2.8 Speaking - Unit 2 - SHS English Discovery 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Read the Symptoms section in the SPEAKING FOCUS, look at the pictures and complete the sentences. Then listen, check and repeat.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Đọc phần Triệu chứng trong phần NÓI TRỌNG TÂM, nhìn tranh và hoàn thành câu. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.

 

3. Lời giải chi tiết

1. I’ve got a rash. 

(Tôi bị phát ban.)

2. I feel sick. 

(Tôi cảm thấy khó chịu.)

3. I’ve got a temperature.

(Tôi bị sốt.)

4. I feel dizzy. 

(Tôi thấy chóng mặt.)

5. I’ve got a sore throat. 

(Tôi bị đau họng.)

6. My thumb is swollen.

(Ngón tay cái của tôi bị sưng.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Complete the SPEAKING FOCUS with ONE word.

 

SPEAKING FOCUS

Symptoms

I've got a pain in my chest/back/leg.

I've got a headache / a stomach ache / a temperature / a sore throat/ a cough / a runny nose / a rash.

I feel ill/dizzy/sick/ very weak.

My stomach/arm/neck hurts.

My ankle/thumb/toe is swollen.

Diagnosis

When did the pain start?

I'm going to examine you / 1take your temperature.

I'm going to 2______ a blood test.

Breathe in and out.

3______wide.

Lie down, please.

I think you've got indigestion/flu / an infection / a virus. You're probably allergic to ...

If I press here, does it hurt?

Treatment

You should eat more slowly / go on a diet.

You need to drink more water.

I'm going to 4______ you a prescription.

I'm going to 5______ an appointment for you.

6______ one tablet after each meal.

 

2. Phương pháp giải

(Hoàn thành TRỌNG TÂM NÓI với MỘT từ.)

 

3. Lời giải chi tiết

SPEAKING FOCUS

Symptoms (Triệu chứng)

I've got a pain in my chest/back/leg.

(Tôi bị đau ở ngực/lưng/chân.)

I've got a headache / a stomach ache / a temperature / a sore throat/ a cough / a runny nose / a rash.

(Tôi bị đau đầu / đau bụng / sốt / đau họng / ho / sổ mũi / phát ban.)

I feel ill/dizzy/sick/ very weak.

(Tôi cảm thấy ốm/chóng mặt/ốm/rất yếu.)

My stomach/arm/neck hurts.

(Bụng/cánh tay/cổ của tôi bị đau.)

My ankle/thumb/toe is swollen.

(Mắt cá chân/ngón cái/ngón chân của tôi bị sưng.)

Diagnosis (Chẩn đoán)

When did the pain start?

(Cơn đau bắt đầu từ khi nào?)

I'm going to examine you / 1take your temperature.

(Tôi sẽ kiểm tra bạn / đo nhiệt độ của bạn.)

I'm going to 2do a blood test.

(Tôi sẽ đi xét nghiệm máu.)

Breathe in and out.

(Hít vào và thở ra.)

3Breathe wide.

(Thở rộng.)

Lie down, please.

(Làm ơn nằm xuống đi.)

I think you've got indigestion/flu / an infection / a virus. You're probably allergic to ...

(Tôi nghĩ bạn bị khó tiêu/cúm/nhiễm trùng/vi-rút. Chắc bạn dị ứng với...)

If I press here, does it hurt?

(Nếu tôi ấn vào đây, nó có đau không?)

Treatment (Điều trị)

You should eat more slowly / go on a diet.

(Bạn nên ăn chậm hơn / ăn kiêng.)

You need to drink more water.

(Bạn cần uống nhiều nước hơn.)

I'm going to 4give you a prescription.

(Tôi sẽ kê cho bạn một toa thuốc.)

I'm going to 5make an appointment for you.

(Tôi sẽ đặt lịch hẹn cho bạn.)

6Take one tablet after each meal.

(Uống một viên sau mỗi bữa ăn.)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Cross out the options that are impossible or unlikely.

 

1. Do you feel well/dizzy/temperature today?

(Hôm nay bạn có thấy khỏe/chóng mặt/nhiệt độ không?)

2. Do your knees/feet/eyebrows hurt sometimes?

(Đôi khi đầu gối/bàn chân/lông mày của bạn có bị đau không?)

3. Did you have a sore throat/ a headache/ a diet yesterday?

(Hôm qua bạn có bị đau họng/đau đầu/ăn kiêng không?)

4. Have you ever had a virus/ a hospital/ a rash?

(Bạn đã bao giờ bị nhiễm vi-rút/ bệnh viện/ phát ban chưa?)

5. What is the best thing to do if your tooth/ ankle/wrist is swollen?

(Điều tốt nhất nên làm nếu răng/mắt cá chân/cổ tay của bạn bị sưng?)

6. When was the last time you had a pain in your neck/hair/chest?

(Lần cuối cùng bạn bị đau cổ/tóc/ngực là khi nào?)

 

2. Phương pháp giải

Gạch bỏ các tùy chọn không thể hoặc không chắc chắn.

 

3. Lời giải chi tiết:

1. temperature2. eyebrow3. a diet
4. a hospital5. tooth6. hair

 

1. Do you feel well/dizzy/temperature today?

(Hôm nay bạn có thấy khỏe/chóng mặt không?)

2. Do your knees/feet/eyebrows hurt sometimes?

(Đôi khi đầu gối/bàn chân của bạn có bị đau không?)

3. Did you have a sore throat/ a headache/ a diet yesterday?

(Hôm qua bạn có bị đau họng/đau đầu không?)

4. Have you ever had a virus/ a hospital/ a rash?

(Bạn đã bao giờ bị nhiễm vi-rút/ phát ban chưa?)

5. What is the best thing to do if your tooth/ ankle/wrist is swollen?

(Điều tốt nhất nên làm nếu mắt cá chân/cổ tay của bạn bị sưng?)

6. When was the last time you had a pain in your neck/hair/chest?

(Lần cuối cùng bạn bị đau cổ /ngực là khi nào?)

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Choose the correct options to complete the conversation. Then listen and check.

 


 

Doctor: Hello, Andrew. What's the problem?

Andrew: I've got a 1pain/ sore in my chest.

Doctor: I see. And when did it start?

Andrew: A few days ago.

Doctor: Do you have any other 2sicknesses/symptoms?

Andrew: Yes, sometimes my stomach 3hurts/is dizzy.

Doctor: And how are you feeling now? Have you got a headache? Do you 4have / feel dizzy? Andrew: No, I feel OK. But when I have a stomach ache, I feel a bit 5sick/hurt.

Doctor: I see. And do you have this 6illness / pain all the time?

Andrew: No, I get it in the evening after dinner and sometimes after lunch.

Doctor: Aha. OK, I'm going to examine you.

 

2. Phương pháp giải

Chọn các phương án đúng để hoàn thành đoạn hội thoại. Sau đó lắng nghe và kiểm tra.

 

3. Lời giải chi tiết

1. pain2. symptoms3. hurts
4. feel5. hurt6. pain

Doctor: Hello, Andrew. What's the problem?

(Xin chào, Andrew. Anh bị sao thế?)

Andrew: I've got a 1pain in my chest.

(Tôi bị đau ở ngực.)

Doctor: I see. And when did it start?

(Tôi hiểu rồi. Vậy nó bắt đầu khi nào?)

Andrew: A few days ago.

(Vài ngày trước.)

Doctor: Do you have any other 2symptoms?

(Anh có bất kỳ triệu chứng nào khác không?)

Andrew: Yes, sometimes my stomach 3hurts.

(Vâng, đôi khi tôi bị đau bụng.)

Doctor: And how are you feeling now? Have you got a headache? Do you 4feel dizzy?

(Và bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Bạn có bị đau đầu không? Bạn có cảm thấy chóng mặt không?)

Andrew: No, I feel OK. But when I have a stomach ache, I feel a bit 5hurt.

(Không, tôi cảm thấy ổn. Nhưng khi tôi bị đau bụng, tôi cảm thấy hơi đau.)

Doctor: I see. And do you have this 6pain all the time?

(Tôi hiểu rồi. Và bạn có bị cơn đau này mọi lúc không?)

Andrew: No, I get it in the evening after dinner and sometimes after lunch.

(Không, tôi bị nó vào buổi tối sau bữa tối và đôi khi sau bữa trưa.)

Doctor: Aha. OK, I'm going to examine you.

(À. OK, tôi sẽ kiểm tra cho anh.)

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

In pairs, do a roleplay. Use the SPEAKING FOCUS to help you.

Student A: You're a student. You are doing a language course in the UK. You fall ill and go to see a doctor. Tell the doctor your symptoms and answer any questions.

(Học sinh A: Bạn là sinh viên. Bạn đang tham gia một khóa học ngôn ngữ ở Vương quốc Anh. Bạn ngã bệnh và đi khám bác sĩ. Hãy cho bác sĩ biết các triệu chứng của bạn và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.)

Student B: You're a doctor. Your patient is a foreign student. Find out about his / her symptoms, ask questions and give advice.

(Học sinh B: Bạn là bác sĩ. Bệnh nhân của bạn là một sinh viên nước ngoài. Tìm hiểu về các triệu chứng của anh ấy/cô ấy, đặt câu hỏi và đưa ra lời khuyên.)

 

2. Phương pháp giải

Theo cặp, đóng vai. Hãy sử dụng TRỌNG TÂM NÓI để giúp bạn.

 

3. Lời giải chi tiết:

A: Hello, What’s the problem?

(Xin chào, Có vấn đề gì vậy?)

B: I feel ill.

(Tôi cảm thấy bị bệnh.)

A: I see. And when did it start?

(Tôi hiểu rồi. Và khi nào nó bắt đầu?)

B: In this morning.

(Trong sáng nay.)

A: Do you have any other symptoms?

(Bạn có bất kỳ triệu chứng nào khác không?)

B: Yes, sometimes I feel dizzy and I’ve got a sore throat too.

(Vâng, đôi khi tôi cảm thấy chóng mặt và tôi cũng bị đau họng.)

A: And how are you feeling now? Have you got a headache?

(Và bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Bạn có bị đau đầu không?)

B: Yes. And now I’ve got a runny nose and feel very cold.

(Vâng. Và bây giờ tôi bị sổ mũi và cảm thấy rất lạnh.)

A: Oh, you caught a cold. You need to drink more warm water. I’m going to give you a prescription.

(Ồ, bạn bị cảm lạnh. Bạn cần uống thêm nước ấm. Tôi sẽ kê cho bạn một đơn thuốc.)

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi