4. Speaking - Unit 9 trang 99 Tiếng Anh 12

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Task 1
Task 2
Task 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Task 1
Task 2
Task 3

Task 1

Task 1: Work in pairs. Check the trees and animals that you think might exist in a desert. Explain your choice.

(Làm việc từng đôi. Chọn cây và động vật em nghĩ có thể tồn tại ở sa mạc. Giải thích sự chọn lựa của em.)

banana: chuối

eucalyptus: bạch đàn

cactus: cây xương rồng

date palm: cây cọ

grass: cỏ

frog: ếch

horse: ngựa

buffalo: trâu

 

crocodile: cá sấu

camel: lạc đà

fox: cáo

dog: chó

lizard: thằn lằn

rabbit: thỏ

goat: dê

sheep: cừu

Lời giải chi tiết:

A: What trees and animals do you think may exist in a desert?

B: The trees I think may exist in a desert are : cacti and (hummock) grasses because they can stand the severe climate there.

A: OK. What about animals?

B: No animal can live in such a extremely severe climate, I think. Very hot during the day and very cold at night.

Tạm dịch:

A: Bạn nghĩ cây cối và động vật nào có thể tồn tại trong sa mạc?

B: Cây tôi nghĩ có thể tồn tại trên sa mạc là: xương rồng và cỏ (hummock) vì chúng có thể chịu được khí hậu khắc nghiệt ở đó.

A: OK. Còn động vật thì sao?

B: Không có động vật nào có thể sống trong một bầu khí hậu cực kỳ khắc nghiệt như vậy. Rất nóng trong ngày và rất lạnh vào ban đêm.

Task 2

Task 2: Wort in pairs. Find out many natural features of a desert as possible. Then compare your notes with Other pairs’. Use the cues below.

(Làm việc từng đôi. Tìm nhiều đặc điểm thiên nhiên của một sa mạc càng tốt. Sau đó so sánh những ghi chú của hai em với ghi chú của các đôi khác. Dùng những từ gợi ý dưới đây )

climate: khí hậu         - plants/trees: thực vật, cây               

rainfall: mưa rào       - animals: động vật      

soil: đất                     - seasons: mùa

Lời giải chi tiết:

A: Let’s talk about the natural features of a desert.

B: OK. The main thing we can find in a desert is sand, only sand.

A: As for trees or plants, we can find few kinds of plants and grass, no trees. They are cacti or hummock grasses

B: The frightening feature of a desert to man is its harsh climate: hot and dry with very little rainfall, but too much hot sunshine.

A: As a result, very few people can be seen there except for in oases.

B: In sum, no beings can exist in a desert for long because of lack of water and food.

Tạm dịch:

A: Hãy nói về những đặc điểm tự nhiên của sa mạc.

B: OK. Điều chính chúng ta có thể tìm thấy trong sa mạc là cát, chỉ có cát.

A: Đối với cây cối hoặc cây cỏ, chúng ta có thể tìm thấy vài loại cây và cỏ, không có cây. Chúng là xương rồng hoặc cỏ ướp

B: Đặc tính đáng sợ của sa mạc đối với con người là khí hậu khắc nghiệt của nó: nóng và khô với lượng mưa rất ít, nhưng nắng nóng quá nhiều.

A: Kết quả là, rất ít người có thể được nhìn thấy ở đó ngoại trừ trong ốc đảo.

B: Tóm lại, không có chúng sinh có thể tồn tại trong sa mạc lâu dài vì thiếu nước và thức ăn.

Task 3

Task 3: Work in groups. You are going on an expedition across a desert with some of your friends. Discuss and choose the five most important things you should bring along with you. Explain your choice.

(Làm việc từng nhóm. Em dự định thực hiện chuyến thám hiểm băng qua sa mạc với một số bạn của em. Thảo luận và chọn năm vật quan trọng các em sẽ mang theo. Giải thích sự chọn lựa của em.)

- a knif: con dao                             - a gun: súng                        

- a box of match: hộp diêm                - a car: ô tô                    

- water: nước                                    - a mosquito net: vợt muối             

- a horse: ngựa                                 -  food: thực phẩm

- a camel: lạc  đà                               - a blanket: chăn

- a cell phone: điện thoại di động        - a Walkman: máy nghe nhạc khi đi bộ.

Lời giải chi tiết:

A: What should we bring with us?

B: First of all, I think we should have camels. We can’t use a car because there are no petrol stations in a desert and we can't store enough petrol for a expedition.

C: Next we should bring enough food, maybe canned food, and water as there are no shops and water in a desert.

D: The fourth thing is knives in case we run out of water, we can use them to cut cacti for water.

A: And the last thing I think we should bring with is boxes of matches, to make fires at night to warm or signals.

B: OK. In my opinion these things are necessary for us in the expedition.

Tạm dịch:

A: Chúng ta nên mang theo với chúng tôi điều gì?

B: Trước hết, tôi nghĩ chúng ta nên mang theo lạc đà. Chúng tôi không thể sử dụng một chiếc xe vì không có trạm xăng trong sa mạc và chúng tôi không thể dự trữ xăng đủ để đi thám hiểm.

C: Tiếp theo chúng ta nên mang theo đủ thức ăn, có thể thức ăn đóng hộp, và nước vì không có cửa hàng và nước trong sa mạc

D: Vật thứ tư là dao trong trường hợp chúng ta hết nước nước, chúng ta có thể sử dụng chúng để cắt xương rồng lấy nước.

A: Và vật cuối cùng tôi nghĩ chúng ta nên mang là hộp diêm, để tạo ra lửa vào ban đêm để sưới ấm hoặc phát tín hiệu.

B: OK. Theo tôi những điều này là cần thiết cho chúng ta trong cuộc thám hiểm.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi