Tiếng Anh 10 Unit 3 3I. Culture

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

Bài 1

1. Look at the photo. Do you know this TV series? What type of programme do you think it is? Choose from the words below.

(Nhìn vào bức ảnh. Bạn có biết chương trình TV này không? Bạn nghỉ đây là thể loại chương trình gì? Chọn từ các từ bên dưới.)

detective drama              talent show                  comedy                      science fiction

Lời giải chi tiết:

This TV series is called The Thundermans and it’s a comedy.

(Chương trình trên có tên là The Thundermans và nó là hài kịch.)

Bài 2

Bài 2

2. Read the text. Check your answer to exercise 1. What type of programme is the other series mentioned in the text?

(Đọc văn bản. Kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 1. Loạt chương trình khác được đề cập trong văn bản là loại chương trình gì?)

GREAT TEEN SERIES

Online series are now really popular with people of any age. It's easy to find shows in your favourite genre that you can watch at home or while you're travelling. Boring long journeys are now something of the past! Here are two great teen series that you should start watching, if you haven't already. 

The first series is called The Inbestigattors. It's an Australian detective series about four school friends who start their own detective agency. They solve mysteries in their local neighbourhood, and make a weekly vlog about their adventures. The children become best friends, which explain the series title. It was released in 2019 with a second season in 2020. 

The second series is The Thundermans, which is a comedy about a cool family with superpowers. The man characters are twin brother and sister, Max and Phoebe. Phoebe wants to be a superhero and use her powers for good, but her brother tries to be a supervillain. The series started in 2013 and ran for four seasons, with over 90 episodes. 

If you like detective drama or comedy, go and try these two series. We hope you enjoy them!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

NHỮNG BỘ PHIM VỀ DÀNH VỊ THÀNH NIÊN HAY

Các phim trực tuyến hiện tại đang rất phổ biến với mọi lứa tuổi. Rất dễ để tìm các chương trình nằm trong thể loại ưa thích của bạn mà bạn có thể xem ở nhà hay lúc đi du lịch. Những chuyến đi dài chán chường giờ đây chỉ còn là chút gì đó của quá khứ! Đây là hai bộ phim về thiếu niên hay mà bạn nên bắt đầu xem, nếu bạn chưa xem!

Bộ đầu tiên có tên là The Inbestigators. Nó là một phim trinh thám của Úc về bốn người bạn cùng trường bắt đầu công ty thám tử của họ. Họ giải đáp về những bí ẩn trong khu hàng xóm, và làm một vlog hàng tuần về cuộc hành trình của họ. Những đứa trẻ trở thành bạn thân, điều mà giải thích cho tiêu đề phim. Phần đầu tiên được ra mắt năm 2019 và mùa hai ra mắt vào năm 2020.

Bộ phim thứ hai là The Thundermans, là một kịch hài về một gia đình ngầu lòi với sức mạnh siêu nhiên. Diễn viên chính là cặp chị em sinh đôi, Max và Phoebe. Phoebe muốn thành một siêu anh hùng và sử dụng sức mạnh của cô ấy cho những điều tốt, nhưng Max thì lại muốn trở thành một kẻ xấu. Bộ phim bắt đầu vào năm 2013 và đã đi qua bốn mùa phim, với hơn 90 tập.

Nếu bạn thích phim trinh thám hay hài kịch, hãy thử hai bộ phim này. Chúng tôi mong bạn sẽ thưởng thức chúng!

Lời giải chi tiết:

Other series: Detective drama (The Inbestigators)

(Phim khác: Phim trinh sát - Những người điều tra)

Bài 3

Bài 3

3. Are the sentences true or false? Write T or F.

(Những câu sau đúng hay sai? Viết T hoặc F.)

1. Online series are mainly popular with young people. 

2. The Inbestigators is about four young detectives.

3. In The Thundermans, Max and Phoebe have similar ideas about what they want to do with their superpowers. 

4. The Inbestigators started before The Thundermans. started before The Thundermans.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. F

4. F

1. F

Online series are mainly popular with young people.

(Những bộ phim trực tuyến phổ biến với người trẻ.)

Thông tin: Online series are now really popular with people of any age.

(Các phim trực tuyến hiện tại đang rất phổ biến với mọi lứa tuổi.)

2. T

The Inbestigators is about four young detectives.

(The Inbestigators là về bốn thám tử trẻ.)

Thông tin: It's an Australian detective series about four school friends who start their own detective agency.

(Nó là một phim trinh thám của Úc về bốn người bạn cùng trường bắt đầu công ty thám tử của họ.)

3. In The Thundermans, Max and Phoebe have similar ideas about what they want to do with their superpowers. 

(Trong phim The Thundermans, Max và Phoebe có những suy nghĩ giống nhau về việc họ muốn làm gì với siêu năng lực của họ.)

Thông tin: Phoebe wants to be a superhero and use her powers for good, but her brother tries to be a supervillain.

(Phoebe muốn thành một siêu anh hùng và sử dụng sức mạnh của cô ấy cho những điều tốt, nhưng Max thì lại muốn trở thành một kẻ xấu.)

4. F

The Inbestigators started before The Thundermans.

(The Inbestigators bắt đầu trước The Thundermans.)

Thông tin: The Inbestigators was released in 2019 while the Thundermans was released in 2013.

(The Inbestigator ra mắt năm 2019 còn The Thundermans ra mắt năm 2013.)

Bài 4

Bài 4

4. Listen to the information about You vs Wild. What makes it different from other series? 

(Lắng nghe thông tin về chương trình You vs. Wild. Điều gì khiến nó khác với các chương trình khác?)


1. It is an action and adventure series.

(Nó là một chương trình hành động và thám hiểm.)

2. Bear Grylls faces lots of dangerous situations.

(Bear Grylls phải đối mặt với rất nhiều tính huống nguy hiểm.)

3. The viewer chooses what happens in each episode.

(Khán giả sẽ chọn điều gì xảy ra trong mỗi tập.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

You vs Wild is a new series created by survival expert, Bear Grylls. It was released in 2019 and is already really popular. So, what's so special about it? Well, it's interactive. The viewer is allowed to make decisions, a bit like in a video game. Each episode introduces a challenge that Bear Grylls asks viewers to help him solve. The first episode starts with Grylls in a small plane trying to search for a doctor. The doctor is delivering malaria vaccines to children, but she has got lost in the jungle. As Grylls continues on his challenge, facing all the dangers of the jungle, he asks the viewer to choose options. For example, he's got space in his rucksack for one more item: a hook for climbing rocks or a slingshot to kill animals or protect himself from them. Pictures of the two objects appear on the screen and the viewer chooses one. Then the programme continues depending on the viewer's decision. Each episode finds Bear Grylls in different parts of the world, such as jungles, snowy mountains and deep caves. They all have exciting music and are full of action. Do you think you're ready for the ultimate survival challenge?!

Tạm dịch:

You vs Wild là một phim dài tập mới được tạo bởi chuyên gia sinh tồn, Bear Grylls. Nó được phát hành vào năm 2019 và đã thực sự nổi tiếng. Vậy, có gì đặc biệt về nó đến thế? Vâng, nó có tính tương tác. Người xem được phép đưa ra quyết định, giống như trong một trò chơi điện tử. Mỗi tập giới thiệu một thử thách mà Bear Grylls yêu cầu người xem giúp anh ta giải quyết. Tập đầu tiên bắt đầu với cảnh Grylls trên một chiếc máy bay nhỏ cố gắng tìm kiếm bác sĩ. Bác sĩ đang giao vắc xin sốt rét cho trẻ em, nhưng cô ấy đã bị lạc trong rừng. Khi Grylls tiếp tục thử thách của mình, đối mặt với mọi nguy hiểm trong rừng, anh ấy yêu cầu người xem lựa chọn các phương án. Ví dụ, anh ấy có chỗ trong ba lô để đựng thêm một món đồ: móc để trèo đá hoặc súng cao su để giết động vật hoặc tự bảo vệ mình khỏi chúng. Hình ảnh của hai đối tượng xuất hiện trên màn hình và người xem chọn một. Sau đó chương trình tiếp tục tùy thuộc vào quyết định của người xem. Mỗi tập tìm thấy Bear Grylls ở những nơi khác nhau trên thế giới, chẳng hạn như rừng rậm, núi tuyết và hang sâu. Tất cả đều có âm nhạc sôi động và đầy hành động. Bạn có nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng cho thử thách sinh tồn cuối cùng?!

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 3. The viewer chooses what happens in each episode.

(Khán giả sẽ chọn điều gì xảy ra trong mỗi tập.)

Bài 5

Bài 5

 5. Listen again. Circle the correct answers.

(Nghe lại. Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

1. The first episode of You vs Wild was on TV in 2018 / 2019.

(Tập đầu tiên của You & Wild lên sóng vào năm 2018/2019.)

2. In the first episode, Grylls is searching for a pilot/doctor.

(Trong tập đầu tiên, Grylls đang tìm kiếm một phi công/ bác sĩ.) 

3. Viewers have to choose between a slingshot and a torch / hook.

(Người xem phải chọn giữa ná thun và ngọn đuốc/ móc câu)

4. All the episodes take place in the same country / different parts of the world.

(Tất cả các tập xảy ra ở cùng một quốc gia/ những nơi khác nhau trên thế giới.)

Lời giải chi tiết:

1. The first episode of You vs Wild was on TV in 2019.

(Tập đầu tiên của You & Wild lên sóng vào năm 2019.)

2. In the first episode, Grylls is searching for a doctor.

(Trong tập đầu tiên, Grylls đang tìm kiếm một bác sĩ.) 

3. Viewers have to choose between a slingshot and a hook.

(Người xem phải chọn giữa ná thun và móc câu.)

4. All the episodes take place in different parts of the world.

(Tất cả các tập xảy ra ở những nơi khác nhau trên thế giới.)

Bài 6

Bài 6

6. Ask and answer the questions in pairs.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi thep cặp.)

1. Do you watch any of the shows mentioned in the text in exercise 2? What do you think of them?

(Bạn có xem bất kì chương trình nào được nhắc đến trong bài 2 không? Bạn nghĩ như thế nào về chúng.)

2. What are your favourite TV series? Do you watch them online?

(Chương trình TV ưa thích của bạn là gì? Bạn có xem chúng trên mạng không?)

Lời giải chi tiết:

1. I don't watch any of these shows. But I think they are interesting and I will try seeing them.

(Tôi chưa xem bất cứ chương trình nào. Nhưng tôi nghĩ nó thú vị nên tôi sẽ cố gắng xem.)

2. I like watching a game show series named Running man. I watch it on Youtube every evening.

(Tôi thích xem một chương trình tên là Running man. Tôi coi nó trên Youtube vào mỗi tối.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi