1. Phonetics - Unit 9 VBT tiếng anh 8 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2

Bài 1

Bài 1

Task 1. Circle the word marked A, B, C or D with a different stress pattern from the others.
(Khoanh tròn từ được đánh dấu A, B, C hoặc D có trọng âm khác với các từ còn lại)

Lời giải chi tiết:

1. A. collapse        B. damage                   C. erupt                       D. affect
Lời giải

Collapse: /kəˈlæps/ 

Damage: /ˈdæmɪdʒ/ 

Erupt: /ɪˈrʌpt/ 

Affect: /əˈfekt/ 

Câu B trọng âm rơi vào âm 1 còn lại rơi vào âm 2 

Đáp án: B

2. A. disaster B. eruption C. pollution D. permanent

Lời giải

disaster: /dɪˈzɑːstə(r)/

eruption:  /ɪˈrʌpʃn/

pollution: /pəˈluːʃn/
permanent: /ˈpɜːmənənt/

Câu D trọng âm rơi vào âm 1 còn lại rơi vào âm 2 

Đáp án: D

3. A. volcano      B. temperature     C. illustrate     D. station

Lời giải

volcano:  /vɒlˈkeɪnəʊ/ 

temperature:  /ˈtemprətʃə(r)/ 

illustrate:  /ˈɪləstreɪt/ 

station:   /ˈsteɪʃn/ 

 Câu A trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại rơi vào âm thứ nhất

Đáp án: A

4. A. tsunami     B. typhoon       C. thunderstorm      D. tornado

Lời giải

 tsunami:   /tsuːˈnɑːmi/ 

typhoon:   /taɪˈfuːn/ 

   thunderstorm:  /ˈθʌndəstɔːm/ 

tornado:  /tɔːˈneɪdəʊ/ 

Câu C trọng âm rơi vào âm 1 còn lại rơi vào âm 2 

Đáp án: C

5. A. accommodation     B. contribution      C. evacuation        D.contamination
Lời giải

accommodation: /əˌkɒməˈdeɪʃn/  
contribution:  /ˌkɒntrɪˈbjuːʃn/

evacuation: /ɪˌvækjuˈeɪʃn/

contamination: /kənˌtæmɪˈneɪʃn/
Câu  B trọng âm rơi vào âm 3 còn lại rơi vào âm 4

Đáp án: B

Bài 2

Bài 2

Task 2. Mark the stress in the underlined words. ( Đánh dấu trọng âm các từ được gạch chân.)

Lời giải chi tiết:

1. My brother likes photography. Last year he won the first prize at the national competition for both amateur and professional photographers.
Đáp án:

Photography /fəˈtɒɡrəfi/ (trọng âm rơi vào âm thứ 2)

2. My father is a geologist. He learned geology at a university in Russia.

Đáp án:

Geology /dʒiˈɒlədʒi/ (trọng âm rơi vào âm thứ 2)

3. She is a well-known biologist. She is now working at a Biology Institute in Ha Noi
Đáp án:

Biology /baɪˈɒlədʒi/ (trọng âm rơi vào âm thứ 2)

4. At the geography lesson yesterday, our teacher explained to us a lot about the changes in the weather recently.
Đáp án:

Geography /dʒiˈɒɡrəfi/ (trọng âm rơi vào âm thứ 2)

 5. My next-door neighbour is very interested in astrology. He spends most of his free time reading books about it.
Đáp án:

Astrology /əˈstrɒlədʒi/ (trọng âm rơi vào âm thứ 2)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi