Unit 4 - Grammar Bank - SBT Right on! 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Bài 10
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Bài 10

Bài 1

Simple/Compound/Complex sentences

1. Nội dung câu hỏi

Read the sentences. Which are simple (S)? Which are compound (C)?

1. Emily practises dancing after school every day.

2. The concert lasted for hours and the band performed lots of extra songs.

3. Scott looked at all the paintings in the art exhibition.

4. I want to go the theatre performance, but the ticket is so expensive.

5. They bought their tickets early, so they got great seats.

6. We tried many traditional dishes at the food festival.

2. Phương pháp giải

- Simple sentence (S) – Câu đơn là câu chỉ có 1 mệnh đề:

S + V + O

- Compound sentence (C) – Câu ghép là câu có hai mệnh đề nối với nhau bởi dấu phảy và (hoặc) liên từ:

S + V + O + “,” + liên từ + S + V + O …

3. Lời giải chi tiết

1. Emily practises dancing after school every day. [S]

(Emily tập nhảy sau giờ học mỗi ngày.)

2. The concert lasted for hours and the band performed lots of extra songs. [C]

(Buổi hòa nhạc kéo dài hàng giờ và ban nhạc biểu diễn thêm nhiều bài hát phụ.)

3. Scott looked at all the paintings in the art exhibition. [S]

(Scott đã xem tất cả các bức tranh trong cuộc triển lãm nghệ thuật.)

4. I want to go to the theatre performance, but the ticket is so expensive. [C]

(Tôi muốn đi xem biểu diễn ở nhà hát, nhưng vé đắt quá.)

5. They bought their tickets early, so they got great seats. [C]

(Họ mua vé sớm nên có chỗ ngồi rất tốt.)

6. We tried many traditional dishes at the food festival. [S]

(Chúng tôi đã thử nhiều món ăn truyền thống tại lễ hội ẩm thực.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Choose the correct options.

Giving gifts in the UK

In the UK, people often give gifts for special occasions, 1) but/and they sometimes do it as a fun surprise, too. You can give a gift to someone you know very well 2) or/but you can give a gift to a new friend. Gift giving can make friendships stronger 3) and/so it always makes people smile. It's rude to refuse a gift in the UK, 4) so/but you should accept it. Sweets and flowers are the most popular gifts. You shouldn't buy expensive gifts for people you don't know well.

2. Phương pháp giải

Chọn các phương án đúng.

3. Lời giải chi tiết

Giving gifts in the UK

In the UK, people often give gifts for special occasions, 1) but they sometimes do it as a fun surprise, too. You can give a gift to someone you know very well 2) or you can give a gift to a new friend. Gift giving can make friendships stronger 3) and it always makes people smile. It's rude to refuse a gift in the UK, 4) so you should accept it. Sweets and flowers are the most popular gifts. You shouldn't buy expensive gifts for people you don't know well.

(Tặng quà ở Anh

Ở Anh, mọi người thường tặng quà vào những dịp đặc biệt, nhưng đôi khi họ cũng làm điều đó như một sự ngạc nhiên thú vị. Bạn có thể tặng quà cho người mà bạn biết rất rõ hoặc bạn có thể tặng quà cho một người bạn mới. Tặng quà có thể làm cho tình bạn bền chặt hơn và nó luôn khiến mọi người mỉm cười. Thật thô lỗ khi từ chối một món quà ở Vương quốc Anh, vì vậy bạn nên nhận nó. Kẹo và hoa là những món quà phổ biến nhất. Bạn không nên mua những món quà đắt tiền cho những người mà bạn không biết rõ.)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Choose the correct options.

1. He had a great time at the concert because/although he met his favourite band.

2. He booked his ticket as soon as/before he heard about the event.

3. Although/If we were late for the performance, they let us enter the theatre.

4. When/After I was at Carnival in Rio de Janeiro, I enjoyed amazing parades.

5. If/After I dressed up in a costume, I took photographs with tourists.

6. Before/Because I entered the house, I took off my shoes.

7. In Việt Nam, if/because someone offers you a gift, you should accept it.

2. Phương pháp giải

Chọn các phương án đúng.

3. Lời giải chi tiết

1. He had a great time at the concert because he met his favourite band.

(Anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại buổi hòa nhạc vì anh ấy đã gặp được ban nhạc yêu thích của mình.)

2. He booked his ticket as soon as he heard about the event.

(Anh ấy đã đặt vé ngay khi nghe tin về sự kiện này.)

3. Although we were late for the performance, they let us enter the theatre.

(Mặc dù chúng tôi đến muộn trong buổi biểu diễn nhưng họ vẫn cho chúng tôi vào nhà hát.)

4. When I was at Carnival in Rio de Janeiro, I enjoyed amazing parades.

(Khi tôi tham gia lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro, tôi đã rất thích những cuộc diễu hành tuyệt vời.)

5. After I dressed up in a costume, I took photographs with tourists.

(Sau khi hóa trang xong, tôi chụp ảnh với khách du lịch.)

6. Before I entered the house, I took off my shoes.

(Trước khi vào nhà, tôi cởi giày ra.)

7. In Việt Nam, if someone offers you a gift, you should accept it.

(Ở Việt Nam, nếu ai đó cho bạn một món quà, bạn nên nhận nó.)

 

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Combine the sentences using the words in brackets.

1. Jenny wanted to go to the concert with her brother. She was busy. (but)

2. Tommy doesn't like reading. He never goes to book fairs. (so)

3. Danh took part in competitions. He watched the parade, too. (and)

4. You can bring a cake to the party. You can bring some fruit. (or)

5. Anna loves meeting new people. She also loves visiting new places. (and)

6. Opening wrapped gifts in front of people is rude. You should do it alone. (so)

7. The bus was late. Ben arrived at the dinner on time. (but)

8. Fiona invited me to her house. I brought her some fruit. (so)

2. Phương pháp giải

Kết hợp các câu sử dụng các từ trong ngoặc.

3. Lời giải chi tiết

1. Jenny wanted to go to the concert with her brother, but she was busy.

(Jenny muốn đi xem hòa nhạc với anh trai cô ấy, nhưng cô ấy bận.)

2. Tommy doesn't like reading, so he never goes to book fairs.

(Tommy không thích đọc sách nên anh ấy không bao giờ đi hội chợ sách.)

3. Danh took part in competitions and he watched the parade.

(Danh tham gia các cuộc thi và anh ấy đã xem cuộc diễu hành.)

4. You can bring a cake to the party or you can bring some fruit.

(Bạn có thể mang bánh đến bữa tiệc hoặc bạn có thể mang theo một ít trái cây.)

5. Anna loves meeting new people and she loves visiting new places.

(Anna thích gặp gỡ những người mới và cô ấy thích đến thăm những địa điểm mới.)

6. Opening wrapped gifts in front of people is rude, so you should do it alone.

(Mở gói quà trước mặt mọi người là bất lịch sự, vì vậy bạn nên làm điều đó một mình.)

7. The bus was late, but Ben arrived at the dinner on time.

(Xe buýt đến trễ, nhưng Ben đã đến bữa tối đúng giờ.)

8. Fiona invited me to her house, so I brought her some fruit.

(Fiona mời tôi đến nhà cô ấy, vì vậy tôi đã mang cho cô ấy một ít trái cây.)

 

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Combine the sentences using the words in brackets.

1. I will go to the theatre performance. I finish my homework. (after)

2. We should learn about the local custom. We visit a new place. (before)

3. You shouldn't open gifts. You get them. (as soon as)

4. I will buy tickets to the book fair. They aren't very expensive. (if)

5. We always go to the spring food festival. We like trying new dishes. (because)

6. The dancers performed well. Their costumes were boring. (although)

7. I sent her a thank-you note. I got home from the dinner. (after)

8. You should wait for the oldest person to start eating. You have meals with family. (when)

2. Phương pháp giải

Kết hợp các câu sử dụng các từ trong ngoặc.

3. Lời giải chi tiết

1. I will go to the theatre performance after I finish my homework.

(Tôi sẽ đi xem biểu diễn kịch sau khi hoàn thành bài tập về nhà.)

2. We should learn about the local custom before we visit a new place.

(Chúng ta nên tìm hiểu về phong tục địa phương trước khi đến thăm một địa điểm mới.)

3. You shouldn't open gifts as soon as you get them.

(Bạn không nên mở quà ngay khi nhận được.)

4. I will buy tickets to the book fair if they aren't very expensive.

(Tôi sẽ mua vé đến hội chợ sách nếu chúng không quá đắt.)

5. We always go to the spring food festival because we like trying new dishes.

(Chúng tôi luôn đến lễ hội ẩm thực mùa xuân vì chúng tôi thích thử những món ăn mới.)

6. The dancers performed well although their costumes were boring.

(Các vũ công biểu diễn tốt mặc dù trang phục của họ rất nhàm chán.)

7. I sent her a thank-you note after I got home from the dinner.

(Tôi đã gửi cho cô ấy một bức thư cảm ơn sau khi tôi đi ăn tối về.)

8. You should wait for the oldest person to start eating when you have meals with family.

(Bạn nên đợi người lớn tuổi nhất bắt đầu ăn khi dùng bữa cùng gia đình.)

 

Bài 6

Comparative - Superlative - as... as - not as/so... as - much + comparative

1. Nội dung câu hỏi

Choose the correct options.

1. The most/more famous singer in my country is giving a concert tomorrow.

2. Was this year's festival more/most exciting than last year's?

3. The queue at the box office is moving slowly/more slowly than I expected!

4. Of all the artists at this exhibition, she uses colours the most/more creatively in her paintings.

5. He's the younger/youngest dancer in the dancing competition.

2. Phương pháp giải

Chọn các phương án đúng.

3. Lời giải chi tiết

1. Câu có từ “the” trước từ so sánh => câu so sánh nhất => chọn most.

The most famous singer in my country is giving a concert tomorrow.

(Ca sĩ nổi tiếng nhất ở đất nước tôi sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc vào ngày mai.)

2. Câu có từ “than” sau tính từ => câu so sánh hơn => chọn more.

Was this year's festival more exciting than last year's?

(Lễ hội năm nay có thú vị hơn năm ngoái không?)

3. Câu có từ “than” sau trạng từ => câu so sánh hơn => chọn more slowly.

The queue at the box office is moving more slowly than I expected!

(Việc xếp hàng tại phòng vé diễn ra chậm hơn tôi tưởng!)

4. Câu không có “than” hoặc “as” nên là câu so sánh nhất => chọn the most.

Of all the artists at this exhibition, she uses colours the most creatively in her paintings.

(Trong tất cả các nghệ sĩ tại triển lãm này, cô ấy sử dụng màu sắc một cách sáng tạo nhất trong các bức tranh của mình.)

5. Câu có từ “the” trước tính từ so sánh => câu so sánh nhất => chọn youngest.

He's the youngest dancer in the dancing competition.

(Anh ấy là vũ công nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi khiêu vũ.)

Bài 7

1. Nội dung câu hỏi

Put the adjectives/adverbs in brackets into the correct forms.

1. A: Laura can sing _______ (beautifully) than her sister, Kate.

B: Yes, but Kate can play the piano _______ (well) than Laura.

2. A: Who is _______ (old) child in your family?

B: Jasmine is _______ (old) than me, but Ivy is _______ (old). I am _______ (young).

3. A: Which performer do you think performed _______ (well) of all in the band?

B: The lead, for sure. He also wore _______ (fashionable) costume.

4. A: This performance was _______ (bad) than I expected.

B: Yes, they are _______ (bad) performers at the festival.

5. A: The rock concert was _______ (popular) than the pop concert.

B: You're right, and its tickets were _______ (expensive), too.

2. Phương pháp giải

Chia các tính từ/trạng từ trong ngoặc ở dạng đúng.

3. Lời giải chi tiết

1. A: Laura can sing more beautifully than her sister, Kate.

(Laura có thể hát hay hơn chị của cô ấy, Kate.)

B: Yes, but Kate can play the piano better than Laura.

(Vâng, nhưng Kate có thể chơi piano tốt hơn Laura.)

2. A: Who is the oldest child in your family?

(Ai là con cả trong gia đình bạn?)

B: Jasmine is older than me, but Ivy is the oldest. I am the youngest.

(Jasmine lớn tuổi hơn tôi, nhưng Ivy là người lớn nhất. Tôi là người trẻ nhất.)

3. A: Which performer do you think performed the best of all in the band?

(Bạn nghĩ nghệ sĩ nào biểu diễn tốt nhất trong ban nhạc?)

B: The lead, for sure. He also wore the most fashionable costume.

(Trưởng nhóm, chắc chắn. Anh ấy cũng mặc trang phục thời trang nhất.)

4. A: This performance was worse than I expected.

(Màn trình diễn này tệ hơn tôi mong đợi.)

B: Yes, they are the worst performers at the festival.

(Vâng, họ là những người biểu diễn tệ nhất tại lễ hội.)

5. A: The rock concert was more popular than the pop concert.

(Buổi hòa nhạc rock phổ biến hơn buổi hòa nhạc pop.)

B: You're right, and its tickets were more expensive, too.

(Bạn nói đúng, và vé của nó cũng đắt hơn.)

 

Bài 8

1. Nội dung câu hỏi

Complete the sentences with the adjectives/adverbs in brackets in the correct forms and add any necessary words.

1. The actor didn't behave _______ (politely) as fans expected. He refused to sign autographs.

2. Were your seats at the concert _______ (close) to the stage as you hoped?

3. The festival staff set up the stage much _______ (slowly) today than they did yesterday.

4. The singers' costumes weren't _______ (beautiful) as the dancers' costumes.

5. The food at this stall was much _______ (delicious) than the food at the first stall.

2. Phương pháp giải

Hoàn thành các câu với các tính từ/trạng từ trong ngoặc ở dạng đúng và thêm các từ cần thiết.

3. Lời giải chi tiết

1. The actor didn't behave as politely as fans expected. He refused to sign autographs.

(Nam diễn viên đã không cư xử lịch sự như người hâm mộ mong đợi. Anh ấy từ chối ký tặng.)

2. Were your seats at the concert as close to the stage as you hoped?

(Chỗ ngồi của bạn tại buổi hòa nhạc có gần sân khấu như bạn mong đợi không?)

3. The festival staff set up the stage much more slowly today than they did yesterday.

(Các nhân viên lễ hội dựng sân khấu hôm nay chậm hơn nhiều so với hôm qua.)

4. The singers' costumes weren't as beautiful as the dancers' costumes.

(Trang phục của ca sĩ không đẹp bằng trang phục của vũ công.)

5. The food at this stall was much more delicious than the food at the first stall.

(Thức ăn ở gian hàng này ngon hơn nhiều so với thức ăn ở gian hàng đầu tiên.)

 

Bài 9

1. Nội dung câu hỏi

Put the adjectives/adverbs in brackets into the correct forms and choose the correct options.

A: What do you think of this concert?

B: I think it's 1) _______ (entertaining) than last year's concert, but its music isn't 2) as/much good as the music at last year's concert.

A: What do you mean? I think the singers performed 3) _______ (good) than the singers at last year's concert.

B: You're right, but the musicians played 4) much/so worse than the musicians at last year's concert.

A: That's true. I think this band isn't 5) so/much popular as the other bands, either.

B Maybe you're right. I hope they find some 6) _______ (famous) musicians next time.

2. Phương pháp giải

Chia các tính từ/trạng từ trong ngoặc ở dạng đúng và chọn phương án đúng.

3. Lời giải chi tiết

A: What do you think of this concert?

B: I think it's 1) more entertaining than last year's concert, but its music isn't 2) as good as the music at last year's concert.

A: What do you mean? I think the singers performed 3) better than the singers at last year's concert.

B: You're right, but the musicians played 4) much worse than the musicians at last year's concert.

A: That's true. I think this band isn't 5) so popular as the other bands, either.

B: Maybe you're right. I hope they find some 6) more famous musicians next time.

(A: Bạn nghĩ gì về buổi hòa nhạc này?

B: Tôi nghĩ nó thú vị hơn buổi hòa nhạc năm ngoái, nhưng âm nhạc của nó không hay bằng âm nhạc tại buổi hòa nhạc năm ngoái.

A: Ý bạn là gì? Tôi nghĩ các ca sĩ đã biểu diễn tốt hơn so với các ca sĩ tại buổi hòa nhạc năm ngoái.

B: Bạn nói đúng, nhưng các nhạc công đã chơi tệ hơn nhiều so với các nhạc công tại buổi hòa nhạc năm ngoái.

A: Đúng vậy. Tôi nghĩ ban nhạc này cũng không nổi tiếng như các ban nhạc khác.

B: Có lẽ bạn đúng. Tôi hy vọng họ sẽ tìm được nhạc sĩ nổi tiếng hơn vào lần tới.)

 

Bài 10

1. Nội dung câu hỏi

Put the adjectives/adverbs in brackets into the correct forms and choose the correct options.

Hello readers!

I think the harvest festival is 1) _______ (good) festival of the year. Some people prefer other festivals, but I think the harvest festival is 2) much more/the most fun than the rest. The performers in the spring festival dress 3) _______ (colourfully), but the parades in the harvest festival are 4) _______ (interesting). People can also watch magic shows. I think that's 5) _______ (exciting) than taking part in competitions. Of course, 6) _______ (popular) part of the festival is the food. The vendors at the harvest festival are able to prepare delicious traditional food 7) _______ (quickly) than you can believe.

2. Phương pháp giải

Chia các tính từ/trạng từ trong ngoặc ở dạng đúng và chọn phương án đúng.

3. Lời giải chi tiết

Hello readers!

I think the harvest festival is 1) the best festival of the year. Some people prefer other festivals, but I think the harvest festival is 2) much more fun than the rest. The performers in the spring festival dress 3) more colourfully, but the parades in the harvest festival are 4) more interesting. People can also watch magic shows. I think that's 5) more exciting than taking part in competitions. Of course, 6) the most popular part of the festival is the food. The vendors at the harvest festival are able to prepare delicious traditional food 7) more quickly than you can believe.

(Xin chào độc giả!

Tôi nghĩ rằng lễ hội thu hoạch là lễ hội tuyệt nhất trong năm. Một số người thích các lễ hội khác, nhưng tôi nghĩ lễ hội thu hoạch vui hơn nhiều so với các lễ hội còn lại. Những người biểu diễn trong lễ hội mùa xuân ăn mặc sặc sỡ hơn, nhưng các cuộc diễu hành trong lễ hội thu hoạch thú vị hơn. Mọi người cũng có thể xem các chương trình ảo thuật. Tôi nghĩ điều đó thú vị hơn là tham gia các cuộc thi. Tất nhiên, phần phổ biến nhất của lễ hội là món ăn. Những người bán hàng tại lễ hội thu hoạch có thể chuẩn bị những món ăn ngon truyền thống nhanh hơn bạn có thể tin.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi