Lesson 1 - Unit 6. Community Life - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
New Words a
New Words b
Listening a
Listening b
Grammar a
Grammar b
Grammar c
Writing
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
New Words a
New Words b
Listening a
Listening b
Grammar a
Grammar b
Grammar c
Writing

New Words a

a. Unscramble the words.

(Sắp xếp lại từ.)

Lời giải chi tiết:

1. change: thay đổi

2. rebuild: xây dựng lại

3. develop: phát triển

4. move away: di chuyển đi, di dời

5. increase: tăng

6. decrease: giảm

New Words b

b. Match the words in Task a. with their definitions.

(Nối các từ trong Task a. với các định nghĩa của họ.)

1. get better, or make something better over time 

____________________________________________________________

2. make something bigger, or become bigger in size, number, or amount

____________________________________________________________

3. become different, or make someone or something different

____________________________________________________________

4. go to a different place to live

____________________________________________________________

5. make something smaller, or become smaller in size, number, or amount

____________________________________________________________

6. make something again, especially if we want to improve what was there before

____________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. get better, or make something better over time => develop

(trở nên tốt hơn, hoặc làm một cái gì đó tốt hơn theo thời gian => phát triển)

2. make something bigger, or become bigger in size, number, or amount => increase

( làm cho một cái gì đó lớn hơn hoặc trở nên lớn hơn về kích thước, số lượng hoặc số lượng => tăng)

3. become different, or make someone or something different => change

(trở nên khác biệt, hoặc làm cho ai đó hoặc một cái gì đó khác => thay đổi)

4. go to a different place to live => move away

(đi đến một nơi khác để sống => chuyển đi)

5. make something smaller, or become smaller in size, number, or amount => decrease

(làm cho một cái gì đó nhỏ hơn hoặc trở nên nhỏ hơn về kích thước, số lượng hoặc số lượng => giảm)

6. make something again, especially if we want to improve what was there before => rebuild

(làm lại một cái gì đó, đặc biệt nếu chúng ta muốn cải thiện những gì đã có trước đó => xây dựng lại)

Listening a

a. Listen to Emma talking to her grandfather about how their town has changed. Listen and circle all the topics they talk about.

(Hãy nghe Emma nói chuyện với ông của cô ấy về việc thị trấn của họ đã thay đổi như thế nào. Lắng nghe và khoanh tròn tất cả các chủ đề họ nói.)

traffic (giao thông)

houses (những ngôi nhà)

trains (xe lửa)

cafés (quán cà phê)

libraries (thư viện)

schools (trường học)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Emma: Hi, grandpa. Thanks for helping me with my geography project.

Grandpa: Sure, Emma. What do you want to know?

Emma: How has the town changed since you were young?

Grandpa: Wow, it used to be smaller. New houses and apartments were built in the 1990s, there were also a lot more people.

Emma: Why?

Grandpa: Well, a lot of people moved away from the city to live here. Houses are cheaper and it's nicer for families. Most people drive to work in the city.

Emma: What else has changed?

Grandpa: There are a lot more cars. We had a big traffic problem until the main road was rebuilt a few years ago.

Emma: I see. Do you think there are more things to do now than when you were young?

Grandpa: Yeah. Big restaurants and shopping malls were opened in 1990s. Lots of cafes have opened recently, too. It's a much better place for young people.

Emma: Yeah, I guess so.

Grandpa: Oh and one other thing, there used to be only one small school for the whole town. That was closed ten years ago and now all the children go to the two big new schools downtown.

Emma: Okay, thanks grandpa.

Grandpa: You're welcome. I might have some photos for your project. Let me see.

Tạm dịch:

Emma: Chào ông. Cảm ơn đã giúp con với dự án địa lý của con.

Ông: Chắc chắn rồi, Emma. Con muốn biết gì?

Emma: Thị trấn đã thay đổi như thế nào kể từ khi ông còn nhỏ?

Ông: Chà, nó từng nhỏ hơn. Những ngôi nhà và chung cư mới được xây dựng từ những năm 1990, cũng có rất nhiều người ở.

Emma: Tại sao ạ?

Ông: Chà, rất nhiều người đã rời thành phố đến đây sống. Nhà rẻ hơn và đẹp hơn cho các gia đình. Hầu hết mọi người lái xe để làm việc trong thành phố.

Emma: Điều gì khác đã thay đổi ạ?

Ông: Còn rất nhiều ô tô nữa. Chúng ta đã gặp một vấn đề lớn về giao thông cho đến khi con đường chính được xây dựng lại cách đây vài năm.

Emma: Ra vậy. Ông có nghĩ rằng có nhiều việc phải làm bây giờ hơn so với khi ông còn trẻ không?

Ông nội: Có. Các nhà hàng lớn và trung tâm mua sắm được mở vào những năm 1990. Rất nhiều quán cà phê đã mở gần đây. Đó là một nơi tốt hơn nhiều cho những người trẻ tuổi.

Emma: Vâng, con cũng đoán vậy.

Ông: Ồ và một điều nữa, trước đây chỉ có một trường học nhỏ cho cả thị trấn. Nó đã bị đóng cửa mười năm trước và bây giờ tất cả trẻ em đi học ở hai trường học mới lớn ở trung tâm thành phố.

Emma: Được rồi, cảm ơn ông nội.

Ông: Không có chi. Ông có thể có một số hình ảnh cho dự án của con. Hãy để ông xem.

Lời giải chi tiết:

The topics they talk about: traffic, houses, cafés, schools.

(Các chủ đề họ nói về: giao thông, nhà ở, quán cà phê, trường học.)

Listening b

b. Now, listen and circle.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

1. The town used to be smaller. (Thị trấn từng nhỏ hơn.)

2. People moved away from the city. (Mọi người chuyển đi khỏi thành phố.)

3. The main road was rebuilt. (Con đường chính được xây dựng lại.)

4. Big restaurants and shopping malls were opened. (Các nhà hàng lớn và trung tâm mua sắm được mở ra.)

5. There used to be one school. ( Đã từng có một trường học.)

Grammar a

a. Complete the tables with the correct form.

(Hoàn thành các bảng với biểu mẫu chính xác.)

Verb

Past participate

1. close

2. change

3. develop

4. move away

5. find

6. provide

7. increase

8. decrease

9. rebuild 

Tạm dịch:

Động từ

Quá khứ phân từ

1. đóng

2. thay đổi

3. phát triển

4. di chuyển đi

5. tìm

6. cung cấp

7. tăng

8. giảm

9. xây dựng lại

Lời giải chi tiết:

Verb (Động từ)

Past participate (Quá khứ phân từ)

1. close (đóng)

closed (đã đóng)

2. change (thay đổi)

changed (đã thay đổi)

3. develop (phát triển)

developed (đã phát triển)

4. move away (di chuyển đi)

moved away (đã chuyển đi)

5. find (tìm)

found (đã tìm)

6. provide (cung cấp)

provided (đã cung cấp)

7. increase (tăng)

increased (đã tăng)

8. decrease (giảm)

decreased (đã giảm)

9. rebuild (xây dựng lại)

rebuilt (đã xây dựng lại)

Grammar b

b. Fill in the blanks with the correct form of the verbs.

(Điền vào chỗ trống với dạng đúng của các động từ.)

1. In the 2000s, the town ____________ (rebuild) after the earthquake.

2. A lot of roads ____________ (build) in the town in the 2000s.

3. All my friends used to live here, but some ___________ (move away) in the 1990s.

4. The swimming pool __________ (close) by the council because they thought it was unsafe for the children.

5. The number of buses ____________ (increase) in the town last year.

6. The number of cars _____________ (decrease) by 8% last year.

Lời giải chi tiết:

1. was rebuilt

2. were built

3. moved away

4. was closed

5. increased

6. decreased

1. In the 2000s, the town was rebuilt after the earthquake. 

(Vào những năm 2000, thị trấn được xây dựng lại sau trận động đất.)

2. A lot of roads were built in the town in the 2000s.

(Rất nhiều con đường đã được xây dựng trong thị trấn vào những năm 2000.)

3. All my friends used to live here, but some moved away in the 1990s.

(Tất cả bạn bè của tôi từng sống ở đây, nhưng một số đã chuyển đi vào những năm 1990.)

4. The swimming pool was closed by the council because they thought it was unsafe for the children.

( Hồ bơi đã bị hội đồng đóng cửa vì họ cho rằng nó không an toàn cho lũ trẻ.)

5. The number of buses increased in the town last year.

(Số lượng xe buýt đã tăng lên trong thị trấn vào năm ngoái.)

6. The number of cars decreased by 8% last year.

(Số lượng ô tô giảm 8% trong năm ngoái.)

Grammar c

c. Change the active sentences into passive sentences.

(Thay đổi câu chủ động thành câu bị động.)

1. She sang two songs last night.

____________________________________________________________

2. They rebuilt three hotels last year.

____________________________________________________________

3. They changed the law in 2005.

____________________________________________________________

4. He developed the company from nothing in the 2000s.

____________________________________________________________

5. She didn’t write that mystery novel.

____________________________________________________________

6. We opened a great new restaurant downtown.

Lời giải chi tiết:

1. Two songs were sung last night.

(Hai bài hát đã được hát đêm qua.)

2. Three hotels were rebuilt last year.

(Ba khách sạn đã được xây dựng lại vào năm ngoái.)

3. The law was changed in 2005.

(Luật đã được thay đổi vào năm 2005.)

4. The company was developed from nothing in the 2000s.

(Công ty được phát triển từ con số không vào những năm 2000.)

5. That mystery novel wasn’t written by her.

(Cuốn tiểu thuyết bí ẩn đó không phải do cô ấy viết.)

6. A great new restaurant was opened downtown.

(Một nhà hàng mới tuyệt vời đã được mở ở trung tâm thành phố.)

Writing

Look at the table and write a paragraph about how the town of Newton has changed. Write about at least four ideas. Say if you would like to live in Newton.

(Nhìn vào bảng và viết một đoạn văn về thị trấn Newton đã thay đổi như thế nào. Viết về ít nhất bốn ý tưởng. Nói nếu bạn muốn sống ở Newton.)

population increased

new restaurant opened

small stores closed

sports center and swimming pool rebuilt

pollution decreased

parks and gardens opened

Newton has changed a lot over the last thirty years. The town used to be a lot smaller. Lots of jobs were created, then new houses and apartments were built in the 1990s. A lot of people moved away from the city to live here, so the population has increased for five percent. Some big parks and gardens were opened in the 2000s. The air pollution has deceased since then. Air quality is pretty good now. Also, the swimming pool and sports center were opened five years ago. I think the town has developed a lot, and now there are so many things for young people to do. I would love to live in Newton.

Tạm dịch:

population increased (dân số tăng lên)

new restaurant opened (nhà hàng mới được khai trương)

small stores closed (các cửa hàng nhỏ đã đóng cửa)

sports center and swimming pool rebuilt (trung tâm thể thao và hồ bơi được xây dựng lại)

pollution decreased

(ô nhiễm giảm)

parks and gardens opened (công viên và khu vườn đã mở cửa)

Newton đã thay đổi rất nhiều trong ba mươi năm qua. Thị trấn từng nhỏ hơn rất nhiều. Rất nhiều việc làm đã được tạo ra, sau đó những ngôi nhà và căn hộ mới được xây dựng vào những năm 1990. Rất nhiều người đã rời khỏi thành phố để sống ở đây, vì vậy dân số đã tăng lên năm phần trăm. Một số công viên và khu vườn lớn đã được mở cửa vào những năm 2000. Tình trạng ô nhiễm không khí đã biến mất kể từ đó. Chất lượng không khí hiện nay khá tốt. Ngoài ra, hồ bơi và trung tâm thể thao đã được mở cách đây 5 năm. Tôi nghĩ rằng thị trấn đã phát triển rất nhiều, và bây giờ có quá nhiều thứ cho những người trẻ tuổi để làm. Tôi rất thích sống ở Newton.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi