11. Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.10
25.11
25.12
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.10
25.11
25.12

25.1

25.1

Biểu thức sau trả lại giá trị gì?

"" in "0123"

A. True.           B. False.          C. Báo lỗi

Phương pháp giải:

Dùng toán tử in để kiểm tra một xâu có là xâu con của xâu khác không

Lời giải chi tiết:

Biểu thức "" in "0123" trả lại giá trị:

A. True.

25.2

25.2

Lệnh sau trả lại giá trị gì?

"abcde".find("")

A.-1.                B. 0.                C. 1                             D. Báo lỗi

Phương pháp giải:

Lệnh find() tìm vị trí xuất hiện của một xâu trong xâu khác.

Lời giải chi tiết:

Lệnh "abcde".find("") trả lại giá trị:

B. 0.

25.3

25.3

Lệnh sau trả lại giá trị gì?

"0123456789".find("012abc")

A.-1.                B. 0.                C. 1                             D. Báo lỗi

Phương pháp giải:

Lệnh sẽ trả lại giá trị là -1 vì xâu "012abc" không có trong xâu "0123456789"

Lời giải chi tiết:

Lệnh "0123456789".find("012abc") trả lại giá trị:

A.-1.

25.4

25.4

Lệnh sau trả lại giá trị gì?

len(" Hà Nội Việt Nam ".split())

A. 0.                B. 4.                C. 5                             D. Báo lỗi

Phương pháp giải:

Lệnh split() tách xâu bằng dấu cách ⇒ Xâu thu được "Hà" "Nội" "Việt" "Nam"

Lệnh len() xác định độ dài sau khi tách xâu 

Lời giải chi tiết:

Lệnh len(" Hà Nội Việt Nam ".split()) trả lại giá trị:

B. 4.

25.5

25.5

Lệnh sau trả lại giá trị gì?

"Trường Sơn".find("Sơn",4)

A. 5.                B. 6                 C. 7                 D. 8

Phương pháp giải:

Lệnh find() tìm kiếm phần tử trong xâu

find("Sơn",4) có nghĩa là tìm "Sơn" từ vị trí thứ 4

Lời giải chi tiết:

Lệnh "Trường Sơn".find("Sơn",4) trả lại giá trị:

C. 7

25.6

25.6

Lệnh sau trả lại giá trị gì?

"Trường Sơn".find("Sơn",8)

A. 5.                B. 6                 C. 7                 D. -1

Phương pháp giải:

Lệnh find() tìm kiếm phần tử trong xâu

find("Sơn",8) có nghĩa là tìm "Sơn" từ vị trí thứ 8

Lời giải chi tiết:

Lệnh "Trường Sơn".find("Sơn",8) trả lại giá trị:

D. -1

25.7

25.7

Cho trước xâu kí tự S, viết đoạn chương trình xóa đi các dấu cách thừa trong xâu S. Dấu cách thừa là các dấu cách ở đầu, cuối và giữa các từ. Quy định giữa các từ chỉ có một dấu cách. Ví dụ nếu S = "  baby  table  cloud  " thì sau khi sửa S sẽ trở thành "baby table cloud".

Phương pháp giải:

Lệnh split() tách một xâu thành danh sách các từ

Lệnh join() nối danh sách gồm các từ thành một xâu

Lời giải chi tiết:

Chương trình có thể viết như sau:

25.8

25.8

Viết chương trình nhập một xâu là họ tên đầy đủ (gồm họ, đệm, tên) từ bàn phím, sau đó in ra màn hình lần lượt họ, đệm và tên vừa nhập. Ví dụ:

Nhập họ tên đầy đủ: Nguyễn Xuân Quang Lâm

Họ: Nguyễn

Đệm: Xuân Quang

Tên: Lâm

Phương pháp giải:

Lệnh split() tách một xâu thành danh sách các từ

Lệnh join() nối danh sách gồm các từ thành một xâu

Lời giải chi tiết:

Chương trình có thể viết như sau:

25.9

25.9

Cho trước xâu kí tự S và xâu subs. Dùng các lệnh nào để biết được vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu subs trong xâu S?

Phương pháp giải:

Lệnh find() tìm vị trí xuất hiện của một xâu trong xâu khác.

Lời giải chi tiết:

Sử dụng lệnh: S.find(subs).

25.10

25.10

Cho trước xâu kí tự S và xâu substr. Dùng các lệnh nào để biết được vị trí xuất hiện cuối cùng của xâu substr trong xâu S? Ví dụ nếu S = "123321243212", substr = "12" thì vị trí xuất hiện lần cuối của "12" trong xâu S sẽ là 10. Nếu không thấy sẽ trả về -1.

Phương pháp giải:

Lệnh find() tìm vị trí xuất hiện của một xâu trong xâu khác.

Lời giải chi tiết:

Các lệnh có thể viết như sau:

n = len(S)

m = len(substr)

k = -1

for i in range(n-m):

    if S.find(substr,i) >= 0:

        k = S.find(substr,i)

print(k)

25.11

25.11

Viết chương trình nhập n số nguyên từ bàn phím, các số cách nhau bởi dấu cách, sau đó in ra màn hình:

- Danh sách số đã nhập trên một hàng ngang.

- Số lớn nhất và chỉ số của số lớn nhất.

- Số nhỏ nhất và chỉ số của số nhỏ nhất.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học để viết chương trình

Lời giải chi tiết:

Chương trình có thể viết như sau:

25.12

25.12

Cho trước xâu kí tự S và xâu substr. Viết đoạn chương trình tính số lần lặp của xâu con substr trong xâu S, cho phép chồng lấn của các xâu con này.

Ví dụ nếu S = "1212133212143212", substr = "121" thì số lần lặp là 4.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn chương trình

Lời giải chi tiết:

Đoạn chương trình có thể viết như sau

n = len(S)

m = len(substr)

count = 0

k = 0

while S.find(substr,k) >= 0:

    count = count + 1

    k = S.find(substr,k) + 1

print(count)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi