3. Unit 3. Our friends

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
A Bài 1
A Bài 2
A Bài 3
B Bài 1
B Bài 2
B Bài 3
C
D Bài 1
D Bài 2
E Bài 1
E Bài 2
E Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
A Bài 1
A Bài 2
A Bài 3
B Bài 1
B Bài 2
B Bài 3
C
D Bài 1
D Bài 2
E Bài 1
E Bài 2
E Bài 3

A Bài 1

1. Complete and say. 

(Hoàn thành và nói.)

Lời giải chi tiết:

a. That (cái kia,cái đó)

b. Thank (cảm ơn)

A Bài 2

2. Find and circle six names.

(Tìm và khoanh tròn vào 6 tên gọi.)

Lời giải chi tiết:

A Bài 3

3. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành, và đọc.)

Phương pháp giải:

- This is ____. (Đây là ____.) 

- That's ____. (Kia là ____.) 

- Is this/that ____? (Đây/Kia có phải là ____ không?) 

   Yes, it is. (Đúng vậy.) 

   No, it isn't. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1. This is Ms Hoa. (Đây là cô Hoa.)

2. That’s Mr Long. (Đó là thầy Long.)

3. Mai: Is this Mary? (Đây là Mary phải không?)

    Nam: Yes, it is. (Đúng vậy.)

4. Mai: Is that Bill? (Đó là Bill phải không?)

    Nam: No, it isn’t. It’s Ben. (Không, không phải. Đó là Ben.)

B Bài 1

1. Read and match.

(Đọc và nối.)

Phương pháp giải:

- This is ____. (Đây là ____.) 

- That's ____. (Kia là ____.) 

- Is this/that ____? (Đây/Kia có phải là ____ không?) 

   Yes, it is. (Đúng vậy.) 

   No, it isn't. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 –c

3 – a

4  - b

1-d

This is Mary. (Đây là Mary.)

Hi, Mary. (Chào, Mary.)

2-c

That’s Bill. (Đó là Bill.)

Hello, Bill. (Xin chào, Bill.)

3-a

Is this Mai? (Đây là Mai phải không?)

Yes, it is. It’s Mai. (Đúng vậy. Đây là Mai.)

4-b

Is that Minh? (Đó là Minh phải không?)

No, it isn’t. It’s Nam. (Không, không phải. Đó là Nam.)

B Bài 2

2. Look, complete and read.

(Nhìn, hoàn thành, và đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. This is Lucy. (Đây là Lucy.)

2. That is Minh. (Đó là Minh.)

3. Is this Mr Long? (Đây là thầy Long phải không?)

4. Is that Ms Hoa? (Đó là cô Hoa phải không?)

B Bài 3

3. Make sentences. 

(Đặt câu.)

1. Ms Hoa / this / Is 

_______________________?

3. that / Is / Linh 

_______________________?

2. it / Yes / is

_____, _________________.

4. isn't / No / it

_____, _________________.

Phương pháp giải:

- Is this/that ____? (Đây/Kia có phải là ____ không?) 

   Yes, it is. (Đúng vậy.) 

   No, it isn't. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1. Is this Ms Hoa? (Đây là Ms Hoa phải không?)

2. Yes, it is. (Đúng vậy.)

3. Is that Linh? (Đó là Linh phải không?)

4. No, it isn’t. (Không, không phải.)

C

Ask and answer.

(Đọc và nói.)

Phương pháp giải:

- Is this/that ____? (Đây/Kia có phải là ____ không?) 

   Yes, it is. (Đúng vậy.) 

   No, it isn't. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

a. Is this Bill? (Đây là Bill phải không?)

    Yes, it is. (Đúng vậy.)

b. Is that Lucy? (Đó là Lucy phải không?)

    No, it isn’t. It’s Mary. (Không, không phải. Đó là Mary.)

D Bài 1

1. Read and match.

 (Đọc và nối)

1. Mai: This is Mary.

    Ms Hoa: Hi, Mary.

2. Ms Hoa: Is that Bill?

   Mai: No, it isn't. It's Ben.

Lời giải chi tiết:

1-b     2-a 

1-b

Mai: This is Mary. (Đây là Mary.) 

Ms Hoa: Hi , Mary. (Chào Mary.)

2-a

Ms Hoa: Is that Bill? (Đó là Bill phải không?)

Mai  : No, it isn’t. It’s Ben. (Không, không phải. Đó là Ben.)

D Bài 2

2. Read and complete.

(Đọc và hoàn thiện.)

Phương pháp giải:

Friend (bạn bè)  

is (là)     

That is (đó là)

Lời giải chi tiết:

This is Mary. That is Bill. And this is Mai, my friend. That is Ms Hoa, my teacher.

(Đây là Mary. Đó là Bill. Và đây là Mai, bạn của tôi. Đó là cô Hoa, cô giáo của tôi.)

E Bài 1

1. Look and write. 

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1.  This is Nam. (Đây là Nam.)

2. That is Ms Hoa. (Đó là cô Hoa.)

3.This is Lucy. (Đây là Lucy.)

4. That is Mr Long. (Đó là thầy Long.)

E Bài 2

 2. Look and write. 

(Nhìn và viết.)

Phương pháp giải:

- Is this/that ____? (Đây/Kia có phải là ____ không?) 

   Yes, it is. (Đúng vậy.) 

   No, it isn't. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1. A: Is this Mai? (Đây là Mai phải không?)

    B: Yes, it is. (Đúng vậy.)

2. A: Is this Ben? (Đây là Ben phải không?)

    B: No, it isn’t. (Không, không phải.)

3. A: Is that Mary? (Kia là Mary phải không?)

    B: Yes, it is. (Đúng, đúng vậy.)

4. A: Is that Linh? (Kia là Linh phải không?)

    B: No, it isn’t. (Không, không phải.)

E Bài 3

3. Draw and write about your friend.

(Vẽ và viết về bạn của bạn.)

Lời giải chi tiết:

This is Anna, my friend. (Đây là Anna, bạn của mình.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi