Unit 2: Entertainment and Leisure

Lesson 3 - Unit 2. Entertainment and Leisure - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening a
Listening b
Reading a
Reading b
Writing Skill
Writing Skill
Planning
Writing
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening a
Listening b
Reading a
Reading b
Writing Skill
Writing Skill
Planning
Writing

Listening a

a. Listen to Alice interviewing Tracey, a student, about leisure activities. What kind of activities does Tracey like doing?

(Hãy nghe Alice phỏng vấn Tracey, một sinh viên, về các hoạt động giải trí. Tracey thích làm những hoạt động gì?)

a. indoor activities (hoạt động trong nhà)

b. outdoor activities (hoạt động ngoài trời)

c. both of them (cả hai)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Alice: Hi Tracy, do you have a minute? I need to do a quick interview for school newspaper. It's about life after school.

Tracey: Oh, okay.

Alice: Thanks. First of all, what do you like doing in your free time?

Tracey: Well, I like to hang out with my friends at the cafe around the corner. It's a quiet place so we usually bring our textbooks and do our homework together 

Alice: Why don't you go to the town library to study?

Tracey: It's just too far and I hate riding my bike plus I like did you set the cafe.

Alice: Okay, do you often eat out with your friends?

Tracey: Well, not really because that can be expensive. My best friend and I sometimes go to a small vegetarian restaurant near the airport. It's cheap but it's so noisy.

Alice: All right. Finally, do you like spending time outdoors?

Tracey: Hmm, not really. I go for a walk sometimes but I prefer to stay home watching my favorite movies. I also love drawing comics, I can spend hours doing that.

Alice: Wow, I didn't know you drew comics. Thank you so much for your time.

Tracey: You're welcome.

Tạm dịch:

Alice: Chào Tracy, bạn có một phút không? Tôi cần thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh cho tờ báo của trường. Đó là về cuộc sống sau giờ học.

Tracey: Ồ, được rồi.

Alice: Cảm ơn. Trước hết, bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?

Tracey: À, tôi thích đi chơi với bạn bè ở quán cà phê ở góc phố. Đó là một nơi yên tĩnh nên chúng tôi thường mang theo sách giáo khoa và làm bài tập cùng nhau

Alice: Tại sao bạn không đến thư viện thị trấn để học?

Tracey: Nó quá xa và tôi ghét đạp xe cộng với việc tôi thích bạn đặt quán cà phê.

Alice: Được rồi, bạn có thường đi ăn ngoài với bạn bè của mình không?

Tracey: Chà, không hẳn vì điều đó có thể tốn kém. Tôi và cô bạn thân thỉnh thoảng đến một quán chay nhỏ gần sân bay. Nó rẻ mà ồn quá.

Alice: Được rồi. Cuối cùng, bạn có thích dành thời gian ở ngoài trời không?

Tracey: Hmm, không hẳn vậy. Tôi thỉnh thoảng đi dạo nhưng tôi thích ở nhà xem những bộ phim yêu thích hơn. Tôi cũng thích vẽ truyện tranh, tôi có thể dành hàng giờ để làm việc đó.

Alice: Chà, tôi không biết bạn vẽ truyện tranh. Cảm ơn bạn rất nhiều vì thời gian của bạn.

Tracey: Không có gì.

Lời giải chi tiết:

Tracey likes doing indoor activities. 

(Tracey thích thực hiện các hoạt động trong nhà.)

Thông tin:I go for a walk sometimes but I prefer to stay home watching my favorite movies. I also love drawing comics, I can spend hours doing that.

(Tôi thỉnh thoảng đi dạo nhưng tôi thích ở nhà xem những bộ phim yêu thích hơn. Tôi cũng thích vẽ truyện tranh, tôi có thể dành hàng giờ để làm việc đó.)

Listening b

b. Now, listen and circle True or False.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và khoanh tròn Đúng hoặc Sai.)

1. She likes hanging out with friends at a book club.    True/False

2. She loves drinking juice at the café.                        True/False

3. She doesn’t mind the noise at the restaurant.          True/False

4. She enjoys watching movies at home.                     True/False

5. She hates drawing comics.                                     True/False

Lời giải chi tiết:

1. False

2. True

3. False

4. True

5. False

1. She likes hanging out with friends at a book club.=> False

(Cô ấy thích đi chơi với bạn bè tại một câu lạc bộ sách.)

Thông tin:“ I like to hang out with my friends at the café around the corner.”

(“Tôi thích đi chơi với bạn bè ở quán cà phê ở góc phố.”)

2. She loves drinking juice at the café. => True

(Cô ấy thích uống nước trái cây ở quán cà phê.)

3. She doesn’t mind the noise at the restaurant.=> False

(Cô ấy không bận tâm đến tiếng ồn ở nhà hàng.)

Thông tin: “But it’s so noisy”

("Nhưng nó ồn ào quá")

4. She enjoys watching movies at home. => True

(Cô ấy thích xem phim ở nhà.)

5. She hates drawing comics.=> False

(Cô ấy ghét vẽ truyện tranh.)

Thông tin: “I also love drawing comics”

(“Tôi cũng thích vẽ truyện tranh”)

Reading a

a. Read the blog post below and choose the best heading

(Đọc bài đăng trên blog dưới đây và chọn tiêu đề phù hợp nhất)

1. MARBLES COLLECTING                     2. FREE TIME ACTIVITY

Have you ever heard of marble collecting? Back in the 1990s, almost every child loved marbles. My dad had a big collection when he was young. But hardly anyone enjoys collecting marbles now. Most people think it’s boring, but I don’t think so. I love collecting and playing with marbles.


Marbles are pretty cheap and usually cost 20 or 30 cents each. Some are rare and more expensive. I used to ask my dad for money to buy the rarer ones, and he wasn’t too happy about that. But now that I have a part-time job, I’ve started saving money. Every Saturday, before I go to my swimming practice, I like to stop by the toy store to see if they have any new marbles. I have so many marbles that I don’t know how many I have exactly. I think it must be over a thousand!

My little brother also likes playing with marbles. he isn’t as good as I am, but I like to let him win sometimes. He’s so happy when he wins marbles from me. Playing with marbles is so fun!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Thu thập những viên bi

2. Hoạt động thời gian rảnh

Bạn đã bao giờ nghe nói về bộ sưu tập những viên bi? Quay trở lại những năm 1990, hầu hết mọi đứa trẻ đều yêu thích những viên bi. Bố tôi có một bộ sưu tập lớn khi ông còn nhỏ. Nhưng hầu như không ai thích sưu tập các viên bi bây giờ. Hầu hết mọi người nghĩ rằng nó nhàm chán, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi thích sưu tầm và chơi với những viên bi.


Những viên bi khá rẻ và thường có giá 20 hoặc 30 xu mỗi viên. Một số hiếm và đắt hơn. Tôi đã từng xin bố tiền để mua những chiếc hiếm hơn và ông ấy không quá vui vì điều đó. Nhưng bây giờ tôi có một công việc bán thời gian, tôi đã bắt đầu tiết kiệm tiền. Mỗi thứ bảy, trước khi đi tập bơi, tôi thích ghé qua cửa hàng đồ chơi để xem họ có viên bi mới nào không. Tôi có rất nhiều viên bi mà tôi không biết chính xác mình có bao nhiêu viên bi. Tôi nghĩ nó phải hơn một nghìn!

Em trai tôi cũng thích chơi với những viên bi. anh ấy không giỏi bằng tôi, nhưng tôi muốn để anh ấy chiến thắng đôi khi. Anh ấy rất hạnh phúc khi giành được những viên bi từ tôi. Chơi với những viên bi thật là vui!

Lời giải chi tiết:

The best heading is: 1. Marbles collecting

(Tiêu đề phù hợp nhất là: 1. Thu thập những viên bi)

Thông tin:Have you ever heard of marble collecting? Back in the 1990s, almost every child loved marbles. My dad had a big collection when he was young. But hardly anyone enjoys collecting marbles now. Most people think it’s boring, but I don’t think so. I love collecting and playing with marbles.

(Bạn đã bao giờ nghe nói về bộ sưu tập những viên bi? Quay trở lại những năm 1990, hầu hết mọi đứa trẻ đều yêu thích những viên bi. Bố tôi có một bộ sưu tập lớn khi ông còn nhỏ. Nhưng hầu như không ai thích sưu tập các viên bi bây giờ. Hầu hết mọi người nghĩ rằng nó nhàm chán, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi thích sưu tầm và chơi với những viên bi.)

=> Bài báo này muốn nói điềm đam mê trong việc thu thập và chơi với những viên bi từ những ngày còn bé.

Reading b

b. Now read and answer the questions.

(Bây giờ đọc và trả lời câu hỏi.)

1. Who used to have lots of marbles when he was a child? (Ai đã từng có rất nhiều viên bi khi còn nhỏ?)

 ______________________________________________________

2. What do most people now think about collecting marbles? (Hầu hết mọi người hiện nay nghĩ gì về việc thu thập các viên bi?)

______________________________________________________

3. Where does Brian get money from to buy marbles? (Brian lấy tiền từ đâu để mua viên bi?)

______________________________________________________

4. What does Brian do after going to the toy store? (Brian làm gì sau khi đến cửa hàng đồ chơi?)

______________________________________________________

5. Who does Brian often play with? (Brian thường chơi với ai?)

______________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. Brian’s dad.

(Bố của Brian.)

Thông tin: Back in the 1990s, almost every child loved marbles. My dad had a big collection when he was young.

(Quay trở lại những năm 1990, hầu hết mọi đứa trẻ đều yêu thích những viên bi. Bố tôi có một bộ sưu tập lớn khi ông còn nhỏ)

2. It’s boring.

(Thật là nhàm chán.)

Thông tin:Most people think it’s boring, but I don’t think so. (Hầu hết mọi người nghĩ rằng nó nhàm chán, nhưng tôi không nghĩ vậy.)

3. He has a part-time job./He saves money from his part-time job.

(Anh ấy có một công việc bán thời gian. / Anh ấy tiết kiệm tiền từ công việc bán thời gian của mình.)

Thông tin:But now that I have a part-time job, I’ve started saving money. (Nhưng bây giờ tôi có một công việc bán thời gian, tôi đã bắt đầu tiết kiệm tiền.)

4. go to his swimming practice.

(đi đến buổi tập bơi của anh ấy.)

Thông tin:Every Saturday, before I go to my swimming practice, I like to stop by the toy store to see if they have any new marbles. (Mỗi thứ bảy, trước khi đi tập bơi, tôi thích ghé qua cửa hàng đồ chơi để xem họ có viên bi mới nào không. )

5. his little brother.

(em trai của anh ấy.)

Thông tin:My little brother also likes playing with marbles. he isn’t as good as I am, but I like to let him win sometimes. He’s so happy when he wins marbles from me. (Em trai tôi cũng thích chơi với những viên bi. anh ấy không giỏi bằng tôi, nhưng tôi muốn để anh ấy chiến thắng đôi khi. Anh ấy rất hạnh phúc khi giành được những viên bi từ tôi.)

Writing Skill

Using conjunctions to connect an event to a point in time.

(Sử dụng các liên từ để kết nối một sự kiện với một thời điểm.)

To connect an action or an event to a point in time, you should use conjunctions of time.

+ We can use now that as a conjunction of time to say that something happens as a result of something else. In informal speaking we can leave out that.

Now (that) he has a bike, he rides his bike every morning.

+ We use before and after to talk about the order of events in the past or future.

She’ll pick you up before she comes here.

   (Event 1)                           (Event 2)

After she comes here, she’ll pick you up.

                (Event 1)        (Event 2)

+ Before and after can come at the beginning or in the middle of a sentence.

  Before she comes here, she’ll pick you up.

  She’ll pick you up after she comes here.

Tạm dịch: 

Sử dụng các liên từ để kết nối một sự kiện với một thời điểm

Để kết nối một hành động hoặc một sự kiện với một thời điểm, bạn nên sử dụng các liên từ về thời gian.

+ Chúng ta có thể sử dụng “now that”(bây giờ thì) như một kết hợp của thời gian để nói rằng một cái gì đó xảy ra là kết quả của một cái gì đó khác. Nói không chính thức, chúng ta có thể bỏ qua “that”(đó)

Bây giờ (đó) anh ấy có một chiếc xe đạp, anh ấy đạp xe mỗi sáng.

+ Ta dùng “before”(trước) và “after”(sau) để nói về thứ tự của các sự kiện trong quá khứ hoặc tương lai.

Cô ấy sẽ đón bạn trước khi cô ấy đến đây.

    (Sự kiện 1)                   (Sự kiện 2)

Sau khi cô ấy đến đây, cô ấy sẽ đón bạn.

                  (Sự kiện 1) (Sự kiện 2)

+ “ Before”(trước)“after”(sau) có thể đứng đầu hoặc giữa câu.

   Trước khi cô ấy đến đây, cô ấy sẽ đón bạn.

   Cô ấy sẽ đón bạn sau khi cô ấy đến đây.

Writing Skill

Combine the sentences using the conjunctions in brackets. Make changes when necessary.

(Kết hợp các câu bằng cách sử dụng các liên từ trong ngoặc. Thực hiện các thay đổi khi cần thiết.)

1. I’ll pick you up. Then, I will go to the sports center. (before)

 ______________________________________________________

2. I go running every morning. The weather is warmer. (now that)

 ______________________________________________________

3. I finish doing my homework. Then, I play online games with my friends. (after)

 ______________________________________________________

4. I go running every day. I have my new sneakers. (now that)

 ______________________________________________________

5. I want to save money to buy a new model. Then, I’ll buy new clothes. (before)

 ______________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. I’ll pick you up before I go to the sports center.

(Tôi sẽ đón bạn trước khi tôi đến trung tâm thể thao.)

2. Now that the weather is warmer, I go running every morning.

(Bây giờ thì thời tiết ấm hơn, tôi đi chạy mỗi sáng.)

3. I play online games witj my friends after I finish my homework./After I finish doing my homework, I play online games with my friends.

(Tôi chơi trò chơi trực tuyến với bạn bè sau khi hoàn thành bài tập về nhà./Sau khi làm bài xong, tôi chơi trò chơi trực tuyến với bạn bè.)

4. I go running every day now that I have my new sneakers.

(Tôi đi chạy mỗi ngày và bây giờ thì tôi có đôi giày thể thao mới của mình.)

5. Before I buy new clothes, I want to save money to buy a new model./I want to save money to buy a new model before I buy new clothes.

(Trước khi tôi mua quần áo mới, tôi muốn tiết kiệm tiền để mua một mẫu mới. / Tôi muốn tiết kiệm tiền để mua một mẫu mới trước khi tôi mua quần áo mới.)

Planning

Think of your hobby and make notes using the questions below.

(Hãy nghĩ về sở thích của bạn và ghi chú lại bằng các câu hỏi dưới đây.)

What’s your hobby?

Why do you like it?

How much money do you spend on it?

How much time do you spend on it?

What’s the best thing about your hobby?

What kind of people would enjoy it?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Sở thích của bạn là gì?

Tại sao bạn thích nó?

Bạn chi bao nhiêu tiền cho nó?

Bạn dành bao nhiêu thời gian cho nó?

Điều tốt nhất về sở thích của bạn là gì?

Những người như thế nào sẽ thích nó?

Lời giải chi tiết:

What’s your hobby?

- Swimming

Why do you like it?

- Fun and easy

How much money do you spend on it?

- Not a lot

How much time do you spend on it?

- Weekends, once or twice a week

What’s the best thing about your hobby?

- After swimming, feel relaxed

What kind of people would enjoy it?

- People of any age

Tạm dịch:

Sở thích của bạn là gì?

- Bơi lội

Tại sao bạn thích nó?

- Thú vị và dễ dàng

Bạn chi bao nhiêu tiền cho nó?

- Không nhiều

Bạn dành bao nhiêu thời gian cho nó?

- Cuối tuần, một hoặc hai lần một tuần

Điều tốt nhất về sở thích của bạn là gì?

- Sau khi bơi, cảm thấy thư thái

Những người như thế nào sẽ thích nó?

- Mọi người ở mọi lứa tuổi

Writing

Now, write a blog post about your hobby. Write 120 to 140 words.

(Bây giờ, hãy viết một bài blog về sở thích của bạn. Viết 120 đến 140 từ.)

Lời giải chi tiết:

Swimming is my favorite hobby. I like it because it’s very easy and fun. I started going swimming when I was eleven. My parents signed me up for weekend classes and after two months, I was able to swim! The local swimming pool in my town offers discounts for students, so I don’t spend a lot of money on swimming. I go swimming once or twice a week on the weekends. I really love being in the water. After I go swimming, I feel really relaxed and I think that’s the best thing about swimming. All my worries go away when I’m in the water. Swimming is a great hobby for any age. And you’ll make new friends at the pool, too!

Tạm dịch:

Bơi lội là sở thích của tôi. Tôi thích nó vì nó rất dễ dàng và thú vị. Tôi bắt đầu đi bơi khi tôi 11 tuổi. Cha mẹ tôi đã đăng ký cho tôi các lớp học cuối tuần và sau hai tháng, tôi đã có thể bơi! Bể bơi địa phương trong thị trấn của tôi giảm giá cho học sinh, vì vậy tôi không tốn nhiều tiền để đi bơi. Tôi đi bơi một hoặc hai lần một tuần vào cuối tuần. Tôi thực sự thích ở dưới nước. Sau khi đi bơi, tôi cảm thấy thực sự thư giãn và tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất khi đi bơi. Mọi lo lắng của tôi sẽ tan biến khi tôi ở dưới nước. Bơi lội là một sở thích tuyệt vời cho mọi lứa tuổi. Và bạn cũng sẽ có những người bạn mới tại bể bơi!

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi