2. Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1 1.1
Câu 1 1.2
Câu 1 1.3
Câu 1 1.4
Câu 1 1.5
Câu 1 1.6
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1 1.1
Câu 1 1.2
Câu 1 1.3
Câu 1 1.4
Câu 1 1.5
Câu 1 1.6
Câu 2
Câu 3
Câu 4

Câu 1 1.1

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trong một năm bởi

A. tất cả công dân mang quốc tịch của một quốc gia, tiến hành trên phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó.

B. Các thành phần kinh tế hoạt động trên phạm vi lãnh thổ quốc gia đó.

C. Các thành phần kinh tế trong nước hoạt động trên phạm vi lãnh thổ quốc gia đó.

D. tất cả công dân mang quốc tịch của một quốc gia, tiến hành trên phạm vi toàn thế giới.

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về GDP

Lời giải chi tiết:

GDP (tổng sản phẩm trong nước hay tổng sản phẩm quốc nội):

+ GDP = tổng giá trị hàng hóa + dịch vụ được sản xuất trong phạm vi lãnh thổ 1 quốc gia trong 1 năm.

+ GDP tạo ra bởi các thành phần kinh tế hoạt động trong lãnh thổ 1 quốc gia trong 1 năm, gồm cả thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài hoạt động tại quốc gia đó.

+ GDP: phân tích quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của 1 quốc gia.

=> Chọn đáp án B

Câu 1 1.2

Để đánh giá tổng giá trị của tất cả các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đó trong một năm, người ta dựa vào chỉ số

A. Tổng sản phẩm trong nước (GDP).

B. Tổng thu nhập quốc gia (GNI).

C. GDP/người.

D. GNI/người.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về khái niệm và ý nghĩa của các chỉ số trên

Lời giải chi tiết:

- GDP: là tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (1 năm). GDP phân tích quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của 1 quốc gia.

- GNI = tổng giá trị sản phẩm hàng hóa + dịch vụ do tất cả công dân 1 quốc gia tạo ra trong 1 năm. GNI tạo ra bởi công dân mang quốc tịch quốc gia đó trong 1 năm (có thể tạo ra giá trị trong và ngoài lãnh thổ quốc gia đó). GNI đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia 1 cách đầy đủ và đúng thực lực.

- GDP/ người và GNI/ người là chỉ số trung bình, dùng để đánh giá mức sống dân cư của một quốc gia

=> Chọn đáp án A

Câu 1 1.3

Để đánh giá tổng giá trị của tất cả các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng do công dân của của một quốc gia tạo ra trong một năm, người ta dựa vào chỉ số

A. Tổng sản phẩm trong nước (GDP).

B. Tổng thu nhập quốc gia (GNI).

C. GDP/người.

D. GNI/người.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về khái niệm và ý nghĩa của các chỉ số trên

Lời giải chi tiết:

- GDP: là tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (1 năm). GDP phân tích quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của 1 quốc gia.

- GNI = tổng giá trị sản phẩm hàng hóa + dịch vụ do tất cả công dân 1 quốc gia tạo ra trong 1 năm. GNI tạo ra bởi công dân mang quốc tịch quốc gia đó trong 1 năm (có thể tạo ra giá trị trong và ngoài lãnh thổ quốc gia đó). GNI đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia 1 cách đầy đủ và đúng thực lực.

- GDP/ người và GNI/ người là chỉ số trung bình, dùng để đánh giá mức sống dân cư của một quốc gia

=> Chọn đáp án B

Câu 1 1.4

Để đánh giá quy mô, cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của một quốc gia, người ta dùng chỉ số

A. Tổng sản phẩm trong nước (GDP).

B. Tổng thu nhập quốc gia (GNI).

C. GDP/người.

D. GNI/người.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về khái niệm và ý nghĩa của các chỉ số trên

Lời giải chi tiết:

- GDP: là tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (1 năm). GDP phân tích quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của 1 quốc gia.

- GNI = tổng giá trị sản phẩm hàng hóa + dịch vụ do tất cả công dân 1 quốc gia tạo ra trong 1 năm. GNI tạo ra bởi công dân mang quốc tịch quốc gia đó trong 1 năm (có thể tạo ra giá trị trong và ngoài lãnh thổ quốc gia đó). GNI đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia 1 cách đầy đủ và đúng thực lực.

- GDP/ người và GNI/ người là chỉ số trung bình, dùng để đánh giá mức sống dân cư của một quốc gia

=> Chọn đáp án A

Câu 1 1.5

Để đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia 1 cách đầy đủ và đúng thực lực, người ta dùng chỉ số

A. Tổng sản phẩm trong nước (GDP).

B. Tổng thu nhập quốc gia (GNI).

C. GDP/người.

D. GNI/người.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về khái niệm và ý nghĩa của các chỉ số trên

Lời giải chi tiết:

- GDP: là tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (1 năm). GDP phân tích quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của 1 quốc gia.

- GNI = tổng giá trị sản phẩm hàng hóa + dịch vụ do tất cả công dân 1 quốc gia tạo ra trong 1 năm. GNI tạo ra bởi công dân mang quốc tịch quốc gia đó trong 1 năm (có thể tạo ra giá trị trong và ngoài lãnh thổ quốc gia đó). GNI đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia 1 cách đầy đủ và đúng thực lực.

- GDP/ người và GNI/ người là chỉ số trung bình, dùng để đánh giá mức sống dân cư của một quốc gia

=> Chọn đáp án B

Câu 1 1.6

Để đánh giá mức sống dân cư của một quốc gia, người ta dùng chỉ số

A. GDP và GNI.

B. GDP và GNI/người.

C. GNI và GDP/người.

D. GDP/người và GNI/người

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về khái niệm và ý nghĩa của các chỉ số trên

Lời giải chi tiết:

- GDP: là tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (1 năm). GDP phân tích quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của 1 quốc gia.

- GNI = tổng giá trị sản phẩm hàng hóa + dịch vụ do tất cả công dân 1 quốc gia tạo ra trong 1 năm. GNI tạo ra bởi công dân mang quốc tịch quốc gia đó trong 1 năm (có thể tạo ra giá trị trong và ngoài lãnh thổ quốc gia đó). GNI đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia 1 cách đầy đủ và đúng thực lực.

- GDP/ người và GNI/ người là chỉ số trung bình, dùng để đánh giá mức sống dân cư của một quốc gia

=> Chọn đáp án D

Câu 2

Vẽ biểu đồ thể hiện các loại cơ cấu kinh tế theo số liệu dưới đây. Cho biết ý nghĩa của từng biểu đồ.

Phương pháp giải:

- Xác định biểu đồ thích hợp: “thể hiện cơ cấu” => biểu đồ tròn.

- Cách vẽ biểu đồ:

+ Vẽ 1 hình tròn bán kính phù hợp với trang vở/giấy.

+ Kẻ 1 đường bán kính hướng 12 giờ.

+ Dùng thước đo góc để thể hiện tỉ trọng từng ngành.

+ Dùng thước đo góc để thể hiện tỉ trọng từng ngành. Ví dụ: thể hiện tỉ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (15,5%) lên biểu đồ, ta lấy 15,5 x 3,6 = 55,8°.

+ Chú thích và ghi tên biểu đồ.

+ Dựa vào mục 1b (phân loại cơ cấu kinh tế) và bảng 22.1 SGK trang 65

- CHÚ Ý: bảng số liệu 2 bị sai đề

Lời giải chi tiết:

❖    Ý nghĩa

- Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế:

 + Biểu thị tỉ trọng, vị trí và mối quan hệ giữa các ngành trong nền kinh tế: trong cơ cấu kinh tế theo ngành của Việt Nam năm 2019 ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất nhưng còn cao, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất.

+ Phản ánh trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội: cơ cấu kinh tế phản ánh nền kinh tế nước ta là nền kinh tế đang phát triển, trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

- Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo lãnh thổ: cho biết mối quan hệ của các bộ phận lãnh thổ hợp thành nền kinh tế. Phản ánh trình độ phát triển, thế mạnh đặc thù của mỗi lãnh thổ: dựa vào biểu đồ có thể thấy các lãnh thổ nước ta phát triển không đồng đều. 2 vùng Bắc Bộ và Nam Bộ có đóng góp lớn vào GDP nền kinh tế trong đó Nam Bộ dẫn vai trò đầu tàu, Miền Trung và Tây Nguyên còn đóng góp khiêm tốn.

Câu 3

Ghép ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

 

Phương pháp giải:

- Dựa vào mục 1b (phân loại cơ cấu kinh tế) và bảng 22.1 SGK trang 65

Lời giải chi tiết:

1 – a,d; 2 – b; 3 – c 

Câu 4

Các nhận định dưới đây là đúng hay sai?

a, Với một quốc gia. GDP sẽ lớn hơn GNI khi tổng giá trị của tất cả các sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng cuối cùng do công dân nước đó tạo ra ở nước ngoài nhỏ hơn tổng giá trị do công dân nước ngoài tạo ra ở nước đó.

b,  Với một quốc gia. GNI sẽ lớn hơn GDP khi tổng giá trị của tất cả các sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng cuối cùng do công dân nước đó tạo ra ở nước ngoài lớn hơn tổng giá trị do công dân nước ngoài tạo ra ở nước đó.

Phương pháp giải:

Dựa vào công thức tính GNI = GDP - thu nhập của người nước ngoài trên lãnh thổ nước đó + thu nhập của người nước đó ở nước ngoài.

Lời giải chi tiết:

a, đúng; b, đúng

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi