Sự cân bằng và pha trộn hài hòa giữa các yếu tố góp phần tạo nên vẻ đẹp độc đáo của nó. Được công nhận là di sản thế giới vào năm 1983, khu phức hợp Taj Mahal, bao gồm ngôi mộ, nhà thờ Hồi giáo, nhà khách và cổng chính đã giữ được những đặc tính ban đầu của tòa nhà.

Lời giải chi tiết:

1. dome2. masterpiece3. mausoleum4. mosque

 

1. a round roof that has a circle base - dome

(một cái mái tròn có đế tròn - mái vòm)

2. an excellent work of art - masterpiece

(một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc - kiệt tác)

3. an impressive building housing a tomb or group of tombs - mausoleum

(một công trình ấn tượng chứa lăng mộ hoặc quần thể lăng mộ - lăng)

4. a place for Muslims to worship - mosque

(một nơi cho các tín đồ hồi giáo thờ phụng - nhà thờ hồi giáo)

 

Culture 3

3. Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi.)

1. Why was Taj Mahal built?

(Tại sao đền Taj Mahal được xây dựng?)

2. How long did it take to complete the construction of the Taj Mahal complex?

(Mất bao lâu để hoàn thành việc xây dựng hệ thống Taj Mahal?)

3. Why is Taj Mahal considered to be an outstanding work of art?

(Tại sao Taj Mahal được coi là một kiệt tác nổi bật?)

 

Lời giải chi tiết:

1. It was built by order of the Mughal emperor Shah Jahan in memory of his favour wife, Mumtaz, who died in childbirth.

(Nó được xây theo lệnh của quốc vương Mughal có tên Shah Jahan tưởng nhớ người vợ yêu dấu của ông ấy, Mumtaz, người chết do sinh.)

2. It took 21 years, from 1632 to 1653.

(Mất 21 năm, từ năm 1632 đến 1635.)

3. Taj Mahal features a magnificent marble dome on the top of the tomb, decorated with a lotus design. It represents the greatest architectural and artistic achievement of Muslim art. Its unique beauty comes from the balance and harmonious blending various elements.

(Taj Mahal có mái vòm bằng đá cẩm thạch lộng lẫy ở trên cùng của ngôi mộ, được trang trí theo thiết kế hoa sen. Nó tượng trưng cho thành tựu kiến trúc và nghệ thuật vĩ đại nhất của Hồi giáo. Vẻ đẹp độc đáo của nó đến từ sự cân bằng và pha trộn hài hòa các yếu tố khác nhau.)

 

Culture 4

4. If you had the opportunity to travel, would you visit Taj Mahal? Give reasons for your decision.

(Nếu em có cơ hội đi du lịch, em có đến thăm Taj Mahal không? Nếu lý do cho sự lựa chọn của em.)

 

Lời giải chi tiết:

Of course, if I had a chance to travel, I’d love to visit Taj Mahal. It’s really a work of Art, represents the greatest architectural and artistic achievement of Muslim art. Also, the story behind the reconstruction of the emperor is touching – the love of the king to his wife.

(Đương nhiên rồi, nếu tôi có cơ hội du lịch, tôi muốn thăm đền Taj Mahal. Nó thực sự là một kiệt tác nghệ thuật, thể hiện thành tựu về kiến trúc và văn hóa tuyệt nhất của người Hồi giáo. Câu chuyện đằng sau vậy xây dựng nó cũng rất cảm động – tình yêu của vị vua với người vợ của mình.)

 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi