/

/

Video tổng hợp kiến thức giữa học kì I các môn từ lớp 1 đến lớp 12

Admin FQA

25/10/2023, 15:09

2450

Với mong muốn giúp các bạn học sinh chủ động ôn luyện kiến thức và nắm vững phương pháp làm bài thuộc nội dung học tập giữa học kì 1 bám sát chương trình giáo dục hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, FQA gửi đến các bạn Video tổng hợp kiến thức giữa học kì 1 các môn từ lớp 1 đến lớp 12.

Bài giảng ôn luyện được thiết kế dưới dạng video tổng hợp đầy đủ và chi tiết nội dung ôn tập quan trọng. Đồng thời với hình ảnh minh họa bắt mắt, kết hợp sơ đồ tư duy và các ví dụ minh họa cụ thể, chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh nhớ lâu - hiểu sâu kiến thức từ đó vận dụng làm bài tập một cách tự tin.

FQA mong rằng đây chính là tài liệu học tập cần thiết, đồng hành và giúp các bạn vượt qua những kì thi sắp tới với điểm số cao nhất.

Video tổng hợp kiến thức giữa học kì I

Lớp

Môn

Tên video

Link

Lớp 1

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 1

Video xem tại đây

Tiếng Việt

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Video xem tại đây

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Video xem tại đây

Lớp 2

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Video xem tại đây

Tiếng Việt

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2

Video xem tại đây

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2

Video xem tại đây

Lớp 3

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

Video xem tại đây

Tiếng Việt

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3

Video xem tại đây

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Video xem tại đây

Lớp 4

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Video xem tại đây

Tiếng Việt

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4

Video xem tại đây

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Video xem tại đây

Lớp 5

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Video xem tại đây

Tiếng Việt

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5

Video xem tại đây

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Video xem tại đây

Lớp 6

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6

Video xem tại đây

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Video xem tại đây

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6

Video xem tại đây

Khoa học tự nhiên

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 6

Video xem tại đây

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 6

Video xem tại đây

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 6

Video xem tại đây

Giáo dục công dân

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 6

Video xem tại đây

Lớp 7

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7

Video xem tại đây

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 7

Video xem tại đây

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7

Video xem tại đây

Khoa học tự nhiên

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 7

Video xem tại đây

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 7

Video xem tại đây

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 7

Video xem tại đây

Giáo dục công dân

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 7

Video xem tại đây

Lớp 8

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 8

Video xem tại đây

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8

Video xem tại đây

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8

Video xem tại đây

Khoa học tự nhiên

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 8

Video xem tại đây

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 8

Video xem tại đây

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 8

Video xem tại đây

Giáo dục công dân

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 8

Video xem tại đây

Lớp 9

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 9

Video xem tại đây

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9

Video xem tại đây

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Video xem tại đây

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9

Video xem tại đây

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 9

Video xem tại đây

Vật lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 9

Video xem tại đây

Hóa học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 9

Video xem tại đây

Sinh học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9

Video xem tại đây

Giáo dục công dân

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9

Video xem tại đây

Lớp 10

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 10

Video xem tại đây

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10

Video xem tại đây

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10

Video xem tại đây

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 10

Video xem tại đây

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 10

Video xem tại đây

Sinh học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 10

Video xem tại đây

Hóa học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10

Video xem tại đây

Vật lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 10

Video xem tại đây

Giáo dục kinh tế và pháp luật

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10

Video xem tại đây

Lớp 11

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 11

Video xem tại đây

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11

Video xem tại đây

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Video xem tại đây

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 11

Video xem tại đây

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11

Video xem tại đây

Sinh học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11

Video xem tại đây

Hóa học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11

Video xem tại đây

Vật lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 11

Video xem tại đây

Giáo dục kinh tế và pháp luật

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 11

Video xem tại đây

Lớp 12

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Video xem ở đây

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12

Xem video tại đây

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Xem video tại đây

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Xem video tại đây

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 12

Xem video tại đây

Sinh học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 12

Xem video tại đây

Hóa học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12

Xem video tại đây

Vật lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 12

Xem video tại đây

Giáo dục công dân

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12

Xem video tại đây

 

 

 

 

Bình luận (3)
Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tada

Hay

thumb up

0

thumb down

0

Ngọc Bảo

Làm cách nào ạ

thumb up

0

thumb down

0

1 câu trả lời

Bài viết liên quan
new
[Tổng hợp] Chi tiết 12 thì trong tiếng anh và cách nhận biết

Nhằm tiếp cận kiến thức ngữ pháp tiếng Anh nâng cao, người học cần phải hiểu và sử dụng thành thạo tất cả các thì trong tiếng Anh. Tổng hợp 12 thì cơ bản: công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì.

Admin FQA

28/02/2024

new
VIDEO TỔNG HỢP KIẾN THỨC GIỮA HỌC KÌ 2 CÁC MÔN TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12

Với mong muốn giúp các bạn học sinh chủ động ôn luyện kiến thức và nắm vững phương pháp làm bài thuộc nội dung học tập giữa học kì 2 bám sát chương trình giáo dục hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, FQA gửi đến các bạn Video tổng hợp kiến thức giữa học kì 2 các môn từ lớp 1 đến lớp 12 cùng đề cương ôn tập kèm theo.

Admin FQA

18/01/2024

new
VIDEO TỔNG HỢP KIẾN THỨC CUỐI HỌC KÌ 1 CÁC MÔN TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12

Kì thi cuối học kì 1 đang đến gần, chắc hẳn các bạn học sinh đều tập trung ôn luyện để chuẩn bị bước vào kì thi một cách tự tin nhất. Thấu hiểu điều đó, FQA gửi đến các bạn Video tổng hợp kiến thức cuối học kì 1 các môn từ lớp 1 đến lớp 12. Bài giảng ôn luyện được thiết kế dưới dạng video tổng hợp kiến thức quan trọng một cách ngắn gọn. Đồng thời với hình ảnh minh họa bắt mắt, kết hợp sơ đồ tư duy dễ hiểu chắc chắn sẽ giúp các bạn nhớ nhanh - hiểu sâu kiến thức từ đó vận dụng làm bài tập một cách tự tin. Đặc biệt, đi kèm với mỗi video tổng hợp kiến thức, FQA dành tặng các bạn đề cương bám sát chương trình giáo dục hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 chi tiết bao gồm: kiến thức lý thuyết - dạng bài thường gặp - câu hỏi ôn luyện để các bạn chủ động luyện tập và nắm vững phương pháp làm bài. Hy vọng, đây chính là tài liệu học tập cần thiết, đồng hành và giúp các bạn đạt được điểm số cao nhất trong những kì thi sắp tới.

Admin FQA

28/11/2023

new
Các vị quân vương của Đại Việt đã startup như thế nào?

Được cả thế giới biết đến là một trong những đất nước vươn lên từ ách đô hộ kéo dài hơn 4000 năm, lịch sử Việt Nam ta tự hào với những trang sử lâu đời, đầy hào hùng. Với ý chí quật cường, ông cha ta đã viết nên những trang sử vàng làm vẻ vang cho đất nước. Một trong thời đại huy hoàng ấy, ta không thể không nhắc tới thời Đại Việt. Vậy các bạn đã bao giờ tự hỏi rằng những vị quân vương thời đó có xuất thân như thế nào, điều gì đã khiến họ có thể đứng đầu, anh dũng, quyết tâm chống giặc ngoại xâm, giành và giữ độc lập của quốc gia - dân tộc chưa? Bản tóm lược lịch sử dưới đây, Admin hi vọng bạn đọc sẽ có cái nhìn nhanh và bao quát nhất về những chặng đường đó nhé!

Admin FQA

22/09/2023

new
10 cái tên nằm trong top trường đại học Canada đáng học nhất hiện nay!

Chọn du học Canada nên chọn trường nào? Cùng Admin điểm qua 10 cái tên nằm trong top trường đại học Canada đáng học nhất hiện nay trong bài chia sẻ dưới đây nhé!

Admin FQA

19/06/2023

new
RMIT - Top trường đại học tư thục TP.HCM có gì đặc biệt?

RMIT - Top trường đại học tư thục TP.HCM nổi tiếng với học phí và chất lượng đào tạo. Cùng Admin khám phá RMIT - Top trường đại học tư thục TP.HCM có gì đặc biệt trong bài chia sẻ sau nhé!

Admin FQA

19/06/2023

FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
Tải ứng dụng FQA
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi