7e. Writing - Unit 7. New ways to learn - SBT Tiếng Anh 10 Bright

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Read the email and complete the gaps (1-5) with phrases (A-F). There is one extra phrase.

(1 Đọc email và điền vào các khoảng trống (1-5) bằng các cụm từ (A-F). Có một cụm từ phụ.)

A it's a good idea to

B That way

C I'm afraid that

D Let me know

E so let me

F I'm sorry to hear

Hi Jasmine,

Thanks for your email. 1) _______ you're having difficulty choosing an online dictionary.

I use them a lot, 2) _________ offer you some advice.

Some free online dictionaries are OK, but 3) _______ pay for one that you use a lot. In this way,

you get a better design and useful tools.

You should also try a few out before you choose. 4) ________, you can see if they explain the words well and

have good examples.

I hope this advice helps. 5) __________ which one you choose in the end!

Yours,

Luke

Phương pháp giải:

A it's a good idea to: Ý tưởng hay để

B That way: Theo cách đó

C I'm afraid that: Tôi e rằng

D Let me know: Hãy cho tôi biết

E so let me: vậy hãy cho phép tôi

F I'm sorry to hear: Tớ rất tiếc để nghe

Lời giải chi tiết:

1- I'm sorry to hear2- so let me3- it's a good idea to4- That way5- Let me know

 

Hi Jasmine,

Thanks for your email. 1) I'm sorry to hear you're having difficulty choosing an online dictionary.

I use them a lot, 2) so let me offer you some advice.

Some free online dictionaries are OK, but 3) it's a good idea to pay for one that you use a lot. In this way,

you get a better design and useful tools.

You should also try a few out before you choose. 4) That way, you can see if they explain the words well and

have good examples.

I hope this advice helps. 5) Let me know which one you choose in the end!

Yours,

Luke

Tạm dịch đoạn văn

Chào Jasmine,

Cảm ơn email của bạn. 1) Tôi rất tiếc khi biết rằng bạn đang gặp khó khăn trong việc chọn từ điển trực tuyến.

Tôi sử dụng chúng rất nhiều, 2) vì vậy hãy để tôi cung cấp cho bạn một số lời khuyên.

Một số từ điển trực tuyến miễn phí cũng được, nhưng 3) bạn nên trả tiền cho một từ điển mà bạn sử dụng nhiều. Bằng cách này,

bạn sẽ có được một thiết kế tốt hơn và các công cụ hữu ích.

Bạn cũng nên thử một vài món trước khi chọn. 4) Bằng cách đó, bạn có thể xem liệu họ có giải thích các từ tốt hay không và

có những ví dụ điển hình.

Tôi hy vọng lời khuyên này sẽ giúp. 5) Hãy cho tôi biết cuối cùng bạn chọn cái nào!

Bạn của bạn,

Luke

Bài 2

2. Read the email again. What advice did Jasmine ask Luke for? What advice did Luke give her?

( Đọc lại email. Jasmine đã hỏi Luke lời khuyên gì? Luke đã cho cô ấy lời khuyên gì?)

Phương pháp giải:

Hi Jasmine,

Thanks for your email. I'm sorry to hear you're having difficulty choosing an online dictionary.

I use them a lot, so let me offer you some advice.

Some free online dictionaries are OK, but  it's a good idea to pay for one that you use a lot. In this way,

you get a better design and useful tools.

You should also try a few out before you choose. That way, you can see if they explain the words well and

have good examples.

I hope this advice helps.  Let me know which one you choose in the end!

Yours,

Luke

Tạm dịch đoạn văn

Chào Jasmine,

Cảm ơn email của bạn. 1) Tôi rất tiếc khi biết rằng bạn đang gặp khó khăn trong việc chọn từ điển trực tuyến.

Tôi sử dụng chúng rất nhiều, 2) vì vậy hãy để tôi cung cấp cho bạn một số lời khuyên.

Một số từ điển trực tuyến miễn phí cũng được, nhưng 3) bạn nên trả tiền cho một từ điển mà bạn sử dụng nhiều. Bằng cách này,

bạn sẽ có được một thiết kế tốt hơn và các công cụ hữu ích.

Bạn cũng nên thử một vài món trước khi chọn. 4) Bằng cách đó, bạn có thể xem liệu họ có giải thích các từ tốt hay không và

có những ví dụ điển hình.

Tôi hy vọng lời khuyên này sẽ giúp. 5) Hãy cho tôi biết cuối cùng bạn chọn cái nào!

Bạn của bạn,

Luke

Lời giải chi tiết:

Jasmine asked Luke for advice on choosing an online dictionary.

(Jasmine đã xin lời khuyên của Luke về việc chọn từ điển trực tuyến.)

Luke advised her to pay for one instead of using a free one. He also advised her to try out different ones.

(Luke khuyên cô nên trả tiền cho một cái thay vì sử dụng một cái miễn phí. Anh ấy cũng khuyên cô ấy nên thử những cái khác nhau.)

Bài 3

3. Match the advice (1-2) to the expected result (A-B). Use appropriate phrases to introduce advice and expected result to make complete sentences.

(Ghép lời khuyên (1-2) với kết quả mong đợi (A-B). Sử dụng các cụm từ thích hợp để giới thiệu lời khuyên và kết quả mong đợi để tạo thành câu hoàn chỉnh.)

1 __ choose a teacher from a well-known online school

2 __ check previous students' teacher reviews

A you can tell if the teacher does a good job

B you know their teachers are qualified

Phương pháp giải:

A you can tell if the teacher does a good job:bạn có thể biết liệu giáo viên có làm tốt công việc của mình hay không

B you know their teachers are qualified: bạn biết rằng giáo viên của họ đủ tiêu chuẩn

Lời giải chi tiết:

1-B2-A

1-B: choose a teacher from a well-known online school - you know their teachers are qualified

(chọn một giáo viên từ một trường học trực tuyến nổi tiếng - bạn biết rằng giáo viên của họ đủ tiêu chuẩn)

2-A: check previous students' teacher reviews - you can tell if the teacher does a good job

(kiểm tra đánh giá của học sinh trước của giáo viên - bạn có thể biết liệu giáo viên có làm tốt công việc của mình hay không)

Bài 4

4. Your English friend, Scott, wants to find an online teacher and has asked you to send him an email giving advice. Write your email (about 120-150 words).

(Người bạn tiếng Anh của bạn, Scott, muốn tìm một giáo viên trực tuyến và đã yêu cầu bạn gửi cho anh ấy một email để đưa ra lời khuyên. Viết email của bạn (khoảng 120-150 từ).)

Phương pháp giải:

Plan

Hi + (your friend's first name),

(Para 1) writing the opening remarks, (viết lời mở đầu)

               expressing sympathy (Bày tỏ sự cảm thông)

(Para 2) writing your first advice & expected results (viết lời khuyên thứ nhất của bạn và kết quả mong đợi)

(Para 3) writing your second advice & expected results (viết lời khuyên thứ hai của bạn và kết quả mong đợi)

(Para 4) expressing hope that your advice helps (Bày tỏ hi vọng rằng những lời khuyên của bạn có thể giúpích)

(closing remarks)

(your first name)

Lời giải chi tiết:

Hi Scott,

Thank you for your email. I'm sorry to hear you are having problems finding an online teacher. I have found

a few in the past, so let me offer you some advice.

You should choose a teacher from a well-known online school. This would help you know their teachers are

qualified. Also, you can check previous students' teacher reviews to know if the teacher does a good job. It's a good idea to find someone with lots of experience too.That way, you get someone who knows what they are

doing. Also you can get a good deal if you contact the teacher directly. It might be cheaper than going through a website.

Let me know if you need any more advice. I can help you look if you are having problems.

With love,

Gemma

Tạm dịch bức thư

Chào Scott,

Cảm ơn vì lá thư của bạn! Tôi rất tiếc khi biết rằng bạn đang gặp sự cố khi tìm một giáo viên trực tuyến. tôi đã tìm được

một vài trong quá khứ, vì vậy hãy để tôi cung cấp cho bạn một số lời khuyên.

Bạn nên chọn một giáo viên từ một trường học trực tuyến nổi tiếng. Điều này sẽ giúp bạn biết giáo viên của họ đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra đánh giá giáo viên của học sinh trước để biết giáo viên đó có làm tốt công việc của mình hay không. Bạn cũng nên tìm một người có nhiều kinh nghiệm, bằng cách đó, bạn sẽ có được một người biết họ là người như thế nào đang làm. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một thỏa thuận tốt nếu bạn liên hệ trực tiếp với giáo viên. Nó có thể rẻ hơn so với việc xem qua một trang web.

Hãy cho tôi biết nếu bạn cần thêm bất kỳ lời khuyên nào. Tôi có thể giúp bạn xem xét nếu bạn đang gặp vấn đề.

Yêu dấu,

Gemma

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi