Language focus - Unit 6 - Tiếng Anh 6 - Explore English

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài A
Bài B
Bài C
Bài D
Bài E
Idiom
Từ vựng
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài A
Bài B
Bài C
Bài D
Bài E
Idiom
Từ vựng

Bài A

A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue.

(Nghe và đọc. Sau đó lặp lại bài hội thoại và thay thế các từ màu xanh.)

1. Stig: How’s school this year, Minh?

  Minh: It’s OK. But I get up at 5:30 every morning.

(5:00, 5:45)

2. Stig: Wow! That’s early!

  Minh: Yeah, I have soccer practice at 6:00. School starts at 7:00.

(cricket, tennis)

3. Minh: What time do you go to school, Stig?

Stig: I go to school at 8:00. I get up at 7:15.

(have breakfast, wake up)

4. Minh: Stig, what time is it now in Sweden?

   Stig: Oh no, it’s 8:00. I’m late. See you later, Minh.

(8:05, 8:15)

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài hội thoại:

1. Stig: Năm học này thế nào, Minh?

   Minh: Cũng ổn. Nhưng mình thức dậy lúc 5:30 mỗi sáng.

(5:00, 5:45)

2. Stig: Chà! Sớm vậy!

   Minh: Ừ, mình tập bóng lúc 6 giờ sáng. Trường học bắt đầu lúc 7:00.

(cricket, tennis)

3. Minh: Mấy giờ bạn đi học, Stig?

  Stig: Mình đi học lúc 8 giờ. Mình thức dậy lúc 7:15.

(ăn sáng, thức dậy)

4. Minh: Stig, bây giờ ở Thụy Điển là mấy giờ?

  Stig: Ồ không, bây giờ là 8 giờ. Mình muộn mất rồi. Hẹn gặp lại, Minh.

(8:05, 8:15)

Lời giải chi tiết:

Stig: How’s school this year, Minh?

(Năm học này thế nào, Minh?)

Minh: It’s OK. But I get up at 5:00 every morning.

(Cũng ổn. Nhưng mình thức dậy lúc 5:00 mỗi sáng.)

Stig: Wow! That’s early!

(Chà! Sớm vậy!)

Minh: Yeah, I have tennis practice at 6:00. School starts at 7:00. What time do you go to school, Stig?

(Ừ, mình tập quần vợt  lúc 6 giờ sáng. Trường học bắt đầu lúc 7:00. Mấy giờ bạn đi học, Stig?)

Stig: I go to school at 8:00. I have breakfast at 7:15.

(Mình đi học lúc 8 giờ. Mình ăn sáng lúc 7:15.)

Minh: Stig, what time is it now in Sweden?

(Stig, bây giờ ở Thụy Điển là mấy giờ?)

Stig: Oh no, it’s 8:15. I’m late. See you later, Minh.

(Ồ không, bây giờ là 8:15. Mình muộn mất rồi. Hẹn gặp lại, Minh.)

Bài B

B. Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation.

(Thực hành với bạn. Thay thế bất cứ từ nào để tạo nên bài hội thoại của riêng em.)

Lời giải chi tiết:

An: How’s school this year, Binh?

(Năm học này thế nào, Binh?)

Binh: It’s great because I can get up quite late at 6:00 every morning.

(Tuyệt lắm vì mình có thể thức dậy khá muộn 6 giờ mỗi sáng.)

An: Wow! That’s wonderful!

(Chà! Tuyệt đấy!)

Binh: Yeah, then I do morning exercise, have breakfast and go to school. School starts at 9:00. What time do you go to school, An?

(Ừ, sau đó mình tập thể dục buổi sáng, ăn sáng và đi học. Trường học bắt đầu lúc 9 giờ. Mấy giờ bạn đi học, An?)

An: I go to school at 6:00, so I get up at 5:30.

(Mình đi học lúc 6 giờ, vì vậy mình thức dậy lúc 5:30.)

Binh: So what time does your school start?

(Vậy trường học của bạn bắt đầu lúc mấy giờ?)

An: It starts at 7:00. Oh no, it’s 7:15. I’m late. See you later, Binh.

(Trường học bắt đầu lúc 7:00. Ồ không, bây giờ là 7:15. Mình muộn mất rồi. Hẹn gặp lại, Bình.)

Bài C

C. Complete the sentences. Then listen and check your answers.

(Hoàn thành câu. Sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

1. She always (get/gets) up at 8 o’clock.

2. He sometimes (has/has) breakfast at 7:15.

3. What time do they (has/have) dinner?

4. What time (do/does) he go to bed?

5. I always (do/does) homework at 4 o’clock.

6. He often (go/goes) home at 6 o’clock.

Phương pháp giải:

- Chủ ngữ số nhiều (I, we, you, they) + động từ giữ nguyên

- Chủ ngữ số ít (she, he, it) + động từ thêm “-s/-es”

Lời giải chi tiết:

1. gets

2. has

3. have

4. does

5. do

6. goes

1. She always gets up at 8 o’clock.

( Cô ấy luôn dậy lúc 8 giờ.)

2. He sometimes has breakfast at 7:15.

( Anh ấy đôi khi ăn sáng lúc 7:15.)

3. What time do they have dinner?

( Họ ăn tối lúc mấy giờ?)

4. What time does he go to bed?

( Mấy giờ anh ấy đi ngủ?)

5. I always do homework at 4 o’clock.

( Tôi luôn làm bài tập về nhà lúc 4 giờ chiều.)

6. He often goes home at 6 o’clock.

( Anh ấy thường về nhà lúc 6 giờ tối.)

Bài D

D. Complete the sentences. Use words from the box to make true sentences about you.

(Hoàn thành câu. Sử dụng các từ trong khung để tạo thành câu đúng về em.)

always              never              sometimes              often              usually

1. I _______________ get up at 6 oclock.

2. I ________________  have breakfast before school.

3.I_________________do my homework after school.

4. I ________________go to bed at midnight.

Phương pháp giải:

- always: luôn luôn

- never: không bao giờ

- sometimes: thỉnh thoảng

- often: thường thường

- usually: thường xuyên

Lời giải chi tiết:

1. I always get up at 6 oclock.

(Tôi luôn thức dậy lúc 6 giờ sáng.)

2. I usually have breakfast before school.

(Tôi thường xuyên ăn sáng trước khi đi học.)

3. I always do my homework after school.

(Tôi luôn làm bài tập về nhà sau giờ học.)

4. I never go to bed at midnight.

(Tôi chưa bao giờ đi ngủ vào 12 giờ khuya.)

Bài E

E. Work in small groups. Choose one activity and one time and make a sentence. Say how often you do the activity. Take turns.

(Làm việc theo nhóm nhỏ. Chọn một hoạt động và một thời điểm và đặt một câu. Nói em làm hành động đó với tần suất như thế nào. Luân phiên nhau.)

Activity

Adverb

Time

get up

have breakfast

go to school

go home

do homework

go to bed

never

sometimes

often

usually always

1:30

3:00

6:00

7:30

8:00

9:00

 - I usually get up at 6 o’clock.

(Tôi thường ngủ dậy lúc 6 giờ sáng.)

Lời giải chi tiết:

- I always have breakfast at 7:30.

(Tôi luôn ăn sáng lúc 7:30.)

- I usually go to school at 8:00.

(Tôi thường đến trường lúc 8 giờ.)

- I often go home at 1:30.

(Tôi thường về nhà lúc 1:30 chiều.)

- I always do my homework at 3:00.

(Tôi luôn làm bài tập về nhà lúc 3:00.)

- I sometimes go to bed at 9:00.

(Tôi đôi khi đi ngủ lúc 9:00.)

Idiom

IDIOM

(Thành ngữ)

If you do something “against the clock” you do it_________.

a. in a hurry

b. very late

Phương pháp giải:

against the clock = if you do something against the clock, you do it fast in order to finish before a particular time: nếu bạn làm việc gì mà “against the clock”, bạn làm nó nhanh để kịp hoàn thành trước một thời điểm cụ thể

Lời giải chi tiết:

a. in a hurry

If you do something “against the clock” you do it in a hurry.

(Nếu bạn làm việc  gì đó “against the clock” bạn làm nó một cách vội vã.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi