Pronunciation - Unit 3: Music - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

Đề bài

Choose the correct letter (A, B, C or D) to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress.

(Chọn chữ cái đúng (A, B, C hoặc D) để chỉ ra từ khác với ba từ còn lại ở vị trí của trọng âm chính.)

1. A. singer

2. A. common

3. A. compose

4. A. talent

5. A upload

6. A. weather

7. A. become

8. A. theatre 

B. receive

B. music

B. careful

B. artist

B. theatre

B. birthday

B. idol

B. movie

C. programme

C. people  

C. second 

C. award     

C. receive             

C. boring 

C. comment 

C. famous

D. lyrics       

D. perform

D. album

D. famous

D. guitar

D. expect

D. season

D. attend

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đa số các danh từ và tính từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

- Đa số các động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Lời giải chi tiết

1. B

A.singer /ˈsɪŋə(r)/ (n): ca sĩ

B. received /rɪˈsiːvd/ (v): nhận được

C.programme /ˈprəʊɡræm/ (n): chương trình

D. lyrics /ˈlɪr·ɪks/ (n): lời bài hát

Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

2. D

A. common /ˈkɒmən/ (a): phổ biến

B. music /ˈmjuː.zɪk/ (n): âm nhạc

C. people  /ˈpiː.pəl/ (n): mọi người

D. perform /pəˈfɔːm/ (v): trình bày, thể hiện

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

3. A

A. compose /kəmˈpəʊz/ (v): sáng tác, biên soạn

B. careful /ˈkeəfl/ (a): cẩn thận

C. second /ˈsek.ənd/ (a): thứ hai

D. album /ˈæl.bəm/: tập ảnh, tập tem

Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

4. C

A. talent /ˈtæl.ənt/ (n): tài năng

B. artist /ˈɑːtɪst/ (n): nghệ sĩ

C. award /əˈwɔːd/ (v): thưởng, ban cho

D. famous /ˈfeɪ.məs/ (a): nổi tiếng

Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

5. B

A. upload /ʌpˈləʊd/ (v): tải lên

B. theatre /ˈθɪə.tər/ (n): nhà hát

C. received /rɪˈsiːvd/ (v): nhận được

D. guitar  /ɡɪˈtɑːr/ (n): đàn ghi – ta

Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

6. D

A. weather /ˈweð.ər/ (n): thời tiết

B. birthday /ˈbɜːθ.deɪ/ (n): ngày sinh nhật

C. boring /ˈbɔː.rɪŋ/ (a): buồn chán

D. expect /ɪkˈspekt/ (v): chờ đợi

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

7. A

A. become /bɪˈkʌm/ (v): trở thành

B. idol /ˈaɪ.dəl/ (n): thần tượng

C. comment /ˈkɒm.ent/ (n): bình luận

D. season /ˈsiː.zən/ (n): mùa

8. D

A. theatre /ˈθɪə.tər/ (n): nhà hát

B. movie /ˈmuː.vi/ (n): bộ phim

C. famous /ˈfeɪ.məs/ (a): nổi tiếng

D. attend /əˈtend/ (v): tham dự

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi