Vocabulary: Natural disasters - Unit 2 - SBT Right on! 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Circle six natural disasters.

WINDFLOODDAMAGEVOLCANICERUPTION

TOWNSTORMSTRUCKRIVERTSUNAMICOUNTRY

LANDSLIDEDANGEROUSEARTHQUAKE

2. Phương pháp giải

Khoanh tên sáu thiên tai.

3. Lời giải chi tiết

1) FLOOD (lũ)

2) VOLCANIC ERUPTION (núi lửa phun trào)

3) STORM (bão)

4) TSUNAMI (sóng thần)

5) LANDSLIDE (sạt lở đất)

6) EARTHQUAKE (động đất)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Use the words from Exercise 1 to label the pictures.


 

2. Phương pháp giải

Sử dụng các từ trong Bài tập 1 để đặt tên cho các bức tranh.

3. Lời giải chi tiết

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Fill in each gap with destroyed, killed, injured, erupted or hit.

Natural Disasters in 2020

Eta, a giant storm, hit Nicaragua on 3 November 2020 with strong winds and heavy rain. It caused floods and 1) _______ hundreds of people.

A volcano 2) _______ in the Philippines on 12th January 2020. It 3) _______ villages and towns and killed 39 people.

On 24th January 2020, a dangerous earthquake 4) _______ Turkey. The earthquake destroyed a lot of buildings. 41 people died and many were 5) _______.

2. Phương pháp giải

Điền vào mỗi khoảng trống với các từ destroyed, killed, injured, erupted hoặc hit.

3. Lời giải chi tiết

Natural Disasters in 2020

Eta, a giant storm, hit Nicaragua on 3 November 2020 with strong winds and heavy rain. It caused floods and 1) killed hundreds of people.

A volcano 2) erupted in the Philippines on 12th January 2020. It 3) destroyed villages and towns and killed 39 people.

On 24th January 2020, a dangerous earthquake 4) hit Turkey. The earthquake destroyed a lot of buildings. 41 people died and many were 5) injured.

(Thiên tai năm 2020

Eta, một cơn bão khổng lồ, đổ bộ vào Nicaragua vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 với gió mạnh và mưa lớn. Nó gây ra lũ lụt và giết chết hàng trăm người.

Một ngọn núi lửa đã phun trào ở Philippines vào ngày 12 tháng 1 năm 2020. Nó đã phá hủy các ngôi làng và thị trấn và giết chết 39 người.

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2020, một trận động đất nguy hiểm đã tấn công Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất đã phá hủy rất nhiều tòa nhà. 41 người chết và nhiều người bị thương.)

 

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Choose the correct options.

1. The flood _______ lots of homes.

A. erupted

B. destroyed

C. killed

D. injured

 

2. A volcano _______ last night.

A. erupted

B. destroyed

C. killed

D. injured

 

3. The landslide _______ three people.

A. erupted

B. destroyed

C. killed

D. hit

 

4. The earthquake _______ hundreds of people, but no one died.

A. erupted

B. destroyed

C. killed

D. injured

 

5. A tsunami _______ the seaside town and caused a major flood.

A. destroyed

B. hit

C. injured

D. erupted

2. Phương pháp giải

Chọn các phương án đúng.

3. Lời giải chi tiết

1. The flood _______ lots of homes.

(Lũ lụt _______ rất nhiều ngôi nhà.)

A. erupted

(đã phun trào)

B. destroyed

(đã phá hủy)

C. killed

(đã giết)

D. injured

(đã làm bị thương)

=> Chọn đáp án B. destroyed

The flood destroyed lots of homes.

(Lũ lụt đã phá hủy rất nhiều ngôi nhà.)

2. A volcano _______ last night.

(Một ngọn núi lửa _______ đêm qua.)

A. erupted

(đã phun trào)

B. destroyed

(đã phá hủy)

C. killed

(đã giết)

D. injured

(đã làm bị thương)

=> Chọn đáp án A. erupted

A volcano erupted last night.

(Một ngọn núi lửa phun trào đêm qua.)

3. The landslide _______ three people.

(Trận lở đất _______ ba người.)

A. erupted

(đã phun trào)

B. destroyed

(đã phá hủy)

C. killed

(đã giết)

D. hit

(đã tấn công)

=> Chọn đáp án C. killed

The landslide killed three people.

(Trận lở đất đã giết ba người.)

4. The earthquake _______ hundreds of people, but no one died.

(Trận động đất _______ hàng trăm người, nhưng không ai chết.)

A. erupted

(đã phun trào)

B. destroyed

(đã phá hủy)

C. killed

(đã giết)

D. injured

(đã làm bị thương)

=> Chọn đáp án D. injured

The earthquake injured hundreds of people, but no one died.

(Trận động đất đã làm bị thương hàng trăm người, nhưng không ai chết.)


 

5. A tsunami _______ the seaside town and caused a major flood.

(Sóng thần _______ thị trấn ven biển và gây ra lũ lụt lớn.)

A. destroyed

(đã phá hủy)

B. hit

(đã tấn công)

C. injured

(đã làm bị thương)

D. erupted

(đã phun trào)

=> Chọn đáp án B. hit

A tsunami hit the seaside town and caused a major flood.

(Sóng thần đã tấn công thị trấn ven biển và gây ra lũ lụt lớn.)

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. Listen and check, then repeat.


 

1. A. car

B. walk

C. talk

D. mall

 

2. A. ball

B. large

C. warn

D. call

 

3. A. dog

B. rock

C. some

D. hot

 

4. A. province

B. shopping

C. often

D. cover

2. Phương pháp giải

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại. Nghe và kiểm tra, sau đó lặp lại.

3. Lời giải chi tiết

1. Đáp án A. car phát âm /ɑː/, các đáp án còn lại phát âm /ɔː/

A. car /kɑːr/

B. walk /wɔːk/

C. talk /tɔːk/

D. mall /mɔːl/

2. Đáp án B. large phát âm /ɑː/, các đáp án còn lại phát âm /ɔː/

A. ball /bɔːl/

B. large /lɑːdʒ/

C. warn /wɔːn/

D. call /kɔːl/

3. Đáp án C. some phát âm /ʌ/, các đáp án còn lại phát âm /ɒ/

A. dog /dɒɡ/

B. rock /rɒk/

C. some /sʌm/

D. hot /hɒt/

4. Đáp án D. cover phát âm /ʌ/, các đáp án còn lại phát âm /ɒ/

A. province /ˈprɒv.ɪns/

B. shopping /ˈʃɒp.ɪŋ/

C. often /ˈɒf.ən/

D. cover /ˈkʌv.ər/

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi