3E - Unit 3. On screen - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Write the opposite of the adjectives by adding a negative prefix: dis-, il-, in- or un-

(Viết ngược lại các tính từ bằng cách thêm tiền tố phủ định: dis-, il-, in- hoặc un-. )

1. satisfied ____________

2. tidy ____________

3. correct ____________

4. legible ____________

5. visible ____________

6. kind ____________

7. believable ____________

8. polite ____________

Phương pháp giải:

- satisfied: hài lòng

- tidy: ngăn nắp

- correct: đúng 

- legible: dễ hiểu

- visible: có thể nhìn thấy

- kind: tốt bụng

- believable: đáng tin cậy 

- polite: lịch sự

Lời giải chi tiết:

1. dissatisfied 

2. untidy 

3. incorrect

4. illegible

5. invisible

6. unkind

7. unbelievable

8. impolite

Bài 2

2. Complete the text about illegal downloads. Use the adjectives in brackets with or without a negative prefix.

(Hoàn thành văn bản về tải xuống bất hợp pháp. Sử dụng các tính từ trong ngoặc có hoặc không có tiền tố phủ định.)

In the USA, around 200 million (1) illegal (legal) music downloads take place every year, in spite of laws to stop them. In the UK, the figure is about 100 million – the second highest in the world. The music industry complains that these downloads are (2)____________ (fair) to artists because they stop them earning money from their work. It is (3)____________ (possible) to know exactly how much money artists and record companies are losing because many people who download illegally do not have any money to spend. However, one thing is (4)____________ (certain): overall, the industry is earning a lot less than it earned a few years ago.

Record companies pay for adverts telling people that downloading music without paying is as (5)____________ (acceptable) and (6)____________ (honest) as stealing from a shop. But the adverts are (7)____________ (likely) to work because people see the music industry as rich and powerful compared to them. Most do not see sharing music online as (8)____________ (responsible).

In fact, the number of illegal downloads is now going down, but that’s not because of the warnings. For people who are (9)____________ (patient) to hear the latest tracks, streaming services like Spotify now offer a simple and (10)____________ (safe) way to enjoy them without the need for downloads at all.

Phương pháp giải:

- legal >< illegal: hợp pháp >< bất hợp pháp 

- fair >< unfair: công bằng >< bất công

- possible >< impossible: có thể >< không thể

- certain >< uncertain: chắc chắc >< không chắc chắn

- acceptable >< unacceptable: chấp nhận được >< không chấp nhận được

- honest >< dishones: trung thực >< không trung thực 

- likely >< unlikely: có khả năng >< không có khả năng

- responsible >< irresponsible: chịu trách nhiệm >< vô trách nhiệm 

- patient >< impatient: kiên trì >< không kiên trì

- safe >< unsafe: an toàn >< không an toàn

Lời giải chi tiết:

1. illegal2. unfair 3. impossible4. certain5. unacceptable6. dishonest7. unlikely8. irresponsible9. impatient10. safe

In the USA, around 200 million (1) illegal (legal) music downloads take place every year, in spite of laws to stop them. In the UK, the figure is about 100 million – the second highest in the world. The music industry complains that these downloads are (2) unfair (fair) to artists because they stop them earning money from their work. It is (3) impossible (possible) to know exactly how much money artists and record companies are losing because many people who download illegally do not have any money to spend. However, one thing is (4) certain (certain): overall, the industry is earning a lot less than it earned a few years ago.

Record companies pay for adverts telling people that downloading music without paying is as (5) unacceptable (acceptable) and (6) dishonest (honest) as stealing from a shop. But the adverts are (7) unlikely (likely) to work because people see the music industry as rich and powerful compared to them. Most do not see sharing music online as (8) irresponsible (responsible).

In fact, the number of illegal downloads is now going down, but that’s not because of the warnings. For people who are (9) impatient (patient) to hear the latest tracks, streaming services like Spotify now offer a simple and (10) safe (safe) way to enjoy them without the need for downloads at all.

Tạm dịch:

Tại Hoa Kỳ, khoảng 200 triệu lượt tải xuống nhạc bất hợp pháp diễn ra hàng năm, bất chấp luật pháp ngăn chặn chúng. Ở Anh, con số này là khoảng 100 triệu - cao thứ hai trên thế giới. Ngành công nghiệp âm nhạc phàn nàn rằng những lượt tải xuống này là không công bằng đối với các nghệ sĩ vì chúng ngăn cản họ kiếm tiền từ công việc của họ. Không thể biết chính xác số tiền mà các nghệ sĩ và công ty thu âm đang lỗ vì nhiều người tải lậu không có tiền tiêu xài. Tuy nhiên, có một chắc chắn nhìn chung, ngành công nghiệp này đang kiếm được ít hơn rất nhiều so với mức kiếm được vài năm trước.

Các công ty thu âm trả tiền cho các quảng cáo nói với mọi người rằng tải nhạc mà không trả tiền là không thể chấp nhận và không trung thực như ăn cắp từ cửa hàng. Nhưng quảng cáo không chắc sẽ hiệu quả bởi vì mọi người thấy ngành công nghiệp âm nhạc là phong phú và mạnh mẽ so với họ. Đa số không xem việc chia sẻ nhạc trực tuyến là vô trách nhiệm.

Bài 3

3. Complete the sentences with the adjectives below, with or without a negative prefix.

(Hoàn thành các câu với các tính từ bên dưới, có hoặc không có tiền tố phủ định.)

honest

legal

patient

polite

possible

safe

1. Police are investigating an ____________file-sharing site in the Philippines.

2. It was very ____________of him to arrive an hour late for dinner.

3. I get very ____________if I have to wait more than a few minutes for a download.

4. You don’t have to pay before the excursion; it’s ____________to pay at the end.

5. You mustn’t climb on that wall; it’s ____________

6. You can believe everything she tells you; she’s always completely ____________

Phương pháp giải:

- polite >< impolite: lịch sự >< bất lịch sự

- legal >< illegal: hợp pháp >< bất hợp pháp 

- possible >< impossible: có thể >< không thể

- honest >< dishones: trung thực >< không trung thực 

- patient >< impatient: kiên trì >< không kiên trì

- safe >< unsafe: an toàn >< không an toàn

Lời giải chi tiết:

1. illegal2. impolite3. impatient4. possible5. unsafe6. honest

1. Police are investigating an illegal file-sharing site in the Philippines.

(Cảnh sát đang điều tra một trang web chia sẻ tập tin bất hợp pháp ở Philippines.)

2. It was very impolite of him to arrive an hour late for dinner.

(Anh ấy đến muộn một tiếng để ăn tối là điều rất bất lịch sự.)

3. I get very impatient if I have to wait more than a few minutes for a download.

(Tôi rất mất kiên nhẫn nếu phải đợi hơn vài phút để tải xuống.)

4. You don’t have to pay before the excursion; it’s possible to pay at the end.

(Bạn không phải trả tiền trước chuyến tham quan; có thể thanh toán khi kết thúc.)

5. You mustn’t climb on that wall; it’s unsafe 

(Bạn không được trèo lên bức tường đó; nó không an toàn)

6. You can believe everything she tells you; she’s always completely honest.

(Bạn có thể tin tất cả những gì cô ấy nói với bạn; cô ấy luôn hoàn toàn trung thực.)

Bài 4

4. Study the dictionary entries. Then answer the questions below.

(Nghiên cứu các mục từ điển. Sau đó trả lời các câu hỏi dưới đây.)

Caring /ˈkeərɪŋ/ adj: showing that you care about other people: I want to live in a caring society. SYN kind OPP uncaring

Considerate /kənˈsɪdərət/ adjconsiderate (of sb) (to do sth) careful not to upset people; thinking of others: It was very considerate of you to offer me your coat. SYN thoughtful OPP inconsiderate.

1. What is a synonym for caring? ________________

2. What is a synonym for considerate? ________________

3. Do both adjectives have antonyms beginning with a negative prefix? ________________

4. Which dictionary entry has information about which preposition you use wiht the adjective? ________________

Phương pháp giải:

1. What is a synonym for caring? Kind

(Từ đồng nghĩa với “caring” là? => Tốt bụng)

2. What is a synonym for considerate? Thoughtful

(Từ đồng nghĩa với “considerate” là? => Chu đáo)

3. Do both adjectives have antonyms beginning with a negative perfix? YES

(Có phải cả hai tính từ đều có từ trái nghĩa bắt đầu bằng tiền tố phủ định không? => Có)

4. Which dictionary entry has information about which preposition you use wiht the adjective? Considerate

(Mục từ điển nào có thông tin về giới từ bạn sử dụng cùng với tính từ? => Considerate)

Bài 5

5. Read the Vocab boost! box. Use a dictionary to find one synonym and one antonym of each adjective.

(Đọc phần tăng từ vựng. Sử dụng từ điển để tìm một từ đồng nghĩa và một từ trái nghĩa của mỗi tính từ.)

1   pleasant         SYN ________________OPP ________________
 
2   fortunate       SYN ________________OPP ________________
 
3   courteous      SYN ________________OPP ________________
 
4   probable        SYN ________________OPP ________________

Lời giải chi tiết:

 SYNOPPNghĩa của từ gốc
1. pleasantenjoyableunpleasanthài lòng
2. fortunateluckyunfortunatemay mắn
3. courteouspolitediscourteouslịch sự
4. probablealmost certainimprobablekhông thể tránh được
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi