Unit 8: Let’s buy presents! - SBT Family and Friends 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Lesson One Bài 1
Lesson One Bài 2
Lesson Two Bài 1
Lesson Two Bài 2
Lesson Three Bài 1
Lesson Three Bài 2
Lesson Four Bài 1
Lesson Four Bài 2
Lesson Four Bài 3
Lesson Five Bài 1
Lesson Five Bài 2
Lesson Six Bài 1
Lesson Six Bài 2
Lesson Six Bài 3
Lesson Six Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Lesson One Bài 1
Lesson One Bài 2
Lesson Two Bài 1
Lesson Two Bài 2
Lesson Three Bài 1
Lesson Three Bài 2
Lesson Four Bài 1
Lesson Four Bài 2
Lesson Four Bài 3
Lesson Five Bài 1
Lesson Five Bài 2
Lesson Six Bài 1
Lesson Six Bài 2
Lesson Six Bài 3
Lesson Six Bài 4

Lesson One Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Find and circle the words.

 

2. Phương pháp giải

Tìm và khoanh tròn các từ.

 

3. Lời giải chi tiết

candle (n): nến 

balloon (n): bóng bay 

present (n): món quà 

candy (n): kẹo 

invite (v): mời

Lesson One Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Listen and match. There are two extra pictures.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Nghe và ghép. Có hai hình ảnh thừa.

 

3. Lời giải chi tiết

1. c2. f3. e4. a

 

Bài nghe: 

1. Nam

Mom: Let’s buy presents for your cousins.

Jasmin: OK.

Mom: Let’s get candy.

Jasmin: Yes, Nam likes this candy because it’s delicious.

2. Minh

Mom: Oh, look at the balloons!

Jasmin: Minh likes balloons. Can I get a red balloon for Minh?

Mom: Yes, you can.

3. Huy

Mom: OK. What does Huy like? Cake?

Jasmin: Yes, he does. He needs eight candles on his cake.

Mom: OK. Here’s a cake with eight candles.

4. Mrs. Chi

Jasmin: Can I give an invite to Mrs. Chi?

Mom: Yes, that’s a nice idea. Here’s an invite with a dog. She likes dogs.

Tạm dịch

1. Nam

Mẹ: Hãy mua quà cho anh em họ của con.

Jasmin: Được rồi.

Mẹ: Đi lấy kẹo đi.

Jasmin: Vâng, Nam thích kẹo này vì nó ngon.

2. Minh

Mẹ: Oh, nhìn vào những quả bóng bay!

Jasmin: Minh thích bóng bay. Tôi có thể lấy một quả bóng bay màu đỏ cho Minh được không?

Mẹ: Có, con có thể.

3. Huy

Mẹ: Được. Huy thích gì? Bánh ngọt?

Jasmin: Có, anh ấy có. Anh ấy cần tám ngọn nến trên chiếc bánh của mình.

Mẹ: Được. Đây là một chiếc bánh với tám ngọn nến.

4. Bà Chi

Jasmin: Tôi có thể mời bà Chi được không?

Mẹ: Vâng, đó là một ý kiến hay. Đây là một lời mời với một chú cún. Cô ấy thích cún lắm.

Lesson Two Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Look at the pictures and write sentences. Use like and the words.

 

 

2. Phương pháp giải

Nhìn tranh và viết câu. Dùng like và các từ.

 

3. Lời giải chi tiết

1. They like candy because it’s delicious.

(Họ thích kẹo vì nó ngon.)

2. They don’t like balloons because they pop.

(Họ không thích bóng bay vì chúng nổ.)

3. They like presents because they’re fun.

(Họ thích quà vì chúng vui.)

4. They don’t like this cake because it has jelly.

(Họ không thích chiếc bánh này vì nó có thạch.)

Lesson Two Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Circle and write.

 

 

2. Phương pháp giải

Khoanh tròn và viết.

 

3. Lời giải chi tiết

1. Does he like balloons? (Anh ấy có thích bóng bay không?)

    No, he doesn’t. (Không, anh ấy không.)

2. Do they like candy? (Họ có thích kẹo không?)

    No, they don’t. (Không, họ không.)

3. What do they like? (Họ thích gì?)

    They like cards. (Họ thích thẻ bài.)

4. What do you like? (Bạn thích gì?)

    I like presents. (Tôi thích những món quà.)

Lesson Three Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Look at the picture and the letters. Write the word.

 

 

 

2. Phương pháp giải

Nhìn và tranh và các kí tự. Viết từ.

 

3. Lời giải chi tiết

1. gift card (thẻ quà tặng)2. chocolate (sô cô la)3. neighbor (hàng xóm)

Lesson Three Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Write.

It’s my dad’s birthday party today! He has lots of (1) presents- a music (2) ___________ from our (3) _________ and a guitar from my mom. Dad (4) ____________ his presents a lot!

We don’t have balloons. Dad doesn’t like balloons because they pop. But we have a big cake with (5) __________ on it, and lots of (6) __________!

 

2. Phương pháp giải

presents (n): món quà 

candles (n): nến 

gift card (n): thẻ quà tặng 

chocolate (n): sô-cô-la

like (v): thích 

neighbor (n): hàng xóm 

 

3. Lời giải chi tiết

1. presents2. gift card3. neighbor4. likes5. candles6. chocolate

 

It’s my dad’s birthday party today! He has lots of (1) presents - a music (2) gift card from our (3) neighbor and a guitar from my mom. Dad (4) likes his presents a lot!

We don’t have balloons. Dad doesn’t like balloons because they pop. But we have a big cake with (5) candles on it, and lots of (6) chocolate!

Tạm dịch:

Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của bố tôi! Ông có có rất nhiều quà - một thẻ quà tặng âm nhạc từ người hàng xóm của chúng tôi và một cây đàn guitar từ mẹ tôi. Bố rất thích những món quà của mình!

Chúng tôi không có bóng bay. Bố không thích bóng bay vì chúng nổ. Nhưng chúng tôi có một chiếc bánh lớn với nến trên đó và rất nhiều sô cô la!

Lesson Four Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Write. Listen and check.

 

brotherfatherthrow

three

 

2. Phương pháp giải

Viết. Nghe và kiểm tra.

 

3. Lời giải chi tiết

1. three (số ba)2. father (bố)3. brother (anh)4. throw (ném)

 

Bài nghe

1. three: số 3

2. father: bố 

3. brother: anh/em trai 

4. throw: ném 

Lesson Four Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Write. Listen and chant.

 


 

thismotherthreethatthisthebrother

father

 

There are (1) three people in (2) _____________ picture.

Who is (3) _________ and who is (4) _______________?

He’s my (5) ____________, she’s my (6) _____________.

He’s my (7) ______________, that’s (8) ____________ cat.


 

2. Phương pháp giải

Viết. Nghe và hát.

 

3. Lời giải chi tiết

1. father2. mother3. brother4. this5. that6. father7. mother8. brother

 

Bài nghe

There are three people in this picture.

Who is this and who is that?

He’s my father, she’s my mother,

He’s my brother, that’s the cat.

Tạm dịch

Có ba người trong bức ảnh này.

Đây là ai và đó là ai?

Ông ấy là bố tôi, bà ấy là mẹ tôi,

Anh ấy là anh trai tôi, đó là con mèo.

Lesson Four Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Circle and write the odd one out.

 

 

2. Phương pháp giải

Khoanh tròn và viết từ khác loại.

 

3. Lời giải chi tiết

1. throw (ném)2. three (số ba)3. that (cái kia)

 

Lesson Five Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Read.

 

How to wrap a present

This is a present for my mom. It’s a box of candy.

1. Put the present on the paper.

2. Fold the paper.

3. Tape the paper.

4. Tape the flowers on the present. My mom likes flowers because they’re beautiful.

5. Write a card. My card says, “For Mom. From Thu.”

 

2. Phương pháp giải

Đọc.

 

3. Lời giải chi tiết

Tạm dịch

Cách gói quà

Đây là một món quà cho mẹ tôi. Đó là một hộp kẹo.

1. Đặt món quà lên tờ giấy.

2. Gấp tờ giấy.

3. Dán giấy.

4. Dán hoa lên món quà. Mẹ tôi thích hoa vì chúng đẹp.

5. Viết thiệp. Tấm thiệp của tôi viết, “Dành cho mẹ. Từ Thu.”

Lesson Five Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Read again. Fill in the correct circle.

1. What is the present? (Món quà là gì?)

A. A box of candy (một hộp kẹo)

B. A balloon (một quả bóng bay)

C. A yo-yo (một cái yo yo)

2. Who is the present for? (Quà tặng cho ai?)

A. Her dad (Bố cô ấy)

B. Her mom (Mẹ cô ấy)

C. Her friend (Bạn cô ấy)

3. What does her mom like? (Mẹ cô ấy thích gì?)

A. Dolls (Búp bê)

B. Ballons (Bóng bay)

C. Flowers (Hoa)

4. Who is the present from? (Món quà từ ai?)

A. Her mom (Mẹ cô ấy)

B. Thu

C. Thi

 

2. Phương pháp giải

Đọc lại. Khoanh vào ô đúng.

 

3. Lời giải chi tiết

1. A2. B3. C4. B

 

Thông tin

1. This is a present for my mom. It’s a box of candy.

(Đây là một món quà cho mẹ tôi. Đó là một hộp kẹo.)

2. This is a present for my mom. It’s a box of candy.

(Đây là một món quà cho mẹ tôi. Đó là một hộp kẹo.)

3. My mom likes flowers because they’re beautiful.

(Mẹ tôi thích hoa vì chúng đẹp.)

4. My card says, “For Mom. From Thu.”

(Tấm thiệp của tôi viết, “Dành cho mẹ. Từ Thu.”)

Lesson Six Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Write the long and short forms.

 

long form

short form

1. I do not like candy.I don’t like candy.
2.They don’t like balloons.
3. We do not like eggs. 
4.I don’t like tigers.
5. My friend does not like cake. 

 

2. Phương pháp giải

Viết dạng dài và ngắn.

 

3. Lời giải chi tiết

long form (dạng dài)short form (dạng ngắn)
1. I do not like candy. (Tôi không thích kẹo.)I don’t like candy.
2. They do not like balloons. (Họ không thích bóng bay.)They don’t like balloons.
3. We do not like eggs. (Chúng tôi không thích trứng.)We don’t like eggs.
4. I do not like tigers. (Tôi không thích hổ.)I don’t like tigers.
5. My friend does not like cake. (Bạn tôi không thích bánh ngọt.)My friend doesn’t like cake.

 

Lesson Six Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Circle the things you like.

 

the cake (bánh ngọt)the candy (kẹo)the balloons (bóng bay)the music (âm nhạc)the presents (quà tặng)

 

2. Phương pháp giải

Khoanh tròn những thứ bạn thích.

 

3. Lời giải chi tiết

the cakethe candythe musicthe presents

Lesson Six Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Draw and write a thank- you card for a family member.

Dear Mom,

Thank you for your flowers on my birthday.

I like flowers because they smell good and beautiful.

Here’s a picture of me and your flowers.

Love,

Nhi

 

 

Dear ___________,

Thank you for __________________.

I like ________________ because ____________.

Here’s a picture of ______________.

Love,

____________

2. Phương pháp giải

Dựa vào gợi ý để viết thư

 

3. Lời giải chi tiết

Dear Mom,

Thank you for your flowers on my birthday.

I like flowers because they smell good and beautiful.

Here’s a picture of me and your flowers.

Love,

Nhi

Tạm dịch: 

Mẹ thân yêu,

Cảm ơn mẹ đã tặng hoa của bạn vào ngày sinh nhật của tôi.

Tôi thích hoa vì chúng có mùi thơm và đẹp.

Đây là hình ảnh của tôi và hoa của bạn.

Yêu,

Nhi

Lesson Six Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Show your thank- you card and talk about it to a friend.

 

2. Phương pháp giải

Đưa tấm thiệp cảm ơn của bạn và nói về nó với một người bạn.

 

3. Lời giải chi tiết

Dear Chi,

Thank you for your present.

I like your present because I like dolls. They’re very cute. I always take care of them like my little sisters.

Here’s a picture of your present.

Love,

Mai

Tạm dịch:

Chi thân mến,

Cảm ơn vì món quà của bạn.

Tôi thích món quà của bạn bởi vì tôi thích búp bê. Họ rất dễ thương. Tôi luôn chăm sóc chúng như những đứa em gái của mình.

Đây là một hình ảnh của món quà của bạn.

Yêu,

Mai

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi