Tiếng Anh 7 Unit 7 Lesson 3

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Let's Talk! Câu 1
Listening a
Listening b
Reading a
Reading b
Reading c
Writing a
Writing b
Speaking a
Speaking b
Let's Write! Câu 11
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Let's Talk! Câu 1
Listening a
Listening b
Reading a
Reading b
Reading c
Writing a
Writing b
Speaking a
Speaking b
Let's Write! Câu 11

Let's Talk! Câu 1

In pairs: Look at the pictures. What are the two kinds of transportation? Which would you most like to try? Why?

(Theo cặp: Xem bức tranh. Hai loại phương tiện đó là gì? Bạn muốn thử cái nào? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

They are unicycle and balanced electric board.

(Chúng là xe điện một bánh và xe điện cân bằng.)

Listening a

 a. Listen to Matt's vlog about two types of transportation. Which is better for kids?

(Nghe vlog của Matt về 2 loại phương tiện. Cái nào phù hợp hơn với trẻ em?)


1. the One Wheeler (xe 1 bánh)

2. the Hover Go (xe Hover Go)

3. They're both great for kids. (Chúng đều tốt cho trẻ.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hey everyone. It's Matt with another vlog. You know, adults can drive fun cars or cool motorcycles. But kids have to walk or ride a boring bike. It's time for kids to have our own cool transportation. So today, I want to talk about the One Wheeler and Hover Go. The Hover Go is easier to ride because it has two wheels. The Hover Go also has cool lights so you can ride at night. The One Wheeler can ride on sand and it's faster. The One Wheeler is better if you live in the countryside, but the Hover Go is great for cities. Everyone can choose their favorite color because both of them come in lots of cool and fun ones. The Hover Go and the One Wheeler are both great kinds of transportation for children.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Mình là Matt với một vlog khác đây. Bạn biết đấy, người lớn có thể lái những chiếc ô tô vui nhộn hoặc những chiếc mô tô sành điệu. Nhưng trẻ em phải đi bộ hoặc đi xe đạp nhàm chán. Đã đến lúc trẻ em có phương tiện di chuyển thú vị của riêng chúng ta. Vì vậy, hôm nay, tôi muốn nói về One Wheeler và Hover Go. Hover Go dễ đi hơn vì nó có hai bánh. Hover Go cũng có đèn chiếu sáng xịn xò để bạn có thể lái xe vào ban đêm. One Wheeler có thể đi trên cát và nhanh hơn. One Wheeler sẽ tốt hơn nếu bạn sống ở vùng nông thôn, nhưng Hover Go phù hợp với các thành phố. Mọi người có thể chọn màu sắc yêu thích của mình vì cả hai đều có rất nhiều màu sắc thú vị và vui nhộn. Hover Go và One Wheeler đều là những loại phương tiện giao thông tuyệt vời dành cho trẻ em.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 3. They're both great for kids. (Chúng đều tốt cho trẻ.)

Thông tin: The Hover Go and the One Wheeler are both great kinds of transportation for children.

(Hover Go và One Wheeler đều là những loại phương tiện giao thông tuyệt vời dành cho trẻ em.)

Listening b

b. Now, listen and tick (✓) the advantages for each kind of transportation.

(Bây giờ, nghe và tích (✓) những thuận lợi cho mỗi phương tiện.)

Advantages 

One Wheeler

Hover Go

1. Not difficult to ride

 

2. Can ride it in the evening 

  

3. Has a higher speed

  

4. Better in the city

  

5 Exciting colors

  

Lời giải chi tiết:

Advantages 

(Thuận lợi)

One Wheeler

Hover Go

1. Not difficult to ride

(Không khó để đi)

 

2. Can ride it in the evening 

(Có thể đi vào buổi tối)

  

3. Has a higher speed

(Có tốc độ cao hơn)

  

4. Better in the city

(Phù hợp hơn với thành phố)

  

5 Exciting colors

(Có màu sắc thú vị)

  

Reading a

a. Look at the opinion paragraph. Who wrote the paragraph?

(Xem đoạn văn nêu ý kiến. Ai đã viết nó?)

1. The creator of the Wowscoot (nhà sản xuất của Wowscoot)

2. A Wowscoot seller (người bán xe Wowscoot)

3. The owner of a Wowscoot (chủ của một chiếc xe Wowscoot)

 

I believe the Wowscoot is the best transportation for kids in my city. The Wowscoot is the most convenient way to ride around any city. It is easy to carry because I can fold it and put it in my backpack. The best part of the Wowscoot is the electronic map. To go to different places, I just need to tell it the address and it knows the way. Kids won't have to worry about getting lost ever again. They can just enjoy the ride. All the other kids in my city need to have a Wowscoot.

Tony Thompson

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tôi tin xe Wowscoot là phương tiện tốt nhất cho trẻ con trong thành phố tôi. Xe Wowscoot là cách thuận tiện nhất để đi xung quanh thành phố. Nó dễ để mang theo vì tôi có thể cho nó vào ba lô. Phần tốt nhất của xe Wowscoot là bản đồ điện tử. Khi đi đến nhiều địa điểm khác nhau, tôi chỉ cần nói nó biết địa chỉ và nó sẽ chỉ đường. Trẻ con sẽ không phải lo lắng về việc bị lạc. Chúng có thể còn thích đi xe đó. Tất cả những đứa trẻ trong thành phố cần có một chiếc xe Wowscoot.

Tony Thompson

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án 3. The owner of a Wowscoot (chủ của một chiếc xe Wowscoot)

Giải thích: đoạn văn chủ yếu nói về cảm nhận và ý kiến của tác giả sau khi đã sử dụng xe Wowscoot và muốn trẻ con trong thành phố của anh ấy nên sử dụng chiếc xe.

Reading b

b. Now, read and write True or False.

(Bây giờ, đọc và viết Đúng hoặc Sai.)

1. Wowscoot is for children. 

2. It is not good for traveling in the city. 

3. Wowscoot doesn't have a map. 

4. You won't get lost if you use it. 

5. Everybody in the city owns a Wowscoot.

Phương pháp giải:

I believe the Wowscoot is the best transportation for kids in my city. The Wowscoot is the most convenient way to ride around any city. It is easy to carry because I can fold it and put it in my backpack. The best part of the Wowscoot is the electronic map. To go to different places, I just need to tell it the address and it knows the way. Kids won't have to worry about getting lost ever again. They can just enjoy the ride. All the other kids in my city need to have a Wowscoot.

Tạm dịch:

Nó dễ để mang theo vì tôi có thể cho nó vào ba lô.  Khi đi đến nhiều địa điểm khác nhau, tôi chỉ cần nói nó biết địa chỉ và nó sẽ chỉ đường. Chúng có thể còn thích đi xe đó. 

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. F

4. T

5. F

1. T

Wowscoot is for children. 

(Xe Wowscoot dành cho trẻ em.)

Thông tin: I believe the Wowscoot is the best transportation for kids in my city.

(Tôi tin xe Wowscoot là phương tiện tốt nhất cho trẻ con trong thành phố tôi.)

2. F

It is not good for traveling in the city. 

(Nó không tốt cho việc đi trong thành phố.)

Thông tin: The Wowscoot is the most convenient way to ride around any city. 

(Xe Wowscoot là cách thuận tiện nhất để đi xung quanh thành phố.)

3. F

Wowscoot doesn't have a map. 

(Xe Wowscoot không có bản đồ.)

Thông tin: The best part of the Wowscoot is the electronic map.

(Phần tốt nhất của xe Wowscoot là bản đồ điện tử.)

4. T

You won't get lost if you use it. 

(Bạn sẽ không bị lạc nếu sử dụng nó.)

Thông tin: Kids won't have to worry about getting lost ever again.

(Trẻ con sẽ không phải lo lắng về việc bị lạc.)

5. F

Everybody in the city owns a Wowscoot. 

(Mọi người trong thành phố sở hữu một chiếc xe Wowscoot.)

Thông tin: All the other kids in my city need to have a Wowscoot.

(Tất cả những đứa trẻ trong thành phố cần có một chiếc xe Wowscoot.)

Reading c

c. In pairs: Would the Wowscoot be convenient for where you live? Why (not)?

(Theo cặp: Wowscoot có thuận lợi cho nơi bạn sống không? Tại sao (không)?)

Lời giải chi tiết:

Wowscoot would be convinient in my city. Because it helps children can travel around the city and they won’t get lost.

(Xe Wowscoot sẽ thuận tiện trong thành phố tôi. Bởi vì nó giúp trẻ con có thể đi xung quanh thành phố và chúng sẽ không bị lạc.)

Writing a

 a. Read about writing opinion paragraphs. Then, read Tony's paragraph again and underline the reason he gives.

(Đọc về đoạn văn nêu ý kiến. Sau đó đọc lại đoạn văn của Tom và gạch chân lý do anh ấy đưa ra.)

Lời giải chi tiết:

I believe the Wowscoot is the best transportation for kids in my city. The Wowscoot is the most convenient way to ride around any city. It is easy to carry because I can fold it and put it in my backpack. The best part of the Wowscoot is the electronic map. To go to different places, I just need to tell it the address and it knows the way. Kids won't have to worry about getting lost ever again. They can just enjoy the ride. All the other kids in my city need to have a Wowscoot. 

Tony Thompson

Writing b

b. Write full sentences using the prompts. Then, number the sentences (1-4) to match them with the parts of an opinion paragraph. Use the skill box to help you.

(Viết câu hoàn chỉnh sử dụng mẫu. Sau đó đánh số 1-4 để nối chúng với các phần của đoạn văn nêu ý kiến bằng cách sử dụng hộp kỹ năng. )

A. I/can/ride/it/more/than/12/hours

I can ride it for more than 12 hours. 

(Tôi có thể đi hơn 12 giờ.)

B. I/think/all/teens/my/school/ should/have/Speed Wheel

__________________________________________

C. all/my/classmates/need/Speed Wheel

__________________________________________

D. Speed Wheel/reliable/because/it/has/big/battery

_______________________________________

Lời giải chi tiết:

B. I think all the teens in my school should have a Speed Wheel.

(Tôi nghĩ tất cả học sinh trong trường tôi nên có một chiếc xe tốc độ.)

C. All my classmates need to have a Speed Wheel.

(Tất cả các bạn lớp tôi cần có một chiếc xe tốc độ.)

D. The Speed Wheel is reliable because it has big battery. 

(Chiếc xe tốc độ có thể tin tưởng được vì nó có pin lớn.)

Speaking a

a. Your town is going to buy one type of transportation for all the kids. In pairs: Look at the pictures. Discuss the different kinds of transportation and choose one for the kids in your town.

(Thị trấn của bạn sẽ mua một loại phương tiện cho trẻ em. Theo cặp: Nhìn tranh, thảo luận về sự khác nhau giữa các phương tiện và chọn một trong số đó cho trẻ em ở thị trấn bạn.)

Lời giải chi tiết:

- The Flyboard’s speed isn’t as fast as Xtreme Pogo’s speed.

(Tốc độ của xe Flyboard không nhanh như tốc độ xe Xtreme Pogo.)

- Wheel Wonder has big battery (10 hours).

(Xe 1-Wheel Wonder có pin lớn (10 tiếng).)

- The Xtreme Pogo has the biggest battery.

(Xe Xtreme Pogo có trữ lượng pin lớn nhất.)

- The Flyboard has electronic map, 1-Wheel Wonder has colorful lights, the Xtreme Pogo has MP3 player.

(Xe FLyboard có bản đồ điện tử, xe 1-Wheel Wonder có đèn màu, xe Xtreme Pogo có đài MP3.)

=> I think the Flyboard is the best transportation for kids. Because it has electronic map, kids will not get lost in the city.

(Tôi nghĩ xe Flyboard là phương tiện phù hợp nhất cho trẻ em. Bởi vì nó có bản đồ điện tử, trẻ em sẽ không bị lạc trong thành phố.)

Speaking b

 b. Choose one of the products above or make up your own. Use your own ideas to fill in the table.

(Chọn một trong số những sản phẩm trên hoặc với ý tưởng của bạn. Sử dụng ý tưởng của bạn để điền vào bảng.)

Lời giải chi tiết:

Name (Tên)

The Hover Go

Overall opinion

(Ý kiến tổng quan)

The Hover Go is the best transportation for kids in the city.

(Xe Hover Go là phương tiện phù hợp với trẻ con trong thành phố.)

Reason

(Lý do)

It’s easy to carry.

(Nó dễ dàng mang theo.)

It’s the fastest way for kids to travel around the city.

(Nó là cách nhanh nhất giúp trẻ đi xung quanh thành phố.)

Evidence

(Dẫn chứng)

It’s small.

(Nó nhỏ.)

It can travel 30 kilometers per hour.

(Nó có thể đi 30km/h.)

Let's Write! Câu 11

Now, write an opinion paragraph about why every kid in your town should have this type of transportation. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, viết 1 đoạn ý tưởng về việc tại sao trẻ em trong thị trấn nên có phương tiện đó. Sử dụng mẫu phản hồi, viết 60-80 từ. )

                                                         Feedback (Phản hồi)

The paragraph follows the model above. ***

(Đoạn văn đúng với mẫu trên.)

The paragraph has a clear opinion.***

(Đoạn văn có ý tưởng mạch lạc, rõ ràng.)

I can understand the paragraph. ***

(Tôi có thể hiểu đoạn văn.) 

(Underline anything you don't understand.)

(Gạch chân những gì bạn không hiểu.) 

Lời giải chi tiết:

I believe the Hover Go is the best transportation for kids in my city. The Hover Go is the fastest way for kids to ride around any city. It can travel 30 kilometers per hour. It is easy to carry because it’s so small. The Hover Go also has an MP3 player, kids can listen to their favorite songs. Therefore I think all kids in my city need to have a Hover Go. 

Tạm dịch:

Tôi tin rằng xe Hover Go là phương tiện phù hợp nhất với trẻ em trong thành phố. Xe Hover Go là cách nhanh nhất cho trẻ đi quanh thành phố. Nó có thể chạy 30km/h. Nó dễ dàng mang theo vì nó khá nhỏ. Xe Hover Go còn có đài MP3, trẻ con có thể nghe những bài hát chúng thích. Vì vậy tôi nghĩ rằng tất cả trẻ con trong thành phố tôi cần có một chiếc xe Hover Go.

Fqa.vn
Bình chọn:
5/5 (1 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi