Language focus: have to / need to / must / should - Unit 6 - SBT Friends Plus 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Complete the table with the correct form of have to, need to, must and should.

2. Phương pháp giải

Hoàn thành bảng với dạng đúng của Have to, Need to, Must và Should.

3. Lời giải chi tiết

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Make sentences using have to, need to, must and should.

Alfie / not need / study / foreign languages.

Alfie doesn't need to study foreign languages.

(Alfie không cần học ngoại ngữ.)

1 you / not must / forget

………………………………………………….

2 he / should / do more homework

………………………………………………….

3 we / not have / wear school uniforms

………………………………………………….

4 James / need / work harder in class

………………………………………………….

5 Matilda / have / pass the exam

………………………………………………….

6 you / not should / go to bed so late

………………………………………………….

7 we / not must / use phones in class

………………………………………………….

8 they / not have / go to school today

………………………………………………….

2. Phương pháp giải

Đặt câu sử dụng must, need to, must và nên.

3. Lời giải chi tiết

1 You musn’t forget.

(Bạn không được quên.)

2 He should do more homework.

(Anh ấy nên làm nhiều bài tập về nhà hơn.)

3 We don’t have to wear school uniforms.

(Chúng tôi không phải mặc đồng phục học sinh.)

4 James need to work harder in class.

(James cần phải học tập chăm chỉ hơn trong lớp.)

5 Matilda have to pass the exam.

(Matilda phải vượt qua kỳ thi.)

6 You shouldn’t go to bed so late.

(Bạn không nên đi ngủ quá muộn.)

7 We mustn’t use phones in class.

(Chúng ta không được sử dụng điện thoại trong lớp.)

8 They don’t have to go to school today.

(Hôm nay họ không phải đến trường.)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Correct the words.

The Duke of Edinburgh’s Award

This award scheme for young people is now nearly sixty years old, and operates in 140 countries. You need-complete need to complete a number of different tasks to get a bronze, silver or gold award. Years ago, girls couldn't take part, but now you 1 have be ………… a boy to get involved. There are five different types of tasks that you 2 must to do ………………

1 Volunteering

You 3 should helping ……………… charity or people in your community.

2 Physical activity

This 4 has to be ……………… a team sport, but it should be connected to fitness.

3 Skill

Participants can choose a practical skill they would  like to to improve, such as singing or painting.

4 Expedition

Each person 5 should to …………… plan an adventurous journey to go on.

5 Residential stay

This task involves working in a team and staying away from home for five days. You 6 don't need …………… work well with others to complete this task.

2. Phương pháp giải

Sửa lại lời nói.

3. Lời giải chi tiết

Đoạn văn hoàn chỉnh:

The Duke of Edinburgh’s Award

This award scheme for young people is now nearly sixty years old, and operates in 140 countries. You need-complete need to complete a number of different tasks to get a bronze, silver or gold award. Years ago, girls couldn't take part, but now you 1 have to be  a boy to get involved. There are five different types of tasks that you 2 must do.

1 Volunteering

You 3 should help charity or people in your community.

2 Physical activity

This 4 has to a team sport, but it should be connected to fitness.

3 Skill

Participants can choose a practical skill they would  like to to improve, such as singing or painting.

4 Expedition

Each person 5 should plan an adventurous journey to go on.

5 Residential stay

This task involves working in a team and staying away from home for five days. You 6 don't need to work well with others to complete this task.

Tạm dịch:

Giải thưởng của Công tước xứ Edinburgh

Chương trình giải thưởng dành cho giới trẻ này hiện đã gần sáu mươi tuổi và hoạt động ở 140 quốc gia. Bạn cần-hoàn thành một số nhiệm vụ khác nhau để nhận được giải đồng, bạc hoặc vàng. Nhiều năm trước, con gái không thể tham gia, nhưng bây giờ bạn phải là con trai mới được tham gia. Có năm loại nhiệm vụ khác nhau mà 2 bạn phải làm.

1 Tình nguyện

Bạn 3 nên giúp đỡ tổ chức từ thiện hoặc những người trong cộng đồng của bạn.

2 Hoạt động thể chất

4 điều này liên quan đến một môn thể thao đồng đội, nhưng nó nên liên quan đến thể dục.

3 Kỹ năng

Người tham gia có thể chọn một kỹ năng thực tế mà họ muốn cải thiện, chẳng hạn như ca hát hoặc vẽ tranh.

4 Cuộc thám hiểm

Mỗi người 5 nên lên kế hoạch cho một chuyến hành trình mạo hiểm để đi tiếp.

5 Nhà ở

Nhiệm vụ này liên quan đến việc làm việc theo nhóm và phải xa nhà trong năm ngày. Bạn 6 không cần phải làm việc tốt với người khác để hoàn thành nhiệm vụ này.

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Invent an award for young people. Decide the things you have to do to get it. Include have to, need to, must and should in your answer.

The award is called the Young Helper's Award. It's for giving help to your community. You must decide who or what to help, such as other students or animals in need. To get the award, you have to spend a few hours a week doing it.

(Giải thưởng này được gọi là Giải thưởng Người giúp việc Trẻ. Đó là để giúp đỡ cộng đồng của bạn. Bạn phải quyết định giúp đỡ ai hoặc giúp đỡ điều gì, chẳng hạn như những học sinh khác hoặc động vật đang cần giúp đỡ. Để nhận được giải thưởng, bạn phải dành vài giờ mỗi tuần để làm việc đó.)

2. Phương pháp giải

Phát minh ra một giải thưởng cho những người trẻ tuổi. Quyết định những điều bạn phải làm để có được nó. Bao gồm phải, cần, phải và nên trong câu trả lời của bạn.

3. Lời giải chi tiết

This award is called The Outstanding Young Person Award. These are people who must have an impressive achievement or a good deed worth honoring. To achieve this award, you not only need to have good achievements but also have good ethics.

(Giải thưởng này được gọi là giải thưởng người trẻ tiêu biểu. Đó là những người phải có một thành tích nào đó ấn tượng hay một hành động tốt đáng để vinh danh. Để đạt được giải thưởng này, bạn không chỉ cần có thành tích tốt mà còn phải có đạo đức tốt.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi