2f. Reading - Unit 2 - SBT Right on! 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

On 7th November 1872, the ship 'Mary Celeste' left New York, USA for Genoa, Italy. But what happened next?

After lots of strong winds and storms, on 5th December, the sun was shining again when another ship, the Dei Gratia, sailed towards the Mary Celeste. The captain thought the Mary Celeste was far ahead of them. When he saw it, he knew that something was wrong.

The captain went on the Mary Celeste with his crew. "Is anyone here?" they called out, but there was no answer. No one was there. A lifeboat was missing, but the ship had lots of food and water, and there were no signs of damage. The last entry in the captain's diary gave no clues about what happened. Why did they leave the ship?

People had different ideas about what happened. Some said that sea monsters or pirates were the reasons why the captain and crew of the Mary Celeste disappeared. Others said a storm hit and they left because they were terrified.

No one has an answer to the mystery. What do you think happened to the Mary Celeste?

Tạm dịch:

Vào ngày 7 tháng 11 năm 1872, con tàu 'Mary Celeste' rời New York, Hoa Kỳ đến Genoa, Ý. Nhưng điều gì đã xảy ra tiếp theo?

Sau nhiều cơn gió mạnh và bão tố, vào ngày 5 tháng 12, mặt trời lại chiếu sáng khi một con tàu khác, Dei Gratia, tiến về phía Mary Celeste. Thuyền trưởng nghĩ rằng Mary Celeste đã vượt xa họ. Khi anh ấy nhìn thấy nó, anh ấy biết rằng có điều gì đó không ổn.

Thuyền trưởng đã đi trên con tàu Mary Celeste cùng với thủy thủ đoàn của mình. “Có ai ở đây không?”họ gọi to, nhưng không có câu trả lời. Không có ai ở đó. Một xuồng cứu sinh đã mất tích, nhưng con tàu có rất nhiều thức ăn và nước uống, và không có dấu hiệu hư hỏng nào. Mục cuối cùng trong nhật ký của thuyền trưởng không đưa ra manh mối nào về những gì đã xảy ra. Tại sao họ rời tàu?

Mọi người có những ý tưởng khác nhau về những gì đã xảy ra. Một số ý kiến cho rằng, quái vật biển hay cướp biển là nguyên nhân khiến thuyền trưởng và thủy thủ đoàn tàu Mary Celeste biến mất. Những người khác nói rằng một cơn bão ập đến và họ bỏ đi vì quá sợ hãi.

Không ai có câu trả lời cho bí ẩn. Bạn nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Mary Celeste?

 

1. Nội dung câu hỏi

Read the text and decide if the statements (1-4) are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say).

1. The Dei Gratia was sailing from the USA.

2. The captain of the Dei Gratia saw the Mary Celeste on 6th December.

3. The crew of the Dei Gratia heard people calling from the Mary Celeste.

4. No one knows what happened to the Mary Celeste.

2. Phương pháp giải

Đọc văn bản và quyết định xem các câu (1-4) là R (đúng), W (sai) hay DS (không nói).

3. Lời giải chi tiết

1. The Dei Gratia was sailing from the USA.  [DS]

(Tàu Dei Gratia khởi hành từ Mỹ.)

2. The captain of the Dei Gratia saw the Mary Celeste on 6th December.  [W]

(Thuyền trưởng của Dei Gratia đã nhìn thấy Mary Celeste vào ngày 6 tháng 12.)

Thông tin:

“on 5th December, the sun was shining again when another ship, the Dei Gratia, sailed towards the Mary Celeste. The captain thought the Mary Celeste was far ahead of them. When he saw it, he knew that something was wrong.”

(vào ngày 5 tháng 12, mặt trời lại chiếu sáng khi một con tàu khác, Dei Gratia, tiến về phía Mary Celeste. Thuyền trưởng nghĩ rằng Mary Celeste đã vượt xa họ. Khi anh ấy nhìn thấy nó, anh ấy biết rằng có điều gì đó không ổn.)

3. The crew of the Dei Gratia heard people calling from the Mary Celeste.  [W]

(Phi hành đoàn của Dei Gratia nghe thấy tiếng người gọi từ Mary Celeste.)

Thông tin:

“The captain went on the Mary Celeste with his crew. "Is anyone here?" they called out, but there was no answer.”

(Thuyền trưởng đã đi trên con tàu Mary Celeste cùng với thủy thủ đoàn của mình. “Có ai ở đây không?”họ gọi to, nhưng không có câu trả lời.)

4. No one knows what happened to the Mary Celeste.  [R]

(Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Mary Celeste.)

Thông tin:

“No one has an answer to the mystery.”

(Không ai có câu trả lời cho bí ẩn.)

 

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Choose the correct options.

1. The Mary Celeste was on its way to New York/Genoa.

2. The Dei Gratia sailed before/after the Mary Celeste.

3. The crew of the Mary Celeste left lots of food and water/the ship with lots of damage.

2. Phương pháp giải

Chọn các phương án đúng.

3. Lời giải chi tiết

1. The Mary Celeste was on its way to Genoa.

(Tàu Mary Celeste đang trên đường đến Genoa.)

Thông tin:

“the ship 'Mary Celeste' left New York, USA for Genoa, Italy.”

(con tàu 'Mary Celeste' rời New York, Hoa Kỳ đến Genoa, Ý.)

2. The Dei Gratia sailed after the Mary Celeste.

(Dei Gratia ra khơi sau Mary Celeste.)

Thông tin:

“On 7th November 1872, the ship 'Mary Celeste' left New York, USA for Genoa, Italy ... On 5th December, the sun was shining again when another ship, the Dei Gratia, sailed towards the Mary Celeste.”

(Vào ngày 7 tháng 11 năm 1872, con tàu 'Mary Celeste' rời New York, Hoa Kỳ đến Genoa, Ý. Vào ngày 5 tháng 12, mặt trời lại chiếu sáng khi một con tàu khác, Dei Gratia, tiến về phía Mary Celeste. )

3. The crew of the Mary Celeste left lots of food and water.

(Thủy thủ đoàn của tàu Mary Celeste để lại rất nhiều thức ăn và nước uống.)

Thông tin:

“A lifeboat was missing, but the ship had lots of food and water.”

(Một xuồng cứu sinh đã mất tích, nhưng con tàu có rất nhiều thức ăn và nước uống.)

 

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

For questions (1-4), choose the correct options (A, B, C or D).

1. According to the text, what changed on 5th December?

A. It became windy.

B. A storm hit the sea.

C. The strong winds stopped blowing.

D. The sun stopped shining.

 

2. What was missing from the Mary Celeste?

A. a lifeboat

B. food

C. water

D. the captain's diary

 

3. Which is NOT an idea people have about what happened to the crew of the Mary Celeste?

A. A storm hit and they left the ship.

B. Pirates took them.

C. Sea monsters killed them.

D. They died in a shipwreck.

2. Phương pháp giải

Đối với các câu hỏi (1-4), chọn các phương án đúng (A, B, C hoặc D).

3. Lời giải chi tiết

1. According to the text, what changed on 5th December?

(Theo văn bản, điều gì đã thay đổi vào ngày 5 tháng 12?)

A. It became windy.

(Trời trở gió.)

B. A storm hit the sea.

(Một cơn bão đổ bộ ra biển.)

C. The strong winds stopped blowing.

(Những cơn gió mạnh ngừng thổi.)

D. The sun stopped shining.

(Mặt trời ngừng chiếu sáng.)

=> Chọn đáp án C. The strong winds stopped blowing.

2. What was missing from the Mary Celeste?

(Mary Celeste còn thiếu gì?)

A. a lifeboat

(xuồng cứu sinh)

B. food

(thức ăn)

C. water

(nước)

D. the captain's diary

(nhật ký thuyền trưởng)

=> Chọn đáp án A. a lifeboat

3. Which is NOT an idea people have about what happened to the crew of the Mary Celeste?

(Đâu KHÔNG phải là ý tưởng mà mọi người có về những gì đã xảy ra với thủy thủ đoàn của tàu Mary Celeste?)

A. A storm hit and they left the ship.

(Một cơn bão ập đến và họ rời tàu.)

B. Pirates took them.

(Cướp biển đã mang họ đi.)

C. Sea monsters killed them.

(Quái vật biển đã giết họ.)

D. They died in a shipwreck.

(Họ chết trong một vụ đắm tàu.)

=> Chọn đáp án D. They died in a shipwreck.

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi