2. Bài 13. Nước biển và đại dương

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1 1
Câu 1 2
Câu 1 3
Câu 1 4
5
Câu 11 6
Câu 1 7
Câu 1 8
Câu 1 9
Câu 1 10
Câu 1 11
Câu 1 12
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 16
Câu 6
Nhiệt độ trung bình trên bề mặt của nước biển và đại dương là khoảng. Em hãy sắp xếp nhiệt độ trung bình của nước ở các biển sau theo chiều hướng giảm dần. Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là. Em hãy xếp độ muối trung bình của nước ở các biển sau theo chiều hướng tăng dần. Dao động thủy triều lớn nhất (triều cường) xảy ra khi. Mỗi ngày thủy triều lên xuống hai lần được gọi là. Mỗi ngày thủy triều lên xuống một lần được gọi là. Thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống h
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1 1
Câu 1 2
Câu 1 3
Câu 1 4
5
Câu 11 6
Câu 1 7
Câu 1 8
Câu 1 9
Câu 1 10
Câu 1 11
Câu 1 12
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 16
Câu 6

Câu 1 1

Nhiệt độ trung bình trên bề mặt của nước biển và đại dương là khoảng

A. 16°C

B. 17°C

C. 18°C

D. 20°C 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I

Lời giải chi tiết:

Nhiệt độ trung bình trên bề mặt của nước biển và đại dương là khoảng 17°C

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 2

Em hãy sắp xếp nhiệt độ trung bình của nước ở các biển sau theo chiều hướng giảm dần

A. Biển Đen, biển Ban-tích, biển Ba-ren.

B. Biển Đen, biển Ba-ren, biển Ban-tích.

C. Biển Ban-tích, biển Ba-ren, biển Đen.

D. Biển Ba-ren, biển Đen, biển Ban-tích.

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I

Lời giải chi tiết:

Ở các biển, nhiệt độ trung bình trên bề mặt cũng rất khác nhau: biển Đen là 26°C, biển Ban-tích là 17°C, biển Ba-ren là 3°C

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 3

Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là

A. 32‰

B. 33‰

C. 34‰

D. 35‰

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I

Lời giải chi tiết:

Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là 35‰

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 4

Em hãy xếp độ muối trung bình của nước ở các biển sau theo chiều hướng tăng dần

A. Địa Trung Hải, biển Đỏ, biển Đông.

B. biển Đông, Địa Trung Hải, biển Đỏ.

C. Địa Trung Hải, biển Đông, biển Đỏ.

D. biển Đỏ, biển Đông, Địa Trung Hải.

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I

Lời giải chi tiết:

Độ muối của biển Đông là khoảng 33‰, Địa Trung Hải là 39‰, biển Đỏ là 45‰

=> Đáp án lựa chọn là B.

5

Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Độ muối của nước biển phụ thuộc vào lượng nước sông chảy vào biển

B. Độ muối giống nhau giữa các biển và đại dương.

C. Độ muối của nước biển do nước sông hòa tan các loại muối từ đất đá trong lục địa.

D. Độ muối của nước biển phụ thuộc vào độ bốc hơi và lượng mưa.

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I

Lời giải chi tiết:

Độ muối ở các biển và đại dương có sự khác nhau

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 11 6

Dao động thủy triều lớn nhất (triều cường) xảy ra khi

A. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất vuông góc.

B. Trái Đất thẳng hàng với Mặt Trời, Mặt Trăng lệch hướng.

C. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng.

D. Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng lệch hướng nhau.

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II

Lời giải chi tiết:

Dao động thủy triều lớn nhất (triều cường) xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng.

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 7

Dao động thủy triều nhỏ nhất (triều kém) xảy ra khi

A. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất vuông góc.

B. Trái Đất thẳng hàng với Mặt Trời, Mặt Trăng lệch hướng.

C. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng.

D. Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng lệch hướng nhau.

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II

Lời giải chi tiết:

Dao động thủy triều nhỏ nhất (triều kém) xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất vuông góc.

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 8

Mỗi ngày thủy triều lên xuống hai lần được gọi là

A. vô triều.

B. nhật triều

C. bán nhật triều

D. triều không đều

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II

Lời giải chi tiết:

Mỗi ngày thủy triều lên xuống hai lần được gọi là bán nhật triều

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 9

Mỗi ngày thủy triều lên xuống một lần được gọi là

A. nhật triều.

B. vô triều

C. bán nhật triều

D. triều không đều

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục III

Lời giải chi tiết:

Mỗi ngày thủy triều lên xuống một lần được gọi là nhật triều

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 10

Thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống hai lần được gọi là

A. nhật triều.

B. vô triều

C. bán nhật triều

D. triều không đều

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II

Lời giải chi tiết:

Thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống hai lần được gọi là triều không đều

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 11

Các dòng biển chịu ảnh hưởng chủ yếu của

A. độ muối ở các biển và đại dương.

B. các loại gió chính trên bề mặt Trái Đất

C. nhiệt độ của nước biển và đại dương

D. thủy triều ở các đại dương

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục III

Lời giải chi tiết:

Các dòng biển chuyển động theo quy luật và chịu ảnh hưởng chủ yếu của các loại gió chính trên bề mặt Trái Đất

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 12

Nhận định nào sau đây không đúng về dòng biển?

A. Dựa vào nhiệt độ, dòng biển được phân thành dòng biển nóng và dòng biển lạnh.

B. Dòng biển là dòng sông chảy từ lục địa ra biển và đại dương

C. Các dòng biển đối xứng nhau qua các bờ của đại dương

D. Các dòng biển chuyển động theo quy luật và chịu ảnh hưởng của các loại gió chính trên Trái Đất.

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục III

Lời giải chi tiết:

Dòng biển là dòng nước di chuyển trong các biển và đại dung tương tự như các dòng sông ở trong lục địa

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 2

Em hãy xác định đối tượng được nhắc đến trong các câu dưới đây

1. A là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng

A là……………….

2. B là hiện tượng mực nước biển dao động theo chu kì và biên độ nhất định do ảnh hưởng của sức hút Mặt Trăng, Mặt Trời và lực li tâm của Trái Đất

B là………………

3. C là dòng nước di chuyển trong các biển và đại dương tương tự như các sông ở trong lục địa.

C là…………………

4. D hình thành khi có động đất ở ngoài biển và đại dương.

D là………….

5. E là một trong những thành phần hóa học quan trọng của nước biển, do nước sông hòa tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.

E là………………

6. G ở trên bề mặt của nước biển và đại dương là khoảng 17°C

G là…………………..

7. H là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng, dao động thủy triều lớn nhất

H là………………………

8. I là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất vuông góc, dao động thủy triều nhỏ nhất.

I là…………………

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục II,III

Lời giải chi tiết:

1. A là sóng biển

2. B là thủy triều

3. C là dòng biển

4. D là sóng thần

5. E là độ muối

6. G là nhiệt độ trung bình

7. H là triều cường

8. I là triều kém

Câu 3

Những ý sau đây đúng (Đ) hay sai (S)? Đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi ý

1. Một ngày thủy triều lên xuống hai lần gọi là bán nhật triều

2. Thủy triều là dòng nước di chuyển trong các biển và đại dương

3. Sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang

4. Sóng thường ở lớp trên của biển và đại dương, cao khoảng vài mét

5. Các biển và đại dương có độ muối khác nhau

6. Thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống hai lần gọi là triều không đều

7. Triều cường xảy ra khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất vuông góc

8. Dựa vào nhiệt độ, người ta chia làm 3 loại dòng biển: nóng, lạnh, ôn hòa

9. Các dòng biển đối xứng nhau qua các bờ của đại dương

10. Mỗi ngày thủy triều lên xuống một lần gọi là nhật triều

11. Động đất xảy ra ngoài biển và đại dương có thể gây ra sóng thần

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục II, III

Lời giải chi tiết:

1. Một ngày thủy triều lên xuống hai lần gọi là bán nhật triều (Đ)

2. Thủy triều là dòng nước di chuyển trong các biển và đại dương (S)

3. Sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang (S)

4. Sóng thường ở lớp trên của biển và đại dương, cao khoảng vài mét (Đ)

5. Các biển và đại dương có độ muối khác nhau (Đ)

6. Thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống hai lần gọi là triều không đều (Đ)

7. Triều cường xảy ra khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất vuông góc (S)

8. Dựa vào nhiệt độ, người ta chia làm 3 loại dòng biển: nóng, lạnh, ôn hòa (S)

9. Các dòng biển đối xứng nhau qua các bờ của đại dương (Đ)

10. Mỗi ngày thủy triều lên xuống một lần gọi là nhật triều (Đ)

11. Động đất xảy ra ngoài biển và đại dương có thể gây ra sóng thần (Đ)

Câu 4

Em hãy tìm thông tin và hình ảnh của một địa điểm có sóng lớn trên thế giới. Dán hình ảnh và viết thông tin vào ô bên dưới

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trên internet, sách, báo

Lời giải chi tiết:

 https://i1-dulich.vnecdn.net/2014/05/29/4-1401334421.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LKKdf8eqArDj6wHmJWG1gg

- Địa điểm: thị trấn Bundoran (Ireland)

- Vị trí: nằm phía nam Donegal (Ireland)

- Những điều đặc biệt về sóng: Nước ở đây có nhiệt độ thấp với những con sóng có độ cao trung bình hơn 2m, trở thành một trong 20 thị trấn lướt sóng hàng đầu thế giới.

Câu 16

Dựa vào hình 13.4 trong SGK, em hãy liệt kê các dòng biển nóng và dòng biển lạnh

Phương pháp giải:

Quan sát hình 13.4 trong SGK

Lời giải chi tiết:

- Dòng biển nóng: Nam xích đạo, Bắc Thái Bình Dương, A-la0xca- Gơn-xto-rim, Bắc Đại Tây Dương, Ghi-ne, Guy-an, Bra-xin, Mô dăm bích, Cư-rô-si-o, Bắc xích đạo, ngược xích đạo, Đông Ô-xtray-li-a,….

- Dòng biển lạnh: Rây O-xtray-li-a, Xô-ma-li, Ca-li-phooc-ri-a, Pe-ru, Ca-na-ri,….


Câu 6

Em hãy tìm ít nhất 2 ví dụ chứng minh vai trò của nước biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục III

Lời giải chi tiết:

Ví dụ về vai trò của nước biển và đại dương với sự phát triển kinh tế-xã hội và môi trường

- Nước biển chứa lượng muối tương đối lớn dùng cho sản xuất muối cung cấp cho cuộc sống con người.

- Nước biển là môi trường sinh sống của các loài động, thực vật dưới biển.

- Sản xuất điện từ thủy triều.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi