3. Reading - Unit 9 trang 96 Tiếng Anh 12

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Before
While
Task 1
Task 2
Task 3
After
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Before
While
Task 1
Task 2
Task 3
After

Before

I. BEFORE YOU READ (Trước khi đọc)

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What do you know about deserts?

2. What kinds of plants and animals live in a desert?

3. Name some of the countries which have deserts

Lời giải chi tiết:

1.  Deserts are the large areas of sand without tree and water, but with severe climates, very hot during the day, and very cold at night. There is very little rainfall there; very few people and animals live except for in oases.

Tạm dịch: Bạn biết gì về sa mạc?

=> Sa mạc là những vùng đất cát rộng lớn không có cây cối và nước, nhưng với khí hậu khắc nghiệt, rất nóng vào ban ngày, và rất lạnh vào ban đêm. Ở  đó có rất ít mưa ; rất ít người và động vật sống ngoại trừ trong các ốc đảo.

2. In a desert, only cacti and a kind of spinifex can grow. No kind of animals can live in deserts.

Tạm dịch: Loại thực vật và động vật sống trong sa mạc?

=>Trong sa mạc, chỉ có xương rồng và một loại cây lá kim mới có thể phát triển. Không một loại động vật nào có thể sống trong sa mạc.

3. Australia, Mongolia, the USA and in north Africa have deserts.

Tạm dịch: Kể tên một số nước có sa mạc

=> Úc, Mông Cổ, Hoa Kỳ và ở Bắc Phi có sa mạc.

While

II. WHILE YOU READ

Read the passage and do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn làm bài tập kèm theo.)

Three great stretches of sandy desert almost circle the centre of Australia. To the north of Nullabor Plain stretches the Great Victoria Desert. In the west, the Gibbon, Great Sandy, and Tanami Deserts comprise an enormous sandy area. North of Lake Eyre lies the Simpson Desert, the last part of Australia to be explored.

The Simpson Desert lies between Lake Eyre in the south, the Macdonnel Ranges in the north, the Mulligan and the Diamantina Rivers in the east, and the Macumba and Finke Rivers in the west. The first European entered the Simpson Desert in 1845. But the desert remained a mystery until Madigan made an aerial survey in 1929. He named the desert after Simpson, President of the South Australian Branch of the Royal Geographical Society of Australia.

In 1936, Colson and an Australian Aborigine took camels across the desert. They travelled along the border of South Australia and the Northern Territory. Three years later Madigan led a scientific expedition across the sand dunes on a more northerly route. Colson and Madigan both travelled eastward across the Simpson Desert.

In the Simpson Desert there are different types of dunes. In the western part of the desert, there is a network of short dunes, mostly less than 10 metres high. Hummock grasses grow in loose sand on the crest and spinifex grows in the corridors between dunes and on the more stable slopes.

In the northern part of the desert, the dunes are parallel and separated by corridors of low, open shrubland. Spinifex grows on the slopes of the dunes. These dunes are deep red-brown, but the sand is pale in the area where Queensland, South Australia and Northern Territory meet. Dry salt lakes up to 70 kilometres long and 15 kilometres wide lie between long dunes with crests 20 metres high.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

Ba dải đât rộng lớn của sa mạc cát hầu như bao quanh phần trung tâm của nước Úc. Về phía bắc của bình nguyên Nullabor trải dài Đại Sa mạc Victoria. Về phía tây, sa mạc Gibbon, Great Sandy và sa mạc Tanami bao gồm một khu vực cát mênh mông. Phía bắc cùa hồ Eyre trải dài sa mạc Simpson, phần cuối cùng của nước Úc được khám phá.

Sa mạc Simpson nằm giữa Hồ Eyre ở phía nam, dãy Macdonnel ở phía bắc, hai dòng sông Mulligan và Diamantina ở phía đông, hai sông Macumba và Finke ở phía tây. Những người Âu châu vào sa mạc Simpson năm 1845, nhưng sa mạc vẫn là nơi bí hiểm cho đến khi Madigan thực hiện cuộc khảo sát trên không vào năm 1929. Ông đặt tên cho sa mạc là Simpson, tên của Chù tịch Chi nhánh phía nam của Hội Địa lí Hoàng gia Úc.

Năm 1936, Colson và một thổ dân úc dùng lạc đà băng qua sa mạc. Họ đi dọc theo ranh giới Nam úc và Northern Territory. Ba năm sau, Madigan dẫn một đoàn thám hiểm băng qua những đồi cát theo đường tiến xa về phía bắc hơn. Cả hai Colson và Madigan đi về phía đông băng qua sa mạc Simpson.

Ở sa mạc Simpson có nhiều loại hình đồi cát khác nhau. Ở phía tây của sa mạc, có một mạng lưới đồi cát thấp, phần lớn cao không tới 10 mét. Cỏ đồi cát mọc trên cát xốp trên đỉnh và cây lá nhọn mọc ở phần đất giữa những đồi cát và trên những triền dốc ổn định hơn.

Về phía bắc của sa mạc, những đồi cát chạy song song và được phân cách bởi những đường hành lang của những vùng đất có cây bụi trống và thấp. Cây lá nhọn mọc trên triền dốc của đồi cát. Những đồi cát này màu nâu đỏ sẫm, nhưng cát màu lợt ở những khu vực Queensland, Nam úc và Northern Territory gíao nhau. Những hồ muối khô dài đến 70 cây số, rộng 15 cây số nằm giữa những đồi cát dài với đỉnh cao 20 mét.

Task 1

Task 1: Give the Vietnamese equivalents to the following words or phrases.

(Cho nghĩa tiếng Việt tương đương cho những từ hay cụm từ sau.)

stretch             sandy                aerial survey 

Royal Geograhical Society of Australia

Australian Aborigine

dune           sloping              steep 

 hummock          crest            pinifex 

Lời giải chi tiết:

1. stretch: trải dài 

2. sandy: có cát

3. aerial survey : cuộc khảo sát trên không

4. Royal Geograhical Society of Australia : Hội Địa lí Hoàng gia Úc

5. Australian Aborigine : thổ dân Úc, dân bản xứ Úc

6. dune (n) : đồi cát

7. sloping : dốc thoai thoải

8. steep : dốc đứng

9. hummock : gò, đống

10. crest : đỉnh

11. pinifex : cỏ lá nhọn ( ở sa mạc Úc)

Task 2

Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F).)

(Quyết định xem những câu sau đúng (T) hay sai (F).)

1. According to the passage, there are three great deserts in Australia.

2. The Simpson Desert is the largest one in Australia.

3. The desert was named after Simpson in 1929.  

4. Colson and Madigan travelled across the Simpson Desert in 1936.   

5. There are more dunes in the western part of the desert.

6. Dry salt lakes are in the northern part of the desert.

Lời giải chi tiết:

1. According to the passage, there are three great deserts in Australia.

Tạm dịch: Theo đoạn văn, có ba sa mạc lớn ở Úc.

Trả lời: False

Thông tin: (đoạn 1) the Great Victoria Desert, the Gibbon, Great Sandy, and Tanami Deserts, the Simpson Desert.

2. The Simpson Desert is the largest one in Australia.

Tạm dịch: Sa mạc Simpson là sa mạc lớn nhất ở Úc.

Trả lời: False

Thông tin: không đề cập đến trong bài

3. The desert was named after Simpson in 1929.  

Tạm dịch: Sa mạc được đặt theo tên của Simpson vào năm 1929.

Trả lời: True

Thông tin: (đoạn 2) But the desert remained a mystery until Madigan made an aerial survey in 1929. He named the desert after Simpson, President of the South Australian Branch of the Royal Geographical Society of Australia.

4. Colson and Madigan travelled across the Simpson Desert in 1936.   

Tạm dịch: Colson và Madigan đi qua sa mạc Simpson vào năm 1936.

Trả lời: False

Thông tin: (đoạn 3) “In 1936, Colson and an Australian Aborigine took camels across the desert... Three years later Madigan led a scientific expedition across the sand dunes on a more northerly route.

5. There are more dunes in the western part of the desert.

Tạm dịch: Có nhiều cồn ở phía tây sa mạc.

Trả lời: False

Thông tin: (đoạn 4) In the western part of the desert, there is a network of short dunes, mostly less than 10 metres high.

6. Dry salt lakes are in the northern part of the desert.

Tạm dịch: Các hồ muối khô nằm ở phía bắc sa mạc.

Trả lời: True

Thông tin: (đoạn cuối) “...Dry salt lakes up to 70 kilometres long and 15 kilometres wide lie between long dunes with crests 20 metres high

Task 3

Task 3: Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are the names of the three great stretches of sandy desert which circle the centre of Australia?

2. Where is the Simpson Desert?

3. When did the first European enter the desert?

4. Who was Simpson?

5. How did E. A. Colson and an Australian Aborigine travel across the desert?

6. What are the dunes like in the western and northern parts of the desert?

7. How many kinds of grass grow in the Simpson Desert? What are they?

Lời giải chi tiết:

1.  They are Great Victoria, Gibbon, Great Sandy, Tanami Deserts and Simpson Desert.

Thông tin: (đoạn 1)

Tạm dịch: Tên của ba dải sa mạc cát dài bao quanh trung tâm của Úc là gì?

=> Chúng là Great Victoria, Gibbon, Great Sandy, Tanami Deserts và Desert Simpson.

2. It lies between Late Eyre in the south, the Macdonnel Ranges in the north, the Mulligan and the Diamantia Rivers in the east, and the Macumba and Finke Rivers in the west.

Thông tin: (đoạn 2- câu đầu)

Tạm dịch: Sa mạc Simpson ở đâu?

=> Nó nằm giữa cuối Eyre ở phía Nam, Macdonnel Ranges ở phía bắc, Mulligan và sông Diamantia ở phía đông, và sông Macumba và Finke ở phía tây.

3.  In 1845.

Thông tin: (đoạn 2) The first European entered the Simpson Desert in 1845. But the desert remained a mystery until Madigan made an aerial survey in 1929.

Tạm dịch: Người châu Âu đầu tiên vào sa mạc khi nào?

=> Vào năm 1845.

4. He was the President of the South Australian Branch of the Royal Geographical Society of Australia.

Thông tin: (cuối đoạn 2) He named the desert after Simpson, President of the South Australian Branch of the Royal Geographical Society of Australia.

Tạm dịch: Simpson là ai?

=> Ông là Chủ tịch Chi nhánh Nam Úc của Hội Địa lý Hoàng gia Úc.

5. They took camels across the desert.

Thông tin: (đoạn 3) “In 1936, Colson and an Australian Aborigine took camels across the desert.

Tạm dịch: E. A. Colson và thổ dân Úc đi qua sa mạc như thế nào?

=> Họ đã đi lạc đà trên sa mạc.

6. In the western part, they are short, mostly less than 10 meters high, and in the northern part, they are paralell and up to 20 meters high.

Thông tin: (đoạn 4) “In the western part of the desert, there is a network of short dunes, mostly less than 10 metres high.

(đoạn 5) In the northern part of the desert, the dunes are parallel and separated by corridors of low, open shrubland

Tạm dịch: Những đụn cát ở phía tây và phía bắc của sa mạc trông như thế nào?

=> Ở phía tây, chúng ngắn, phần lớn là dưới 10 mét, và ở phía bắc, chúng là song song và cao tới 20 mét.

7.  Two. They are hummock grasses and spinifex.

Thông tin: (đoạn 4 + 5)

Tạm dịch:Có bao nhiêu loại cỏ phát triển trong sa mạc Simpson? Họ là ai?

=> Hai. Chúng là những cỏ sa mạc và cỏ lá kim.

After

III. AFTER YOU READ (Sau khi đọc)

Read this story and answer the questions that follow.

(Đọc câu chuyện này và trả lời câu hỏi kèm theo.)

At a restaurant, a Vietnamese interpreter was having dinner with an American businessman. It was a delicious dinner and both of them enjoyed it enormously. Before the dinner was over, the interpreter asked the American businessman: “What would you like for your desert?” After a pause, the American businessman answered: “Trees and water”.

Lời giải chi tiết:

1. Is the story funny?

=>  Yes, it really is.

2. Where is the fun?

=> It’s the interpreter's pronunciation. He pronounced the word “dessert" wrongly, which made the American businesman misunderstand him. That's really a great pity or shame.

Tạm dịch:

Ở một nhà hàng, một thông dịch viên người Việt đang dùng cơm tối với một thương gia Mĩ. Bữa ăn tối ngon và cả hai rất thích thú. Trước khi bữa ăn kết thúc, người thông dịch hỏi thương gia Mĩ, "ông muốn gì cho sa mạc của ông?” Sau khi suy nghĩ một tí, thương gia Mĩ trả lời. "Cây và nước.”

1. Câu chuyện có hài hước không?

=> Có 

2. Nó hài hước ở chỗ nào?

=> Đó là phát âm của người phiên dịch. Anh ấy phát âm từ "dessert" sai, làm cho doanh nhân Mỹ hiểu nhầm ý anh ấy. Thật là xấu hổ

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi