Task - Work with a partner. Make an advertisement for a newspaper or magazine - SHS Explore English 8 page 118

1. Nội dung câu hỏi

Làm việc với bạn cùng bàn. Thực hiện một quảng cáo cho một báo hoặc tạp chí.

 

2. Phương pháp giải

- Bạn nên làm việc với một người bạn cùng lớp trong dự án này.

- Chọn một sản phẩm cho quảng cáo của bạn.

- Thảo luận về khẩu hiệu, nội dung, bố cục và thiết kế với đối tác của bạn.

- Làm một tấm áp phích có quảng cáo trên đó.

- Bước tiếp theo, hãy chia sẻ quảng cáo của bạn với cả lớp.

 

3. Lời giải chi tiết

* Script:

Narrator: "Introducing FreshPaws Breath Mints, the perfect solution for your furry friend's not-so-fresh breath!"

Pet Owner: "Before FreshPaws, I couldn't bear my dog's bad breath. It was hard to enjoy our cuddle time."

Pet Owner: "But now, with FreshPaws Breath Mints, everything has changed!"

Narrator: "FreshPaws Breath Mints are specially formulated to freshen your pet's breath and promote oral hygiene."

Narrator: "Say goodbye to stinky doggy breath and hello to cuddle-worthy freshness!"

Narrator: "With FreshPaws, you can give your pet the gift of fresh breath every day!"

* Slogan: "FreshPaws Breath Mints: Unleash Freshness!"

* Content: Highlight the benefits of FreshPaws Breath Mints:

- Freshens pet's breath

- Promotes oral hygiene

- Enhances the bond between pets and owners

- Makes cuddle time enjoyable

* Layout and Design:

- The poster features a clean and modern design.

- Use a color palette that combines fresh and playful colors.

- Display the FreshPaws logo prominently at the top.

- Incorporate images of happy pets with fresh breath, showcasing their joy and freshness.

- Include before-and-after images to highlight the transformation.

- Use clear and easy-to-read typography for the script and slogans.

- Add call-to-action elements, such as a website URL or phone number, for purchasing the product.

* Poster:

- At the top, prominently display the FreshPaws logo.

- Below the logo, feature a large image of a happy dog with fresh breath, engaging with its owner.

* On the left side:

Script:

"Introducing FreshPaws Breath Mints, the perfect solution for your furry friend's not-so-fresh breath!"

"Before FreshPaws, I couldn't bear my dog's bad breath. It was hard to enjoy our cuddle time."

"But now, with FreshPaws Breath Mints, everything has changed!"

"FreshPaws Breath Mints are specially formulated to freshen your pet's breath and promote oral hygiene."

"Say goodbye to stinky doggy breath and hello to cuddle-worthy freshness!"

"With FreshPaws, you can give your pet the gift of fresh breath every day!"

* On the right side:

Slogan: "FreshPaws Breath Mints: Unleash Freshness!"

Images showcasing before-and-after moments, with the "before" image showing a sad or uncomfortable pet, and the "after" image showing a happy and playful pet with fresh breath.

Call-to-action elements: "Visit freshpaws.com or call 1-800-FRESHPAWS to order now!"

[End of scene. The team awaits feedback and further discussion.]

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi