Unit 8: Ecology and the Environment

Lesson 2 - Unit 8. Ecology and the Environment - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
New Words a
New Words b
Reading a
Reading b
Grammar a
Grammar b
Writing
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
New Words a
New Words b
Reading a
Reading b
Grammar a
Grammar b
Writing

New Words a

a. Unscramble the words.

(Sắp xếp lại từ.)

Lời giải chi tiết:

1. compost: phân trộn, bón phân, ủ phân 

2. landfill: bãi rác

3. livestock: gia súc

4. deforestation: phá rừng

5. solution: giải pháp

New Words b

b. Fill in the blanks using the words in Task a.

(Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng các từ trong Task a.)

1. A great way to reduce waste is to ___________ your food waste and use it for your garden.

2. _____________ is a serious problem in Brazil. The Amazon rainforest has lost more than 13% of its original size.

3. We need to find a _____________ to solve air pollution in our city.

4. We don’t need another ____________ for our city’s trash because it will smell.

5. ____________ production provides food for many people, but it uses a lot of the Earth’s resources.

Lời giải chi tiết:

1. compost

2. Deforestation

3. solution

4. landfill

5. Livestock

1. A great way to reduce waste is to compost your food waste and use it for your garden.

(Một cách tuyệt vời để giảm thiểu chất thải là ủ chất thải thực phẩm của bạn và sử dụng chúng cho khu vườn của bạn.)

2. Deforestation is a serious problem in Brazil. The Amazon rainforest has lost more than 13% of its original size.

(Phá rừng là một vấn đề nghiêm trọng ở Brazil. Rừng nhiệt đới Amazon đã mất hơn 13% so với kích thước ban đầu.)

3. We need to find a solution to solve air pollution in our city.

(Chúng ta cần tìm ra giải pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở thành phố của chúng ta.)

4. We don’t need another landfill for our city’s trash because it will smell.

(Chúng tôi không cần một bãi rác khác cho thùng rác của thành phố vì nó sẽ có mùi.)

5. Livestock production provides food for many people, but it uses a lot of the Earth’s resources.

(Chăn nuôi cung cấp thực phẩm cho nhiều người, nhưng nó lại sử dụng nhiều tài nguyên của Trái đất.)

Reading a

a. Read the article quickly and choose what’s discussed in the article.

(Đọc nhanh bài viết và chọn nội dung được thảo luận trong bài viết.)

1. The benefits of replacing plastic with other materials

2. The problems we might have when trying to ban plastic

                                        Would Banning Plastic Help the Environment?

First, let’s talk about why we might want to ban plastic. Most plastic products will remain on Earth for hundreds of years, and we produce about 380 million tons of plastic every year. Only 9% is recycled, and the rest ends up in landfills, and oceans.*

Plastic pollution is one of our most serious problems, and many countries are thinking about banning plastic, especially single-use packaging. However, it would be impossible to ban plastic completely. The truth is, plastic is everywhere. Without plastic, you would need to buy water, milk, etc. in glass bottles or cartons. Your meat and fish would be wrapped in paper or leaves. Lots of food wouldn’t remain fresh for as long as when they’re wrapped in plastic, and we might waste more food. And while glass and paper can be recycled many times, we need lots of energy to produce them.

What about plastic that can be composted? If they can be composted, they should be better for the environment, right? Not really. This type of plastic can only be composted in industrial conditions. You can’t do it in your backyard!

So, the answer is, if we just replaced plastic with other materials and never reused them, it wouldn’t be much better for the environment. The best solution is to reuse everything as many times as possible and reduce our dependence on plastic.

*according to Plastic Oceans

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Lợi ích của việc thay thế nhựa bằng các vật liệu khác

2. Những vấn đề chúng ta có thể gặp phải khi cố gắng cấm đồ nhựa

                                     Cấm nhựa có giúp ích cho môi trường không?

Đầu tiên, hãy nói về lý do tại sao chúng ta có thể muốn cấm đồ nhựa. Hầu hết các sản phẩm nhựa sẽ tồn tại trên Trái đất trong hàng trăm năm, và chúng ta sản xuất khoảng 380 triệu tấn nhựa mỗi năm. Chỉ 9% được tái chế và phần còn lại được đưa vào các bãi rác và đại dương. *

Ô nhiễm nhựa là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của chúng ta và nhiều quốc gia đang nghĩ đến việc cấm nhựa, đặc biệt là bao bì sử dụng một lần. Tuy nhiên, sẽ không thể cấm hoàn toàn đồ nhựa. Sự thật là nhựa có ở khắp mọi nơi. Nếu không có nhựa, bạn sẽ phải mua nước, sữa, v.v. trong chai thủy tinh hoặc thùng giấy. Thịt và cá của bạn sẽ được gói trong giấy hoặc lá. Nhiều thực phẩm sẽ không còn tươi lâu như khi chúng được bọc trong nhựa và chúng ta có thể lãng phí nhiều thực phẩm hơn. Và trong khi thủy tinh và giấy có thể được tái chế nhiều lần, chúng ta cần rất nhiều năng lượng để sản xuất chúng.

Còn nhựa có thể ủ được thì sao? Nếu chúng có thể được làm phân trộn, chúng sẽ tốt hơn cho môi trường, phải không? Không hẳn vậy. Loại nhựa này chỉ có thể ủ trong điều kiện công nghiệp. Bạn không thể làm điều đó ở sân sau của bạn!

Vì vậy, câu trả lời là, nếu chúng ta chỉ thay thế nhựa bằng các vật liệu khác và không bao giờ tái sử dụng chúng, nó sẽ không tốt hơn nhiều cho môi trường. Giải pháp tốt nhất là tái sử dụng mọi thứ nhiều lần nhất có thể và giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhựa.

* theo Plastic Oceans

Lời giải chi tiết:

The article is discussed: 2. The problems we might have when trying to ban plastic

(Bài báo được thảo luận: 2. Những vấn đề chúng ta có thể gặp phải khi cố gắng cấm đồ nhựa)

Thông tin:Plastic pollution is one of our most serious problems, and many countries are thinking about banning plastic, especially single-use packaging. However, it would be impossible to ban plastic completely. The truth is, plastic is everywhere.

(Ô nhiễm nhựa là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của chúng ta và nhiều quốc gia đang nghĩ đến việc cấm nhựa, đặc biệt là bao bì sử dụng một lần. Tuy nhiên, sẽ không thể cấm hoàn toàn đồ nhựa. Sự thật là nhựa có ở khắp mọi nơi.)

=> Bài viết nói về những khó khắn trong việc cấm đồ nhựa trong cuộc sống hàng ngày.

Reading b

b. Now, read the article again and answer the questions below.

(Bây giờ, hãy đọc lại bài viết và trả lời các câu hỏi bên dưới.)

1. How much plastic is produced each year? (Bao nhiêu nhựa được sản xuất mỗi năm?)

____________________________________________________________

2. What problem would we have if we stopped using plastic to wrap food? (Chúng ta sẽ gặp vấn đề gì nếu chúng ta ngừng sử dụng nhựa để bọc thực phẩm?)

____________________________________________________________

3. What’s a disadvantage of using glass or paper compared to plastic? (Nhược điểm của việc sử dụng thủy tinh hoặc giấy so với nhựa là gì?)

____________________________________________________________

4. Can compostable plastic be composted at home? (Có thể ủ phân nhựa tại nhà được không?)

____________________________________________________________

5. What’s the best way to help solve plastic pollution? (Cách tốt nhất để giúp giải quyết ô nhiễm nhựa là gì?)

____________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. About 380 million tons. 

(Khoảng 380 triệu tấn.)

Thông tin:Most plastic products will remain on Earth for hundreds of years, and we produce about 380 million tons of plastic every year.

(Hầu hết các sản phẩm nhựa sẽ tồn tại trên Trái đất trong hàng trăm năm, và chúng ta sản xuất khoảng 380 triệu tấn nhựa mỗi năm.)

2. We might waste more food. 

(Chúng ta có thể lãng phí nhiều thức ăn hơn.)

Thông tin:Without plastic, you would need to buy water, milk, etc. in glass bottles or cartons. Your meat and fish would be wrapped in paper or leaves. Lots of food wouldn’t remain fresh for as long as when they’re wrapped in plastic, and we might waste more food.

(Nếu không có nhựa, bạn sẽ phải mua nước, sữa, v.v. trong chai thủy tinh hoặc thùng giấy. Thịt và cá của bạn sẽ được gói trong giấy hoặc lá. Nhiều thực phẩm sẽ không còn tươi lâu như khi chúng được bọc trong nhựa và chúng ta có thể lãng phí nhiều thực phẩm hơn.)

3. We need lots of energy to produce them.

(Chúng ta cần nhiều năng lượng để sản xuất chúng.)

Thông tin: And while glass and paper can be recycled many times, we need lots of energy to produce them.

(Và trong khi thủy tinh và giấy có thể được tái chế nhiều lần, chúng ta cần rất nhiều năng lượng để sản xuất chúng.)

4. No. Compostable plastic can’t be composted at home.

(Không. Không thể ủ nhựa ở nhà.)

Thông tin:Not really. This type of plastic can only be composted in industrial conditions. You can’t do it in your backyard!

(Không hẳn vậy. Loại nhựa này chỉ có thể ủ trong điều kiện công nghiệp. Bạn không thể làm điều đó ở sân sau của bạn!)

5. Reuse everything as many times as possible and reduce our dependence on plastic.

(Tái sử dụng mọi thứ nhiều lần nhất có thể và giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhựa.)

Thông tin:The best solution is to reuse everything as many times as possible and reduce our dependence on plastic.

(Giải pháp tốt nhất là tái sử dụng mọi thứ nhiều lần nhất có thể và giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhựa.)

Grammar a

a. Read the sentences. Circle the correct words.

(Đọc các câu. Khoanh tròn những từ đúng.)

1. What would/have you do if you were a billionaire?

2. We will/would have cleaner air if we lived in forest apartments.

3. If we reuse/reused more paper at school, we can save lots of money and help the environment.

4. If we had/have recycling machines at home, we would reduce our plastic waste.

5. Some people think you will reduce your impacts on the environment if you eat/ate less meat.

6. We won’t/wouldn’t help the environment much if we don’t reuse and recycle more.

Lời giải chi tiết:

1. What would you do if you were a billionaire?

(Bạn sẽ làm gì nếu bạn là tỷ phú?)

2. We would have cleaner air if we lived in forest apartments.

(Chúng ta sẽ có không khí sạch hơn nếu chúng ta sống trong các căn hộ trong rừng.)

3. If we reuse more paper at school, we can save lots of money and help the environment.

(Nếu chúng ta tái sử dụng nhiều giấy hơn ở trường, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều tiền và giúp ích cho môi trường.)

4. If we had recycling machines at home, we would reduce our plastic waste.

(Nếu chúng ta có máy tái chế ở nhà, chúng ta sẽ giảm thiểu chất thải nhựa của mình.)

5. Some people think you will reduce your impacts on the environment if you eat less meat.

(Một số người nghĩ rằng bạn sẽ giảm tác động của bạn đến môi trường nếu bạn ăn ít thịt hơn.)

6. We won’t help the environment much if we don’t reuse and recycle more.

(Chúng tôi sẽ không giúp ích được nhiều cho môi trường nếu chúng tôi không tái sử dụng và tái chế nhiều hơn.)

Grammar b

b. Write First or Second Conditional sentences.

(Viết câu điều kiện thứ nhất hoặc thứ hai.)

1. We want to ban plastic, but it’s impossible. Banning plastic will reduce pollution. (Chúng tôi muốn cấm đồ nhựa, nhưng không thể. Cấm nhựa sẽ giảm ô nhiễm.)

____________________________________________________________

2. There are no recycling bins, so we can’t recycle plastic now. We are going to put some around the school. (Không có thùng tái chế, vì vậy chúng tôi không thể tái chế nhựa bây giờ. Chúng tôi sẽ đặt một số xung quanh trường.)

____________________________________________________________

3. Livestock farming is the main cause of deforestation, but we can’t stop raising livestock. (Chăn nuôi gia súc là nguyên nhân chính gây ra nạn phá rừng, nhưng chúng ta không thể ngừng chăn nuôi.)

____________________________________________________________

4. I’m not a scientist. I want to make a machine that can turn plastic to energy. (Tôi không phải là nhà khoa học. Tôi muốn chế tạo một chiếc máy có thể biến nhựa thành năng lượng.)

____________________________________________________________

5. We have many landfills. A lot of the trash can be recycled. (Chúng tôi có nhiều bãi rác. Rất nhiều thùng rác được tái chế.)

____________________________________________________________

6. People litter and don’t reuse or recycle plastic enough. That makes the ocean polluted. (Mọi người xả rác và không tái sử dụng hoặc tái chế nhựa đủ. Điều đó làm cho đại dương bị ô nhiễm.)

____________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. If we banned plastic, it would reduce pollution. 

(Nếu chúng ta cấm nhựa, nó sẽ giảm thiểu ô nhiễm.)

2. If there are recycling bins at the school, we will recycle plastic.

(Nếu có thùng rác tái chế ở trường, chúng tôi sẽ tái chế nhựa.)

3. If we could stop raising livestock, we would reduce deforestation.

(Nếu chúng ta có thể ngừng chăn nuôi, chúng ta sẽ giảm nạn phá rừng.)

4. If I were a scientist, I would make a machine that can turn plastic to energy.

(Nếu tôi là một nhà khoa học, tôi sẽ chế tạo một chiếc máy có thể biến nhựa thành năng lượng.)

5. If we recycle more, there will be fewer landfills. 

(Nếu chúng ta tái chế nhiều hơn, sẽ có ít bãi chôn lấp hơn.)

6. If people stopped littering and reused or recycled more plastic, the ocean wouldn’t be polluted.

(Nếu mọi người ngừng xả rác và tái sử dụng hoặc tái chế nhiều nhựa hơn, đại dương sẽ không bị ô nhiễm.)

Writing

Answer the questions in full sentences. Give reasons for your answers.

(Trả lời các câu hỏi thành câu đầy đủ. Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn.)

1. What do you think would happen if we had pills to keep us healthy and we didn’t need food? (Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có những viên thuốc để giữ cho chúng ta khỏe mạnh và chúng ta không cần thức ăn?)

____________________________________________________________

2. What would you do to protect the environment if you were a billionaire? (Bạn sẽ làm gì để bảo vệ môi trường nếu bạn là tỷ phú?)

____________________________________________________________

3. What would life be like if we couldn’t live on Earth because of pollution? (Cuộc sống sẽ như thế nào nếu chúng ta không thể sống trên Trái đất vì ô nhiễm?)

____________________________________________________________

4. What do you think would happen if your country banned cars in cities? (Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu đất nước của bạn cấm ô tô ở các thành phố?)

____________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. I think if we had pills to keep us healthy and we didn’t need food, we would reduce farming. We would reduce our energy use and the amount of trash, but some people would still like eating real food sometimes.

(Tôi nghĩ nếu chúng tôi có thuốc để giữ cho chúng tôi khỏe mạnh và chúng tôi không cần thức ăn, chúng tôi sẽ giảm việc trồng trọt. Chúng tôi sẽ giảm việc sử dụng năng lượng và lượng rác, nhưng một số người đôi khi vẫn muốn ăn thực phẩm.)

2. If I were a billionaire, I would start a project to clean oceans and donate money to organizations that protect forests and wild animals.

(Nếu tôi là một tỷ phú, tôi sẽ bắt đầu dự án làm sạch các đại dương và quyên góp tiền cho các tổ chức bảo vệ rừng và động vật hoang dã.)

3. If we couldn’t live on Earth because of pollution, we would need to move to another planet. It would be very expensive and difficult. 

(Nếu chúng ta không thể sống trên Trái đất vì ô nhiễm, chúng ta sẽ cần phải chuyển đến một hành tinh khác. Nó sẽ rất tốn kém và khó khăn.)

4. If my countries banned cars in cities, it would reduce traffic jams and air pollution.

(Nếu các quốc gia của tôi cấm ô tô trong các thành phố, nó sẽ giảm thiểu tắc đường và ô nhiễm không khí.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi