Unit 10: New Ways to Learn

Lesson 3 - Unit 10. New Ways to Learn - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening a
Listening b
Reading a
Reading b
Writing Skill
Writing Skill
Planning
Writing
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening a
Listening b
Reading a
Reading b
Writing Skill
Writing Skill
Planning
Writing

Listening a

a. Listen to a talk about learning a language. What is the format of the talk?

(Nghe bài nói về việc học ngoại ngữ. Hình thức của bài nói chuyện là gì?)

1. a TV show (một chương trình truyền hình)

2. an interview (một cuộc phỏng vấn)

3. a presentation (một bài thuyết trình)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hello,everyone. My name is Sam. I can speak English of course and I'm learning Vietnamese. Today, I'd like to talk about my favorite ways to learn and improve my language skills. I often watch Vietnamese movies and listen to songs in my free time. Some movies and music videos have English subtitles which helps a lot when I first started learning. I tried to improve my reading skills by reading books and Vietnamese. I find children's books and comic books are the easiest to read and they're fun, too. I also write to my Vietnamese friend, Hưng. We chat online at least two or three times a week. He writes in English and I write in Vietnamese. We talk about games, school, music, and sport. I sometimes play online games with Hưng and his sister on the weekends. We all talking Vietnamese because his sister can't speak English. It's a lot of fun and my speaking is really improving. I think anyone can learn a language if they have fun. You don't need to just use a text book. You should try practicing doing things you enjoy. Okay, does anyone have any questions?

Tạm dịch:

Chào mọi người. Tên tôi là Sam. Tất nhiên, tôi có thể nói tiếng Anh và tôi đang học tiếng Việt. Hôm nay, tôi muốn nói về những cách yêu thích của tôi để học và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Tôi thường xem phim Việt Nam và nghe các bài hát trong thời gian rảnh. Một số bộ phim và video ca nhạc có phụ đề tiếng Anh, điều này giúp ích rất nhiều khi tôi mới bắt đầu học. Tôi đã cố gắng cải thiện kỹ năng đọc của mình bằng cách đọc sách và tiếng Việt. Tôi thấy sách dành cho trẻ em và truyện tranh là dễ đọc nhất và chúng cũng rất thú vị. Tôi cũng viết thư cho người bạn Việt Nam của tôi, Hưng. Chúng tôi trò chuyện trực tuyến ít nhất hai hoặc ba lần một tuần. Anh ấy viết bằng tiếng Anh và tôi viết bằng tiếng Việt. Chúng tôi nói về trò chơi, trường học, âm nhạc và thể thao. Tôi thỉnh thoảng chơi game trực tuyến với Hưng và em gái anh ấy vào cuối tuần. Tất cả chúng tôi đều nói tiếng Việt vì em gái anh ấy không nói được tiếng Anh. Thật là vui và khả năng nói của tôi thực sự được cải thiện. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể học một ngôn ngữ nếu họ có niềm vui. Bạn không cần chỉ sử dụng một cuốn sách văn bản. Bạn nên thử tập làm những việc mình thích. Được rồi, có ai có bất kỳ câu hỏi nào không?

Lời giải chi tiết:

The format of the talk: 3. a presentation

(Hình thức của bài nói chuyện: 3. một bài thuyết trình)

Listening b

b. Now, listen and fill in the blanks to complete the note.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và điền vào chỗ trống để hoàn thành ghi chú.)

Lời giải chi tiết:

 How I learn Vietnamese (Cách tôi học tiếng việt)

+ watch movies and listen to songs (xem phim và nghe bài hát)

+ read children’s books and comics books (đọc sách dành cho trẻ em và sách truyện tranh)

+ talk to a friend about games, school, music, and sport (nói chuyện với một người bạn về trò chơi, trường học, âm nhạc và thể thao)

+ play online games with my friends and his sister (chơi trò chơi trực tuyến với bạn bè của tôi và em gái của anh ấy)

+ don’t only need to use a textbook (không chỉ cần sử dụng sách giáo khoa)

Reading a

a. Read the how-to guide and match the headings with the correct sections.

(Đọc hướng dẫn cách làm và nối các tiêu đề với các phần chính xác.)

Start learning

Sign up

Practice role-playing

Learn and have fun

1. ____________________

FastnFun is an app that helps you speak English fluently like a native speaker. The app focuses on teaching the pronunciation and vocabulary from different topics. It also provides hundreds of role-playing activities and video clips to help you learn and have fun.

2. ____________________

Download the app to your smartphone or tablet. Then, open the app and create an account. You can upload your profile picture in Settings and set up a reminder for daily study.

3. ____________________

+ Tap the Lessons tab.

+ Choose a lesson to learn. Each lesson teaches you an pronunciation tip or vocabulary of a popular topic. It also gives examples to show how that is used in a sentence or conversation. Click on the word, then listen and repeat. The app records you so that you can hear how well you spoke.

+ Take a rest after every lesson and see how much you have learned and improved your skills.

+ During the lesson, double tap on the world to add it to your Favorites. This is a list of words that you think you may use more often than others.

4. ____________________

+ Tap on the Role-plays tab.

+ Choose a conversation, tap on the character you would like to be, and role-play with the app.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Start learing (Bắt đầu học)

Sign up (Đăng ký)

Practice role-playing (Thực hành nhập vai)

Learn and have fun (Học và vui chơi)

1. ____________________

FastnFun là ứng dụng giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy như người bản ngữ. Ứng dụng tập trung vào việc dạy cách phát âm và từ vựng từ các chủ đề khác nhau. Nó cũng cung cấp hàng trăm hoạt động nhập vai và video clip để giúp bạn học hỏi và vui chơi.

2. ____________________

Tải ứng dụng xuống điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn. Sau đó, mở ứng dụng và tạo tài khoản. Bạn có thể tải lên ảnh hồ sơ của mình trong Cài đặt và thiết lập lời nhắc cho việc học hàng ngày.

3. ____________________

+ Nhấn vào tab Bài học.

+ Chọn bài để học. Mỗi bài học dạy bạn một mẹo phát âm hoặc từ vựng về một chủ đề phổ biến. Nó cũng đưa ra các ví dụ để chỉ ra cách nó được sử dụng trong một câu hoặc cuộc hội thoại. Bấm vào từ đó, sau đó nghe và lặp lại. Ứng dụng ghi lại bạn để bạn có thể nghe thấy mình đã nói tốt như thế nào.

+ Hãy nghỉ ngơi sau mỗi buổi học và xem bạn đã học được bao nhiêu và nâng cao kỹ năng của mình.

+ Trong quá trình học, hãy nhấn đúp vào thế giới để thêm nó vào Mục yêu thích của bạn. Đây là danh sách các từ mà bạn nghĩ rằng bạn có thể sử dụng thường xuyên hơn những từ khác.

4. ____________________

+ Nhấn vào tab Nhập vai.

+ Chọn một cuộc trò chuyện, nhấn vào nhân vật bạn muốn trở thành và nhập vai với ứng dụng.

Lời giải chi tiết:

1. Learn and have fun (Học và vui chơi)

2. Sign up (Đăng ký)

3. Start learning (Bắt đầu học)

4. Practice role-playing (Thực hành nhập vai)

Reading b

b. Read and write True, False, or Doesn’t say.

(Đọc và viết Đúng, Sai hoặc Không nói.)

1. You can use FastnFun on your computer._________________

2. The app helps learners with English pronunciation._________________

3. We can create flashcards to learn new words using this app._________________

4. We need a friend to do role-plays in the app._________________

5. The app helps learners to study English idioms._________________

Lời giải chi tiết:

1. Doesn’t say

2. True

3. Doesn’t say

4. False

5. Doesn’t say

1. You can use FastnFun on your computer. => Doesn’t say

(Bạn có thể sử dụng FastnFun trên máy tính của mình. => Không nói)

2. The app helps learners with English pronunciation. => True

(Ứng dụng giúp người học phát âm tiếng Anh. => Đúng)

Thông tin:Choose a lesson to learn. Each lesson teaches you an pronunciation tip or vocabulary of a popular topic. It also gives examples to show how that is used in a sentence or conversation.

(Chọn bài để học. Mỗi bài học dạy bạn một mẹo phát âm hoặc từ vựng về một chủ đề phổ biến. Nó cũng đưa ra các ví dụ để chỉ ra cách nó được sử dụng trong một câu hoặc cuộc hội thoại.)

3. We can create flashcards to learn new words using this app. => Doesn’t say

(Chúng ta có thể tạo thẻ nhớ để học từ mới bằng ứng dụng này. => Không nói)

4. We need a friend to do role-plays in the app.=> False

(Chúng tôi cần một người bạn đóng vai trong ứng dụng. => Sai)

Thông tin:Choose a conversation, tap on the character you would like to be, and role-play with the app.

(Chọn một cuộc trò chuyện, nhấn vào nhân vật bạn muốn trở thành và nhập vai với ứng dụng.)

5. The app helps learners to study English idioms. => Doesn’t say

(Ứng dụng này giúp người học nghiên cứu các thành ngữ tiếng Anh. => Không nói)

Writing Skill

Writing a how-to guide

(Viết hướng dẫn cách làm)

To write an effective and well-structured how-to guide, you should follow these steps:

1. Think of your title. Tell everyone what this guide is for.

2. Create the sequence. Make a list of all the steps needed to complete the task. Next, put the steps in order, from beginning to end.

3. Create clear, active headings. Each step should begin with a clear heading to explain what the readers should do. Remember to use imperatives for headings.

4. Explain each step in more detail. Under your headings, provide extra information to explain the steps if you need to. You should write clearly and use short, active sentences and bullet points.

5. Create a conclusion. Tell everyone what they can now do after following all the steps.

Tạm dịch:

Viết hướng dẫn cách làm

Để viết một hướng dẫn cách làm hiệu quả và có cấu trúc tốt, bạn nên làm theo các bước sau:

1. Nghĩ về tiêu đề của bạn. Cho mọi người biết hướng dẫn này dùng để làm gì.

2. Tạo trình tự. Lập danh sách tất cả các bước cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo, đặt các bước theo thứ tự, từ đầu đến cuối.

3. Tạo các tiêu đề rõ ràng, tích cực. Mỗi bước nên bắt đầu với một tiêu đề rõ ràng để giải thích những gì người đọc nên làm. Hãy nhớ sử dụng mệnh lệnh cho các tiêu đề.

4. Giải thích từng bước chi tiết hơn. Dưới tiêu đề của bạn, hãy cung cấp thêm thông tin để giải thích các bước nếu bạn cần. Bạn nên viết rõ ràng và sử dụng các câu ngắn, chủ động và các gạch đầu dòng.

5. Tạo một kết luận. Cho mọi người biết bây giờ họ có thể làm gì sau khi làm theo tất cả các bước.

Writing Skill

Write the sentences next to the correct step.

(Viết các câu bên cạnh theo bước đúng.)

Lời giải chi tiết:

Step 1: Create an account (Bước 1: Tạo tài khoản)

+ After downloading the app, enter your information to create an account. Enter a name and then create a password. (Sau khi tải ứng dụng, nhập thông tin của bạn để tạo tài khoản. Nhập tên và sau đó tạo mật khẩu.)

Step 2: Select your subject (Bước 2: Chọn chủ đề của bạn)

+ Click the box next to each subject you want to learn. You can choose up to three. (Nhấp vào ô bên cạnh mỗi chủ đề bạn muốn học. Bạn có thể chọn tối đa ba cái.)

Step 3: Start learning (Bước 3: Bắt đầu học)

+ Choose your lesson and click on it to begin. Each lesson has videos, reading passages, and audio files. (Chọn bài học của bạn và nhấp vào nó để bắt đầu. Mỗi bài học đều có video, đoạn đọc và tệp âm thanh.)

Step 4: Review your lesson (Bước 4: Nhận xét bài học của bạn)

+ Once you have completed the lesson, you can review it by taking tests or playing games. (Sau khi đã hoàn thành bài, bạn có thể xem lại bằng cách làm bài kiểm tra hoặc chơi game.)

Planning

Think of a learning app that can help students study. Make notes about the following points.

(Hãy nghĩ về một ứng dụng học tập có thể giúp học sinh học tập. Ghi chú về những điểm sau.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

First, think of a name for your app, then work out the steps to set up the app. (Trước tiên, hãy nghĩ về tên cho ứng dụng của bạn, sau đó thực hiện các bước để thiết lập ứng dụng.)

Step 1: Download your app. - Where can you find your app? (Bước 1: Tải xuống ứng dụng của bạn. - Bạn có thể tìm thấy ứng dụng của mình ở đâu?)

internet (mạng internet)

Step 2: Set up an account. - What information do you need? (Bước 2: Thiết lập tài khoản. - Bạn cần thông tin gì?)

name and password (tên và mật khẩu)

Step 3: Start learning. - What things can you learn? (Bước 3: Bắt đầu học. - Em có thể học được những điều gì?)

math, English, science, history (toán, tiếng anh, khoa học, lịch sử)

Step 4: Review your lesson. - What kind of activities help you review? (Bước 4: Nhận xét bài của bạn. - Những loại hoạt động giúp bạn ôn tập?)

taking tests, playing games (làm bài kiểm tra, chơi trò chơi)

Writing

Now, use your note in Planning to write a how-to guide giving instructions on how to use the app. Write 120 to 150 words.

(Bây giờ, hãy sử dụng ghi chú của bạn trong Lập kế hoạch để viết hướng dẫn cách thực hiện và hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng. Viết từ 120 đến 150 từ.)

                                                      How to use Study Fun

Step 1. Download your app

You can find the Study Fun app on the internet. Type in the words Study Fun, and then enter Search. After that, download your app.

Step 2. Set up an account

After downloading the app, enter your information to create an account. Enter your name and a password. 

Step 3. Start learning

Choose the school subject you want to learn and click the box. You can learn math, English, science, or history.

Step 4. Review your lesson

You can review your lesson by taking tests or playing games. Study Fun app is a great way to learn!

Tạm dịch:

                                                  Cách sử dụng Study Fun

Bước 1. Tải xuống ứng dụng của bạn

Bạn có thể tìm thấy ứng dụng Study Fun trên internet. Nhập các từ Vui học, rồi nhập Tìm kiếm. Sau đó, tải xuống ứng dụng của bạn.

Bước 2. Thiết lập tài khoản

Sau khi tải xuống ứng dụng, hãy nhập thông tin của bạn để tạo tài khoản. Nhập tên và mật khẩu của bạn.

Bước 3. Bắt đầu học

Chọn môn học bạn muốn học và nhấp vào hộp. Bạn có thể học toán, tiếng Anh, khoa học hoặc lịch sử.

Bước 4. Xem lại bài học của bạn

Bạn có thể xem lại bài học của mình bằng cách làm bài kiểm tra hoặc chơi trò chơi. Ứng dụng Study Fun là một cách tuyệt vời để học!

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi