Cumulative Review 3 - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

Listening

1. Listen and match conversations 1-4 with texts a-d.

(Nghe và nối các đoạn hội thoại 1-4 với các đoạn văn a-d.)

1. Job interview                         ⃞

2. Talk                                          ⃞

3. Job advert                              ⃞

4. informal conversation          ⃞

Phương pháp giải:

Bài nghe

1.

So, Let's start by looking at the different sections of a CV. You should start by giving your personal details, that’s your name, address and contact details; your age, nationality and marrital status shouldn’t be important to an employer. But some companies may ask you to give this information. After that come your personal profiles, where you have to try to set value yourself to the company. Look at this as a kind of mini advert. 

2. 

W: Hello, I’m Olivia

M: Hi nice to meet you.  I’m Paul

W: What do you do, Paul?

M: I work for an engineering company. Right now, we’re building a new bridge over the rive Amosin Liverpool.

W: That sounds interesting

M: Yes, it is but I'm away from home a lot. So I don't see much of my family. I often have problems at work as well because my job can be quite frustrating. On the other hand, every day is different, so there's never a chance I get bored. 

3.

And now, for some news, photos if you’re looking for a job. JPA Sports is opening up brand new store at the mall. And they are looking for a team reliable and enthusiastic sales assistants. There are part time and also full-time jobs available. If you're interested and you have worked in a retail sector before, you should go to the information desk in the mall to pick up a phone. The closing date for applications is this this Friday. So you must hurry. 

4

W: Please, take a sit.

M: Thanks.

So, Annabell, what makes you think you could be a good waitress?

M: Well, I am friendly and outgoing kind of person and I like being with people. I had some experiences of serving customers at my grandmother’s coffee shop last year. Now I like to try working in busy environment. That's why I like for this job. 

W: How much would you like to earn?

M: I’m not sure. What’s the normal rate? 

Bài dịch

1.

Vì vậy, Hãy bắt đầu bằng cách xem xét các phần khác nhau của CV. Bạn nên bắt đầu bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của mình, đó là tên, địa chỉ và chi tiết liên hệ của bạn, tuổi, quốc tịch và tình trạng hôn nhân của bạn không nên quan trọng đối với nhà tuyển dụng. Nhưng một số công ty có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này. Sau đó, đến hồ sơ cá nhân của bạn, nơi bạn phải cố gắng thiết lập giá trị của bản thân đối với công ty. Hãy xem đây như một loại quảng cáo nhỏ.

2.

W: Xin chào, tôi là Olivia

M: Xin chào, rất vui được gặp. Tôi là Paul

W: Bạn làm nghề gì vậy Paul?

M: Tôi làm việc cho một công ty kỹ thuật. Hiện tại, chúng tôi đang xây dựng một cây cầu mới bắc qua Amosin Liverpool.

W: Nghe thú vị đấy

M: Đúng vậy, nhưng tôi xa nhà nhiều. Vì vậy, tôi không thấy nhiều về gia đình của mình. Tôi cũng thường gặp vấn đề trong công việc vì công việc của tôi có thể khá bực bội. Mặt khác, mỗi ngày đều khác nhau, vì vậy không bao giờ có chuyện tôi cảm thấy buồn chán.

3.

Và bây giờ, để biết một số tin tức, hình ảnh nếu bạn đang tìm kiếm một công việc. JPA Sports đang khai trương cửa hàng hoàn toàn mới tại trung tâm mua sắm. Và họ đang tìm kiếm một đội ngũ trợ lý bán hàng nhiệt tình và đáng tin cậy. Có những công việc bán thời gian và toàn thời gian. Nếu bạn quan tâm và bạn đã từng làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, bạn nên đến quầy thông tin trong trung tâm mua sắm để nhận điện thoại. Ngày đóng đơn là thứ sáu tuần này. Vì vậy, bạn phải nhanh lên.

4

W: Làm ơn, ngồi đi.

M: Cảm ơn.

Vậy, Annabell, điều gì khiến bạn nghĩ mình có thể trở thành một nhân viên phục vụ tốt?

M: Chà, tôi là một người thân thiện và hướng ngoại và tôi thích ở bên mọi người. Tôi đã có một số kinh nghiệm phục vụ khách hàng tại quán cà phê của bà tôi vào năm ngoái. Bây giờ tôi muốn thử làm việc trong môi trường bận rộn. Đó là lý do tại sao tôi thích công việc này.

W: Bạn muốn kiếm được bao nhiêu?

M: Tôi không chắc. Mức lương bình thường là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết:

1. Talk2. Informal conversation3. Job advert4. Job interview

Giải thích:

Talk: bài nói

Informal conversation: cuộc nói chuyện bình thường

Job advert: quảng cáo công việc

Job interview: phỏng vấn công việc

Bài 2

2. Listen again and choose the best answers.

(Nghe lại và chọn câu trả lời đúng nhất)

1. Which information should you always include on a CV?

a Your date of birth

b Your phone number

c Your place of birth


2. What does Paul like about his job?

a It’s challenging.

b He loves travelling.

c It’s very varied.


3. What do applicants need for the job?

a Communication skills

b Experience

c Special qualifications


4. Why did Annabel apply for the job?

a She wants to do something more challenging. 

b She wants to earn more money. 

c She wants to work with some friends.

Lời giải chi tiết:

1. b2. c3. b4. a

1. Which information should you always include on a CV?

(Bạn nên đưa thông tin nào vào CV?)

a Your date of birth

(Ngày sinh của bạn)

b Your phone number

(Số điện thoại của bạn)

c Your place of birth

(Nơi sinh của bạn)

Thông tin: “You should start by giving your personal details, that’s your name, address and contact details”

2. What does Paul like about his job?

(Paul thích gì về công việc của mình?)

a It’s challenging.

(Đó là một thách thức.)

b He loves travelling.

(Anh ấy thích đi du lịch.)

c It’s very varied.

(Nó rất đa dạng.)

Thông tin: “every day is different, so there's never a chance I get bored”

3. What do applicants need for the job?

(Ứng viên cần những gì cho công việc?)

a Communication skills

(Kĩ năng giao tiếp)

b Experience

(Kinh nghiệm)

c Special qualifications

(Bằng cấp đặc biệt)

Thông tin: “If you're interested and you have worked in a retail sector before, you should go to the information desk.”

4. Why did Annabel apply for the job?

(Tại sao Annabel lại nộp đơn xin việc?)

a She wants to do something more challenging. 

(Cô ấy muốn làm điều gì đó thử thách hơn.)

b She wants to earn more money. 

(Cô ấy muốn kiếm được nhiều tiền hơn.)

c She wants to work with some friends. 

(Cô ấy muốn làm việc với một số người bạn.)

Thông tin: “Now I like to try working in busy environment.”

Bài 3

Speaking

3. Work in pairs. Look at the photo and answer the questions.

  1. How do you think the people are feeling?

  2. Which would you prefer: a face-to-face job interview or an interview by phone?

  3. How would you describe the last time you had to make a good impression?

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức ảnh và trả lời các câu hỏi.

1. Bạn nghĩ mọi người đang cảm thấy thế nào?

2. Bạn thích cái nào hơn: phỏng vấn xin việc trực tiếp hay phỏng vấn qua điện thoại?

3. Bạn mô tả lần cuối cùng bạn phải tạo ấn tượng tốt như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

Looking at the picture there are three people and I guess they are having an interview for a job. They are wearing formal clothes and I think the interviewers are polite. They are trying to create a relaxing atmosphere. Besides, your applicant is very confident to express and answer the questions. If I apply for a job, I would prefer a face-to-face job interview. The reason why I chose this is because I can directly interact with the recruiter and understand each other easily. Meeting in person helps me discuss some problems smoothly and I can see how they wear. 

I remember the last time I made a good impression was in 2020. I applied to be a server at the small restaurant, and I said I was good at English. At that time, there was a foreigner who came to the restaurant, but no one could speak English to help him. So I decided to come and help him order and give him some advice on choosing Vietnamese food there. Luckily, after the customer left, the manager told me that he was extremely impressed by my English. 

Tạm dịch:

Nhìn vào bức tranh có ba người và tôi đoán họ đang có một cuộc phỏng vấn xin việc. Họ đang mặc quần áo trang trọng và tôi nghĩ những người phỏng vấn lịch sự. Họ đang cố gắng tạo ra một bầu không khí thư giãn. Bên cạnh đó, ứng viên của bạn rất tự tin thể hiện và trả lời các câu hỏi. Nếu tôi đi xin việc, tôi thích gặp mặt trực tiếp trong cuộc phỏng vấn xin việc hơn. Lý do tại sao tôi chọn điều này vì tôi có thể trực tiếp tương tác với nhà tuyển dụng và hiểu nhau một cách dễ dàng. Gặp gỡ trực tiếp giúp tôi thảo luận một số vấn đề một cách suôn sẻ và tôi có thể xem họ ăn mặc như thế nào.

Tôi nhớ lần cuối cùng tôi tạo được ấn tượng tốt là vào năm 2020. Tôi xin vào làm phục vụ tại một nhà hàng nhỏ, và tôi nói rằng tôi giỏi tiếng Anh. Vào thời điểm đó, có một người nước ngoài đến nhà hàng, nhưng không ai có thể nói tiếng Anh để giúp anh ta. Vì vậy, tôi quyết định đến để giúp anh ấy gọi món và cho anh ấy một số lời khuyên về việc lựa chọn đồ ăn Việt Nam ở đó. May mắn thay, sau khi khách hàng rời đi, người quản lý nói với tôi rằng anh ấy cực kỳ ấn tượng về tiếng Anh của tôi.

Bài 4

Reading

4. Read the article about a job at a chocolate company. Match sentences A-F with gaps 1-5 in the article. There is one extra sentence. 

(Đọc bài báo về một công việc tại một công ty sô cô la. Ghép câu A-F với khoảng trống 1-5 trong bài viết. Có một câu thừa.)

A  Applicants need an excellent sense of taste and smell. 

B  The closing date for applications is 16 December. 

C  If candidates are successful, they will go on to do a blind taste test. 

D  A major chocolate company is looking for a new Taste Assistant for their UK office. 

E  Many people eat too quickly to pay attention to what they are eating.

F  The rest of the time will be spent at the company's headquarters experimenting with different flavours. 


Dream job for chocolate lovers

Are you out of work? Do you love chocolate? 

Then you might be interested in an advertisement that appeared last week in cinemas all over the country. (1)_________

The successful candidate will have to travel abroad regularly to look for the best ingredients for the company's products. (2)______The best part of the job will be testing the new products, which will be done, of course, by the Taste Assistant.

No formal qualifications are needed for the job, but there is one rather special requirement. (3)_______ The company is looking for someone with 'a good nose'. They have no preference for men or women for the job, and age is not important. According to experts, however, women are usually more sensitive to taste than men. They also say that we lose our sense of taste as we get older. For this reason, the successful applicant is likely to be young and female. 

The first stage in the selection process will be an interview. 

(4)________Here, they must identify the flavours of chocolate bars that the company has prepared specially. They won't be chocolate that they have to taste. The final stage will be a live ‘Taste Challenge’in which the five best candidates will take part. The prize for the winner will be the Taste Assistant job.

If you are interested in the post, you need to send in a CV with a cover letter. (5)______ The company will hold interviews in the first week of January, and the successful candidate will start their new job early next year.

Phương pháp giải:

Dịch nghĩa các câu

A  Applicants need an excellent sense of taste and smell. 

(Ứng viên cần có khứu giác và vị giác tuyệt vời.)

B  The closing date for applications is 16 December. 

(Ngày đóng hồ sơ là ngày 16 tháng 12.)

C  If candidates are successful, they will go on to do a blind taste test. 

(Nếu ứng viên trúng tuyển, họ sẽ tiếp tục làm bài kiểm tra vị giác.)

D  A major chocolate company is looking for a new Taste Assistant for their UK office. 

(Một công ty sô cô la lớn đang tìm kiếm một Trợ lý vị giác mới cho văn phòng của họ ở Vương quốc Anh.)

E  Many people eat too quickly to pay attention to what they are eating.

(Nhiều người ăn quá nhanh để chú ý đến những gì họ đang ăn.)

F  The rest of the time will be spent at the company's headquarters experimenting with different flavours

(Thời gian còn lại sẽ dành cho trụ sở chính của công ty để thử nghiệm các hương vị khác nhau)

Lời giải chi tiết:

1. D2. F3. A4. C5. B

Dream job for chocolate lovers

Are you out of work? Do you love chocolate? 

Then you might be interested in an advertisement that appeared last week in cinemas all over the country. (1) A major chocolate company is looking for a new Taste Assistant for their UK office. 

The successful candidate will have to travel abroad regularly to look for the best ingredients for the company's products. (2) The rest of the time will be spent at the company's headquarters experimenting with different flavours. The best part of the job will be testing the new products, which will be done, of course, by the Taste Assistant.

No formal qualifications are needed for the job, but there is one rather special requirement. (3) Applicants need an excellent sense of taste and smell. The company is looking for someone with 'a good nose'. They have no preference for men or women for the job, and age is not important. According to experts, however, women are usually more sensitive to taste than men. They also say that we lose our sense of taste as we get older. For this reason, the successful applicant is likely to be young and female. 

The first stage in the selection process will be an interview. 

(4) If candidates are successful, they will go on to do a blind taste test. Here, they must identify the flavours of chocolate bars that the company has prepared specially. They won't be chocolate that they have to taste. The final stage will be a live ‘Taste Challenge’in which the five best candidates will take part. The prize for the winner will be the Taste Assistant job.

If you are interested in the post, you need to send in a CV with a cover letter. (5) The closing date for applications is 16 December. The company will hold interviews in the first week of January, and the successful candidate will start their new job early next year.

Tạm dịch:

Công việc mơ ước cho những người yêu thích sô cô la

Bạn đang thất nghiệp? Bạn có thích sô cô la?

Vậy, bạn có thể quan tâm đến một quảng cáo xuất hiện vào tuần trước tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Một công ty sô cô la lớn đang tìm kiếm một Trợ lý vị giác mới cho văn phòng của họ ở Vương quốc Anh.

Ứng viên trúng tuyển sẽ phải thường xuyên đi công tác nước ngoài để tìm kiếm những nguyên liệu tốt nhất cho sản phẩm của công ty. Phần thời gian còn lại sẽ dành tại trụ sở chính của công ty để thử nghiệm các hương vị khác nhau. Phần tốt nhất của công việc sẽ là thử nghiệm các sản phẩm mới, tất nhiên sẽ được thực hiện bởi Trợ lý vị giác.

Không cần bằng cấp chính thức cho công việc, nhưng có một yêu cầu khá đặc biệt. Người nộp đơn cần có khứu giác và khứu giác tuyệt vời. Công ty đang tìm kiếm một người có 'mũi tốt'. Họ không ưu tiên nam hay nữ đối với công việc và tuổi tác không quan trọng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phụ nữ thường nhạy cảm với mùi vị hơn nam giới. Họ cũng nói rằng chúng ta mất cảm giác vị giác khi chúng ta già đi. Vì lý do này, người nộp đơn thành công có thể là nữ và trẻ tuổi.

Giai đoạn đầu tiên trong quá trình lựa chọn sẽ là một cuộc phỏng vấn.

Nếu ứng viên trúng tuyển, họ sẽ tiếp tục làm bài kiểm tra vị giác. Ở đây, họ phải xác định hương vị của các thanh sô cô la mà công ty đã chế biến đặc biệt. Chúng sẽ không phải là sô cô la mà họ phải nếm. Chặng cuối cùng sẽ là ‘Thử thách vị giác’ trực tiếp mà năm ứng cử viên xuất sắc nhất sẽ tham gia. Giải thưởng cho người chiến thắng sẽ là công việc Trợ lý vị giác.

Nếu bạn quan tâm đến bài đăng, bạn cần gửi CV kèm theo thư xin việc. Ngày đóng đơn đăng ký là ngày 16 tháng 12. Công ty sẽ tổ chức phỏng vấn vào tuần đầu tiên của tháng 1, và ứng viên trúng tuyển sẽ bắt đầu công việc mới vào đầu năm sau.

Bài 5

Grammar and vocabulary

5. Choose the best options to fill in the blanks.

(Chọn những phương án tốt nhất để điền vào chỗ trống.)

HOW TO GET YOURSELF NOTICED

Marketing graduate Alfred Ajani, aged 22, applied unsuccessfully for over three hundred positions when he finished university. It seemed that the only posts available were for (1)____temporary jobs. Alfred wanted something (2)_____, so he decided to try a different approach. 'If I give people my CV in person, perhaps (3)_____ a job,' he thought. He went to London's Waterloo Station and (4) _____ at the entrance with a pile of CVs and a card advertising his services. At first, commuters were a (5)______suspicious, but then they started going up to him to ask what he (6)______. During the day, he met some very interesting people. When he got home, Alfred received a phone call about a marketing job in Barcelona. He was (7)______ because his plan had worked. He (8)______ an interview for the job next week. If he (9)______ the job, he'll be able to work using his studies. Of course, he (10)______ learn a new language too. 

1    a   badly-paid               b   creative                c   rewarding

2    a   the best                    b   better                   c   best

3    a   I'm getting               b   I'll get                  c   I got

4    a   stood                        b   stands                  c   standing 

5    a   bit                            b   few                      c    lot

6    a   do                            b   had done              c    was doing

7    a   confused                  b   delighted              c   disappointed

8    a   would have              b   have                     c   's going to have

9    a   get                            b   will get                c    gets

10  a    had to                      b   'll have to            c    have to

Lời giải chi tiết:

1. a2. b3. b4. a5. a6. c7. b8. c9. c10. b

HOW TO GET YOURSELF NOTICED

Marketing graduate Alfred Ajani, aged 22, applied unsuccessfully for over three hundred positions when he finished university. It seemed that the only posts available were for (1) badly-paid temporary jobs. Alfred wanted something (2) better, so he decided to try a different approach. 'If I give people my CV in person, perhaps (3) I'll get a job,' he thought. He went to London's Waterloo Station and (4) stood at the entrance with a pile of CVs and a card advertising his services. At first, commuters were a (5) bit suspicious, but then they started going up to him to ask what he (6) was doing. During the day, he met some very interesting people. When he got home, Alfred received a phone call about a marketing job in Barcelona. He was (7) delighted because his plan had worked. He (8) 's going to have an interview for the job next week. If he (9) gets the job, he'll be able to work using his studies. Of course, he (10) ‘ll have to learn a new language too.

 

Bài dịch

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MÌNH ĐƯỢC CHÚ Ý

Alfred Ajani, tốt nghiệp ngành Marketing, 22 tuổi, đã nộp đơn xin việc không thành công cho hơn ba trăm vị trí khi anh ấy tốt nghiệp đại học. Có vẻ như các bài đăng duy nhất có sẵn dành cho công việc tạm thời được trả lương thấp. Alfred muốn thứ tốt hơn, vì vậy anh ấy quyết định thử một cách tiếp cận khác. "Nếu tôi đưa cho mọi người CV của tôi trực tiếp, có lẽ tôi sẽ nhận được một công việc," anh nghĩ. Anh ta đến ga Waterloo của London và đứng ở lối vào với một đống CV và một tấm thẻ quảng cáo dịch vụ của anh ta. Ban đầu, những người đi làm tỏ ra nghi ngờ bit, nhưng sau đó họ bắt đầu đến gặp anh ta để hỏi xem anh ta đang làm gì. Trong ngày, anh ấy đã gặp một số người rất thú vị. Khi về đến nhà, Alfred nhận được một cuộc điện thoại thông báo về một công việc tiếp thị ở Barcelona. Anh ấy rất vui mừng vì kế hoạch của anh ấy đã thành công. Anh ấy sẽ có một cuộc phỏng vấn cho công việc vào tuần tới. Nếu anh ấy nhận được công việc, anh ấy sẽ có thể làm việc bằng việc học của mình. Tất nhiên, cậu ấy cũng sẽ phải học một ngôn ngữ mới.

Bài 6

Writing 

6. Write an application letter for the job in exercise 4. Include this information: 

- what the job is and how you found out about it 

- why you are interested in the job

- why you are the right person for the job 

- what you are sending with the letter and when you can start work 

- what you would like to happen next. 

(Viết đơn xin việc trong bài tập 4. Bao gồm thông tin sau:

- công việc là gì và làm thế nào bạn phát hiện ra nó

- tại sao bạn quan tâm đến công việc

- tại sao bạn là người phù hợp với công việc

- những gì bạn đang gửi cùng với bức thư và khi nào bạn có thể bắt đầu công việc

- điều bạn muốn xảy ra tiếp theo.)

Lời giải chi tiết:

From: Kate Nguyen <katenguyen123@gmail.com> 

Sent: Saturday, December 10, 8:00 am

To: coachmytran@altoncenter

Subject: Application for Taste Assistant position

49 Nguyen Hue Street 

10th December, 2022

Dear Madam,

I noticed the advertisement for a Taste Assistant in cinemas yesterday and am writing to apply for this position.

During my four years at my university, I am a leader of the sensory evaluation club of Food Sciences major. I think this is a job where my skill will be useful.

I am a person who loves traveling and trying different kinds of food. Besides, I really enjoy researching new ingredients as well as creating various tastes. Furthermore, I believe I possess the personal qualities necessary for the job. I am flexible and responsible, which makes it easier for me to work abroad at any time. 

Attached to the email are my CV and certificate of Sensory evaluation at university.  

I look forward to hearing from you soon

Yours faithfully,

Kate 

Kate Nguyen

Tạm dịch:

Người gửi: Kate Nguyễn <katenguyen123@gmail.com>

Đã gửi: Thứ bảy, ngày 10 tháng 12, 8 giờ sáng

Tới: coachmytran @ altoncenter

Chủ đề: Ứng tuyển vị trí Trợ lý vị giác

49 Nguyễn Huệ

10 tháng 12, 2022

Thưa bà,

Tôi đã chú ý đến quảng cáo cho Nhân viên hỗ trợ vị giác trong rạp chiếu phim ngày hôm qua và đang viết thư để ứng tuyển cho vị trí này.

Trong suốt 4 năm học đại học, tôi là trưởng nhóm đánh giá cảm quan của chuyên ngành Khoa học thực phẩm. Tôi nghĩ đây là một công việc mà kỹ năng của tôi sẽ hữu ích.

Tôi là một người thích đi du lịch và thử các loại đồ ăn khác nhau. Bên cạnh đó, tôi thực sự thích nghiên cứu các thành phần mới cũng như tạo ra nhiều hương vị khác nhau. Hơn nữa, tôi tin rằng mình có những phẩm chất cá nhân cần thiết cho công việc. Tôi linh hoạt và có trách nhiệm, điều này giúp tôi dễ dàng làm việc ở nước ngoài hơn bất cứ lúc nào.

Đính kèm email của tôi là CV và chứng chỉ đánh giá Cảm quan tại trường đại học.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bà.

Trân trọng,

Kate

Kate Nguyen

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi