Unit 4: Our customs and traditions

1. Phonetics - Unit 4 VBT tiếng anh 8 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2

Bài 1

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác. Đọc thật to các từ.)

Lời giải chi tiết:

1. A. stripe /straɪp/

B. string /strɪŋ/

C. spring /sprɪŋ/

D. trip /trɪp/

Đáp án A có phần gạch chân là /aɪ/ còn các đáp án khác đọc là /ɪ /.

2. A. honey /ˈhʌn.i/

B. donkey /ˈdɒŋ.ki/

C. money /ˈmʌn.i/

D. survey /ˈsɜː.veɪ/

Đáp án D có phần gạch chân là /eɪ/ còn các đáp án khác đọc là /ɪ/.

3. A. suitable /ˈsuːtəbl/

B. situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

C. regulation /ˌreɡjuˈleɪʃn/

D. customer /ˈkʌstəmə(r)/

Không có đáp án đúng vì 4 phương án có phần được gạch chân phát âm khác nhau. 

4. A. youth /juːθ/

B. cloth /klɒθ/

C. bathe /beɪð/

D. month /mʌnθ/

Đáp án C có phần gạch chân là /ð/ còn các đáp án khác đọc là /θ/.

5. A. washed /wɑːʃt/

B. handed /hændid/

C. laughed /lɑːft/

D. helped /helpt/

Đáp án B có phần gạch chân là /id/ còn các đáp án khác đọc là /t/.

Bài 2

Bài 2

Task 2. Put the words in the box into two groups.

(Xếp các từ có phần gạch chân vào cột tương ứng)

Lời giải chi tiết:

/spr/

/str/

sprain  /spreɪn/

spray  /spreɪ/
springy /ˈsprɪŋ.i/
sprout  /spraʊt/
spread /spred/

astronaut /ˈæs.trə.nɔːt/

stranger   /ˈstreɪn.dʒər/
street  /striːt/

strawberry /ˈstrɔː.bər.i/
string /strɪŋ/

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi