Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh (Mã đề 011) - Hà Nội năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)

 • Tiếng Anh

 • Lớp 9

 • 2023

 • Hà Nội

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Đề thi liên quanĐáp án & đề thi tuyển sinh lớp 10 - Hà Nội năm 2023-2024

 • Trích dẫn Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh (Mã đề 011) - Hà Nội năm 2023 - 2024 (Đề chính thức)

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HÀ NỘI   NĂM HỌC 2023-2024 Môn thi: TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 10/06/2023 (Đề thi gồm có 04 trang, thí sinh làm bài   Thời gian làm bài: 60 phút vào Phiếu trả lời Trắc nghiệm) Mã đề: 011 Họ và tên thí sinh:..................................................   Số báo danh:......................... Lưu ý: - Thí sinh không được sử dụng từ điển và bất kỳ loại tài liệu nào. - Cán bộ coi thì không giải thích gì thêm. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word OPPOSITE in meaning to the underlined word in each ofthe following questions. Question 1. We need to find ways of producing energy without destroying the environment. A. damaging   B. changing   C. preserving   D. harming Question 2. I'm available this afternoon, so we can meet up then. A. ready   B. tired   C. free   D. busy Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each ofthe following questions. Question 3. A. stays   B. cooks   C. sings   D. leaves Question 4. A. count   B. about   C. sound   D. touch Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of tee followin questions. Question 5. He laughs _____ whenever he watches the cartoon "Tom and Jerry" on TV. A. unhappy   B. happily   C. happy   D. happiness Question 6. The light suddenly went out while I _or on - dinner with my famiy. A. am having   B. had   C. was having   D. have had Question 7. _______ the hand-embrridered picture was verr expensive, eeiiddd to bby i. A. So   B. Therefore   C. Despite   D. Although Question 8. Learning a new language can be one of the _ __ challenging things you should try. A. most   B. more   C. as   D. much Question 9. I would like __ ei_s a birthday cake with roses on top for my mother. A. buy   B. bought   C. to buy   D. buying Question 10. I wish I __29__ all the natural and man-made wonders of Viet Nam. A. can visit   B. visit   C. could visit   D. will visit Question 11. He used ___ __ for the national football team when he was young. A. to be played   B. to be playing   C. to play   D. to playing Question 12. If everybody ______ traffic rules, roads will be much safe. A. obeys   B. obeyed   C. had obeyed   D. to obey Question 13. We should take action to prevent the Covid-19 pandemic _____ sspeeaiin. A. about   B. by   C. from D. with Question 14. The guard asked the children ______iinthe 1.8-mettrrzone. A. to not swim   B. do not swim   C. did not swim D. not to swim Trang 1/4 - Mã đề 011

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey
  Đặt câu hỏi