10.5 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

1. In pairs, look at the photo. What do you think the boy wants to do in the future?

(Theo cặp, hãy nhìn vào bức ảnh. Bạn nghĩ cậu bé muốn làm gì trong tương lai?)

Lời giải chi tiết:

1. Policeman

2. Businessman

3. Postman

Bài 2

2. In pairs, check if you understand the meanings of the words or phrases below.

(Theo cặp, hãy kiểm tra xem bạn có hiểu nghĩa của các từ hoặc cụm từ bên dưới không.)

Uniform         (be) on time  tough

Walks of life   admire         mind

Phương pháp giải:

Uniform: đồng phục

(be) on time: đúng giờ

Tough: khó nhằn

Walk of life: công việc, địa vị xã hội

Admire: ngưỡng mộ

Mind (v) phiền, để tâm

          (n) tâm trí

Bài 3

3. Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng.)


1. What does Minh want to be in the future?

a. He wants to be a police offier.

b. He wants to be as an officer.

c. He wants to work in the post office.

2. What does Minh like about his future job?

a. He can work in a team.

b. He can work outdoors.

c. He can meet different types of people.

3. Who inspires Minh to think about his dream job?

a. His parents.

b. His uncle.

c. His cousin.

4. What is Mai’s dream job?

a. She wants to be a police officer like Minh.

b. She is not certain about her future job.

c. She wants to be like her mum.

Lời giải chi tiết:

1. a 

2. c 

3. b 

4. d

Bài 4

4. Listen again and check if the following statements are true or false. Write T (true) or F (false).

(Nghe lại và kiểm tra xem những câu sau đây là đúng hay sai. Viết T (đúng) hoặc F (sai).)


1. Minh can see many police officers in the streets in Hanoi.

2. A police officer can work from 6:00 a.m

3. Minh does not like the stories about police officers.

Lời giải chi tiết:

1. T 

2. T 

3. F

Bài 5

5. Complete the sentences below with words from Exercise 2.

(Hoàn thành các câu dưới đây với các từ từ Bài tập 2.)

1. Choosing a job at this age is a _____ thing to do.

2. Please arrive _____ next time. You need to respect the rule.

3. I _____ nurses in hospital as they often have to work very hard to take care of patients.

4. I don’t ______ working outdoors in crowded places.

5. This job will allow you to meet people from all _____.

Lời giải chi tiết:

1. Tough

2. On

3. Admire

4. Mind

5. Walks of time

Bài 6

6. In pairs, role-play the following situation:

(Theo cặp, đóng vai tình huống sau:)

Student A wants to be a doctor. Below are Student A’s reasons.

1. Adoctor can help many people inneed.

2. Adoctor can travel to many places inthe country to help people.

3. Adoctor does not have to do a lot ofoffice work.

Student B wants to be a famous moviestar. Below are Student B's reasons.

1. Amovie star can travel to many placesto shoot movies.

2. Amovie star can meet a lot of people.

3. Amovie star can be creative in the job.

Use the following sample to start with:

A: Have you ever thought about what youwant to do in the future?

B: I want to be a famous movie star.

Lời giải chi tiết:

A: have you ever thought who you wanna be in the future

B: I am not so sure. What about you?

A: I think I want to be a doctor

B: oh really? That’s quite nice. Why fo you want to be a doctor then

A: I want to help many who are in need. I can also to many places in the country to help out people. And also a hate office work, a doctor doesn’t have to do lot of that boring job either

B: I see uhm maybe I want to be a famous movie star.

A: oh wow! That’s so cool. Why though?

B: well I like travelling to many places to shoot movies. I can also meet a lot of people. And I am a very creative person so I want to work in this industry.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi